INavigationPropertyInfo.Rank プロパティ

ナビゲーションのプロパティ情報の順位を取得します。

名前空間:  Microsoft.SqlServer.Management
アセンブリ:  Microsoft.SqlServer.Management.SDK.SqlStudio (Microsoft.SqlServer.Management.SDK.SqlStudio.dll)

構文

'宣言

ReadOnly Property Rank As 
    Get
'使用

Dim instance As INavigationPropertyInfo
Dim value As 

value = instance.Rank
 Rank { get; }
property  Rank {
     get ();
}
abstract Rank : 
function get Rank () : 

プロパティ値

型:
ナビゲーションのプロパティ情報の順位を表す整数です。

関連項目

参照

INavigationPropertyInfo インターフェイス

Microsoft.SqlServer.Management 名前空間