Report.MaxSqlAzureVersion プロパティ

レポートでサポートされている最大 SQL Azure バージョンを取得または設定します。

名前空間:  Microsoft.SqlServer.Management
アセンブリ:  Microsoft.SqlServer.Management.SDK.SqlStudio (Microsoft.SqlServer.Management.SDK.SqlStudio.dll)

構文

'宣言

Public Property MaxSqlAzureVersion As 
  Get
  Set
'使用

Dim instance As Report
Dim value As 

value = instance.MaxSqlAzureVersion

instance.MaxSqlAzureVersion = value
public MaxSqlAzureVersion { get; set; }
public:
property MaxSqlAzureVersion {
   get ();
  void set ( value);
}
member MaxSqlAzureVersion : with get, set
function get MaxSqlAzureVersion () : 
function set MaxSqlAzureVersion (value : )

プロパティ値

型:
最大 SQL Azure バージョンです。

関連項目

参照

Report クラス

Microsoft.SqlServer.Management 名前空間