ModelMetadata.ContainerMetadata ModelMetadata.ContainerMetadata ModelMetadata.ContainerMetadata ModelMetadata.ContainerMetadata Property

Definition

Gets the metadata for ContainerType if this metadata is for a property; null otherwise.

public:
 virtual property Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^ ContainerMetadata { Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^ get(); };
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata ContainerMetadata { get; }
member this.ContainerMetadata : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata
Public Overridable ReadOnly Property ContainerMetadata As ModelMetadata

Property Value

Applies to