ModelMetadata.GetMetadataForType(Type) ModelMetadata.GetMetadataForType(Type) ModelMetadata.GetMetadataForType(Type) ModelMetadata.GetMetadataForType(Type) Method

Definition

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^ GetMetadataForType(Type ^ modelType);
public virtual Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata GetMetadataForType (Type modelType);
abstract member GetMetadataForType : Type -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata
override this.GetMetadataForType : Type -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata
Public Overridable Function GetMetadataForType (modelType As Type) As ModelMetadata

Parameters

modelType
Type Type Type Type

Returns

Implements

Applies to