ModelMetadata.PropertyName ModelMetadata.PropertyName ModelMetadata.PropertyName ModelMetadata.PropertyName Property

Definition

Gets the name of the property if this metadata is for a property; null otherwise.

public:
 property System::String ^ PropertyName { System::String ^ get(); };
public string PropertyName { get; }
member this.PropertyName : string
Public ReadOnly Property PropertyName As String

Property Value

Applies to