IDTSBreakpointManager100 인터페이스

정의

태스크에 대해 설정된 모든 중단점을 관리하기 위한 메서드를 제공합니다.

public interface class IDTSBreakpointManager100
[System.Runtime.InteropServices.Guid("AD7ACCAE-935F-49AF-88F1-A2384FC61BC4")]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDispatchable | System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDual)]
public interface IDTSBreakpointManager100
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDispatchable | System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDual)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("4270BFB2-5868-4A75-BB4A-D21819A22CDE")]
public interface IDTSBreakpointManager100
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDispatchable | System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDual)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("A3B51C6B-560D-4723-BEC2-0E885BD393A5")]
public interface IDTSBreakpointManager100
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("AD7ACCAE-935F-49AF-88F1-A2384FC61BC4")>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDispatchable | System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDual)>]
type IDTSBreakpointManager100 = interface
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDispatchable | System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDual)>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("4270BFB2-5868-4A75-BB4A-D21819A22CDE")>]
type IDTSBreakpointManager100 = interface
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibType(System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDispatchable | System.Runtime.InteropServices.TypeLibTypeFlags.FDual)>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("A3B51C6B-560D-4723-BEC2-0E885BD393A5")>]
type IDTSBreakpointManager100 = interface
Public Interface IDTSBreakpointManager100
특성

설명

자세한 내용은 BreakpointManager를 참조하세요.

메서드

ClearBreakpointTargets()

파생 클래스에서 구현되는 경우 태스크에 설정된 모든 중단점을 제거합니다.

CreateBreakpointTarget(Int32, String)

파생 클래스에서 구현되는 경우 태스크에서 지정된 중단점 ID 및 설명의 새 중단점을 만듭니다.

GetBreakpointTarget(Int32)

파생 클래스에서 구현되는 경우 특정 중단점 ID의 중단점 개체를 반환합니다.

IsBreakpointTargetEnabled(Int32)

파생 클래스에서 구현 되는 경우 중단점을 사용할 수 있는지 여부를 나타내는 부울 값을 반환 합니다.

RemoveBreakpointTarget(Int32)

파생 클래스에서 구현되는 경우 태스크에서 이전에 만든 중단점을 제거합니다.

적용 대상