Operation.Revoke(PermissionType, String) Operation.Revoke(PermissionType, String) Operation.Revoke(PermissionType, String) Method

정의

작업을 취소합니다. Revokes the operation.

public:
 void Revoke(Microsoft::SqlServer::Management::IntegrationServices::PermissionType permission, System::String ^ granteeName);
public void Revoke (Microsoft.SqlServer.Management.IntegrationServices.PermissionType permission, string granteeName);
Public Sub Revoke (permission As PermissionType, granteeName As String)

매개 변수

permission
PermissionType PermissionType PermissionType

사용 권한입니다. The permission.

granteeName
String String String

피부여자의 이름입니다. The name of the grantee.

적용 대상