IMutableSynonym.BaseObjectName IMutableSynonym.BaseObjectName IMutableSynonym.BaseObjectName Property

정의

대상 개체의 정규화된 이름을 가져오거나 설정합니다. Gets or sets the fully qualified name of the target object.

public:
 property System::String ^ BaseObjectName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string BaseObjectName { get; set; }
Public Property BaseObjectName As String
속성 값

대상 개체의 정규화된 이름입니다. The fully qualified name of the target object.

적용 대상