WizardFramework.RefreshNavigationPanel WizardFramework.RefreshNavigationPanel WizardFramework.RefreshNavigationPanel Method

정의

탐색 패널을 새로 고칩니다. Refreshes the navigation panel.

public:
 virtual void RefreshNavigationPanel();
public void RefreshNavigationPanel ();
Public Sub RefreshNavigationPanel ()

적용 대상