CreateAsymmetricKeyStatement.Name CreateAsymmetricKeyStatement.Name CreateAsymmetricKeyStatement.Name Property

정의

키 이름을 가져오거나 설정합니다. Gets or sets the key name.

public:
 property Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::Identifier ^ Name { Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::Identifier ^ get(); void set(Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::Identifier ^ value); };
public Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.Identifier Name { get; set; }
Public Property Name As Identifier
속성 값

키 이름입니다. The key name.

적용 대상