CreateSymmetricKeyStatement.Provider CreateSymmetricKeyStatement.Provider CreateSymmetricKeyStatement.Provider Property

정의

공급자 이름을 가져오거나 설정합니다. Gets or sets the provider name.

public:
 property Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::Identifier ^ Provider { Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::Identifier ^ get(); void set(Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::Identifier ^ value); };
public Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.Identifier Provider { get; set; }
Public Property Provider As Identifier
속성 값

공급자 이름입니다. The provider name.

적용 대상