HadrAvailabilityGroupDatabaseOption HadrAvailabilityGroupDatabaseOption HadrAvailabilityGroupDatabaseOption Constructor

정의

HadrAvailabilityGroupDatabaseOption 클래스의 새 인스턴스를 초기화합니다. Initializes a new instance of the HadrAvailabilityGroupDatabaseOption class.

public:
 HadrAvailabilityGroupDatabaseOption();
public HadrAvailabilityGroupDatabaseOption ();
Public Sub New ()

적용 대상