SqlScriptGenerator(SqlScriptGeneratorOptions) SqlScriptGenerator(SqlScriptGeneratorOptions) SqlScriptGenerator(SqlScriptGeneratorOptions) Constructor

정의

SqlScriptGenerator 클래스의 새 인스턴스를 초기화합니다. Initializes a new instance of the SqlScriptGenerator class.

protected:
 SqlScriptGenerator(Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::SqlScriptGeneratorOptions ^ options);
protected SqlScriptGenerator (Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.SqlScriptGeneratorOptions options);
Protected Sub New (options As SqlScriptGeneratorOptions)
매개 변수

적용 대상