FieldInfo._FieldInfo.GetType 메서드

정의

Type 형식을 나타내는 FieldInfo 개체를 가져옵니다.Gets a Type object representing the FieldInfo type.

 virtual Type ^ System.Runtime.InteropServices._FieldInfo.GetType() = System::Runtime::InteropServices::_FieldInfo::GetType;
Type _FieldInfo.GetType ();
Function GetType () As Type Implements _FieldInfo.GetType

반환

Type 형식을 나타내는 FieldInfo 개체입니다.A Type object representing the FieldInfo type.

구현

적용 대상