MethodBodyStreamEncoder.Builder 속성

정의

public:
 property System::Reflection::Metadata::BlobBuilder ^ Builder { System::Reflection::Metadata::BlobBuilder ^ get(); };
public System.Reflection.Metadata.BlobBuilder Builder { get; }
member this.Builder : System.Reflection.Metadata.BlobBuilder
Public ReadOnly Property Builder As BlobBuilder

속성 값

BlobBuilder

적용 대상