Timeline.Name 속성

정의

Timeline의 이름을 가져오거나 설정합니다.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

속성 값

String

이 Timeline의 이름입니다. 기본값은 null입니다.

적용 대상