ILoginOptions.DefaultDatabase 속성

Gets or sets the database that the login uses by default.

네임스페이스:  Microsoft.SqlServer.Management.Smo
어셈블리:  Microsoft.SqlServer.Smo(Microsoft.SqlServer.Smo.dll)

구문

‘선언
<DisplayNameKeyAttribute("Login_DefaultDatabaseName")> _
<DisplayDescriptionKeyAttribute("Login_DefaultDatabaseDesc")> _
Property DefaultDatabase As String 
    Get 
    Set
‘사용 방법
Dim instance As ILoginOptions 
Dim value As String 

value = instance.DefaultDatabase

instance.DefaultDatabase = value
[DisplayNameKeyAttribute("Login_DefaultDatabaseName")]
[DisplayDescriptionKeyAttribute("Login_DefaultDatabaseDesc")]
string DefaultDatabase { get; set; }
[DisplayNameKeyAttribute(L"Login_DefaultDatabaseName")]
[DisplayDescriptionKeyAttribute(L"Login_DefaultDatabaseDesc")]
property String^ DefaultDatabase {
    String^ get ();
    void set (String^ value);
}
[<DisplayNameKeyAttribute("Login_DefaultDatabaseName")>]
[<DisplayDescriptionKeyAttribute("Login_DefaultDatabaseDesc")>]
abstract DefaultDatabase : string with get, set
function get DefaultDatabase () : String 
function set DefaultDatabase (value : String)

속성 값

유형: System.String
A String value that contains the database that the login uses by default.

참고 항목

참조

ILoginOptions 인터페이스

Microsoft.SqlServer.Management.Smo 네임스페이스