RegisteredServersStore.CentralManagementServersDisplayName 속성

Gets the display name of the central management server group.

네임스페이스:  Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers
어셈블리:  Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers(Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers.dll)

구문

‘선언
Public Shared ReadOnly Property CentralManagementServersDisplayName As String 
    Get
‘사용 방법
Dim value As String 

value = RegisteredServersStore.CentralManagementServersDisplayName
public static string CentralManagementServersDisplayName { get; }
public:
static property String^ CentralManagementServersDisplayName {
    String^ get ();
}
static member CentralManagementServersDisplayName : string
static function get CentralManagementServersDisplayName () : String

속성 값

유형: System.String
A String value that contains the display name of the central management server group.

주의

이 네임스페이스, 클래스 또는 멤버는 Microsoft .NET Framework 2.0 버전에서만 지원됩니다.

참고 항목

참조

RegisteredServersStore 클래스

Microsoft.SqlServer.Management.RegisteredServers 네임스페이스