IServerSelectionFacet.Platform 속성

Gets the platform on which the server is running.

네임스페이스:  Microsoft.SqlServer.Management.Smo
어셈블리:  Microsoft.SqlServer.Smo(Microsoft.SqlServer.Smo.dll)

구문

‘선언
<DisplayDescriptionKeyAttribute("Server_PlatformDesc")> _
<DisplayNameKeyAttribute("Server_PlatformName")> _
ReadOnly Property Platform As String 
    Get
‘사용 방법
Dim instance As IServerSelectionFacet 
Dim value As String 

value = instance.Platform
[DisplayDescriptionKeyAttribute("Server_PlatformDesc")]
[DisplayNameKeyAttribute("Server_PlatformName")]
string Platform { get; }
[DisplayDescriptionKeyAttribute(L"Server_PlatformDesc")]
[DisplayNameKeyAttribute(L"Server_PlatformName")]
property String^ Platform {
    String^ get ();
}
[<DisplayDescriptionKeyAttribute("Server_PlatformDesc")>]
[<DisplayNameKeyAttribute("Server_PlatformName")>]
abstract Platform : string
function get Platform () : String

속성 값

유형: System.String
A string value that specifies the platform on which the server is running.

참고 항목

참조

IServerSelectionFacet 인터페이스

Microsoft.SqlServer.Management.Smo 네임스페이스