IMutableLogin.DefaultDatabase 속성

Gets or sets the default database that the login account is assigned to after logging on to the instance of SQL Server.

네임스페이스:  Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata
어셈블리:  Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser(Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.dll)

구문

‘선언
Property DefaultDatabase As IDatabase 
    Get 
    Set
‘사용 방법
Dim instance As IMutableLogin 
Dim value As IDatabase 

value = instance.DefaultDatabase

instance.DefaultDatabase = value
IDatabase DefaultDatabase { get; set; }
property IDatabase^ DefaultDatabase {
    IDatabase^ get ();
    void set (IDatabase^ value);
}
abstract DefaultDatabase : IDatabase with get, set
function get DefaultDatabase () : IDatabase 
function set DefaultDatabase (value : IDatabase)

속성 값

유형: Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata.IDatabase
The IDatabase object that represents the default database for the login account.

참고 항목

참조

IMutableLogin 인터페이스

Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata 네임스페이스