SQL Server 운영 체제 관련 동적 관리 뷰(Transact-SQL)

이 섹션에서는 SQLOS(SQL Server 운영 체제)와 관련된 동적 관리 뷰에 대해 다룹니다. SQLOS는 SQL Server와 관련된 운영 체제 리소스를 관리합니다.

sys.dm_os_buffer_descriptors(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_pools(Transact-SQL)

sys.dm_os_child_instances(Transact-SQL)

sys.dm_os_nodes(Transact-SQL)

sys.dm_os_cluster_nodes(Transact-SQL)

sys.dm_os_performance_counters(Transact-SQL)

sys.dm_os_dispatcher_pools(Transact-SQL)

sys.dm_os_process_memory(Transact-SQL)

sys.dm_os_hosts(Transact-SQL)

sys.dm_os_schedulers(Transact-SQL)

sys.dm_os_latch_stats(Transact-SQL)

sys.dm_os_stacks(Transact-SQL)

sys.dm_os_loaded_modules(Transact-SQL)

sys.dm_os_sys_info(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_brokers(Transact-SQL)

sys.dm_os_sys_memory(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_cache_clock_hands(Transact-SQL)

sys.dm_os_tasks(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_cache_counters(Transact-SQL)

sys.dm_os_threads(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_cache_entries(Transact-SQL)

sys.dm_os_virtual_address_dump(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_cache_hash_tables(Transact-SQL)

sys.dm_os_volume_stats(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_clerks(Transact-SQL)

sys.dm_os_wait_stats(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_nodes(Transact-SQL)

sys.dm_os_waiting_tasks(Transact-SQL)

sys.dm_os_memory_objects(Transact-SQL)

sys.dm_os_windows_info(Transact-SQL)

sys.dm_os_workers(Transact-SQL)

다음 SQL Server 운영 체제 관련 동적 관리 뷰는 정보를 제공하기 위해서만 확인됩니다. 지원되지 않습니다. 향후 호환성은 보장되지 않습니다.입니다.

sys.dm_os_function_symbolic_name

sys.dm_os_ring_buffers

sys.dm_os_memory_allocations

sys.dm_os_sublatches

sys.dm_os_worker_local_storage

참고 항목

참조

동적 관리 뷰 및 함수(Transact-SQL)