PropertyChangingEventArgs.DatabaseProjectConfiguration 속성

속성이 프로젝트 구성 속성인 경우 이벤트의 개시자를 가져오거나 설정하고, 그렇지 않은 경우 속성은 null입니다.

네임스페이스:  Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project
어셈블리:  Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package(Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.dll)

구문

‘선언
Public Property DatabaseProjectConfiguration As IDatabaseProjectConfiguration
    Get
    Private Set
public IDatabaseProjectConfiguration DatabaseProjectConfiguration { get; private set; }
public:
property IDatabaseProjectConfiguration^ DatabaseProjectConfiguration {
    IDatabaseProjectConfiguration^ get ();
    private: void set (IDatabaseProjectConfiguration^ value);
}
member DatabaseProjectConfiguration : IDatabaseProjectConfiguration with get, private set
function get DatabaseProjectConfiguration () : IDatabaseProjectConfiguration
private function set DatabaseProjectConfiguration (value : IDatabaseProjectConfiguration)

속성 값

형식: Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project.IDatabaseProjectConfiguration

.NET Framework 보안

  • 직접 실행 호출자의 경우 완전히 신뢰합니다. 이 멤버는 부분적으로 신뢰할 수 있는 코드에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 부분 신뢰 코드에서 라이브러리 사용을 참조하십시오.

참고 항목

참조

PropertyChangingEventArgs 클래스

Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project 네임스페이스