ModelComparer.OnCompareElementFinished 메서드

네임스페이스:  Microsoft.Data.Schema.SchemaModel
어셈블리:  Microsoft.Data.Schema(Microsoft.Data.Schema.dll)

구문

‘선언
Protected Overridable Sub OnCompareElementFinished ( _
  sourceElement As IModelElement, _
  targetElement As IModelElement, _
  configuration As ModelComparerConfiguration, _
  result As ModelComparisonResult, _
  changes As ModelComparisonChangeDefinition _
)
protected virtual void OnCompareElementFinished(
  IModelElement sourceElement,
  IModelElement targetElement,
  ModelComparerConfiguration configuration,
  ModelComparisonResult result,
  ModelComparisonChangeDefinition changes
)
protected:
virtual void OnCompareElementFinished(
  IModelElement^ sourceElement, 
  IModelElement^ targetElement, 
  ModelComparerConfiguration^ configuration, 
  ModelComparisonResult^ result, 
  ModelComparisonChangeDefinition^ changes
)
abstract OnCompareElementFinished : 
    sourceElement:IModelElement * 
    targetElement:IModelElement * 
    configuration:ModelComparerConfiguration * 
    result:ModelComparisonResult * 
    changes:ModelComparisonChangeDefinition -> unit 
override OnCompareElementFinished : 
    sourceElement:IModelElement * 
    targetElement:IModelElement * 
    configuration:ModelComparerConfiguration * 
    result:ModelComparisonResult * 
    changes:ModelComparisonChangeDefinition -> unit 
protected function OnCompareElementFinished(
  sourceElement : IModelElement, 
  targetElement : IModelElement, 
  configuration : ModelComparerConfiguration, 
  result : ModelComparisonResult, 
  changes : ModelComparisonChangeDefinition
)

매개 변수

.NET Framework 보안

 • 직접 실행 호출자의 경우 완전히 신뢰합니다. 이 멤버는 부분적으로 신뢰할 수 있는 코드에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 부분 신뢰 코드에서 라이브러리 사용을 참조하십시오.

참고 항목

참조

ModelComparer 클래스

Microsoft.Data.Schema.SchemaModel 네임스페이스