SchemaModelViewerService.DatabaseSchemaView 속성

데이터베이스 스키마 뷰 도구 창을 가져옵니다.

네임스페이스:  Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project.SchemaModelViewer
어셈블리:  Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package(Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.dll)

구문

‘선언
Public ReadOnly Property DatabaseSchemaView As IDatabaseSchemaView
    Get
public IDatabaseSchemaView DatabaseSchemaView { get; }
public:
property IDatabaseSchemaView^ DatabaseSchemaView {
    IDatabaseSchemaView^ get ();
}
member DatabaseSchemaView : IDatabaseSchemaView
function get DatabaseSchemaView () : IDatabaseSchemaView

속성 값

형식: Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project.SchemaModelViewer.SchemaView.IDatabaseSchemaView

.NET Framework 보안

  • 직접 실행 호출자의 경우 완전히 신뢰합니다. 이 멤버는 부분적으로 신뢰할 수 있는 코드에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 부분 신뢰 코드에서 라이브러리 사용을 참조하십시오.

참고 항목

참조

SchemaModelViewerService 클래스

Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project.SchemaModelViewer 네임스페이스