DatabaseSchemaViewNode.DatabaseProjectNode 속성

이 스키마 뷰 노드가 속하는 데이터베이스 프로젝트 노드를 가져오거나 설정합니다.

네임스페이스:  Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project.SchemaModelViewer.SchemaView
어셈블리:  Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package(Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.dll)

구문

‘선언
Public Property DatabaseProjectNode As IDatabaseProjectNode
    Get
    Set
public IDatabaseProjectNode DatabaseProjectNode { get; set; }
public:
virtual property IDatabaseProjectNode^ DatabaseProjectNode {
    IDatabaseProjectNode^ get () sealed;
    void set (IDatabaseProjectNode^ value) sealed;
}
abstract DatabaseProjectNode : IDatabaseProjectNode with get, set
override DatabaseProjectNode : IDatabaseProjectNode with get, set
final function get DatabaseProjectNode () : IDatabaseProjectNode
final function set DatabaseProjectNode (value : IDatabaseProjectNode)

속성 값

형식: Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project.IDatabaseProjectNode

구현

ISchemaModelViewerNode.DatabaseProjectNode

.NET Framework 보안

  • 직접 실행 호출자의 경우 완전히 신뢰합니다. 이 멤버는 부분적으로 신뢰할 수 있는 코드에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 부분 신뢰 코드에서 라이브러리 사용을 참조하십시오.

참고 항목

참조

DatabaseSchemaViewNode 클래스

Microsoft.VisualStudio.Data.Schema.Package.Project.SchemaModelViewer.SchemaView 네임스페이스