ServiceConstructor.DatabaseSchemaProvider 속성

현재 데이터베이스 스키마 공급자를 가져오거나 설정합니다.

네임스페이스:  Microsoft.Data.Schema
어셈블리:  Microsoft.Data.Schema(Microsoft.Data.Schema.dll)

구문

‘선언
Public Property DatabaseSchemaProvider As DatabaseSchemaProvider
    Get
    Friend Set
public DatabaseSchemaProvider DatabaseSchemaProvider { get; internal set; }
public:
property DatabaseSchemaProvider^ DatabaseSchemaProvider {
    DatabaseSchemaProvider^ get ();
    internal: void set (DatabaseSchemaProvider^ value);
}
member DatabaseSchemaProvider : DatabaseSchemaProvider with get, internal set
function get DatabaseSchemaProvider () : DatabaseSchemaProvider
internal function set DatabaseSchemaProvider (value : DatabaseSchemaProvider)

속성 값

형식: Microsoft.Data.Schema.DatabaseSchemaProvider
현재 DatabaseSchemaProvider 개체입니다.

.NET Framework 보안

  • 직접 실행 호출자의 경우 완전히 신뢰합니다. 이 멤버는 부분적으로 신뢰할 수 있는 코드에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 부분 신뢰 코드에서 라이브러리 사용을 참조하십시오.

참고 항목

참조

ServiceConstructor 클래스

Microsoft.Data.Schema 네임스페이스

DatabaseSchemaProvider