SqlSchemaDeploymentOptions.CollationPreference 속성

변경 내용을 배포할 때 데이터 정렬을 처리할 방법을 나타내는 값을 가져오거나 설정합니다.

네임스페이스:  Microsoft.Data.Schema.Sql.Build
어셈블리:  Microsoft.Data.Schema.Sql(Microsoft.Data.Schema.Sql.dll)

구문

‘선언
Public Property CollationPreference As DeploymentCollationPreference
    Get
    Set
public DeploymentCollationPreference CollationPreference { get; set; }
public:
property DeploymentCollationPreference CollationPreference {
    DeploymentCollationPreference get ();
    void set (DeploymentCollationPreference value);
}
member CollationPreference : DeploymentCollationPreference with get, set
function get CollationPreference () : DeploymentCollationPreference
function set CollationPreference (value : DeploymentCollationPreference)

속성 값

형식: Microsoft.Data.Schema.Sql.Build.DeploymentCollationPreference

.NET Framework 보안

  • 직접 실행 호출자의 경우 완전히 신뢰합니다. 이 멤버는 부분적으로 신뢰할 수 있는 코드에서 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 부분 신뢰 코드에서 라이브러리 사용을 참조하십시오.

참고 항목

참조

SqlSchemaDeploymentOptions 클래스

Microsoft.Data.Schema.Sql.Build 네임스페이스