Stddev(MDX)Stddev (MDX)

적용 대상:예SQL Server Analysis Services아니요Azure Analysis ServicesAPPLIES TO:yesSQL Server Analysis ServicesnoAzure Analysis Services

에 대 한 별칭의 Stdev 함수입니다.Alias for the Stdev function.

관련 항목:See Also

MDX 함수 참조 ( Mdx)MDX Function Reference (MDX)