DNS-Host-Name-Attributes 속성 집합

DNS-Host-Name 및 ms-DS-Additional-Dns-Host-Name 특성을 포함합니다.

입력
CN DNS-Host-Name-Attributes
Display-Name DNS 호스트 이름 특성
Rights-GUID 72e39547-7b18-11d1-adef-00c04fd8d5cd

구현

Windows Server 2003

입력
Applies-To Computer
지역화-표시 ID 60
속성 집합 멤버 DNS-Host-Name
ms-DS-Additional-Dns-Host-Name

Windows Server 2003 R2

입력
Applies-To Computer
지역화-표시 ID 60
속성 집합 멤버 DNS-Host-Name
ms-DS-Additional-Dns-Host-Name

Windows Server 2008

입력
Applies-To Computer
지역화-표시 ID 60
속성 집합 멤버 DNS-Host-Name
ms-DS-Additional-Dns-Host-Name

Windows Server 2008 R2

입력
Applies-To Computer
ms-DS-Managed-Service-Account
지역화-표시 ID 60
속성 집합 멤버 DNS-Host-Name
ms-DS-Additional-Dns-Host-Name

Windows Server 2012

입력
Applies-To Computer
ms-DS-Managed-Service-Account
지역화-표시 ID 60
속성 집합 멤버 DNS-Host-Name
ms-DS-Additional-Dns-Host-Name