Darbo eigos patvirtinimo procesų konfigūravimas

Svarbu

„Dynamics 365 for Finance and Operations“ išplėsta į specialias programas, skirtas padėti valdyti konkrečias verslo funkcijas. Daugiau informacijos apie šiuos pakeitimus žr. „Dynamics 365“ licencijavimo vadove.

Naudokite šią procedūrą, norėdami konfigūruoti patvirtinimo proceso ypatybes.

Norėdami darbo eigos rengyklėje konfigūruoti patvirtinimo procesą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite patvirtinimo elementą ir tada spustelėkite Ypatybės, kad atidarytumėte formą Ypatybės.

Patvirtinimo proceso pavadinimas

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite įvesti patvirtinimo proceso pavadinimą.

 1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pagrindiniai parametrai.
 2. Lauke Pavadinimas įveskite unikalų patvirtinimo proceso pavadinimą.

Nurodymas, kada sistema automatiškai atlieka veiksmą su dokumentu

Galite konfigūruoti sistemą, kad ji galėtų automatiškai vykdyti tam tikras sąlygas atitinkantį dokumentą. Pvz., sistema gali patvirtinti išlaidų ataskaitas, kurių bendrosios sumos yra mažesnės nei 100 USD. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami nurodyti, kada sistema turi atlikti veiksmą su dokumentu.

 1. Kairiojoje srityje spustelėkite Automatiniai veiksmai.

 2. Pažymėkite žymės langelį Įjungti automatinius veiksmus.

 3. Spustelėkite Įtraukti sąlygą.

 4. Įveskite sąlygą

 5. Jei reikia, įveskite papildomas sąlygas.

 6. Norėdami patikrinti, kad sąlygos, kurias įvedėte yra sukonfigūruotos teisingai, atlikite tolesnius veiksmus.

  1. Spustelėkite Tikrinti, norėdami atidaryti formą Tikrinti darbo eigos sąlygą.
  2. Formos srityje Tikrinti sąlygą pasirinkite įrašą.
  3. Spustelėkite Išbandyti. Įvertinusi įrašą sistema nustatys, ar jis tenkina jūsų nurodytą sąlygą.
  4. Spustelėkite Gerai arba Atšaukti, norėdami vėl atidaryti formą Ypatybės.
 7. Sąraše Automatinio užbaigimo veiksmas pasirinkite veiksmą, kurį su dokumentu turi atlikti sistema.

Nurodymas, kada siunčiami pranešimai

Pranešimus žmonėms galima siųsti, kai dokumentas yra patvirtintas, atmestas, perduotas ar perskirtas arba kai reikalaujama keitimo. Norėdami nustatyti, kada ir kam turėtų būti siunčiami pranešimai, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kairiojoje srityje spustelėkite Pranešimai.

 2. Pažymėkite žymės langelį, esantį šalia įvykių, kuriems įvykus norite siųsti pranešimus.

  • Perduoti – kai dokumentas priskiriamas tvirtinti kitam vartotojui.
  • Perskirti – kai priskirtas vartotojas per paskirtą laiką neatliko jokių veiksmų su dokumentu.
  • Patvirtinti – kai dokumentas buvo patvirtintas.
  • Atmesti – kai dokumentas buvo atmestas.
  • Reikalauti keitimo – kai priskirtas vartotojas reikalauja keisti pateiktą dokumentą.
 3. Pasirinkite įvykio, kurį pasirinkote 2 veiksme, eilutę.

 4. Spustelėkite skirtuką Pranešimo tekstas.

 5. Teksto lauke įveskite pranešimo tekstą.

 6. Norėdami tekstą personalizuoti, galite įterpti vietos rezervavimo ženklus, kurie bus pakeičiami atitinkamais duomenimis, kai jie bus pateikiami vartotojams. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami įterpti vietos rezervavimo ženklą.

  1. Spustelėkite teksto lauką vietoje, kurioje turėtų atsirasti vietos rezervavimo ženklas.
  2. Spustelėkite Įterpti vietos rezervavimo ženklą.
  3. Rodomame sąraše pasirinkite vietos rezervavimo ženklus, kuriuos norite įterpti.
  4. Spustelėkite Įterpti.
 7. Norėdami įtraukti pranešimų vertimų, spustelėkite Vertimai. Rodomoje formoje atlikite šiuos veiksmus.

  1. Spustelėkite Įtraukti.
  2. Rodomame sąraše pasirinkite kalbą, kuria įvedate tekstą.
  3. Teksto lauke Išverstas tekstas įveskite tekstą.
  4. Norėdami personalizuoti tekstą, įterpkite vietos rezervavimo ženklų.
  5. Spustelėkite Uždaryti.
 8. Spustelėkite skirtuką Gavėjas.

 9. Nurodykite, kam siunčiami pranešimai. Pasirinkite vieną iš tolesnės lentelės parinkčių ir tada, prieš vykdydami 10 veiksmą, atlikite papildomus tos parinkties veiksmus.

  Parinktis Pranešimo gavėjai Papildomi veiksmai
  Dalyvis Vartotojai, kurie priskirti konkrečiai grupei arba vaidmeniui
  1. Pasirinkę Dalyvis spustelėkite skirtuką Pagal vaidmenį.
  2. Sąraše Dalyvio tipas pasirinkite grupės arba vaidmens, kuriam bus siunčiami pranešimai, grupę.
  3. Sąraše Dalyvis pasirinkite grupę arba vaidmenį, kuriam bus siunčiami pranešimai.
  Darbo eigos vartotojas Dabartinėje darbo eigoje dalyvaujantys vartotojai
  1. Pasirinkę Darbo eigos vartotojas, spustelėkite skirtuką Darbo eigos vartotojas.
  2. Sąraše Darbo eigos vartotojas pasirinkite vartotoją, kuris dalyvauja darbo eigoje.
  Vartotojas Konkretūs vartotojai
  1. Pasirinkę Vartotojas, spustelėkite skirtuką Vartotojas.
  2. Pasirinkite, kuriems bus siunčiami pranešimai, ir tada tuos vartotojus perkelkite į sąrašą Pasirinkti vartotojai.
 10. Pakartokite veiksmus 3–9 kiekvienam įvykiui, kurį pasirinkote 2 veiksme.

Galutinio tvirtintojo nurodymas

Galite nurodyti galutinį scenarijų, kuriuose tvirtintojas yra asmuo, pateikęs dokumentą patvirtinimui, ir naudojamas „Neleisti tvirtinti pateikėjui“, tvirtintoją. Norėdami nurodyti galutinį tvirtintoją, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Darbo eigos rengyklėje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite patvirtinimo elementą, tada pasirinkite Ypatybės, kad atidarytumėte formą Ypatybės.
 2. Kairiojoje srityje spustelėkite Išplėstiniai parametrai.
 3. Pažymėkite žymės langelį Naudoti galutinį tvirtintoją.
 4. Sąraše pasirinkite vartotoją, kuris bus galutinis tvirtintojas.

Laiko limito nustatymas

Jei patvirtinimo procesas turi būti baigtas per tam tikrą laiką, atlikite šiuos veiksmus.

Pastaba

Parinktys, kurias pasirinkote atlikdami šiuos veiksmus, gali perrašyti parinktis, kurias pasirinkote kiekvieno patvirtinimo veiksmo srityse Priskyrimas ir Perskyrimas.

 1. Kairiojoje srityje spustelėkite Išplėstiniai parametrai.

 2. Pasirinkite žymės langelį Nustatyti darbo eigos elemento laiko limitą.

 3. Lauke Trukmė nurodykite, kada patvirtinimo procesas turi būti baigtas. Pasirinkite vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:

  • Valandos – įveskite valandų, per kurias patvirtinimo procesas turi būti baigtas, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
  • Dienos – įveskite dienų, per kurias patvirtinimo procesas turi būti baigtas, skaičių. Tada pasirinkite jūsų organizacijos naudojamą kalendorių ir įveskite informaciją apie jūsų organizacijos darbo savaitę.
  • Savaitės – įveskite savaičių, per kurias patvirtinimo procesas turi būti baigtas, skaičių.
  • Mėnesiai – pasirinkite dieną ir savaitę, iki kurių patvirtinimo procesas turi būti baigtas. Pavyzdžiui, galite norėti, kad patvirtinimo procesas būtų atliktas trečios mėnesio savaitės penktadienį.
  • Metai – pasirinkite savaitę ir mėnesį, iki kurių patvirtinimo procesas turi būti baigtas. Pavyzdžiui, galite norėti, kad patvirtinimo procesas būtų atliktas iki trečios gruodžio savaitės penktadienio.
 4. Jei viršijamas laiko limitas, sistema atliks veiksmą su dokumentu. Sąraše Veiksmas pasirinkite veiksmą, kurį turi atlikti sistema.

Nurodymas, kuriuos veiksmus vartotojas gali atlikti

Vartotojas turi vykdyti dokumentą, kai dokumentas yra priskirtas vartotojui patvirtinti. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami nurodyti, kuriuos veiksmus vartotojas gali atlikti su pateiktu dokumentu.

 1. Kairiojoje srityje spustelėkite Išplėstiniai parametrai.
 2. Jei norite, kad vartotojas galėtų tvirtinti dokumentą, pažymėkite žymės langelį Patvirtinti.
 3. Jei norite, kad vartotojas galėtų atmesti dokumentą, pažymėkite žymės langelį Atmesti.
 4. Jei norite, kad vartotojai galėtų reikalauti dokumento keitimų, pažymėkite žymės langelį Reikalauti keitimo.
 5. Jei norite, kad vartotojas galėtų perduoti dokumentą kitam vartotojui, pažymėkite žymės langelį Perduoti.

Pastaba

Žymės langelio Įjungti veiksmus iš darbų sąrašo įmonės portale naudoti nebegalima.

Patvirtinimo veiksmų konfigūravimas

Patvirtinimo procesą sudaro patvirtinimo veiksmai. Atlikite šią procedūrą, norėdami įtraukti veiksmų į patvirtinimo procesą ir veiksmus sukonfigūruoti.

 1. Darbo eigos rengyklėje dukart spustelėkite patvirtinimo procesą. Darbo eigos rengyklėje rodomi patvirtinimo proceso veiksmai.
 2. Norėdami įtraukti patvirtinimo veiksmą, vilkite veiksmą iš srities Darbo eigos elementai į drobę.
 3. Norėdami konfigūruoti patvirtinimo veiksmą, žr. Patvirtinimo veiksmų konfigūravimas darbo eigoje.