docs.microsoft.com - Lietošanas nosacījumi

Nosacījumu pieņemšana

Korporācijas Microsoft sniegtos pakalpojumus atļauts lietot saskaņā ar turpmāk aprakstītajiem Lietošanas nosacījumiem (turpmāk tekstā “TOU” (Terms of Use)). Microsoft patur tiesības jebkurā laikā atjaunināt šos TOU bez brīdinājuma. Jaunāko TOU versiju varat lasīt, noklikšķinot uz hipersaites “Lietošanas nosacījumi”, kas redzama Microsoft tīmekļa lapu apakšdaļā.

Lappuses augša

Pakalpojuma apraksts

Korporācija Microsoft, izmantojot šo tīmekļa rekvizītu tīklu, nodrošina jums piekļuvi dažādiem resursiem, tostarp dokumentācijai, izstrādātāju rīkiem, lejupielādes zonām, saziņas forumiem un informācijai par produktiem (turpmāk tekstā “Pakalpojumi”). Pakalpojumu, tostarp jebkādu atjauninājumu, uzlabojumu, jaunu līdzekļu un/vai jebkādu jaunu papildu tīmekļa rekvizītu, lietošanai jābūt saskaņā ar TOU.

Lappuses augša

Personiskas un nekomerciālas lietošanas ierobežojums

Pakalpojumi ir paredzēti personiskai un nekomerciālai lietošanai, ja vien nav norādīts citādi. Jūs nedrīkstat nodot vai pārdot informāciju, programmatūru, produktus vai pakalpojumus, kas ir iegūti, izmantojot Pakalpojumus, ja iepriekš nav saņemta Microsoft rakstiska piekrišana.

Lappuses augša

Personas datu aizsardzība un personas informācijas aizsardzība

Skatiet [Personas datu aizsardzības paziņojumā] (https://privacy.microsoft.com/lv-lv/privacystatement) pieejamo informāciju, kas ir saistīta ar jūsu personiskās informācijas vākšanu un izmantošanu.

Lappuses augša

Šajā vietnē pieejamai programmatūrai specifisks paziņojums

Jebkura programmatūra, kas pieejama lejupielādei no Pakalpojumiem (turpmāk tekstā “Programmatūra”), ir korporācijas Microsoft un/vai tās piegādātāju ar autortiesībām aizsargājams izstrādājums. Programmatūras lietošanu regulē lietotāja licences līguma nosacījumi (ja tādi pastāv), kas pievienoti Programmatūrai vai ietverti kopā ar to (turpmāk tekstā “Licences līgums”). Ja lietotājs nepiekritīs Licences līguma nosacījumiem, viņš vai viņa nevarēs instalēt jebkādu Programmatūru, kas tiek piegādāta kopā ar Licences līgumu vai kas ir tajā ietverta. Trešās puses skriptus vai kodu, kas ir saistīts ar šo tīmekļa vietni vai uz ko šajā vietnē ir izveidota atsauce, licencē jūsu lietošanai trešās puses, kam pieder šāds kods, nevis korporācija Microsoft.

Programmatūra lietotājiem ir pieejama lejupielādei tikai lietošanai saskaņā ar Licences līgumu. Programmatūras pavairošana un izplatīšana, kas nav saskaņā ar Licences līguma nosacījumiem, ir kategoriski aizliegta ar likumu, un šādas rīcības rezultātā var tikt piemērotas bargas civiltiesiskas sankcijas un kriminālsodi. Pārkāpēji tiks sodīti atbilstoši bargākajām likumā paredzētajām sankcijām.

NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, PROGRAMMATŪRAS KOPĒŠANA UN PAVAIROŠANA JEBKURĀ CITĀ SERVERĪ VAI ATRAŠANĀS VIETĀ TURPMĀKAI PAVAIROŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI IR KATEGORISKI AIZLIEGTA, JA VIEN ŠĀDA PAVAIROŠANA VAI IZPLATĪŠANA NAV ĪPAŠI ATĻAUTA SASKAŅĀ AR ŠĀDAS PROGRAMMATŪRAS LICENCES LĪGUMU.

PROGRAMMATŪRAS GARANTIJA, JA TĀDA IR, tiek nodrošināta TIKAI saskaņā ar Šī LICENCES LĪGUMA NOSACĪJUMIEM. IZŅEMOT GARANTIJAS, KAS SNIEGTAS LICENCES LĪGUMĀ, MICROSOFT CORPORATION AR ŠO PAZIŅOJUMU ATSAKĀS SNIEGT GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS, KAS ATTIECAS UZ PROGRAMMATŪRU, IESKAITOT VISAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, VAI TĀS BŪTU ĪPAŠAS, NETIEŠAS VAI TIESĪBU AKTOS NOTEIKTAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM LIETOŠANAS MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN TIESĪBU IEVĒROŠANU. JŪSU ĒRTĪBAI KORPORĀCIJA MICROSOFT KĀ DAĻU NO PAKALPOJUMIEM VAI SAVOS PROGRAMMATŪRAS PRODUKTOS LIETOŠANAI UN/VAI LEJUPIELĀDĒŠANAI VAR PADARĪT PIEEJAMUS RĪKUS UN UTILĪTAS. KORPORĀCIJA MICROSOFT NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TO REZULTĀTU VAI RAŽOJUMU PRECIZITĀTI, KAS IEGŪTI NO JEBKĀDU ŠĀDU RĪKU UN UTILĪTU ŠĀDAS LIETOŠANAS. LŪDZU, IEVĒROJIET CITU PERSONU INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS, LIETOJOT PAKALPOJUMOS VAI KORPORĀCIJAS MICROSOFT PROGRAMMATŪRAS PRODUKTOS PIEEJAMOS RĪKUS UN UTILĪTAS.

IEROBEŽOTĀS TIESĪBAS. Jebkurai Programmatūrai, kas tiek lejupielādēta no Pakalpojumiem lietošanai Amerikas Savienotajās Valstīs, tās aģentūrās un/vai starpniecības iestādēs (turpmāk tekstā “ASV valdība”), tiek piemērotas ierobežotas tiesības. ASV valdībai lietošana, dublēšana un izpaušana ir ierobežota saskaņā ar Federālās aizsardzības iepirkumu noteikumu pielikuma 252.227-7013. apakšnodaļas panta “Tehnisko datu un datora programmatūras lietošanas tiesības” (c)(1)(ii) apakšpunktu vai saskaņā ar Federālo noteikumu kodeksa 48. nodaļas 52.227-19. apakšnodaļas “Komerciālā datoru programmatūra — Ierobežotas tiesības” (c)(1) un (2) apakšpunktiem, kā piemērojams. Ražotājs ir Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A.

Lappuses augša

Šajā vietnē pieejamajiem dokumentiem specifisks paziņojums

Noteikta dokumentācija var būt pakļauta īpašiem licences noteikumiem, papildus šeit aprakstītajiem noteikumiem. Ja noteikumi ir pretrunā, ir spēkā īpašie licences noteikumi.

KORPORĀCIJA MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDAM NOLŪKAM NESNIEDZ NEKĀDA VEIDA PAZIŅOJUMUS PAR DOKUMENTOS UN SAISTĪTAJĀ GRAFIKĀ, KAS PUBLICĒTA KĀ DAĻA NO PAKALPOJUMIEM, IETVERTO INFORMĀCIJU. VISI ŠĀDI DOKUMENTI UN SAISTĪTĀ GRAFIKA TIEK NODROŠINĀTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR”, NESNIEDZOT NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS. AR ŠO KORPORĀCIJA MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM SAISTĪBĀ AR ŠO INFORMĀCIJU, TOSTARP VISĀM TIEŠĀM, NETIEŠĀM UN LIKUMĀ PAREDZĒTĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. KORPORĀCIJA MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM SPECIĀLIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES DĪKSTĀVES, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMU REZULTĀTĀ, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE RADUŠIES ŠĪ LĪGUMA IETVAROS, NOLAIDĪBAS VAI CITU DELIKTU REZULTĀTĀ VAI SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMOS PIEEJAMĀS INFORMĀCIJAS LIETOŠANU.

PAKALPOJUMOS PUBLICĒTAJOS DOKUMENTOS UN SAISTĪTAJĀ GRAFIKĀ VAR BŪT IETVERTAS TEHNISKA RAKSTURA NEPRECIZITĀTES VAI TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS. ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ SNIEGTAJĀ INFORMĀCIJA PERIODISKI TIEK VEIKTAS IZMAIŅAS. MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI ŠEIT APRAKSTĪTAJOS PRODUKTOS UN/VAI PROGRAMMĀS UZLABOJUMUS UN/VAI IZMAIŅAS VAR VEIKT JEBKURĀ BRĪDĪ.

Lappuses augša

Paziņojumi saistībā ar šajā vietnē pieejamo programmatūru, dokumentiem un pakalpojumiem

KORPORĀCIJA MICROSOFT UN/VAI TĀS ATTIECĪGIE PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM SPECIĀLIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES DĪKSTĀVES, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒJUMU REZULTĀTĀ, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE RADUŠIES ŠĪ LĪGUMA IETVAROS, NOLAIDĪBAS VAI CITU DELIKTU REZULTĀTĀ VAI SAISTĪBĀ AR PAKALPOJUMOS PIEEJAMĀS PROGRAMMATŪRAS, DOKUMENTU, INFORMĀCIJAS LIETOŠANU VAI PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU VAI NESPĒJU TOS NODROŠINĀT.

Lappuses augša

Dalībnieka konts, parole un drošība

Ja kāda Pakalpojuma lietošanai nepieciešams atvērt kontu, jums ir jāreģistrējas, sniedzot mums aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju, kas tiek pieprasīta attiecīgajā reģistrācijas veidlapā. Jūs izvēlēsities arī paroli un lietotājvārdu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par paroles un konta konfidencialitātes uzturēšanu. Turklāt jūs esat pilnībā atbildīgs par jebkādām un visām darbībām, kas veiktas, izmantojot jūsu kontu. Jūs piekrītat nekavējoties ziņot korporācijai Microsoft par jebkuru neatļautu jūsu konta lietošanu un jebkādiem citiem drošības pārkāpumiem. Korporācija Microsoft neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas jums varētu rasties, ja cita persona izmanto jūsu paroli un kontu, neatkarīgi no tā, vai tas darīts ar jūsu atļauju vai bez tās. Tomēr jūs var atzīt par atbildīgu attiecībā uz zaudējumiem, kas korporācijai Microsoft vai citai personai radušies, ja kāds cits izmantojis jūsu kontu vai paroli. Jūs nedrīkstat lietot citas personas kontu bez konta īpašnieka atļaujas.

Lappuses augša

Prettiesiska un aizliegta lietošana

Viens no Pakalpojumu lietošanas nosacījumiem ir to neizmantošana jebkādam prettiesiskam vai aizliegtam nolūkam saskaņā ar šiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem. Jūs nedrīkstat lietot Pakalpojumus jebkādā veidā, kā rezultātā var tikt bojāts, atspējots, pārslogots vai vājināts jebkurš korporācijas Microsoft serveris vai tīkls, kas savienots ar jebkuru Microsoft serveri, vai traucēt citai personai lietot jebkādus Pakalpojumus un gūt pozitīvas emocijas no tiem. Jūs nedrīkst mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem Pakalpojumiem, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar jebkuru Microsoft serveri vai jebkādiem Pakalpojumiem, izmantojot hakerēšanu, paroles uzlaušanu vai jebkādas citas metodes. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus vai informāciju, izmantojot metodes, kas Pakalpojumos ar nolūku nav padarītas pieejamas.

Lappuses augša

Pakalpojumu lietošana

Pakalpojumi var ietvert e-pasta pakalpojumus, ziņojumdēļu pakalpojumus, tērzēšanas zonas, jaunumu grupas, forumus, kopienas, personiskas tīmekļa lapas, kalendārus, fotoalbumus, kabinetfailus un/vai citas ziņojumu vai saziņas funkcijas, kas paredzētas, lai jūs varētu sazināties ar citiem (turpmāk katrs atsevišķi “Saziņas pakalpojums”, bet kopā — “saziņas pakalpojumi”). Jūs piekrītat lietot Saziņas pakalpojumus tikai, lai publicētu, sūtītu un saņemtu ziņojumus un atbilstošus materiālus, kas, ja piemērojams, ir saistībā ar noteiktu Saziņas pakalpojumu. Piemēram, taču ne tikai, jūs piekrītat, ka Saziņas pakalpojumu lietošanas laikā neveiksiet turpmāk norādītās darbības:

 • Nelietosit Saziņas pakalpojumus saistībā ar aptaujām, konkursiem, finanšu piramīdu shēmām, ķēdes vēstulēm, nevēlamiem e-pasta ziņojumiem, surogātpasta izplatīšanu vai jebkādiem atkārtotiem vai nevēlamiem ziņojumiem (komerciāliem vai citādiem).
 • Neapmelosit, ļaunprātīgi neizmantosit, neuzmāksities, neizsekosit, nedraudēsit un citādi nepārkāpsit citu personu likumīgās tiesības (piemēram, personas datu aizsardzības un atklātuma tiesības).
 • Nepublicēsit, neizliksit, neizplatīsit un neizpaudīsit jebkādu neatbilstošu, zaimojošu, aizskarošu, nepiedienīgu, nepieklājīgu un prettiesisku tēmu, nosaukumu, materiālu vai informāciju un neveiksiet šādas informācijas augšupielādi.
 • Neaugšupielādēsit un citādi nepadarīsit pieejamus failus, kuri satur attēlus, fotoattēlus, programmatūru vai citu materiālu, kas tiek aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām, tostarp, piemēram, taču ne tikai, autortiesību vai preču zīmju likumiem (vai ar personas datu aizsardzības un atklātuma tiesībām), izņemot gadījumus, ja attiecīgās tiesības pieder jums vai ja jūs tās kontrolējat, vai arī esat saņēmis visu nepieciešamo piekrišanu.
 • Nelietosit jebkādu materiālu un informāciju, tostarp attēlus vai fotoattēlus, kas ir pieejami, izmantojot Pakalpojumus jebkādā veidā, un kas pārkāpj jebkuras puses jebkādas autortiesības, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu vai citas īpašumtiesības.
 • Neveiksiet tādu failu augšupielādi, kas ietver Trojas zirgus, tārpus, laika bumbas, atcelšanas robotus, bojātus failus vai jebkādu citu līdzīgu programmatūru vai programmas, kas varētu bojāt cita datora darbību vai citas personas īpašumu.
 • Nereklamēsit un nepiedāvāsit, lai pārdotu vai pirktu jebkādas preces vai pakalpojumus jebkādā komercadarbības nolūkā, ja šādi Saziņas pakalpojumi skaidri neatļauj šādus ziņojumus.
 • Nelejupielādēsit cita Saziņas pakalpojuma lietotāja jebkādu publicēto failu, par kuru zināms vai vajadzētu būt zināmam, ka saskaņā ar likumu to nedrīkst pavairot, izrādīt, veidot un/vai izplatīt šādā veidā.
 • Neviltosit un nedzēsīsit jebkādu informāciju par autortiesību pārvaldību, piemēram, autoru attiecinājumus, juridiskus vai citus atbilstošus paziņojumus vai apzīmējumus, uz ko attiecas īpašumtiesības, vai programmatūras vai cita augšupielādētajā failā ietvertā materiāla izcelsmes vai avota etiķetes.
 • Neierobežosit un nekavēsit citus lietotājus izmantot un gūt prieku no Saziņas pakalpojumiem.
 • Nepārkāpsit nevienu uzvedības kodeksu un citas vadlīnijas, kas varētu būt piemērojamas jebkādam konkrētam Saziņas pakalpojumam.
 • Neievāksit un citā veidā neapkoposit informāciju par citām personām, tostarp e-pasta adreses.
 • Nepārkāpsit jebkādus piemērojamos tiesību aktus un normatīvos aktus.
 • Neveidosit nepatiesu identitāti, lai maldinātu citus.
 • Nelietosit, nelejupielādēsit un citādi nekopēsit un nenodrošināsit (neatkarīgi no tā, vai par maksu vai bez) citai fiziskai vai juridiskai personai Pakalpojumu lietotāju vai cita lietotāja jebkādu direktoriju vai informāciju par lietošanu vai šādas informācijas daļu.

Korporācijas Microsoft pienākumos neietilpst Saziņas pakalpojumu pārraudzīšana. Tomēr korporācija Microsoft patur tiesības pārskatīt materiālus, kas publicēti Saziņas pakalpojumos, un noņemt jebkādus materiālus pēc saviem ieskatiem. Korporācija Microsoft patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt jūsu piekļuvi jebkuram vai visiem Saziņas pakalpojumiem bez iepriekšēja paziņojuma jebkāda iemesla dēļ.

Korporācija Microsoft patur tiesības jebkurā brīdī atklāt jebkādu informāciju, ja korporācija Microsoft uzskata, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jebkāda piemērojamā tiesību akta, noteikuma, tiesiskā procesa vai valdības prasības izpildi, vai rediģēt, atteikt jebkādas informācijas vai materiālu izlikšanu vai noņemt šādu informāciju vai materiālus, pilnībā vai daļēji, vienīgi pēc korporācijas Microsoft ieskatiem.

Vienmēr esiet uzmanīgs, sniedzot personu identificējošu informāciju par sevi vai saviem bērniem jebkurā Saziņas pakalpojumā. Korporācija Microsoft nekontrolē un neatbalsta saturu, ziņojumus vai informāciju, kas atrodama jebkurā Saziņas pakalpojumā, un tāpēc korporācija Microsoft sevišķi atsakās no jebkādas atbildības attiecībā uz Saziņas pakalpojumiem un jebkādām darbībām, kas izriet no jūsu dalības jebkuros Saziņas pakalpojumos. Pārvaldnieki un viesotāji nav pilnvaroti korporācijas Microsoft pārstāvji, un viņu uzskati var neatbilst korporācijas Microsoft uzskatiem.

Saziņas pakalpojumos augšupielādētie materiāli var būt pakļauti paziņotiem lietošanas, pavairošanas un/vai izplatīšanas ierobežojumiem; ja lejupielādējat šādus materiālus, jūs esat atbildīgs par attiecīgo ierobežojumu ievērošanu.

Lappuses augša

Korporācijai Microsoft nodrošinātie vai Microsoft vietnē publicētie materiāli

Korporācija Microsoft nepretendē uz to materiālu īpašumtiesībām, ko sniedzat korporācijai Microsoft (tostarp atsauksmēm un ieteikumiem) vai publicējat, augšupielādējat, ievadāt vai iesniedzat jebkurā Pakalpojumā vai ar to saistītajos pakalpojumos, lai tos varētu skatīt vispārēja sabiedrība vai jebkādas sabiedriskas vai privātas kopienas biedri (turpmāk katrs atsevišķi “Iesniegtais materiāls”, bet kopā — “Iesniegtie materiāli”). Tomēr publicējot, augšupielādējot, ievadot, nodrošinot vai iesniedzot (“Publicējot”) savu Iesniegumu, jūs piešķirat korporācijai Microsoft un tās saistītajiem uzņēmumiem un nepieciešamajiem apakšlicences ņēmējiem atļauju lietot jūsu Iesniegto materiālu saistībā ar viņu interneta uzņēmumu darbību (tostarp, bez ierobežojuma, ar visiem Microsoft Pakalpojumiem), tostarp, taču ne tikai, licences tiesības, lai: kopētu, izplatītu, pārraidītu, publiski izrādītu, publiski demonstrētu, pavairotu, rediģētu, tulkotu un pārformatētu jūsu Iesniegto materiālu; publicētu jūsu vārdu saistībā ar jūsu Iesniegto materiālu; un piešķirt apakšlicenci ar šādām tiesībām jebkuram Pakalpojumu piegādātājam.

Saistībā ar jūsu Iesniegtā materiāla lietošanu netiks izmaksāta nekāda veida kompensācija atbilstoši šeit noteiktajam. Korporācijai Microsoft nav pienākums publicēt vai lietot jebkādu jūsu nodrošināto Iesniegto materiālu, un korporācija Microsoft jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var noņemt jebkādu Iesniegto materiālu.

Publicējot Iesniegtu materiālu, jūs garantējat un apliecināt, ka jums pieder vai citā veidā kontrolējat visas Iesniegtā materiāla tiesības atbilstoši šajos Lietošanas nosacījumos aprakstītajam, tostarp, bez ierobežojuma, visas nepieciešamās tiesības, lai nodrošinātu, publicētu, augšupielādētu, ievadītu vai iesniegtu Iesniegtos materiālus.

Papildus iepriekš minētajai garantijai un apliecinājumam, Publicējot Iesniegtu materiālu, kas ietver attēlus, fotoattēlus, ilustrācijas vai ir citā veidā pilnībā vai daļēji grafisks (“Attēli”), jūs garantējat un apliecināt, ka (a) jums pieder autortiesības uz šādiem Attēliem vai ka šādu Attēlu autortiesību īpašnieks ir piešķīris jums atļauju lietot šādus Attēlus vai jebkādu citu saturu un/vai attēlus, kas ietverti šādos Attēlos saistībā ar paredzēto lietošanas veidu un nolūku un ir citā veidā atļauts saskaņā ar šiem Lietošanas nosacījumiem un Pakalpojumiem, (b) jums ir nepieciešamās tiesības, lai piešķirtu licences un apakšlicences, kas aprakstītas šajos Lietošanas nosacījumos, un (c) visas personas (ja tādas ir), kas attēlotas šādos Attēlos, ir piekritušas Attēlu lietošanai atbilstoši šajos Lietošanas nosacījumos noteiktajam, tostarp, taču ne tikai, piemēram, šādu Attēlu izplatīšanai, publiskai izrādīšanai un pavairošanai. Publicējot Attēlus, jūs piešķirat (a) visiem jūsu privātās kopienas biedriem (katram šādam Attēlam, kas pieejams šādas privātas kopienas biedriem) un/vai (b) vispārējai sabiedrībai (katram šādam Attēlam, kas pieejams jebkurā vietā šādas privātas kopienas Pakalpojumos) atļauju lietot jūsu Attēlus saistībā ar jebkura Pakalpojuma izmantošanu atbilstoši šajos Lietošanas nosacījumos pieļautajam apmēram (tostarp, taču ne tikai, piemēram, veidojot izdrukas un dāvanas, kas ietver šādus Attēlus), un tostarp, bez ierobežojuma, neekskluzīvu, starptautisku licenci bez autoratlīdzības, lai: kopētu, izplatītu, pārraidītu, publiski izrādītu, publiski demonstrētu, pavairotu, rediģētu, tulkotu un pārformatētu jūsu Attēlus, nepievienojot jūsu vārdu šādiem Attēliem, un piešķirt apakšlicenci ar šādām tiesībām jebkuram Pakalpojumu piegādātājam. Iepriekšējos teikumos piešķirtās licences saistībā ar Attēliem tiks izbeigtas brīdī, kad jūs pilnībā noņemsit šādus Attēlus no Pakalpojumiem, ar nosacījumu, ka šāda izbeigšana neietekmēs jebkādas licences, kas piešķirtas saistībā ar šādiem Attēliem pirms jūs pilnībā noņemat šādus Attēlus. Saistībā ar jūsu Attēlu lietošanu netiks izmaksāta nekāda veida kompensācija.

Lappuses augša

Paziņojumi un kārtība, kādā iesniedzamas prasības par autortiesību aizskārumiem

Saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu kodeksa 17. nodaļas 512(c)(2) sadaļu paziņojumi par izvirzītajiem autortiesību pārkāpumiem jāsūta Pakalpojumu sniedzēja izraudzītajam aģentam. VISI PIEPRASĪJUMI, KAS NEATBILDĪS NORĀDĪTAJAI PROCEDŪRAI, PALIKS NEATBILDĒTI.

Skatiet Informāciju par kārtību, kādā iesniedzami paziņojumi un prasības par autortiesību pārkāpumiem.

Lappuses augša

Saites uz trešo pušu vietnēm

IZMANTOJOT ŠAJĀ ZONĀ ESOŠĀS SAITES, VARĒSIT IZIET NO MICROSOFT VIETNES. KORPORĀCIJA Microsoft neKONTROLĒ SAISTĪTĀS VIETNES UN NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKURĀ SAISTĪTAJĀ VIETNĒ IETVERTO SATURU VAI JEBKURAS ŠĀDĀ VIETNĒ IETVERTĀS SAITES SATURU, KĀ ARĪ PAR JEBKĀDĀM IZMAIŅĀM VAI ATJAUNINĀJUMIEM ŠĀDĀS VIETNĒS. KORPORĀCIJA MICROSOFT NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR TĪMEKĻAPRAIDI UN JEBKĀDA CITA VEIDA PĀRRAIDI, KAS SAŅEMTA NO JEBKURAS SAISTĪTĀS VIETNES. KORPORĀCIJA MICROSOFT ŠĪS SAITES NODROŠINA VIENĪGI JŪSU ĒRTĪBAI, UN JEBKURAS SAITES IETVERŠANA NENORĀDA, KA KORPORĀCIJA MICROSOFT ATBALSTA VIETNĒ NORĀDĪTO SATURU.

Lappuses augša

Labprātīgas ideju iesniegšanas politika

KORPORĀCIJA MICROSOFT UN NEVIENS NO TĀS DARBINIEKIEM NEPIEŅEM UN NEAPSVER LABPRĀTĪGAS IDEJAS, TOSTARP IDEJAS PAR JAUNĀM REKLĀMAS KAMPAŅĀM, JAUNIEM VEICINĀŠANAS PASĀKUMIEM, JAUNIEM PRODUKTIEM VAI TEHNOLOĢIJĀM, PROCESIEM, MATERIĀLIEM, MĀRKETINGA PLĀNIEM VAI JAUNIEM PRODUKTU NOSAUKUMIEM. LŪDZU, NESŪTIET NEKĀDUS ORIĢINĀLUS RADOŠOS MĀKSLAS DARBUS, PARAUGUS, DEMONSTRĀCIJAS UN CITUS DARBUS. VIENĪGAIS ŠĀDAS POLITIKAS NOLŪKS IR IZVAIRĪTIES NO IESPĒJAMĀM NESASKAŅĀM UN STRĪDIEM GADĪJUMOS, JA KORPORĀCIJAS MICROSOFT PRODUKTI VAI MĀRKETINGA STRATĒĢIJAS VARĒTU BŪT LĪDZĪGAS KORPORĀCIJAI MICROSOFT IESNIEGTAJĀM IDEJĀM. TĀPĒC, LŪDZU, NESŪTIET SAVAS LABPRĀTĪGĀS IDEJAS KORPORĀCIJAI MICROSOFT VAI KĀDAM NO KORPORĀCIJAS MICROSOFT DARBINIEKIEM. JA JŪS TO DARĀT, NESKATOTIES UZ MŪSU PRASĪBU NESŪTĪT MUMS IDEJAS UN MATERIĀLUS, LŪDZU, SAPROTIET, KA KORPORĀCIJA MICROSOFT NEGARANTĒ, KA JŪSU IDEJAS UN MATERIĀLI TIKS UZSKATĪTI PAR KONFIDENCIĀLIEM VAI PAR TĀDIEM, UZ KO ATTIECAS ĪPAŠUMTIESĪBAS.

Lappuses augša