Bygg inn en rapportnettdel i SharePoint OnlineEmbed a report web part in SharePoint Online

Du kan enkelt bygge inn interaktive Power BI-rapporter i SharePoint Online-sider med Power BIs nye rapport-webdel for SharePoint Online.With Power BI's new report web part for SharePoint Online, you can easily embed interactive Power BI reports in SharePoint Online pages.

Når du bruker det nye Bygg inn i SharePoint Online-alternativet, respekterer de innebygde rapportene alle element-tillatelser og datasikkerhet gjennom sikkerhet på radnivå (RLS), slik at du enkelt kan opprette sikre interne portaler.When using the new Embed in SharePoint Online option, the embedded reports respect all item permissions and data security through row-level security (RLS), so you can easily create secure internal portals.

KravRequirements

For at Bygg inn i SharePoint Online-rapporter skal fungere, kreves følgende:For Embed in SharePoint Online reports to work, the following is required:

 • En Power BI Pro-lisens eller en Power BI Premium-kapasitet (EM eller P SKU) med en Power BI-lisens.A Power BI Pro license or a Power BI Premium capacity (EM or P SKU) with a Power BI license.
 • Power BI-webdelen for SharePoint Online krever Moderne sider.The Power BI web part for SharePoint Online requires Modern Pages.
 • For å bruke en innebygd rapport må brukerne logge seg på Power Bi-tjenesten for å aktivere sin Power BI-lisens.To consume an embedded report, users must sign in to Power BI service to activate their Power BI license.

Obs!

For organisasjoner i Power BI i nasjonale skyer finnes det ingen gratis lisens.For organizations in Power BI National clouds, there is no free license. I dette miljøet må alle brukere som ønsker tilgang til den innebygde rapporten i SharePoint, ha en Power BI Pro-lisens.In this environment, all users who want access to the embedded report in Sharepoint need to have a Power BI Pro license.

Bygge inn rapporten dinEmbed your report

Hvis du vil bygge inn rapporten i SharePoint Online, må du ha nettadressen for rapporten og bruke den med nettdelen i SharePoint Online Power BI.To embed your report into SharePoint Online, you need to get the report URL and use it with SharePoint Online's Power BI web part.

Å finne en nettadresse for en rapportGet a report URL

 1. Vis rapporten i Power BI.Within Power BI, view the report.

 2. I rullegardinmenyen Flere alternativer (…) velger du Bygg inn > SharePoint Online.On the More options (...) dropdown menu, select Embed > SharePoint Online.

  Flere alternativer-meny, SharePoint Online

 3. Kopier nettadressen for rapporten i dialogboksen.Copy the report URL from the dialog.

  Innbyggingskobling

Legge til Power BI-rapporten til en SharePoint Online-sideAdd the Power BI report to a SharePoint Online page

 1. Åpne målsiden i SharePoint Online og velg Rediger.Open the target page in SharePoint Online and select Edit.

  SP – redigeringsside

  Eller du kan opprette en ny moderne side ved å velge + Ny i SharePoint Online.Or, in Sharepoint Online, select + New to create a new modern site page.

  SP – ny side

 2. Velg rullegardinlisten + og velg deretter nettdelen for Power BI.Select the + dropdown and then select the Power BI web part.

  SP – ny nettdel

 3. Velg Legg til rapport.Select Add report.

  SP – ny rapport

 4. Lim inn nettadressen for rapporten som du kopierte tidligere i ruten Power BI-Rapportkobling.Paste the previously-copied report URL into the Power BI report link pane. Rapporten lastes inn automatisk.The report loads automatically.

  SP – egenskaper for ny nettdel

 5. Velg Publiser slik at endringene blir synlige for SharePoint Online-brukerne.Select Publish to make the change visible to your SharePoint Online users.

  SP-rapport lastet inn

Gi tilgang til rapporterGrant access to reports

Det å bygge inn en rapport i SharePoint Online gir ikke brukerne automatisk tillatelse til å vise rapporten. Du må også angi visningstillatelser i Power BI.Embedding a report in SharePoint Online doesn't automatically give users permission to view the report - you need to set view permissions in Power BI.

Viktig!

Sørg for at du ser gjennom hvem som kan se rapporten i Power BI-tjenesten, og tilordne tilgang til de som ikke er oppført.Make sure to review who can see the report within the Power BI service and grant access to those not listed.

Det finnes to måter å gi tilgang til rapporten i Power BI.There are two ways to provide report access in Power BI. Hvis du bruker en Microsoft 365-gruppe til å bygge SharePoint-gruppenettstedet, er den første måten å angi brukeren som et medlem av arbeidsområdet i Power BI-tjenesten og på SharePoint-siden.The first way, if you're using a Microsoft 365 Group to build your SharePoint Online team site, is to list the user as a member of the workspace within the Power BI service and the SharePoint page. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hvordan du administrerer et arbeidsområde.For more information, see how to manage a workspace.

Den andre måten er å bygge inn en rapport i en app og dele den direkte med brukere:The second way is to embed a report within an app and share it directly with users:

 1. Forfatteren, som må være en Pro-bruker, oppretter en rapport i et arbeidsområde.The author, who must be a Pro user, creates a report in a workspace. Hvis du vil dele med gratisbrukere av Power BI, må arbeidsområdet angis som Premium-arbeidsområde.To share with Power BI free users, the workspace needs to be set as a Premium workspace.

 2. Forfatteren publiserer og installerer appen.The author publishes the app and installs it. Forfatteren må installere appen slik at den har tilgang til rapportens nettadresse, som brukes for innbygging i SharePoint Online.The author must install the app so it has access to the report URL that is used for embedding in SharePoint Online.

 3. Nå må alle sluttbrukere også installere appen.Now all end users need to install the app too. Du kan også bruke funksjonen Installer app automatisk, som kan aktiveres i administrasjonsportalen for Power BI for å la appen forhåndsinstalleres for sluttbrukere.You can also use the Install app automatically feature, which you can enable in the Power BI admin portal, to have the app pre-installed for end users.

  Installer appen automatisk

 4. Oppretteren åpner appen og går til rapporten.The author opens the app and goes to the report.

 5. Forfatteren kopierer den innebygde rapportens nettadresse fra rapporten som appen installerte.The author copies the embed report URL from the report the app installed. Ikke bruk den opprinnelige nettadressen for rapporten fra arbeidsområdet.Don't use the original report URL from the workspace.

 6. Opprett et nytt gruppeområde i SharePoint Online.Create a new team site in SharePoint Online.

 7. Legg til den tidligere kopierte nettadressen for rapporten til webdelen i Power BI.Add the previously-copied report URL to the Power BI web part.

 8. Legg til alle sluttbrukere og grupper som skal bruke dataene på SharePoint Online-siden og i Power BI-appen.Add all end users and/or groups who are going to consume the data on the SharePoint Online page and in the Power BI app you created.

  Obs!

  Brukere eller grupper trenger tilgang til både SharePoint Online-siden og rapporten i Power BI-appen for å se rapporten på SharePoint-siden.Users or groups need access to both the SharePoint Online page and the report in the Power BI app to see the report on the SharePoint page.

Sluttbrukeren kan nå gå til gruppeområdet i SharePoint Online og vise rapportene på siden.Now the end user can go to the team site in SharePoint Online and view the reports on the page.

Godkjenning med flere faktorerMulti-factor authentication

Hvis Power BI-miljøet krever at du logger deg på ved bruk av godkjenning med flere faktorer, kan det hende du blir bedt om å logge deg på med en sikkerhetsenhet for å bekrefte identiteten din.If your Power BI environment requires you to sign in using multi-factor authentication, you may be asked to sign in with a security device to verify your identity. Dette skjer hvis du ikke logget deg på SharePoint Online ved bruk av godkjenning med flere faktorer, men Power BI-miljøet krever at en konto godkjennes av en sikkerhetsenhet for å validere en konto.This occurs if you did not sign in to SharePoint Online using multi-factor authentication, but your Power BI environment requires a security device to validate an account.

Obs!

Power BI støtter ikke godkjenning med flere faktorer med Azure Active Directory 2.0 ennå. Brukere får en feilmelding.Power BI does not yet support multi-factor authentication with Azure Active Directory 2.0 - users will see an error message. Hvis brukeren logger på SharePoint Online på nytt ved bruk av sikkerhetsenheten, kan det hende de kan vise rapporten.If the user signs in again to SharePoint Online using their security device, they may be able to view the report.

Innstillinger for webdelWeb part settings

Under finner du innstillingene du kan justere for nettdelen i Power BI for SharePoint Online.Below are the settings you can adjust for the Power BI web part for SharePoint Online.

SP – egenskaper for nettdel

EgenskapProperty BeskrivelseDescription
SidenavnPage name Angir nettdelens standardside.Sets the web part's default page. Velg en verdi fra rullegardinlisten.Select a value from the drop-down. Hvis ingen sider vises, har enten rapporten din én side eller så inneholder nettadressen du limte inn, et sidenavn.If no pages are displayed, either your report has one page, or the URL you pasted contains a page name. Fjern rapportdelen fra nettadressen for å velge en bestemt side.Remove the report section from the URL to select a specific page.
VisningDisplay Justerer hvordan rapporten tilpasses på SharePoint Online-siden.Adjusts how the report fits within the SharePoint Online page.
Vis navigasjonsruteShow Nav Pane Viser eller skjuler sidenavigeringsruten.Shows or hides the page nav pane.
Vil filterruteShow Filter Pane Viser eller skjuler filterruten.Shows or hides the filter pane.

Rapporter som ikke lastesReports that do not load

Dersom rapporten ikke lastes i nettdelen for Power BI, kan følgende melding vises:If your report does not load within the Power BI web part, you may see the following message:

Meldingen Dette innholdet er ikke tilgjengelig

Det er to vanlige årsaker til denne meldingen.There are two common reasons for this message.

 1. Du har ikke tilgang til rapporten.You do not have report access.
 2. Rapporten ble slettet.The report was deleted.

Kontakt SharePoint Online-sidens eier for å få hjelp til å løse problemet.Contact the SharePoint Online page owner to help resolve the issue.

LisensieringLicensing

Brukere som viser en rapport i SharePoint, trenger en Power BI Pro-lisens med mindre innholdet er i et arbeidsområde med Power BI Premium-kapasitet (EM eller P SKU) .Users viewing a report in SharePoint need either a Power BI Pro license or the content needs to be in a workspace that's in a Power BI Premium capacity (EM or P SKU).

Kjente problemer og begrensningerKnown issues and limitations

 • Feil: «Det oppstod en feil. Prøv å logge deg av og deretter på igjen, og gå deretter tilbake til denne siden.Error: "An error occurred, please try logging out and back in and then revisiting this page. Korrelasjons-ID: udefinert, http-svarstatus: 400, feilkode for server 10001, melding: Mangler oppdateringstoken»Correlation ID: undefined, http response status: 400, server error code 10001, message: Missing refresh token"

  Hvis du får denne feilmeldingen, kan du prøve ett av feilsøkingstrinnene nedenfor.If you receive this error, try one of the troubleshooting steps below.

  1. Logg deg av SharePoint og logg deg på igjen.Sign out of SharePoint and sign back in. Sørg for at du lukker alle nettleservinduer før du logger deg på.Be sure to close all browser windows before signing back in.

  2. Hvis brukerkontoen krever godkjenning med flere faktorer (MFA), må du logge deg på SharePoint ved bruk av MFA-enheten (telefonapp, smartkort og så videre).If your user account requires multi-factor authentication (MFA), then sign in to SharePoint using your MFA device (phone app, smart card, etc.).

  3. Azure B2B Guest-brukerkontoer støttes ikke.Azure B2B Guest users accounts are not supported. Brukerne ser Power BI-logoen som viser at delen lastes inn, men viser ikke rapporten.Users see the Power BI logo that shows the part is loading, but it doesn't show the report.

 • Power BI støtter ikke de samme lokaliserte språkene som SharePoint Online gjør.Power BI does not support the same localized languages that SharePoint Online does. På grunn av dette kan det hende du ikke ser riktig lokalisering i den innebygde rapporten.As a result, you may not see proper localization within the embedded report.

 • Det kan hende du får problemer med å bruke Internet Explorer 10.You may encounter issues if using Internet Explorer 10.

 • Power BI-nettdelen er ikke tilgjengelig i nasjonale skyer.The Power BI web part is not available for national clouds.

 • Den klassiske SharePoint Server støttes ikke med denne nettdelen.The classic SharePoint Server is not supported with this web part.

 • Nettadressefiltre støttes ikke med SPO-nettdelen.URL filters are not supported with the SPO web part.

Neste trinnNext steps

Har du flere spørsmål?More questions? Prøv å spørre Power BI-fellesskapetTry asking the Power BI Community