Dataoppdatering i Power BIData refresh in Power BI

Power BI gjør det mulig å gå raskt fra data til innsikt til handling, men du må sørge for at dataene i Power BI-rapporter og instrumentbord er nylige.Power BI enables you to go from data to insight to action quickly, yet you must make sure the data in your Power BI reports and dashboards is recent. Det er ofte avgjørende å vite hvordan du oppdaterer data, hvis du skal levere nøyaktige resultater.Knowing how to refresh the data is often critical in delivering accurate results.

Denne artikkelen beskriver dataoppdateringsfunksjonene i Power BI og deres avhengigheter på et konseptuelt nivå.This article describes the data refresh features of Power BI and their dependencies at a conceptual level. Den gir også anbefalte fremgangsmåter og tips for å unngå vanlige problemer ved oppdatering.It also provides best practices and tips to avoid common refresh issues. Innholdet danner et grunnlag for å hjelpe deg med å forstå hvordan dataoppdateringer fungerer.The content lays a foundation to help you understand how data refresh works. Hvis du vil ha målrettede trinnvise instruksjoner for å konfigurere dataoppdateringer, kan du se opplæringene og instruksjonene som er oppført i delen Neste trinn på slutten av denne artikkelen.For targeted step-by-step instructions to configure data refresh, refer to the tutorials and how-to guides listed in the Next steps section at the end of this article.

Forstå dataoppdateringUnderstanding data refresh

Når du oppdaterer data, må Power BI spørre om underliggende datakildene, kanskje laste inn kildedataene i et datasett og deretter oppdatere eventuelle visualiseringer i rapportene eller instrumentbordene som avhenger av det oppdaterte datasettet.Whenever you refresh data, Power BI must query the underlying data sources, possibly load the source data into a dataset, and then update any visualizations in your reports or dashboards that rely on the updated dataset. Hele prosessen består av flere faser, avhengig av lagringsmodusene i datasettene dine, som forklart i delene nedenfor.The entire process consists of multiple phases, depending on the storage modes of your datasets, as explained in the following sections.

For å forstå hvordan Power BI oppdaterer datasettene, rapportene og instrumentbordene, må du være klar over følgende begreper:To understand how Power BI refreshes your datasets, reports, and dashboards, you must be aware of the following concepts:

 • Lagringsmoduser og datasettyper: Lagringsmodusene og datasettypene som Power BI støtter, har ulike oppdateringskrav.Storage modes and dataset types: The storage modes and dataset types that Power BI supports have different refresh requirements. Du kan velge mellom å importere data inn i Power BI på nytt for å se eventuelle endringer som ble utført, eller spørre dataene direkte ved kilden.You can choose between re-importing data into Power BI to see any changes that occurred or querying the data directly at the source.
 • Oppdateringstyper for Power BI: Uavhengig av datasettet vil det å kjenne til de ulike oppdateringstypene hjelpe deg med å forstå hvor Power BI kan bruke tiden under en oppdateringsoperasjon.Power BI refresh types: Regardless of dataset specifics, knowing the various refresh types can help you understand where Power BI might spend its time during a refresh operation. Og ved å kombinere disse detaljene med detaljer om lagringsmodus kan du lettere forstå nøyaktig hva Power BI utfører når du velger Oppdater nå for et datasett.And combining these details with storage mode specifics helps to understand what exactly Power BI performs when you select Refresh Now for a dataset.

Lagringsmoduser og datasettyperStorage modes and dataset types

Et Power BI-datasett kan operere i ett av følgende modi for å få tilgang til data fra ulike datakilder.A Power BI dataset can operate in one of the following modes to access data from a variety of data sources. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagringsmodus i Power BI Desktop.For more information, see Storage mode in Power BI Desktop.

 • ImportmodusImport mode
 • DirectQuery-modusDirectQuery mode
 • LiveConnect-modusLiveConnect mode
 • Push-modusPush mode

Diagrammet nedenfor illustrerer de ulike dataflytene, basert på lagringsmodus.The following diagram illustrates the different data flows, based on storage mode. Det viktigste punktet er at bare datasett for importmodus krever en oppdatering av kildedata.The most significant point is that only Import mode datasets require a source data refresh. De krever oppdatering fordi bare denne typen datasett importerer data fra datakildene, og de importerte dataene kan bli oppdatert regelmessig eller ad hoc.They require refresh because only this type of dataset imports data from its data sources, and the imported data might be updated on a regular or ad-hoc basis. DirectQuery-datasett og datasett i LiveConnect-modus til Analysis Services importerer ikke data. De spør etter den underliggende datakilden ved hver brukerhandling.DirectQuery datasets and datasets in LiveConnect mode to Analysis Services don't import data; they query the underlying data source with every user interaction. Datasett i push-modus får ikke direkte tilgang til datakilder, men forventer at du pusher dataene inn i Power BI.Datasets in push mode don't access any data sources directly but expect you to push the data into Power BI. Oppdateringskrav for datasett varierer avhengig av typen lagringsmodus/datasett.Dataset refresh requirements vary depending on the storage mode/dataset type.

Lagringsmoduser og datasettyper

Datasett i importmodusDatasets in Import mode

Power BI importerer dataene fra de opprinnelige datakildene til datasettet.Power BI imports the data from the original data sources into the dataset. Spørringer for Power BI-rapporter og instrumentbord som sendes til datasettet, returnerer resultater fra de importerte tabellene og kolonnene.Power BI report and dashboard queries submitted to the dataset return results from the imported tables and columns. Du kan se på et slikt datasett som en tidspunktbasert kopi.You might consider such a dataset a point-in-time copy. Fordi Power BI kopierer dataene, må du oppdatere datasettet for å hente endringene fra de underliggende datakildene.Because Power BI copies the data, you must refresh the dataset to fetch changes from the underlying data sources.

Fordi Power BI hurtigbufrer dataene, kan datasettstørrelsene for importmodus være betydelige.Because Power BI caches the data, Import mode dataset sizes can be substantial. Se følgende tabell for maksimale datasettstørrelser per kapasitet.Refer to the following table for maximum dataset sizes per capacity. Hold deg langt under de maksimale datasettstørrelsene, for å unngå problemer ved oppdatering som kan oppstå hvis datasettene krever mer enn de maksimale tilgjengelige ressursene under en oppdateringsoperasjon.Stay well below the maximum dataset sizes to avoid refresh issues that might occur if your datasets require more than the maximum available resources during a refresh operation.

KapasitetstypeCapacity type Maksimal datasettstørrelseMaximum dataset size
Delt, A1, A2 eller A3Shared, A1, A2, or A3 1 GB1 GB
A4 eller P1A4 or P1 3 GB3 GB
A5 eller P2A5 or P2 6 GB6 GB
A6 eller P3A6 or P3 10 GB10 GB

Datasett i DirectQuery/LiveConnect-modusDatasets in DirectQuery/LiveConnect mode

Power BI importerer ikke data over tilkoblinger som brukes i DirectQuery/LiveConnect-modus.Power BI does not import data over connections that operate in DirectQuery/LiveConnect mode. I stedet returnerer datasettet resultater fra den underliggende datakilden hver gang en rapport eller et instrumentbord spør om datasettet.Instead, the dataset returns results from the underlying data source whenever a report or dashboard queries the dataset. Power BI transformerer og videresender spørringene til datakilden.Power BI transforms and forwards the queries to the data source.

Selv om DirectQuery-modus og LiveConnect-modus er like på den måten at Power BI videresender spørringene til kilden, er det viktig å merke seg at Power BI ikke må transformere spørringer i LiveConnect-modus.Although DirectQuery mode and LiveConnect mode are similar in that Power BI forwards the queries to the source, it is important to note that Power BI does not have to transform queries in LiveConnect mode. Spørringene går direkte til Analysis Services-forekomsten som er vert for databasen, uten å forbruke ressurser på delt kapasitet eller en Premium-kapasitet.The queries go directly to the Analysis Services instance hosting the database without consuming resources on shared capacity or a Premium capacity.

Siden Power BI ikke importerer dataene, trenger du ikke å kjøre en dataoppdatering.Because Power BI does not import the data, you don't need to run a data refresh. Imidlertid utfører Power BI fremdeles flisoppdateringer og muligens oppdateringer for rapporter, som forklart i den neste delen om oppdateringstyper.However, Power BI still performs tile refreshes and possibly report refreshes, as the next section on refresh types explains. En flis er et visualobjekt for rapporter som er festet til et instrumentbord, og instrumentbordfliser oppdateres omtrent hver time, slik at flisene viser nylige resultater.A tile is a report visual pinned to a dashboard, and dashboard tile refreshes happen about every hour so that the tiles show recent results. Du kan endre tidsplanen i datasettinnstillingene, som i skjermbildet nedenfor, eller tvinge en instrumentbordoppdatering manuelt ved å bruke alternativet Oppdater nå.You can change the schedule in the dataset settings, as in the screenshot below, or force a dashboard update manually by using the Refresh Now option.

Tidsplan for oppdatering

Obs!

Inndelingen Planlagt oppdatering av hurtigbufferDatasett-fanen er ikke tilgjengelig for datasett i importmodus.The Scheduled cache refresh section of the Datasets tab is not available for datasets in import mode. Disse datasettene krever ikke en separat flisoppdatering, fordi Power BI oppdaterer flisene automatisk under hver planlagte eller behovsbetingede dataoppdatering.These datasets don't require a separate tile refresh because Power BI refreshes the tiles automatically during each scheduled or on-demand data refresh.

Push-datasettPush datasets

Push-datasett inneholder ikke en formell definisjon av en datakilde, og krever derfor ikke at du utfører en dataoppdatering i Power BI.Push datasets don't contain a formal definition of a data source, so they don't require you to perform a data refresh in Power BI. Du kan oppdatere dem ved å pushe dataene til datasettet via en ekstern tjeneste eller prosess, for eksempel Azure Stream Analytics.You refresh them by pushing your data into the dataset through an external service or process, such as Azure Stream Analytics. Dette er en vanlig tilnærming for analyser i sanntid med Power BI.This is a common approach for real-time analytics with Power BI. Power BI utfører fremdeles hurtigbufferoppdateringer for eventuelle fliser som brukes over et push-datasett.Power BI still performs cache refreshes for any tiles used on top of a push dataset. Hvis du vil ha en detaljert gjennomgang, kan du se Opplæring: Stream Analytics og Power BI: Et instrumentbord for sanntidsanalyse for strømming av data.For a detailed walkthrough, see Tutorial: Stream Analytics and Power BI: A real-time analytics dashboard for streaming data.

Obs!

Push-modus har flere begrensninger som er dokumentert i Power BI – REST-API-begrensninger.Push Mode has several limitations as documented in Power BI REST API limitations.

Oppdateringstyper for Power BIPower BI refresh types

En Power BI-oppdateringsoperasjon kan bestå av flere oppdateringstyper, blant annet dataoppdatering, OneDrive-oppdatering, oppdatering av spørringsbufre, flisoppdatering og oppdatering av visualobjekter.A Power BI refresh operation can consist of multiple refresh types, including data refresh, OneDrive refresh, refresh of query caches, tile refresh, and refresh of report visuals. Selv om Power BI automatisk avgjør de nødvendige oppdateringstrinnene for et gitt datasett, bør du vite hvordan de bidrar til kompleksiteten og varigheten av en oppdateringsoperasjon.While Power BI determines the required refresh steps for a given dataset automatically, you should know how they contribute to the complexity and duration of a refresh operation. Hvis du vil ha en hurtigreferanse, kan du se følgende tabell.For a quick reference, refer to the following table.

LagringsmodusStorage mode DataoppdateringData refresh OneDrive-oppdateringOneDrive refresh SpørringsbufreQuery caches Oppdatering av fliserTile refresh Visualobjekter for rapporterReport visuals
ImporterImport Planlagt og behovsbetingetScheduled and on-demand Ja, for tilkoblede datasettYes, for connected datasets Hvis aktivert på Premium-kapasitetIf enabled on Premium capacity Automatisk og på forespørselAutomatically and on-demand NeiNo
DirectQueryDirectQuery Gjelder ikkeNot applicable Ja, for tilkoblede datasettYes, for connected datasets Hvis aktivert på Premium-kapasitetIf enabled on Premium capacity Automatisk og på forespørselAutomatically and on-demand NeiNo
LiveConnectLiveConnect Gjelder ikkeNot applicable Ja, for tilkoblede datasettYes, for connected datasets Hvis aktivert på Premium-kapasitetIf enabled on Premium capacity Automatisk og på forespørselAutomatically and on-demand JaYes
PushPush Gjelder ikkeNot applicable Gjelder ikkeNot applicable Ikke praktiskNot practical Automatisk og på forespørselAutomatically and on-demand NeiNo

DataoppdateringData refresh

For Power BI-brukere betyr oppdatering av data vanligvis importering av data fra de opprinnelige datakildene inn i et datasett, enten basert på en tidsplan for oppdatering eller ved behov.For Power BI users, refreshing data typically means importing data from the original data sources into a dataset, either based on a refresh schedule or on-demand. Du kan utføre flere datasettoppdateringer daglig, noe som kan være nødvendig hvis de underliggende kildedataene endres ofte.You can perform multiple dataset refreshes daily, which might be necessary if the underlying source data changes frequently. Power BI begrenser datasett på delt kapasitet til åtte daglige oppdateringer.Power BI limits datasets on shared capacity to eight daily refreshes. Hvis datasettet befinner seg på en Premium-kapasitet, kan du utføre opptil 48 oppdateringer per dag i datasettinnstillingene.If the dataset resides on a Premium capacity, you can schedule up to 48 refreshes per day in the dataset settings. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer planlagt oppdatering senere i denne artikkelen.For more information, see Configure scheduled refresh later in this article. Datasett på en Premium-kapasitet der XMLA-endepunktet støtter lesing og skriving, støtter ubegrensede oppdateringsoperasjoner når det konfigureres programmatisk med TMSL eller PowerShell.Datasets on a Premium capacity with the XMLA endpoint enabled for read-write support unlimited refresh operations when configured programmatically with TMSL or PowerShell.

Det er også viktig å fremheve at begrensningen for delt kapasitet for daglige oppdateringer gjelder for både planlagte oppdateringer og API-oppdateringer kombinert.It is also important to call out that the shared-capacity limitation for daily refreshes applies to both scheduled refreshes and API refreshes combined. Du kan også utløse en oppdatering ved behov ved å velge Oppdater nå i datasettmenyen, som følgende skjermbilde viser.You can also trigger an on-demand refresh by selecting Refresh Now in the dataset menu, as the following screenshot depicts. Behovsbetingede oppdateringer er ikke inkludert i oppdateringsbegrensningen.On-demand refreshes are not included in the refresh limitation. Vær også oppmerksom på at datasett på en Premium-kapasitet ikke har begrensninger for API-oppdateringer.Also note that datasets on a Premium capacity don't impose limitations for API refreshes. Hvis du er interessert i å bygge din egen oppdateringsløsning ved bruk av REST- API-en for Power BI, kan du se Datasett – oppdater datasettet.If you are interested in building your own refresh solution by using the Power BI REST API, see Datasets - Refresh Dataset.

Oppdater nå

Obs!

Dataoppdateringer må fullføres på mindre enn 2 timer på delt kapasitet.Data refreshes must complete in less than 2 hours on shared capacity. Hvis datasettene krever lengre oppdateringsoperasjoner, bør du vurdere å flytte datasettet til en Premium-kapasitet.If your datasets require longer refresh operations, consider moving the dataset onto a Premium capacity. På Premium er den maksimale varigheten for oppdateringer 5 timer.On Premium, the maximum refresh duration is 5 hours.

OneDrive-oppdateringOneDrive refresh

Hvis du opprettet datasett og rapporter basert på en Power BI Desktop-fil, Excel-arbeidsbok eller kommadelte fil (.csv) på OneDrive eller SharePoint Online, utfører Power BI en annen type oppdatering, kjent som OneDrive-oppdatering.If you created your datasets and reports based on a Power BI Desktop file, Excel workbook, or comma separated value (.csv) file on OneDrive or SharePoint Online, Power BI performs another type of refresh, known as OneDrive refresh. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hent data fra filer for Power BI.For more information, see Get data from files for Power BI.

I motsetning til oppdateringer av datasett der Power BI importerer data fra en datakilde til et datasett, synkroniserer OneDrive-oppdateringer datasett og rapporter med kildefilene.Unlike a dataset refresh during which Power BI imports data from a data source into a dataset, OneDrive refresh synchronizes datasets and reports with their source files. Som standard kontrollerer Power BI omtrent hver time om et datasett koblet til en fil på OneDrive eller SharePoint Online, krever synkronisering.By default, Power BI checks about every hour if a dataset connected to a file on OneDrive or SharePoint Online requires synchronization.

Power BI utfører oppdatering basert på en element-ID i OneDrive, så vær hensynsfull når du vurderer oppdateringer kontra erstatning.Power BI performs refresh based on an item ID in OneDrive, so be thoughtful when considering updates versus replacement. Når du angir en OneDrive-fil som datakilde, vil Power BI referere til element-ID-en til filen når oppdateringen utføres.When you set a OneDrive file as the data source, Power BI references the item ID of the file when it performs the refresh. Vurder følgende scenario: du har en hovedfil, A, og en produksjonskopi av denne filen, B, og du konfigurerer OneDrive-oppdatering for fil B. Hvis du deretter kopierer fil A over fil B, sletter kopieringsoperasjonen fil B og oppretter en ny fil B med en annen element-ID, noe som bryter OneDrive-oppdateringen.Consider the following scenario: you have a master file A and a production copy of that file B, and you configure OneDrive refresh for file B. If you then copy file A over file B, the copy operation deletes the old file B and creates a new file B with a different item ID, which breaks OneDrive refresh. Hvis du vil unngå denne situasjonen, kan du i stedet laste opp og erstatte fil B, som beholder samme element-ID.To avoid that situation, you can instead upload and replace file B, which keeps its same item ID.

Du kan flytte filen til en annen plassering (ved hjelp av dra og slipp, for eksempel), og oppdateringen vil fortsette å fungere fordi Power BI fremdeles kjenner igjen fil-ID-en.You can move the file to another location (using drag and drop, for example) and refresh will continue to work because Power BI still knows the file ID. Men hvis du kopierer filen til en annen plassering, opprettes det en ny forekomst av filen og en ny fil-ID.However, if you copy that file to another location, a new instance of the file and a new fileID is created. Power BI-filreferansen er derfor ikke lenger gyldig, og oppdateringen vil mislykkes.Therefore, your Power BI file reference is no longer valid and refresh will fail.

Obs!

Det kan ta Power BI opptil 60 minutter å oppdatere et datasett, selv når synkroniseringen er fullført på den lokale maskinen, og etter at du har brukt Oppdater nå i Power BI-tjenesten.It can take Power BI up to 60 minutes to refresh a dataset, even once the sync has completed on your local machine and after you've used Refresh now in the Power BI service.

Hvis du vil se gjennom tildligere synkroniseringssykluser, kan du se på OneDrive-fanen i oppdateringshistorikken.To review past synchronization cycles, check the OneDrive tab in the refresh history. Dette skjermbildet viser en fullført synkroniseringssyklus for et eksempeldatasett.The following screenshot shows a completed synchronization cycle for a sample dataset.

Oppdateringslogg

Som skjermbildet ovenfor viser, har Power BI identifisert denne OneDrive-oppdateringen som en planlagt oppdatering, men det er ikke mulig å konfigurere oppdateringsintervallet.As the above screenshot shows, Power BI identified this OneDrive refresh as a Scheduled refresh, but it is not possible to configure the refresh interval. Du kan bare deaktivere OneDrive-oppdatering i datasettets innstillinger.You can only deactivate OneDrive refresh in the dataset's settings. Deaktivering av oppdatering er nyttig hvis du ikke vil at datasettene og rapportene i Power BI skal plukke opp eventuelle endringer fra kildefilene automatisk.Deactivating refresh is useful if you don't want your datasets and reports in Power BI to pick up any changes from the source files automatically.

Vær oppmerksom på at innstillingssiden for datasettet bare viser inndelingene OneDrive-legitimasjon og OneDrive-oppdatering hvis datasettet er koblet til en fil i OneDrive eller SharePoint Online, som i følgende skjermbilde.Note that the dataset settings page only shows the OneDrive Credentials and OneDrive refresh sections if the dataset is connected to a file in OneDrive or SharePoint Online, as in the following screenshot. Datasett som ikke er koblet til kildefiler i OneDrive eller SharePoint Online, viser ikke disse delene.Datasets that are not connected to sources file in OneDrive or SharePoint Online don't show these sections.

OneDrive-legitimasjon og OneDrive-oppdatering

Hvis du deaktiverer OneDrive-oppdatering for et datasett, kan du fremdeles synkronisere datasettet ved behov ved å velge Oppdater nå på datasettmenyen.If you disable OneDrive refresh for a dataset, you can still synchronize your dataset on-demand by selecting Refresh Now in the dataset menu. Som en del av oppdateringen ved behov kontrollerer Power BI om kildefilen på OneDrive eller SharePoint Online er nyere enn datasettet i Power BI, og synkroniserer datasettet hvis dette er tilfellet.As part of the on-demand refresh, Power BI checks if the source file on OneDrive or SharePoint Online is newer than the dataset in Power BI and synchronizes the dataset if this is the case. Oppdateringshistorikken lister opp disse aktivitetene som behovsbetingede oppdateringer på OneDrive-fanen.The Refresh history lists these activities as on-demand refreshes on the OneDrive tab.

Vær oppmerksom på at OneDrive-oppdatering ikke henter data fra de opprinnelige datakildene.Keep in mind that OneDrive refresh does not pull data from the original data sources. OneDrive-oppdatering oppdaterer ganske enkelt ressursene i Power BI med metadataene og dataene fra .PBIX-, .XLSX- eller .CSV-filene, som illustrert i diagrammet nedenfor.OneDrive refresh simply updates the resources in Power BI with the metadata and data from the .pbix, .xlsx, or .csv file, as the following diagram illustrates. For å sikre at datasettet har de nyeste dataene fra datakildene, utløser Power BI også en dataoppdatering som en del av behovsbetingede oppdateringer.To ensure that the dataset has the most recent data from the data sources, Power BI also triggers a data refresh as part of an on-demand refresh. Du kan kontrollere dette i oppdateringshistorikken hvis du bytter til Planlagt-fanen.You can verify this in the Refresh history if you switch to the Scheduled tab.

Diagram for OneDrive-oppdatering

Hvis du holder OneDrive-oppdatering aktivert for et OneDrive- eller SharePoint Online-tilkoblet datasett, og du vil utføre dataoppdatering fra en tidsplan, må du sørge for at du konfigurerer tidsplanen slik at Power BI utfører dataoppdateringen etter OneDrive-oppdateringen.If you keep OneDrive refresh enabled for a OneDrive or SharePoint Online-connected dataset and you want to perform data refresh on a scheduled basis, make sure you configure the schedule so that Power BI performs the data refresh after the OneDrive refresh. Hvis du for eksempel opprettet din egen tjeneste eller prosess for å oppdatere kildefilen i OneDrive eller SharePoint Online hver natt kl. 01.00, kunne du konfigurert en planlagt oppdatering til kl. 02.30 for å gi Power BI nok tid til å fullføre OneDrive-oppdateringen før du starter dataoppdateringen.For example, if you created your own service or process to update the source file in OneDrive or SharePoint Online every night at 1 am, you could configure scheduled refresh for 2:30 am to give Power BI enough time to complete the OneDrive refresh before starting the data refresh.

Oppdatering av spørringsbufreRefresh of query caches

Hvis datasettet befinner seg på en Premium-kapasitet, kan du kanskje forbedre ytelsen til tilknyttede rapporter og instrumentbord ved å aktivere spørringsbufre, som i følgende skjermbilde.If your dataset resides on a Premium capacity, you might be able to improve the performance of any associated reports and dashboards by enabling query caching, as in the following screenshot. Hurtigbufring for spørring instruerer Premium-kapasiteten til å bruke lokal hurtigbufringstjenester for å opprettholde spørringsresultater, for å unngå at den underliggende datakilden behandler disse resultatene.Query caching instructs the Premium capacity to use its local caching service to maintain query results, avoiding having the underlying data source compute those results. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spørringsbufring for Power BI Premium.For more information, see Query caching in Power BI Premium.

Spørringsbufring

Etter en dataoppdatering er tidligere hurtigbufrede spørringsresultater imidlertid ikke lenger gyldige.Following a data refresh, however, previously cached query results are no longer valid. Power BI forkaster disse hurtigbufrede resultatene og må bygge dem på nytt.Power BI discards these cached results and must rebuild them. Derfor er spørringsbufring kanskje ikke så nyttig for rapporter og instrumentbord forbundet med datasett som du oppdaterer ofte, for eksempel 48 ganger per dag.For this reason, query caching might not be as beneficial for reports and dashboards associated with datasets that you refresh very often, such as 48 times per day.

Oppdatering av fliserTile refresh

Power BI opprettholder et hurtigbuffer for hver flis på instrumentbordene, og oppdaterer flisbufrene proaktivt når dataene endres.Power BI maintains a cache for every tile visual on your dashboards and proactively updates the tile caches when data changes. Med andre ord skjer ruteoppdatering automatisk etter en dataoppdatering.In other words, tile refresh happens automatically following a data refresh. Dette gjelder både for planlagte og behovsbetingede oppdateringsoperasjoner.This is true for both, scheduled and on-demand refresh operations. Du kan også tvinge en oppdatering av fliser ved å velge Flere alternativer (…) i øvre høyre hjørne på instrumentbordet. Deretter velger du Oppdater instrumentbordfliser.You can also force a tile refresh by selecting More options (...) in the upper right of a dashboard and selecting Refresh dashboard tiles.

Oppdater instrumentbordfliser

Fordi de skjer automatisk, kan du anse flisoppdateringer som en innebygd del av dataoppdateringer.Because it happens automatically, you can consider tile refresh an intrinsic part of data refresh. Blant annet vil du kanskje legge merke til at varigheten av oppdateringen øker med antallet fliser.Among other things, you might notice that the refresh duration increases with the number of tiles. Kostnadene ved flisoppdatering kan være betydelige.The tile refresh overhead can be significant.

Som standard opprettholder Power BI ett hurtigbuffer for hver flis, men hvis du bruker dynamisk sikkerhet til å begrense datatilgang basert på brukerroller, som dekket i artikkelen Sikkerhet på radnivå (RLS) med Power BI, må Power BI opprettholde et hurtigbuffer for hver rolle og hver flis.By default, Power BI maintains a single cache for every tile, but if you use dynamic security to restrict data access based on user roles, as covered in the article row-level security (RLS) with Power BI, then Power BI must maintain a cache for every role and every tile. Antallet flisbufre multipliseres med antallet roller.The number of tile caches multiplies by the number of roles.

Situasjonen kan bli enda mer innviklet hvis datasettet bruker en direkte tilkobling til en Analysis Services-datamodell med RLS, som fremhevet i opplæringen Dynamisk sikkerhet på radnivå med tabellmodell for Analysis Services.The situation can get even more involved if your dataset uses a live connection to an Analysis Services data model with RLS, as highlighted in the tutorial Dynamic row level security with Analysis services tabular model. I denne situasjonen må Power BI opprettholde og oppdatere et hurtigbuffer for hver flis og hver bruker som noensinne har vist instrumentbordet.In this situation, Power BI must maintain and refresh a cache for every tile and every user who ever viewed the dashboard. Det er ikke uvanlig at flisoppdateringsdelen av en slik dataoppdateringsoperasjon går langt utover tiden det tar å hente data fra kilden.It is not uncommon that the tile refresh portion of such a data refresh operation far exceeds the time it takes to fetch the data from the source. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatering av fliser, kan du se Feilsøke flisfeil.For more details around tile refresh, see Troubleshooting tile errors.

Oppdatering av visualobjekter for rapporterRefresh of report visuals

Denne oppdateringsprosessen er mindre viktig fordi den bare er relevant for direkte tilkoblinger til Analysis Services.This refresh process is less important because it is only relevant for live connections to Analysis Services. For disse tilkoblingene bufrer Power BI den siste tilstanden på visualobjektene, slik at når du viser rapporten på nytt, trenger ikke Power BI å spørre tabellmodellen for Analysis Services.For these connections, Power BI caches the last state of the report visuals so that when you view the report again, Power BI does not have to query the Analysis Services tabular model. Når du samhandler med rapporten ved for eksempel å endre et rapportfilter, spør Power BI tabellmodellen og oppdaterer rapportvisualobjektene automatisk.When you interact with the report, such as by changing a report filter, Power BI queries the tabular model and updates the report visuals automatically. Hvis du mistenker at en rapport viser foreldede data, kan du også velge Oppdater-knappen i rapporten for å utløse en oppdatering av alle visualobjektene i rapporten, som vist i skjermbildet nedenfor.If you suspect that a report is showing stale data, you can also select the Refresh button of the report to trigger a refresh of all report visuals, as the following screenshot illustrates.

Oppdater visualobjekter for rapporter

Se gjennom avhengigheter for infrastrukturReview data infrastructure dependencies

Uavhengig av lagringsmoduser er det ingen dataoppdatering som kan lykkes med mindre de underliggende datakildene er tilgjengelige.Regardless of storage modes, no data refresh can succeed unless the underlying data sources are accessible. Det finnes tre primære datatilgangsscenarioer:There are three main data access scenarios:

 • Et datasett bruker datakilder som befinner seg lokaltA dataset uses data sources that reside on-premises
 • Et datasett bruker datakilder i skyenA dataset uses data sources in the cloud
 • Et datasett bruker data fra både lokale kilder og skyenA dataset uses data from both, on-premises and cloud sources

Koble til lokale datakilderConnecting to on-premises data sources

Hvis datasettet bruker en datakilde som Power BI ikke kan få tilgang til over en direkte nettverkstilkobling, må du konfigurere en gatewaytilkobling for dette datasettet før du kan aktivere en oppdateringsplan eller utføre en behovsbetinget dataoppdatering.If your dataset uses a data source that Power BI can't access over a direct network connection, you must configure a gateway connection for this dataset before you can enable a refresh schedule or perform an on-demand data refresh. Hvis du vil ha mer informasjon om datagatewayer og hvordan de fungerer, kan du se Hva er lokale datagatewayer?For more information about data gateways and how they work, see What are on-premises data gateways?

Du har følgende valg:You have the following options:

 • Velg en datagateway for organisasjoner med den nødvendige datakildedefinisjonenChoose an enterprise data gateway with the required data source definition
 • Distribuer en personlig datagatewayDeploy a personal data gateway

Obs!

Du kan finne en liste over datakildetyper som krever en datagateway, i artikkelen Administrer datakilden – import / planlagt oppdatering.You can find a list of data source types that require a data gateway in the article Manage your data source - Import/Scheduled Refresh.

Bruk av datagatewayer for organisasjonerUsing an enterprise data gateway

Microsoft anbefaler å bruke en datagateway for organisasjoner i stedet for en personlig gateway for å koble et datasett til en lokal datakilde.Microsoft recommends using an enterprise data gateway instead of a personal gateway to connect a dataset to an on-premises data source. Kontroller at gatewayen er riktig konfigurert, noe som betyr at gatewayen må ha de siste oppdateringene og alle nødvendige datakildedefinisjoner.Make sure the gateway is properly configured, which means the gateway must have the latest updates and all required data source definitions. En datakildedefinisjonen gir Power BI tilkoblingsinformasjonen for en gitt kilde, inkludert tilkoblingsendepunkter, godkjenningsmodus og legitimasjon.A data source definition provides Power BI with the connection information for a given source, including connection endpoints, authentication mode, and credentials. Hvis du vil ha mer informasjon om administrasjon av datakilder på en gateway, kan du se Administrer datakilden – import / planlagt oppdatering.For more information about managing data sources on a gateway, see Manage your data source - import/scheduled refresh.

Det er relativt enkelt å koble et datasett til en gateway for organisasjoner hvis du er en gatewayadministrator.Connecting a dataset to an enterprise gateway is relatively straightforward if you are a gateway administrator. Med administratorrettigheter kan du raskt oppdatere gatewayen og legge til manglende datakilder, om nødvendig.With admin permissions, you can promptly update the gateway and add missing data sources, if necessary. Faktisk kan du legge til en manglende datakilde i gatewayen rett fra innstillingene for datasettet.In fact, you can add a missing data source to your gateway straight from the dataset settings page. Utvid veksleknappen for å vise datakildene og velge Legg til i gateway-koblingen, som i skjermbildet nedenfor.Expand the toggle button to view the data sources and select the Add to gateway link, as in the following screenshot. Hvis du ikke er en gatewayadministrator, må du derimot kontakte en gatewayadministrator for å legge til den nødvendige datakildedefinisjonen.If you are not a gateway administrator, on the other hand, you must contact a gateway admin to add the required data source definition.

Obs!

Bare gatewayadministratorer kan legge til datakilder i en gateway.Only gateway admins can add data sources to a gateway. Kontroller også at gatewayadministratoren legger til brukerkontoen din i listen over brukere med tillatelse til å bruke datakilden.Also make sure your gateway admin adds your user account to the list of users with permissions to use the data source. På siden for datasettinnstillinger kan du bare velge en Enterprise-gateway med en samsvarende datakilde som du har tillatelse til å bruke.The dataset settings page only lets you select an enterprise gateway with a matching data source that you have permission to use.

Legg til i gateway

Kontroller at du tilordner den riktige datakildedefinisjonen til datakilden.Make sure you map the correct data source definition to your data source. Som skjermbildet ovenfor illustrerer, kan gatewayadministratorer opprette flere definisjoner på en enkel gateway som kobles til den samme datakilden, begge med forskjellig legitimasjon.As the above screenshot illustrates, gateway admins can create multiple definitions on a single gateway connecting to the same data source, each with different credentials. I det viste eksemplet velger eieren av et datasett i salgsavdelingen datakildedefinisjonen AdventureWorksProducts-salg, mens eieren av et datasett i kundestøtteavdelingen vil tilordne datasettet til datakildedefinisjonen AdventureWorksProducts-kundestøtte.In the example shown, a dataset owner in the Sales department would choose the AdventureWorksProducts-Sales data source definition while a dataset owner in the Support department would map the dataset to the AdventureWorksProducts-Support data source definition. Hvis navnene på datakildedefinisjonen ikke er intuitive, kan du kontakte gatewayadministratoren for å finne ut hvilken definisjon du skal velge.If the names of the data source definition aren't intuitive, contact your gateway admin to clarify which definition to pick.

Obs!

Et datasett kan bare bruke én gatewaytilkobling.A dataset can only use a single gateway connection. Det er med andre ord ikke mulig å få tilgang til lokale datakilder på tvers av flere gatewaytilkoblinger.In other words, it is not possible to access on-premises data sources across multiple gateway connections. I henhold til dette må du legge alle nødvendige datakildedefinisjoner til samme gateway.Accordingly, you must add all required data source definitions to the same gateway.

Distribusjon av personlige datagatewayerDeploying a personal data gateway

Hvis du ikke har tilgang til en datagateway for organisasjoner, og du er den eneste personen som administrerer datasett, slik at du ikke trenger å dele datakildene med andre, kan du distribuere en gateway i personlig modus.If you have no access to an enterprise data gateway and you're the only person who manages datasets so you don't need to share data sources with others, you can deploy a data gateway in personal mode. Velg Installer nå i inndelingen Gatewaytilkobling under Du har ingen personlige gatewayer installert.In the Gateway connection section, under You have no personal gateways installed , select Install now. Den personlige gatewayen har flere begrensninger som er dokumentert i Lokal datagateway (personlig modus).The personal data gateway has several limitations as documented in On-premises data gateway (personal mode).

I motsetning til for en datagateway for organisasjoner trenger du ikke å legge til datakildedefinisjoner i en personlig gateway.Unlike for an enterprise data gateway, you don't need to add data source definitions to a personal gateway. I stedet administrerer du datakildekonfigurasjonen ved å bruke inndelingen Datakildelegitimasjon i datasettinnstillingene, som vist i skjermbildet nedenfor.Instead, you manage the data source configuration by using the Data source credentials section in the dataset settings, as the following screenshot illustrates.

Konfigurer datakildelegitimasjon for gatewayen

Tilgang til datakilder i skyenAccessing cloud data sources

Datasett som bruker datakilder i skyen, for eksempel Azure SQL DB, krever ikke en gateway hvis Power BI kan opprette en direkte nettverkstilkobling til kilden.Datasets that use cloud data sources, such as Azure SQL DB, don't require a data gateway if Power BI can establish a direct network connection to the source. Tilsvarende kan du administrere konfigurasjonen av disse datakildene ved hjelp av inndelingen Legitimasjon for datakilder i datasettinnstillingene.Accordingly, you can manage the configuration of these data sources by using the Data source credentials section in the dataset settings. Som dette skjermbildet viser, trenger du ikke å konfigurere en gatewaytilkobling.As the following screenshot shows, you don't need to configure a gateway connection.

Konfigurer datakildelegitimasjon uten en gateway

Obs!

Hver bruker kan bare ha ett sett legitimasjon per datakilde på tvers av alle datasettene de eier, uansett hvilke arbeidsområder datasettene befinner seg i.Each user can only have one set of credentials per data source, across all of the data sets they own, regardless of the workspaces where the datasets reside.

Tilgang til lokale og skybaserte kilder i samme kildespørringAccessing on-premises and cloud sources in the same source query

Et datasett kan hente data fra flere kilder, og disse kildene kan befinne seg lokalt eller i skyen.A dataset can get data from multiple sources, and these sources can reside on-premises or in the cloud. Et datasett kan imidlertid bare bruke én gatewaytilkobling, som nevnt tidligere.However, a dataset can only use a single gateway connection, as mentioned earlier. Skydatakilder krever ikke nødvendigvis en gateway, men det er nødvendig med en gateway hvis et datasett kobles til både lokale og skybaserte kilder i én flettet spørring.While cloud data sources don't necessarily require a gateway, a gateway is required if a dataset connects to both on-premises and cloud sources in a single mashup query. I dette scenarioet må Power BI bruke en gateway også til skydatakildene.In this scenario, Power BI must use a gateway for the cloud data sources as well. Diagrammet nedenfor illustrerer hvordan et slikt datasett får tilgang til datakildene.The following diagram illustrates how such a dataset accesses its data sources.

Skybaserte og lokale datakilder

Obs!

Hvis et datasett bruker separate flettede spørringer til å koble til lokale og skybaserte kilder, bruker Power BI en gatewaytilkobling til å nå lokale kilder og en direkte nettverkstilkobling til skykildene.If a dataset uses separate mashup queries to connect to on-premises and cloud sources, Power BI uses a gateway connection to reach the on-premises sources and a direct network connection to the cloud sources. Hvis en flettet spørring fletter eller tilføyer data fra lokale til skybaserte kilder, bytter Power BI til denne gatewaytilkoblingen selv for skykildene.If a mashup query merges or appends data from on-premises and cloud sources, Power BI switches to the gateway connection even for the cloud sources.

Power BI-datasett er avhengige av Power Query for å få tilgang til og hente kildedata.Power BI datasets rely on Power Query to access and retrieve source data. Den flettede listen nedenfor viser et grunnleggende eksempel på en spørring som slår sammen data fra en lokal kilde og en skykilde.The following mashup listing shows a basic example of a query that merges data from an on-premises source and a cloud source.

Let

  OnPremSource = Sql.Database("on-premises-db", "AdventureWorks"),

  CloudSource = Sql.Databases("cloudsql.database.windows.net", "AdventureWorks"),

  TableData1 = OnPremSource{[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  TableData2 = CloudSource {[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  MergedData = Table.NestedJoin(TableData1, {"BusinessEntityID"}, TableData2, {"BusinessEntityID"}, "MergedData", JoinKind.Inner)

in

  MergedData

Det finnes to alternativer for å konfigurere en datagateway for å støtte sammenslåing eller tilføying av data fra lokale og skybaserte kilder:There are two options to configure a data gateway to support merging or appending data from on-premises and cloud sources:

 • Legg til en datakildedefinisjon for skykilden i datagatewayen i tillegg til de lokale datakildene.Add a data source definition for the cloud source to the data gateway in addition to the on-premises data sources.
 • Merk av for Tillat oppdatering av brukerens skydatakilder via denne gatewayklyngen.Enable the checkbox Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster.

Oppdatering via gatewayklynge

Hvis du merker av for Tillat at brukerens skydatakilder oppdateres via denne gatewayklyngen under konfigurering av gatewayen, som i skjermbildet ovenfor, kan Power BI bruke konfigurasjonen som brukeren har definert for skytjenesten under Legitimasjon for datakilde i datasettinnstillingene.If you enable the checkbox Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster in the gateway configuration, as in the screenshot above, Power BI can use the configuration that the user defined for the cloud source under Data source credentials in the dataset settings. Dette kan bidra til å redusere administrasjonskostnadene ved gatewaykonfigurasjon.This can help to lower the gateway configuration overhead. På den annen side bør du ikke aktivere denne avmerkingsboksen hvis du vil ha større kontroll over tilkoblingene som gatewayen etablerer.On the other hand, if you want to have greater control over the connections that your gateway establishes, you should not enable this checkbox. I så fall må du legge til en eksplisitt datakildedefinisjon for hver skykilde som du vil støtte til gatewayen.In this case, you must add an explicit data source definition for every cloud source that you want to support to your gateway. Det er også mulig å aktivere avmerkingsboksen og legge til eksplisitte datakildedefinisjoner for skykildene til en gateway.It is also possible to enable the checkbox and add explicit data source definitions for your cloud sources to a gateway. Gatewayen bruker i dette tilfellet datakildedefinisjonene for alle samsvarende kilder.In this case, the gateway uses the data source definitions for all matching sources.

Konfigurering av spørringsparametereConfiguring query parameters

De flettede spørringene eller M-spørringene du oppretter ved bruk av Power Query, kan variere i kompleksitet fra trivielle trinn til parametriserte konstruksjoner.The mashup or M queries you create by using Power Query can vary in complexity from trivial steps to parameterized constructs. Listen nedenfor viser et lite eksempel på en flettet spørring som bruker to parametere kalt SchemaName og TableName til å få tilgang til en gitt tabell i en AdventureWorks-database.The following listing shows a small sample mashup query that uses two parameters called SchemaName and TableName to access a given table in an AdventureWorks database.

let

  Source = Sql.Database("SqlServer01", "AdventureWorks"),

  TableData = Source{[Schema=SchemaName,Item=TableName]}[Data]

in

  TableData

Obs!

Spørringsparametere støttes bare for datasett for importmodus.Query parameters are only supported for Import mode datasets. DirectQuery/LiveConnect-modus støtter ikke definisjoner for spørringsparametere.DirectQuery/LiveConnect mode does not support query parameter definitions.

For å sikre at parametriserte datasett får tilgang til de riktige dataene, må du konfigurere parameterne for de flettede spørringene i datasettinnstillingene.To ensure that a parameterized dataset accesses the correct data, you must configure the mashup query parameters in the dataset settings. Du kan også oppdatere parameterne programmatisk ved å bruke Power BI REST-API-en.You can also update the parameters programmatically by using the Power BI REST API. Følgende skjermbilde viser brukergrensesnittet for å konfigurere spørringsparameterne for et datasett som bruker den flettede spørringen ovenfor.The following screenshot shows the user interface to configure the query parameters for a dataset that uses the above mashup query.

Konfigurer spørringsparametere

Oppdatering og dynamiske datakilderRefresh and dynamic data sources

En dynamisk datakilde er en datakilde der noe eller all informasjon som kreves for å koble til, ikke kan fastsettes før Power Query kjører spørringen, fordi dataene genereres i kode eller returneres fra en annen datakilde.A dynamic data source is a data source in which some or all of the information required to connect cannot be determined until Power Query runs its query, because the data is generated in code or returned from another data source. Eksempler er blant annet: forekomstnavnet og databasen til en SQL Server-database, banen til en CSV-fil eller nettadressen til en nettjeneste.Examples include: the instance name and database of a SQL Server database; the path of a CSV file; or the URL of a web service.

I de fleste tilfeller kan Power BI-datasett som bruker dynamiske datakilder, ikke oppdateres i Power BI-tjenesten.In most cases, Power BI datasets that use dynamic data sources cannot be refreshed in the Power BI service. Det finnes noen unntak der dynamiske datakilder kan oppdateres i Power BI-tjenesten, for eksempel når du bruker RelativePath- og spørringsalternativene med funksjonen Web.Content M.There are a few exceptions in which dynamic data sources can be refreshed in the Power BI service, such as when using the RelativePath and Query options with the Web.Contents M function. Spørringer som refererer til Power Query-parametere, kan også oppdateres.Queries that reference Power Query parameters can also be refreshed.

Hvis du vil finne ut om den dynamiske datakilden kan oppdateres, åpner du dialogboksen Innstillinger for datakilde i Power Query-redigering, og deretter velger du Datakilder i gjeldende fil.To determine whether your dynamic data source can be refreshed, open the Data Source Settings dialog in Power Query Editor, and then select Data Sources In Current File. Se etter følgende advarsel i vinduet som vises, som vist nedenfor:In the window that appears, look for the following warning message, as shown in the following image:

Obs!

Det kan være at enkelte datakilder ikke står oppført på grunn av bakgrunnsredigerte spørringer.Some data sources may not be listed because of hand-authored queries.

Dynamisk datakildeindikator

Hvis denne advarselen vises i dialogboksen Innstillinger for datakilder, betyr det at det finnes en dynamisk datakilde i Power BI-tjenesten som ikke kan oppdateres.If that warning is present in the Data Source Settings dialog that appears, then a dynamic data source that cannot be refreshed in the Power BI service is present.

Konfigurere planlagt oppdateringConfigure scheduled refresh

Oppretting av tilkoblingsmulighet mellom Power BI og datakildene er på langt nær den mest utfordrende oppgaven ved konfigurering av en dataoppdatering.Establishing connectivity between Power BI and your data sources is by far the most challenging task in configuring a data refresh. De gjenstående trinnene er relativt enkle og inkluderer å angi tidsplanen for oppdatering og å aktivere varsler for mislykket oppdatering.The remaining steps are relatively straightforward and include setting the refresh schedule and enabling refresh failure notifications. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du se veiledningen Konfigurer planlagt oppdatering.For step-by-step instructions, see the how-to guide Configuring scheduled refresh.

Angi en tidsplan for oppdateringSetting a refresh schedule

Du definerer frekvens og tidspunkt for oppdatering av datasettet i inndelingen Planlegg oppdatering.The Scheduled refresh section is where you define the frequency and time slots to refresh a dataset. Som nevnt tidligere kan du konfigurere opptil åtte daglige tidspunkter hvis datasettet er på delt kapasitet, eller 48 tidspunkter på Power BI Premium.As mentioned earlier, you can configure up to eight daily time slots if your dataset is on shared capacity, or 48 time slots on Power BI Premium. Følgende skjermbilde viser en tidsplan for oppdatering på et 12-timers intervall.The following screenshot shows a refresh schedule on a twelve-hour interval.

Konfigurere planlagt oppdatering

Når du har konfigurert en tidsplan for oppdatering, vil innstillingssiden for datasettet informere deg om det neste oppdateringstidspunktet, som i skjermbildet ovenfor.Having configured a refresh schedule, the dataset settings page informs you about the next refresh time, as in the screenshot above. Hvis du vil oppdatere dataene før dette, for eksempel for å teste gatewayen og datakildekonfigurasjonen, kan du utføre en behovsbetinget oppdatering ved å bruke alternativet Oppdater nå i datasettmenyen i navigasjonsruten.If you want to refresh the data sooner, such as to test your gateway and data source configuration, perform an on-demand refresh by using the Refresh Now option in the dataset menu in the nav pane. Oppdateringer ved behov påvirker ikke det neste planlagte oppdateringstidspunktet.On-demand refreshes don't affect the next scheduled refresh time.

Legg også merke til at det konfigurerte oppdateringstidspunkt kanskje ikke er det nøyaktige tidspunktet når Power BI starter den neste planlagte prosessen.Note also that the configured refresh time might not be the exact time when Power BI starts the next scheduled process. Power BI starter planlagte oppdateringer etter beste forsøk.Power BI starts scheduled refreshes on a best effort basis. Målet er å starte oppdateringen innen 15 minutter fra det planlagte tidspunktet, men det kan oppstå forsinkelser på opptil én time hvis tjenesten ikke kan allokere de nødvendige ressursene før.The target is to initiate the refresh within 15 minutes of the scheduled time slot, but a delay of up to one hour can occur if the service can't allocate the required resources sooner.

Obs!

Power BI deaktiverer tidsplanen for oppdatering etter fire etterfølgende feil eller når tjenesten oppdager en uopprettelig feil som krever en konfigurasjonsoppdatering, for eksempel ugyldig eller utløpt legitimasjon.Power BI deactivates your refresh schedule after four consecutive failures or when the service detects an unrecoverable error that requires a configuration update, such as invalid or expired credentials. Det er ikke mulig å endre terskelen for etterfølgende feil.It is not possible to change the consecutive failures threshold.

Få varsler om oppdateringsfeilGetting refresh failure notifications

Som standard sender Power BI varsler om mislykket oppdatering via e-post til eieren av datasettet, slik at eieren kan handle til riktig tid hvis det skulle oppstå problemer med oppdateringen.By default, Power BI sends refresh failure notifications through email to the dataset owner so that the owner can act in a timely manner should refresh issues occur. Power BI sender også et varsel når tjenesten deaktiverer tidsplanen på grunn av etterfølgende feil.Power BI also sends you a notification when the service disables your schedule due to consecutive failures. Microsoft anbefaler at du lar det være merket av for Send e-postvarsler til meg om mislykket oppdatering.Microsoft recommends that you leave the checkbox Send refresh failure notification emails to me enabled.

Det er også lurt å angi flere mottakere ved å bruke tekstboksen Send e-post til disse brukerne når oppdatering mislykkes.It is also a good idea to specify additional recipients by using the Email these users when the refresh fails textbox. De angitte mottakerne mottar meldinger om oppdateringsfeil i tillegg til eieren av datasettet.The specified recipients receive refresh failure notifications in addition to the dataset owner. Dette kan være en kollega som tar vare på datasettene dine mens du er på ferie.This might be a colleague taking care of your datasets while you are on vacation. Det kan også være e-postaliaset til støtteteamet som tar hånd om oppdateringsproblemer for din avdeling eller organisasjon.It could also be the email alias of your support team taking care of refresh issues for your department or organization. Det er lurt å sende feilmeldinger om oppdatering til andre i tillegg til datasettets eier, slik at problemer blir lagt merke til og løst i tide.Sending refresh failure notifications to others in addition to the dataset owner is helpful to ensure issues get noticed and addressed in a timely manner.

Legg merke til at Power BI ikke bare sender varsler om mislykkede oppdateringer, men også når tjenesten stanser en planlagt oppdatering midlertidig på grunn av inaktivitet.Note that Power BI not only sends notifications on refresh failures but also when the service pauses a scheduled refresh due to inactivity. Når ingen brukere har besøkt et instrumentbord eller en rapport som er bygd på datasettet, innen to måneder, anses datasettet som inaktivt.After two months, when no user has visited any dashboard or report built on the dataset, Power BI considers the dataset inactive. I så fall sender Power BI en e-postmelding til eieren av datasettet som angir at tjenesten har stanset tidsplanen for oppdatering for datasettet midlertidig.In this situation, Power BI sends an email message to the dataset owner indicating that the service paused the refresh schedule for the dataset. Se følgende skjermbilde for et eksempel på et slikt varsel.See the following screenshot for an example of such a notification.

E-post for midlertidig stanset oppdatering

Hvis du vil gjenoppta planlagt oppdatering, kan du gå til en rapport eller et instrumentbord laget med dette datasettet, eller manuelt oppdatere datasettet ved hjelp av alternativet Oppdater nå.To resume scheduled refresh, visit a report or dashboard built using this dataset or manually refresh the dataset using the Refresh Now option.

Kontrollering av oppdateringsstatus og -historikkChecking refresh status and history

I tillegg til varsler om feil er det lurt å sjekke datasettene med jevne mellomrom etter oppdateringsfeil.In addition to failure notifications, it is a good idea to check your datasets periodically for refresh errors. En rask måte å gjøre det på er å vise listen over datasett i et arbeidsområde.A quick way is to view the list of datasets in a workspace. Datasett med feil viser et lite advarselsikon.Datasets with errors show a small warning icon. Velg advarselsikonet for å få mer informasjon, som i dette skjermbildet.Select the warning icon to obtain additional information, as in the following screenshot. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av bestemte oppdateringsfeil, kan du se Feilsøking av oppdateringscenarioer.For more information about troubleshooting specific refresh errors, see Troubleshooting refresh scenarios.

Oppdateringsstatus – advarsel

Advarselsikonet bidrar til å angi gjeldende problemer med datasett, men det er også lurt å sjekke oppdateringshistorikken jevnlig.The warning icon helps to indicate current dataset issues, but it is also a good idea to check the refresh history occasionally. Som navnet antyder, gjør oppdateringsloggen det mulig å gå gjennom vellykket- eller mislykketstatusene for tidligere synkroniseringssykluser.As the name implies, the refresh history enables you to review the success or failure status of past synchronization cycles. En gatewayadministrator kan for eksempel ha oppdatert et utløpt sett med databaselegitimasjoner.For example, a gateway administrator might have updated an expired set of database credentials. Som du kan se i skjermbildet nedenfor, viser oppdateringshistorikken når en berørt oppdatering begynte å fungere igjen.As you can see in the following screenshot, the refresh history shows when an affected refresh started working again.

Oppdateringsloggmeldinger

Obs!

Du finner en kobling for å vise oppdateringshistorikken i datasettinnstillingene.You can find a link to display the refresh history in the dataset settings. Du kan også hente oppdateringshistorikken programmatisk ved å bruke Power BI REST-API-en.You can also retrieve the refresh history programmatically by using the Power BI REST API. Ved hjelp av en egendefinert løsning kan du overvåke oppdateringshistorikken av flere datasett på en sentralisert måte.By using a custom solution, you can monitor the refresh history of multiple datasets in a centralized way.

Automatisk sideoppdateringAutomatic page refresh

Automatisk sideoppdatering fungerer på et sidenivå i en rapport, og lar rapportforfattere angi et oppdateringsintervall for visuelle effekter på en side som bare er aktiv når siden forbrukes.Automatic page refresh works at a report page level, and allows report authors to set a refresh interval for visuals in a page that is only active when the page is being consumed. Automatisk sideoppdatering er bare tilgjengelig for DirectQuery-datakilder.Automatic page refresh is only available for DirectQuery data sources. Det laveste oppdateringsintervallet avhenger av hvilken type arbeidsområde rapporten er publisert i, og innstillingene for kapasitetsadministrasjon for Premium-arbeidsområder og innebygde arbeidsområder.The minimum refresh interval depends on which type of workspace the report is published in, and the capacity admin settings for Premium workspaces and embedded workspaces.

Finn ut mer om automatisk sideoppdatering i artikkelen automatisk sideoppdatering .Learn more about automatic page refresh in the automatic page refresh article.

Anbefalte fremgangsmåterBest practices

Jevnlig kontroll av oppdateringshistorikken for datasettene er en av de viktigste anbefalte fremgangsmåtene du kan bruke for å sikre at rapportene og instrumentbordene bruker gjeldende data.Checking the refresh history of your datasets regularly is one of the most important best practices you can adopt to ensure that your reports and dashboards use current data. Hvis du oppdager problemer, må du ta tak i dem raskt og følge opp med datakildeeierne og gatewayadministratorene om nødvendig.If you discover issues, address them promptly and follow up with data source owners and gateway administrators if necessary.

Vurder i tillegg følgende anbefalinger for å etablere og vedlikeholde pålitelige dataoppdateringsprosesser for datasettene dine:In addition, consider the following recommendations to establish and maintain reliable data refresh processes for your datasets:

 • Planlegg oppdateringene på mindre travle tidspunkter, spesielt hvis datasettene er på Power BI Premium.Schedule your refreshes for less busy times, especially if your datasets are on Power BI Premium. Hvis du distribuerer oppdateringssyklusene for datasettene dine på tvers av et bredere tidsvindu, kan det bidra til å unngå topper som ellers kan overbelaste tilgjengelige ressurser.If you distribute the refresh cycles for your datasets across a broader time window, you can help to avoid peaks that might otherwise overtax available resources. Forsinkelser ved oppstart av en oppdateringssyklus er en indikator om at ressursen er overbelastet.Delays starting a refresh cycle are an indicator of resource overload. Hvis en Premium-kapasitet er fullstendig oppbrukt, kan Power BI også hoppe over en oppdateringssyklus.If a Premium capacity is completely exhausted, Power BI might even skip a refresh cycle.
 • Husk oppdateringsgrenser.Keep refresh limits in mind. Hvis kildedataene endres ofte, eller datavolumet er betydelig, kan du vurdere å bruke DirectQuery/LiveConnect-modus i stedet for importmodus hvis den økte belastningen ved kilden og virkningen på spørringsytelsen ikke er akseptable.If the source data changes frequently or the data volume is substantial, consider using DirectQuery/LiveConnect mode instead of Import mode if the increased load at the source and the impact on query performance are acceptable. Unngå å kontinuerlig oppdatere et datasett i importmodus.Avoid constantly refreshing an Import mode dataset. DirectQuery/LiveConnect-modus har imidlertid flere begrensninger, for eksempel en grense på én million rader for returnering av data og en tidsfrist på 225 sekunder for å svare på pågående spørringer, som dokumentert i Bruk DirectQuery i Power BI Desktop.However, DirectQuery/LiveConnect mode has several limitations, such as a one-million-row limit for returning data and a 225 seconds response time limit for running queries, as documented in Use DirectQuery in Power BI Desktop. Disse begrensningene kan kreve at du likevel bruker importmodus.These limitations might require you to use Import mode nonetheless. For svært store datavolumer bør du vurdere å bruke aggregasjoner i Power BI.For very large data volumes, consider the use of aggregations in Power BI.
 • Kontroller at tidspunktene for oppdatering av datasettet ikke overskrider den maksimale varigheten for oppdateringer.Verify that your dataset refresh time does not exceed the maximum refresh duration. Bruk Power BI Desktop til å sjekke varigheten for oppdateringen.Use Power BI Desktop to check the refresh duration. Hvis det tar mer enn 2 timer, kan du vurdere å flytte datasettet til Power BI Premium.If it takes more than 2 hours, consider moving your dataset to Power BI Premium. Datasettet ditt er kanskje ikke oppdaterbart på delt kapasitet.Your dataset might not be refreshable on shared capacity. Vurder også å bruke trinnvis oppdatering i Power BI Premium for datasett som er større enn 1 GB eller tar flere timer å oppdatere.Also consider using incremental refresh in Power BI Premium for datasets that are larger than 1GB or take several hours to refresh.
 • Optimaliser datasettene til å inkludere bare de tabellene og kolonnene som rapportene og instrumentbordene bruker.Optimize your datasets to include only those tables and columns that your reports and dashboards use. Optimaliser de flettede spørringene, og unngå om mulig dynamiske datakildedefinisjoner og dyre DAX-beregninger.Optimize your mashup queries and, if possible, avoid dynamic data source definitions and expensive DAX calculations. Unngå spesielt DAX-funksjoner som tester alle radene i en tabell, på grunn av høyt minneforbruk og høye behandlingskostnader.Specifically avoid DAX functions that test every row in a table because of the high memory consumption and processing overhead.
 • Bruke de samme personverninnstillingene som i Power BI Desktop for å sikre at Power BI kan generere effektive kildespørringer.Apply the same privacy settings as in Power BI Desktop to ensure that Power BI can generate efficient source queries. Husk at Power BI Desktop ikke publiserer personverninnstillinger.Keep in mind that Power BI Desktop does not publish privacy settings. Du må manuelt bruke innstillingene i datakildedefinisjoner på nytt når du har publisert datasettet.You must manually reapply the settings in the data source definitions after publishing your dataset.
 • Begrens antallet visualobjekter på instrumentbordene, særlig hvis du bruker sikkerhet på radnivå (RLS).Limit the number of visuals on your dashboards, especially if you use row-level security (RLS). Som beskrevet tidligere i denne artikkelen kan et stort antall fliser på instrumentbordet øke varigheten av oppdateringen betraktelig.As explained earlier in this article, an excessive number of dashboard tiles can significantly increase the refresh duration.
 • Bruk en pålitelig datagatewaydistribusjon for organisasjoner til å koble datasettene til lokale datakilder.Use a reliable enterprise data gateway deployment to connect your datasets to on-premises data sources. Hvis du oppdager mislykkede gatewayrelaterte oppdateringer, for eksempel at gatewayen er utilgjengelig eller overbelastet, kan du følge opp med gatewayadministratorene for enten å legge til flere gatewayer i en eksisterende klynge eller distribuere en ny klynge (skalere oppover kontra skalere utover).If you notice gateway-related refresh failures, such as gateway unavailable or overloaded, follow up with gateway administrators to either add additional gateways to an existing cluster or deploy a new cluster (scale up versus scale out).
 • Bruk separate gatewayer til importdatasett og DirectQuery/LiveConnect-datasett, slik at dataimporter under planlagte oppdateringer ikke påvirker ytelsen til rapporter og instrumentbord på toppen av DirectQuery/LiveConnect-datasett, som spør datakildene ved hver brukermedvirkning.Use separate data gateways for Import datasets and DirectQuery/LiveConnect datasets so that the data imports during scheduled refresh don't impact the performance of reports and dashboards on top of DirectQuery/LiveConnect datasets, which query the data sources with each user interaction.
 • Kontroller at Power BI kan sende varsler om mislykket oppdatering til postboksen din.Ensure that Power BI can send refresh failure notifications to your mailbox. Søppelpostfiltre kan blokkere e-postmeldinger eller flytte dem til en egen mappe der du kanskje ikke vil se dem umiddelbart.Spam filters might block the email messages or move them into a separate folder where you might not notice them immediately.

Neste trinnNext steps

Konfigurer planlagt oppdateringConfiguring scheduled refresh
Verktøy for feilsøking av problemer ved oppdateringTools for troubleshooting refresh issues
Feilsøke oppdateringsscenarioerTroubleshooting refresh scenarios

Har du flere spørsmål?More questions? Prøv å spørre Power BI-fellesskapetTry asking the Power BI Community