Dataoppdatering i Power BI

Power BI gjør det mulig å gå raskt fra data til innsikt til handling, men du må sørge for at dataene i Power BI-rapporter og instrumentbord er nylige. Det er ofte avgjørende å vite hvordan du oppdaterer data, hvis du skal levere nøyaktige resultater.

Denne artikkelen beskriver dataoppdateringsfunksjonene i Power BI og deres avhengigheter på et konseptuelt nivå. Den gir også anbefalte fremgangsmåter og tips for å unngå vanlige problemer ved oppdatering. Innholdet danner et grunnlag for å hjelpe deg med å forstå hvordan dataoppdateringer fungerer. Hvis du vil ha målrettede trinnvise instruksjoner for å konfigurere dataoppdateringer, kan du se opplæringene og instruksjonene som er oppført i delen Neste trinn på slutten av denne artikkelen.

Forstå dataoppdatering

Når du oppdaterer data, må Power BI spørre om underliggende datakildene, kanskje laste inn kildedataene i et datasett og deretter oppdatere eventuelle visualiseringer i rapportene eller instrumentbordene som avhenger av det oppdaterte datasettet. Hele prosessen består av flere faser, avhengig av lagringsmodusene i datasettene dine, som forklart i delene nedenfor.

For å forstå hvordan Power BI oppdaterer datasettene, rapportene og instrumentbordene, må du være klar over følgende begreper:

 • Lagringsmoduser og datasettyper: Lagringsmodusene og datasettypene som Power BI støtter, har ulike oppdateringskrav. Du kan velge mellom å importere data inn i Power BI på nytt for å se eventuelle endringer som ble utført, eller spørre dataene direkte ved kilden.
 • Oppdateringstyper for Power BI: Uavhengig av datasettet vil det å kjenne til de ulike oppdateringstypene hjelpe deg med å forstå hvor Power BI kan bruke tiden under en oppdateringsoperasjon. Og ved å kombinere disse detaljene med detaljer om lagringsmodus kan du lettere forstå Power BI utføres når du velger Oppdater nå for et datasett.

Lagringsmoduser og datasettyper

Et Power BI-datasett kan operere i ett av følgende modi for å få tilgang til data fra ulike datakilder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagringsmodus i Power BI Desktop.

 • Importmodus
 • DirectQuery-modus
 • LiveConnect-modus
 • Push-modus

Diagrammet nedenfor illustrerer de ulike dataflytene, basert på lagringsmodus. Det viktigste punktet er at bare datasett for importmodus krever en oppdatering av kildedata. De krever oppdatering fordi bare denne typen datasett importerer data fra datakildene, og de importerte dataene kan bli oppdatert regelmessig eller ad hoc. DirectQuery-datasett og datasett i LiveConnect-modus til Analysis Services importerer ikke data. De spør etter den underliggende datakilden ved hver brukerhandling. Datasett i push-modus får ikke direkte tilgang til datakilder, men forventer at du pusher dataene inn i Power BI. Oppdateringskrav for datasett varierer avhengig av typen lagringsmodus/datasett.

Lagringsmoduser og datasettyper

Datasett i importmodus

Power BI importerer dataene fra de opprinnelige datakildene til datasettet. Spørringer for Power BI-rapporter og instrumentbord som sendes til datasettet, returnerer resultater fra de importerte tabellene og kolonnene. Du kan se på et slikt datasett som en tidspunktbasert kopi. Fordi Power BI kopierer dataene, må du oppdatere datasettet for å hente endringene fra de underliggende datakildene.

Fordi Power BI hurtigbufrer dataene, kan datasettstørrelsene for importmodus være betydelige. Se følgende tabell for maksimale datasettstørrelser per kapasitet. Hold deg langt under de maksimale datasettstørrelsene, for å unngå problemer ved oppdatering som kan oppstå hvis datasettene krever mer enn de maksimale tilgjengelige ressursene under en oppdateringsoperasjon.

Kapasitetstype Maksimal datasettstørrelse
Delt, A1, A2 eller A3 1 GB
A4 eller P1 3 GB
A5 eller P2 6 GB
A6 eller P3 10 GB

Datasett i DirectQuery/LiveConnect-modus

Power BI importerer ikke data over tilkoblinger som brukes i DirectQuery/LiveConnect-modus. I stedet returnerer datasettet resultater fra den underliggende datakilden hver gang en rapport eller et instrumentbord spør om datasettet. Power BI transformerer og videresender spørringene til datakilden.

Selv om DirectQuery-modus og LiveConnect-modus er like på den måten at Power BI videresender spørringene til kilden, er det viktig å merke seg at Power BI ikke må transformere spørringer i LiveConnect-modus. Spørringene går direkte til Analysis Services-forekomsten som er vert for databasen, uten å forbruke ressurser på delt kapasitet eller en Premium-kapasitet.

Siden Power BI ikke importerer dataene, trenger du ikke å kjøre en dataoppdatering. Imidlertid utfører Power BI fremdeles flisoppdateringer og muligens oppdateringer for rapporter, som forklart i den neste delen om oppdateringstyper. En flis er et visualobjekt for rapporter som er festet til et instrumentbord, og instrumentbordfliser oppdateres omtrent hver time, slik at flisene viser nylige resultater. Du kan endre tidsplanen i datasettinnstillingene, som i skjermbildet nedenfor, eller tvinge en instrumentbordoppdatering manuelt ved å bruke alternativet Oppdater nå.

Tidsplan for oppdatering

Obs!

Inndelingen Planlagt oppdatering av hurtigbufferDatasett-fanen er ikke tilgjengelig for datasett i importmodus. Disse datasettene krever ikke en separat flisoppdatering, fordi Power BI oppdaterer flisene automatisk under hver planlagte eller behovsbetingede dataoppdatering.

Obs!

Power BI støtter ikke direktetilkoblinger på tvers av kantlinjer Azure Analysis Services (AAS) i en nasjonal sky.

Push-datasett

Push-datasett inneholder ikke en formell definisjon av en datakilde, og krever derfor ikke at du utfører en dataoppdatering i Power BI. Du kan oppdatere dem ved å pushe dataene til datasettet via en ekstern tjeneste eller prosess, for eksempel Azure Stream Analytics. Dette er en vanlig tilnærming for analyser i sanntid med Power BI. Power BI utfører fremdeles hurtigbufferoppdateringer for eventuelle fliser som brukes over et push-datasett. Hvis du vil ha en detaljert gjennomgang, kan du se Opplæring: Stream Analytics og Power BI: Et instrumentbord for sanntidsanalyse for strømming av data.

Obs!

Push-modus har flere begrensninger som er dokumentert i Power BI – REST-API-begrensninger.

Oppdateringstyper for Power BI

En Power BI-oppdateringsoperasjon kan bestå av flere oppdateringstyper, blant annet dataoppdatering, OneDrive-oppdatering, oppdatering av spørringsbufre, flisoppdatering og oppdatering av visualobjekter. Selv om Power BI automatisk avgjør de nødvendige oppdateringstrinnene for et gitt datasett, bør du vite hvordan de bidrar til kompleksiteten og varigheten av en oppdateringsoperasjon. Hvis du vil ha en hurtigreferanse, kan du se følgende tabell.

Lagringsmodus Dataoppdatering OneDrive-oppdatering Spørringsbufre Oppdatering av fliser Visualobjekter for rapporter
Importer Planlagt og behovsbetinget Ja, for tilkoblede datasett Hvis aktivert på Premium-kapasitet Automatisk og på forespørsel Nei
DirectQuery Gjelder ikke Ja, for tilkoblede datasett Hvis aktivert på Premium-kapasitet Automatisk og på forespørsel Nei
LiveConnect Gjelder ikke Ja, for tilkoblede datasett Hvis aktivert på Premium-kapasitet Automatisk og på forespørsel Ja
Push Gjelder ikke Gjelder ikke Ikke praktisk Automatisk og på forespørsel Nei

Dataoppdatering

For Power BI-brukere betyr oppdatering av data vanligvis importering av data fra de opprinnelige datakildene inn i et datasett, enten basert på en tidsplan for oppdatering eller ved behov. Du kan utføre flere datasettoppdateringer daglig, noe som kan være nødvendig hvis de underliggende kildedataene endres ofte. Power BI begrenser data settene på delt kapasitet til åtte daglige data sett oppdateringer. de åtte tids verdiene lagres i serverdelen, og er basert på den lokale tids sonen som ble valgt på data sett Innstillinger-siden. Scheduler kontrollerer hvilken modell som skal oppdateres og når som helst. Kvoten på åtte oppdateringer tilbakestilles daglig kl. 12:01 lokal tid.

Tids plan for data oppdatering i database innstillinger.

Hvis datasettet befinner seg på en Premium-kapasitet, kan du utføre opptil 48 oppdateringer per dag i datasettinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer planlagt oppdatering senere i denne artikkelen. Datasett på en Premium-kapasitet der XMLA-endepunktet støtter lesing og skriving, støtter ubegrensede oppdateringsoperasjoner når det konfigureres programmatisk med TMSL eller PowerShell.

Det er også viktig å fremheve at begrensningen for delt kapasitet for daglige oppdateringer gjelder for både planlagte oppdateringer og API-oppdateringer kombinert. Du kan også utløse en behovsbetinget oppdatering ved å velge Oppdater nå på data sett-menyen, som følgende skjerm bilde viser. Behovsbetingede oppdateringer er ikke inkludert i oppdateringsbegrensningen. Vær også oppmerksom på at datasett på en Premium-kapasitet ikke har begrensninger for API-oppdateringer. Hvis du er interessert i å bygge din egen oppdateringsløsning ved bruk av REST- API-en for Power BI, kan du se Datasett – oppdater datasettet.

Oppdater nå

Obs!

Dataoppdateringer må fullføres på mindre enn 2 timer på delt kapasitet. Hvis datasettene krever lengre oppdateringsoperasjoner, bør du vurdere å flytte datasettet til en Premium-kapasitet. På Premium er den maksimale varigheten for oppdateringer 5 timer.

OneDrive-oppdatering

Hvis du opprettet datasett og rapporter basert på en Power BI Desktop-fil, Excel-arbeidsbok eller kommadelte fil (.csv) på OneDrive eller SharePoint Online, utfører Power BI en annen type oppdatering, kjent som OneDrive-oppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hent data fra filer for Power BI.

I motsetning til oppdateringer av datasett der Power BI importerer data fra en datakilde til et datasett, synkroniserer OneDrive-oppdateringer datasett og rapporter med kildefilene. Som standard kontrollerer Power BI omtrent hver time om et datasett koblet til en fil på OneDrive eller SharePoint Online, krever synkronisering.

Power BI utfører oppdatering basert på en element-ID i OneDrive, så vær hensynsfull når du vurderer oppdateringer kontra erstatning. Når du angir en OneDrive-fil som datakilde, vil Power BI referere til element-ID-en til filen når oppdateringen utføres. Vurder følgende scenario: du har en hovedfil, A, og en produksjonskopi av denne filen, B, og du konfigurerer OneDrive-oppdatering for fil B. Hvis du deretter kopierer fil A over fil B, sletter kopieringsoperasjonen fil B og oppretter en ny fil B med en annen element-ID, noe som bryter OneDrive-oppdateringen. Hvis du vil unngå denne situasjonen, kan du i stedet laste opp og erstatte fil B, som beholder samme element-ID.

Du kan flytte filen til en annen plassering (ved hjelp av dra og slipp, for eksempel), og oppdateringen vil fortsette å fungere fordi Power BI fremdeles kjenner igjen fil-ID-en. Men hvis du kopierer filen til en annen plassering, opprettes det en ny forekomst av filen og en ny fil-ID. Power BI-filreferansen er derfor ikke lenger gyldig, og oppdateringen vil mislykkes.

Obs!

Det kan ta Power BI opptil 60 minutter å oppdatere et datasett, selv når synkroniseringen er fullført på den lokale maskinen, og etter at du har brukt Oppdater nå i Power BI-tjenesten.

Hvis du vil se gjennom tildligere synkroniseringssykluser, kan du se på OneDrive-fanen i oppdateringshistorikken. Dette skjermbildet viser en fullført synkroniseringssyklus for et eksempeldatasett.

Oppdateringslogg

Som skjermbildet ovenfor viser, har Power BI identifisert denne OneDrive-oppdateringen som en planlagt oppdatering, men det er ikke mulig å konfigurere oppdateringsintervallet. Du kan bare deaktivere OneDrive-oppdatering i datasettets innstillinger. Deaktivering av oppdatering er nyttig hvis du ikke vil at datasettene og rapportene i Power BI skal plukke opp eventuelle endringer fra kildefilene automatisk.

Vær oppmerksom på at innstillingssiden for datasettet bare viser inndelingene OneDrive-legitimasjon og OneDrive-oppdatering hvis datasettet er koblet til en fil i OneDrive eller SharePoint Online, som i følgende skjermbilde. Datasett som ikke er koblet til kildefiler i OneDrive eller SharePoint Online, viser ikke disse delene.

OneDrive-legitimasjon og OneDrive-oppdatering

hvis du deaktiverer OneDrive oppdatering for et data sett, kan du fremdeles synkronisere data settet ved behov ved å velge oppdater nå på data sett-menyen. Som en del av oppdateringen ved behov kontrollerer Power BI om kildefilen på OneDrive eller SharePoint Online er nyere enn datasettet i Power BI, og synkroniserer datasettet hvis dette er tilfellet. Oppdateringshistorikken lister opp disse aktivitetene som behovsbetingede oppdateringer på OneDrive-fanen.

Vær oppmerksom på at OneDrive-oppdatering ikke henter data fra de opprinnelige datakildene. OneDrive-oppdatering oppdaterer ganske enkelt ressursene i Power BI med metadataene og dataene fra .PBIX-, .XLSX- eller .CSV-filene, som illustrert i diagrammet nedenfor. For å sikre at datasettet har de nyeste dataene fra datakildene, utløser Power BI også en dataoppdatering som en del av behovsbetingede oppdateringer. Du kan kontrollere dette i oppdateringshistorikken hvis du bytter til Planlagt-fanen.

Diagram for OneDrive-oppdatering

Hvis du holder OneDrive-oppdatering aktivert for et OneDrive- eller SharePoint Online-tilkoblet datasett, og du vil utføre dataoppdatering fra en tidsplan, må du sørge for at du konfigurerer tidsplanen slik at Power BI utfører dataoppdateringen etter OneDrive-oppdateringen. Hvis du for eksempel opprettet din egen tjeneste eller prosess for å oppdatere kildefilen i OneDrive eller SharePoint Online hver natt kl. 01.00, kunne du konfigurert en planlagt oppdatering til kl. 02.30 for å gi Power BI nok tid til å fullføre OneDrive-oppdateringen før du starter dataoppdateringen.

Oppdatering av spørringsbufre

Hvis datasettet befinner seg på en Premium-kapasitet, kan du kanskje forbedre ytelsen til tilknyttede rapporter og instrumentbord ved å aktivere spørringsbufre, som i følgende skjermbilde. Hurtigbufring for spørring instruerer Premium-kapasiteten til å bruke lokal hurtigbufringstjenester for å opprettholde spørringsresultater, for å unngå at den underliggende datakilden behandler disse resultatene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spørringsbufring for Power BI Premium.

Spørringsbufring

Etter en dataoppdatering er tidligere hurtigbufrede spørringsresultater imidlertid ikke lenger gyldige. Power BI forkaster disse hurtigbufrede resultatene og må bygge dem på nytt. Derfor er spørringsbufring kanskje ikke så nyttig for rapporter og instrumentbord forbundet med datasett som du oppdaterer ofte, for eksempel 48 ganger per dag.

Oppdatering av fliser

Power BI opprettholder et hurtigbuffer for hver flis på instrumentbordene, og oppdaterer flisbufrene proaktivt når dataene endres. Med andre ord skjer ruteoppdatering automatisk etter en dataoppdatering. Dette gjelder både for planlagte og behovsbetingede oppdateringsoperasjoner. Du kan også tvinge en oppdatering av fliser ved å velge Flere alternativer (…) i øvre høyre hjørne på instrumentbordet. Deretter velger du Oppdater instrumentbordfliser.

Oppdater instrumentbordfliser

Fordi de skjer automatisk, kan du anse flisoppdateringer som en innebygd del av dataoppdateringer. Blant annet vil du kanskje legge merke til at varigheten av oppdateringen øker med antallet fliser. Kostnadene ved flisoppdatering kan være betydelige.

Som standard opprettholder Power BI ett hurtigbuffer for hver flis, men hvis du bruker dynamisk sikkerhet til å begrense datatilgang basert på brukerroller, som dekket i artikkelen Sikkerhet på radnivå (RLS) med Power BI, må Power BI opprettholde et hurtigbuffer for hver rolle og hver flis. Antallet flisbufre multipliseres med antallet roller.

Situasjonen kan bli enda mer innviklet hvis datasettet bruker en direkte tilkobling til en Analysis Services-datamodell med RLS, som fremhevet i opplæringen Dynamisk sikkerhet på radnivå med tabellmodell for Analysis Services. I denne situasjonen må Power BI opprettholde og oppdatere et hurtigbuffer for hver flis og hver bruker som noensinne har vist instrumentbordet. Det er ikke uvanlig at flisoppdateringsdelen av en slik dataoppdateringsoperasjon går langt utover tiden det tar å hente data fra kilden. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatering av fliser, kan du se Feilsøke flisfeil.

Oppdatering av visualobjekter for rapporter

Denne oppdateringsprosessen er mindre viktig fordi den bare er relevant for direkte tilkoblinger til Analysis Services. For disse tilkoblingene bufrer Power BI den siste tilstanden på visualobjektene, slik at når du viser rapporten på nytt, trenger ikke Power BI å spørre tabellmodellen for Analysis Services. Når du samhandler med rapporten ved for eksempel å endre et rapportfilter, spør Power BI tabellmodellen og oppdaterer rapportvisualobjektene automatisk. Hvis du mistenker at en rapport viser foreldede data, kan du også velge Oppdater-knappen i rapporten for å utløse en oppdatering av alle visualobjektene i rapporten, som vist i skjermbildet nedenfor.

Oppdater visualobjekter for rapporter

Se gjennom avhengigheter for infrastruktur

Uavhengig av lagringsmoduser er det ingen dataoppdatering som kan lykkes med mindre de underliggende datakildene er tilgjengelige. Det finnes tre primære datatilgangsscenarioer:

 • Et datasett bruker datakilder som befinner seg lokalt
 • Et datasett bruker datakilder i skyen
 • Et datasett bruker data fra både lokale kilder og skyen

Koble til lokale datakilder

Hvis datasettet bruker en datakilde som Power BI ikke kan få tilgang til over en direkte nettverkstilkobling, må du konfigurere en gatewaytilkobling for dette datasettet før du kan aktivere en oppdateringsplan eller utføre en behovsbetinget dataoppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon om datagatewayer og hvordan de fungerer, kan du se Hva er lokale datagatewayer?

Du har følgende valg:

 • Velg en datagateway for organisasjoner med den nødvendige datakildedefinisjonen
 • Distribuer en personlig datagateway

Obs!

Du kan finne en liste over datakildetyper som krever en datagateway, i artikkelen Administrer datakilden – import / planlagt oppdatering.

Bruk av datagatewayer for organisasjoner

Microsoft anbefaler å bruke en datagateway for organisasjoner i stedet for en personlig gateway for å koble et datasett til en lokal datakilde. Kontroller at gatewayen er riktig konfigurert, noe som betyr at gatewayen må ha de siste oppdateringene og alle nødvendige datakildedefinisjoner. En datakildedefinisjonen gir Power BI tilkoblingsinformasjonen for en gitt kilde, inkludert tilkoblingsendepunkter, godkjenningsmodus og legitimasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om administrasjon av datakilder på en gateway, kan du se Administrer datakilden – import / planlagt oppdatering.

Det er relativt enkelt å koble et datasett til en gateway for organisasjoner hvis du er en gatewayadministrator. Med administratorrettigheter kan du raskt oppdatere gatewayen og legge til manglende datakilder, om nødvendig. Faktisk kan du legge til en manglende datakilde i gatewayen rett fra innstillingene for datasettet. Utvid veksleknappen for å vise datakildene og velge Legg til i gateway-koblingen, som i skjermbildet nedenfor. Hvis du ikke er en gatewayadministrator, må du derimot kontakte en gatewayadministrator for å legge til den nødvendige datakildedefinisjonen.

Obs!

Bare gatewayadministratorer kan legge til datakilder i en gateway. Kontroller også at gatewayadministratoren legger til brukerkontoen din i listen over brukere med tillatelse til å bruke datakilden. På siden for datasettinnstillinger kan du bare velge en Enterprise-gateway med en samsvarende datakilde som du har tillatelse til å bruke.

Legg til i gateway

Kontroller at du tilordner den riktige datakildedefinisjonen til datakilden. Som skjermbildet ovenfor illustrerer, kan gatewayadministratorer opprette flere definisjoner på en enkel gateway som kobles til den samme datakilden, begge med forskjellig legitimasjon. I det viste eksemplet velger eieren av et datasett i salgsavdelingen datakildedefinisjonen AdventureWorksProducts-salg, mens eieren av et datasett i kundestøtteavdelingen vil tilordne datasettet til datakildedefinisjonen AdventureWorksProducts-kundestøtte. Hvis navnene på datakildedefinisjonen ikke er intuitive, kan du kontakte gatewayadministratoren for å finne ut hvilken definisjon du skal velge.

Obs!

Et datasett kan bare bruke én gatewaytilkobling. Det er med andre ord ikke mulig å få tilgang til lokale datakilder på tvers av flere gatewaytilkoblinger. I henhold til dette må du legge alle nødvendige datakildedefinisjoner til samme gateway.

Distribusjon av personlige datagatewayer

Hvis du ikke har tilgang til en datagateway for organisasjoner, og du er den eneste personen som administrerer datasett, slik at du ikke trenger å dele datakildene med andre, kan du distribuere en gateway i personlig modus. Velg Installer nå i inndelingen Gatewaytilkobling under Du har ingen personlige gatewayer installert. Den personlige gatewayen har flere begrensninger som er dokumentert i Lokal datagateway (personlig modus).

I motsetning til for en datagateway for organisasjoner trenger du ikke å legge til datakildedefinisjoner i en personlig gateway. I stedet administrerer du datakildekonfigurasjonen ved å bruke inndelingen Datakildelegitimasjon i datasettinnstillingene, som vist i skjermbildet nedenfor.

Konfigurer datakildelegitimasjon for gatewayen

Tilgang til datakilder i skyen

Datasett som bruker datakilder i skyen, for eksempel Azure SQL DB, krever ikke en gateway hvis Power BI kan opprette en direkte nettverkstilkobling til kilden. Tilsvarende kan du administrere konfigurasjonen av disse datakildene ved hjelp av inndelingen Legitimasjon for datakilder i datasettinnstillingene. Som dette skjermbildet viser, trenger du ikke å konfigurere en gatewaytilkobling.

Konfigurer datakildelegitimasjon uten en gateway

Obs!

Hver bruker kan bare ha ett sett legitimasjon per datakilde på tvers av alle datasettene de eier, uavhengig av arbeidsområdene der datasettene befinner seg. Og hvert datasett kan bare ha én eier. Hvis du vil oppdatere legitimasjonen for et datasett der du ikke er eieren av datasettet, må du først ta over datasettet ved å klikke på Ta over-knappen på siden for datasettinnstillinger.

Tilgang til lokale og skybaserte kilder i samme kildespørring

Et datasett kan hente data fra flere kilder, og disse kildene kan befinne seg lokalt eller i skyen. Et datasett kan imidlertid bare bruke én gatewaytilkobling, som nevnt tidligere. Skydatakilder krever ikke nødvendigvis en gateway, men det er nødvendig med en gateway hvis et datasett kobles til både lokale og skybaserte kilder i én flettet spørring. I dette scenarioet må Power BI bruke en gateway også til skydatakildene. Diagrammet nedenfor illustrerer hvordan et slikt datasett får tilgang til datakildene.

Skybaserte og lokale datakilder

Obs!

Hvis et datasett bruker separate flettede spørringer til å koble til lokale og skybaserte kilder, bruker Power BI en gatewaytilkobling til å nå lokale kilder og en direkte nettverkstilkobling til skykildene. Hvis en flettet spørring fletter eller tilføyer data fra lokale til skybaserte kilder, bytter Power BI til denne gatewaytilkoblingen selv for skykildene.

Power BI-datasett er avhengige av Power Query for å få tilgang til og hente kildedata. Den flettede listen nedenfor viser et grunnleggende eksempel på en spørring som slår sammen data fra en lokal kilde og en skykilde.

Let

  OnPremSource = Sql.Database("on-premises-db", "AdventureWorks"),

  CloudSource = Sql.Databases("cloudsql.database.windows.net", "AdventureWorks"),

  TableData1 = OnPremSource{[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  TableData2 = CloudSource {[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  MergedData = Table.NestedJoin(TableData1, {"BusinessEntityID"}, TableData2, {"BusinessEntityID"}, "MergedData", JoinKind.Inner)

in

  MergedData

Det finnes to alternativer for å konfigurere en datagateway for å støtte sammenslåing eller tilføying av data fra lokale og skybaserte kilder:

 • Legg til en datakildedefinisjon for skykilden i datagatewayen i tillegg til de lokale datakildene.
 • Merk av for Tillat oppdatering av brukerens skydatakilder via denne gatewayklyngen.

Oppdatering via gatewayklynge

Hvis du merker av for Tillat at brukerens skydatakilder oppdateres via denne gatewayklyngen under konfigurering av gatewayen, som i skjermbildet ovenfor, kan Power BI bruke konfigurasjonen som brukeren har definert for skytjenesten under Legitimasjon for datakilde i datasettinnstillingene. Dette kan bidra til å redusere administrasjonskostnadene ved gatewaykonfigurasjon. På den annen side bør du ikke aktivere denne avmerkingsboksen hvis du vil ha større kontroll over tilkoblingene som gatewayen etablerer. I så fall må du legge til en eksplisitt datakildedefinisjon for hver skykilde som du vil støtte til gatewayen. Det er også mulig å aktivere avmerkingsboksen og legge til eksplisitte datakildedefinisjoner for skykildene til en gateway. Gatewayen bruker i dette tilfellet datakildedefinisjonene for alle samsvarende kilder.

<a name="configuring-query-parameters">Konfigurering av spørringsparametere

De flettede spørringene eller M-spørringene du oppretter ved bruk av Power Query, kan variere i kompleksitet fra trivielle trinn til parametriserte konstruksjoner. Listen nedenfor viser et lite eksempel på en flettet spørring som bruker to parametere kalt SchemaName og TableName til å få tilgang til en gitt tabell i en AdventureWorks-database.

let

  Source = Sql.Database(&quot;SqlServer01&quot;, &quot;AdventureWorks"),

  TableData = Source{[Schema=SchemaName,Item=TableName]}[Data]

in

  TableData

Obs!

Spørringsparametere støttes bare for datasett for importmodus. DirectQuery/LiveConnect-modus støtter ikke definisjoner for spørringsparametere.

For å sikre at parametriserte datasett får tilgang til de riktige dataene, må du konfigurere parameterne for de flettede spørringene i datasettinnstillingene. Du kan også oppdatere parameterne programmatisk ved å bruke Power BI REST-API-en. Følgende skjermbilde viser brukergrensesnittet for å konfigurere spørringsparameterne for et datasett som bruker den flettede spørringen ovenfor.

Konfigurer spørringsparametere

Oppdatering og dynamiske datakilder

En dynamisk datakilde er en datakilde der noe eller all informasjon som kreves for å koble til, ikke kan fastsettes før Power Query kjører spørringen, fordi dataene genereres i kode eller returneres fra en annen datakilde. Eksempler er blant annet: forekomstnavnet og databasen til en SQL Server-database, banen til en CSV-fil eller nettadressen til en nettjeneste.

I de fleste tilfeller kan Power BI-datasett som bruker dynamiske datakilder, ikke oppdateres i Power BI-tjenesten. Det finnes noen unntak der dynamiske datakilder kan oppdateres i Power BI-tjenesten, for eksempel når du bruker RelativePath- og spørringsalternativene med funksjonen Web.Content M. Spørringer som refererer til Power Query-parametere, kan også oppdateres.

Hvis du vil finne ut om den dynamiske datakilden kan oppdateres, åpner du dialogboksen Innstillinger for datakilde i Power Query-redigering, og deretter velger du Datakilder i gjeldende fil. Se etter følgende advarsel i vinduet som vises, som vist nedenfor:

Obs!

Det kan være at enkelte datakilder ikke står oppført på grunn av bakgrunnsredigerte spørringer.

Dynamisk datakildeindikator

Hvis denne advarselen vises i dialogboksen Innstillinger for datakilder, betyr det at det finnes en dynamisk datakilde i Power BI-tjenesten som ikke kan oppdateres.

Konfigurere planlagt oppdatering

Oppretting av tilkoblingsmulighet mellom Power BI og datakildene er på langt nær den mest utfordrende oppgaven ved konfigurering av en dataoppdatering. De gjenstående trinnene er relativt enkle og inkluderer å angi tidsplanen for oppdatering og å aktivere varsler for mislykket oppdatering. Hvis du vil ha trinnvise instruksjoner, kan du se veiledningen Konfigurer planlagt oppdatering.

Angi en tidsplan for oppdatering

Du definerer frekvens og tidspunkt for oppdatering av datasettet i inndelingen Planlegg oppdatering. Som nevnt tidligere kan du konfigurere opptil åtte daglige tidspunkter hvis datasettet er på delt kapasitet, eller 48 tidspunkter på Power BI Premium. Følgende skjermbilde viser en tidsplan for oppdatering på et 12-timers intervall.

Konfigurere planlagt oppdatering

Når du har konfigurert en tidsplan for oppdatering, vil innstillingssiden for datasettet informere deg om det neste oppdateringstidspunktet, som i skjermbildet ovenfor. Hvis du vil oppdatere dataene før dette, for eksempel for å teste gatewayen og datakildekonfigurasjonen, kan du utføre en behovsbetinget oppdatering ved å bruke alternativet Oppdater nå i datasettmenyen i navigasjonsruten. Oppdateringer ved behov påvirker ikke det neste planlagte oppdateringstidspunktet.

Legg også merke til at det konfigurerte oppdateringstidspunkt kanskje ikke er det nøyaktige tidspunktet når Power BI starter den neste planlagte prosessen. Power BI starter planlagte oppdateringer etter beste forsøk. Målet er å starte oppdateringen innen 15 minutter fra det planlagte tidspunktet, men det kan oppstå forsinkelser på opptil én time hvis tjenesten ikke kan allokere de nødvendige ressursene før.

Obs!

Power BI deaktiverer tidsplanen for oppdatering etter fire etterfølgende feil eller når tjenesten oppdager en uopprettelig feil som krever en konfigurasjonsoppdatering, for eksempel ugyldig eller utløpt legitimasjon. Det er ikke mulig å endre terskelen for etterfølgende feil.

Få varsler om oppdateringsfeil

Som standard sender Power BI varsler om mislykket oppdatering via e-post til eieren av datasettet, slik at eieren kan handle til riktig tid hvis det skulle oppstå problemer med oppdateringen. Power BI sender også et varsel når tjenesten deaktiverer tidsplanen på grunn av etterfølgende feil. Microsoft anbefaler at du lar det være merket av for Send e-postvarsler til meg om mislykket oppdatering.

Det er også lurt å angi flere mottakere ved å bruke tekstboksen Send e-post til disse brukerne når oppdatering mislykkes. De angitte mottakerne mottar meldinger om oppdateringsfeil i tillegg til eieren av datasettet. Dette kan være en kollega som tar vare på datasettene dine mens du er på ferie. Det kan også være e-postaliaset til støtteteamet som tar hånd om oppdateringsproblemer for din avdeling eller organisasjon. Det er lurt å sende feilmeldinger om oppdatering til andre i tillegg til datasettets eier, slik at problemer blir lagt merke til og løst i tide.

Legg merke til at Power BI ikke bare sender varsler om mislykkede oppdateringer, men også når tjenesten stanser en planlagt oppdatering midlertidig på grunn av inaktivitet. Når ingen brukere har besøkt et instrumentbord eller en rapport som er bygd på datasettet, innen to måneder, anses datasettet som inaktivt. I så fall sender Power BI en e-postmelding til eieren av datasettet som angir at tjenesten har stanset tidsplanen for oppdatering for datasettet midlertidig. Se følgende skjermbilde for et eksempel på et slikt varsel.

E-post for midlertidig stanset oppdatering

Hvis du vil gjenoppta planlagt oppdatering, kan du gå til en rapport eller et instrumentbord laget med dette datasettet, eller manuelt oppdatere datasettet ved hjelp av alternativet Oppdater nå.

Kontrollering av oppdateringsstatus og -historikk

I tillegg til varsler om feil er det lurt å sjekke datasettene med jevne mellomrom etter oppdateringsfeil. En rask måte å gjøre det på er å vise listen over datasett i et arbeidsområde. Datasett med feil viser et lite advarselsikon. Velg advarselsikonet for å få mer informasjon, som i dette skjermbildet. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av bestemte oppdateringsfeil, kan du se Feilsøking av oppdateringscenarioer.

Oppdateringsstatus – advarsel

Advarselsikonet bidrar til å angi gjeldende problemer med datasett, men det er også lurt å sjekke oppdateringshistorikken jevnlig. Som navnet antyder, gjør oppdateringsloggen det mulig å gå gjennom vellykket- eller mislykketstatusene for tidligere synkroniseringssykluser. En gatewayadministrator kan for eksempel ha oppdatert et utløpt sett med databaselegitimasjoner. Som du kan se i skjermbildet nedenfor, viser oppdateringshistorikken når en berørt oppdatering begynte å fungere igjen.

Oppdateringsloggmeldinger

Obs!

Du finner en kobling for å vise oppdateringshistorikken i datasettinnstillingene. Du kan også hente oppdateringshistorikken programmatisk ved å bruke Power BI REST-API-en. Ved hjelp av en egendefinert løsning kan du overvåke oppdateringshistorikken av flere datasett på en sentralisert måte.

Automatisk sideoppdatering

Automatisk sideoppdatering fungerer på et sidenivå i en rapport, og lar rapportforfattere angi et oppdateringsintervall for visuelle effekter på en side som bare er aktiv når siden forbrukes. Automatisk sideoppdatering er bare tilgjengelig for DirectQuery-datakilder. Det laveste oppdateringsintervallet avhenger av hvilken type arbeidsområde rapporten er publisert i, og innstillingene for kapasitetsadministrasjon for Premium-arbeidsområder og innebygde arbeidsområder.

Finn ut mer om automatisk sideoppdatering i artikkelen automatisk sideoppdatering .

Anbefalte fremgangsmåter

Jevnlig kontroll av oppdateringshistorikken for datasettene er en av de viktigste anbefalte fremgangsmåtene du kan bruke for å sikre at rapportene og instrumentbordene bruker gjeldende data. Hvis du oppdager problemer, må du ta tak i dem raskt og følge opp med datakildeeierne og gatewayadministratorene om nødvendig.

Vurder i tillegg følgende anbefalinger for å etablere og vedlikeholde pålitelige dataoppdateringsprosesser for datasettene dine:

 • Planlegg oppdateringene på mindre travle tidspunkter, spesielt hvis datasettene er på Power BI Premium. Hvis du distribuerer oppdateringssyklusene for datasettene dine på tvers av et bredere tidsvindu, kan det bidra til å unngå topper som ellers kan overbelaste tilgjengelige ressurser. Forsinkelser ved oppstart av en oppdateringssyklus er en indikator om at ressursen er overbelastet. Hvis en Premium-kapasitet er fullstendig oppbrukt, kan Power BI også hoppe over en oppdateringssyklus.
 • Husk oppdateringsgrenser. Hvis kildedataene endres ofte, eller datavolumet er betydelig, kan du vurdere å bruke DirectQuery/LiveConnect-modus i stedet for importmodus hvis den økte belastningen ved kilden og virkningen på spørringsytelsen ikke er akseptable. Unngå å kontinuerlig oppdatere et datasett i importmodus. DirectQuery/LiveConnect-modus har imidlertid flere begrensninger, for eksempel en grense på én million rader for returnering av data og en tidsfrist på 225 sekunder for å svare på pågående spørringer, som dokumentert i Bruk DirectQuery i Power BI Desktop. Disse begrensningene kan kreve at du likevel bruker importmodus. For svært store datavolumer bør du vurdere å bruke aggregasjoner i Power BI.
 • Kontroller at tidspunktene for oppdatering av datasettet ikke overskrider den maksimale varigheten for oppdateringer. Bruk Power BI Desktop til å sjekke varigheten for oppdateringen. Hvis det tar mer enn 2 timer, kan du vurdere å flytte datasettet til Power BI Premium. Datasettet ditt er kanskje ikke oppdaterbart på delt kapasitet. Vurder også å bruke trinnvis oppdatering for data sett som er større enn 1 GB, eller ta flere timer å oppdatere.
 • Optimaliser datasettene til å inkludere bare de tabellene og kolonnene som rapportene og instrumentbordene bruker. Optimaliser de flettede spørringene, og unngå om mulig dynamiske datakildedefinisjoner og dyre DAX-beregninger. Unngå spesielt DAX-funksjoner som tester alle radene i en tabell, på grunn av høyt minneforbruk og høye behandlingskostnader.
 • Bruke de samme personverninnstillingene som i Power BI Desktop for å sikre at Power BI kan generere effektive kildespørringer. Husk at Power BI Desktop ikke publiserer personverninnstillinger. Du må manuelt bruke innstillingene i datakildedefinisjoner på nytt når du har publisert datasettet.
 • Begrens antallet visualobjekter på instrumentbordene, særlig hvis du bruker sikkerhet på radnivå (RLS). Som beskrevet tidligere i denne artikkelen kan et stort antall fliser på instrumentbordet øke varigheten av oppdateringen betraktelig.
 • Bruk en pålitelig datagatewaydistribusjon for organisasjoner til å koble datasettene til lokale datakilder. Hvis du oppdager mislykkede gatewayrelaterte oppdateringer, for eksempel at gatewayen er utilgjengelig eller overbelastet, kan du følge opp med gatewayadministratorene for enten å legge til flere gatewayer i en eksisterende klynge eller distribuere en ny klynge (skalere oppover kontra skalere utover).
 • Bruk separate gatewayer til importdatasett og DirectQuery/LiveConnect-datasett, slik at dataimporter under planlagte oppdateringer ikke påvirker ytelsen til rapporter og instrumentbord på toppen av DirectQuery/LiveConnect-datasett, som spør datakildene ved hver brukermedvirkning.
 • Kontroller at Power BI kan sende varsler om mislykket oppdatering til postboksen din. Søppelpostfiltre kan blokkere e-postmeldinger eller flytte dem til en egen mappe der du kanskje ikke vil se dem umiddelbart.

Neste trinn

Konfigurer planlagt oppdatering
Verktøy for feilsøking av problemer ved oppdatering
Feilsøke oppdateringsscenarioer

Har du flere spørsmål? Prøv å spørre Power BI-fellesskapet