Feilsøking av oppdateringsscenarioerTroubleshooting refresh scenarios

Her finner du informasjon om forskjellige scenarioer som kan oppstå når du oppdaterer data i Power BI-tjenesten.Here you can find information regarding different scenarios you may face when refreshing data within the Power BI service.

Obs!

Hvis det oppstår et scenario som ikke er nevnt nedenfor, kan du be om mer hjelp på fellesskapsnettstedet eller opprette en støtteforespørsel.If you encounter a scenario that is not listed below, and it's causing you issues, you can ask for further assistance on the community site, or you can create a support ticket.

Du skal alltid påse at de grunnleggende kravene for oppdatering er oppfylt og bekreftet.You should always ensure that basic requirements for refresh are met and verified. De grunnleggende kravene inkluderer:These basic requirements include:

  • Bekreft av gateway-versjonen er oppdatertVerify the gateway version is up to date
  • Bekreft at rapporten har en valgt gateway – hvis ikke, kan datakilden være endret eller manglerVerify the report has a gateway selected - if not, the datasource may have changed or might be missing

Når du har bekreftet at disse kravene er oppfylt, kan du gå gjennom de følgende delene for videre feilsøking.Once you've confirmed those requirements are met, take a look through the following sections for more troubleshooting.

E-postvarslerEmail notifications

Hvis du kommer til denne artikkelen fra et e-postvarsel, og du ikke lenger ønsker å motta e-post om oppdateringsproblemer, kan du ta kontakt med Power BI-administratoren. Be vedkommende om å fjerne e-postadressen din eller en e-postliste du abonnerer på, fra de riktige datasettene i Power BI.If you're coming to this article from an email notification, and you no longer want to receive emails about refresh issues, contact your Power BI admin. Ask them to remove your email or an email list you're subscribed to from the appropriate datasets in Power BI. Dette kan gjøres fra følgende område i administrasjonsportalen for Power BI.They can do this from the following area in the Power BI admin portal.

E-post for oppdateringsvarslinger

Oppdatering ved hjelp av nettkoblingen fungerer ikke som det skalRefresh using Web connector doesn't work properly

Hvis du har et nettkoblingsskript som bruker Web.Page-funksjonen, og du har oppdatert datasettet eller rapporten etter 18. november 2016, må du bruke en gateway for at oppdatering skal fungere.If you have a Web connector script that's using the Web.Page function, and you have updated your dataset or report after November 18th, 2016, you must use a gateway for refresh to work properly.

Datakilde som ikke er støttet for oppdateringUnsupported data source for refresh

Når du konfigurerer et datasett, kan du få en feilmelding om at datasettet bruker en datakilde som ikke er støttet for oppdatering.When configuring a dataset, you may get an error indicating the dataset uses an unsupported data source for refresh. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Feilsøk ikke-støttet datakilde for oppdatering.For details, see Troubleshooting unsupported data source for refresh.

Instrumentbordet gjenspeiler ikke endringer etter oppdateringDashboard doesn't reflect changes after refresh

Vent ca. 10–15 minutter for at oppdateringer skal gjenspeiles i instrumentbordfliser.Please wait about 10-15 minutes for a refresh to be reflected in the dashboard tiles. Hvis det fremdeles ikke vises, kan du feste visualiseringen på instrumentbordet på nytt.If it is still not showing up, re-pin the visualization to the dashboard.

GatewayNotReachable når du angir legitimasjonGatewayNotReachable when setting credentials

Når du prøver å angi legitimasjon for en datakilde, kan det hende at feilen GatewayNotReachable oppstår.You may encounter GatewayNotReachable when trying to set credentials for a data source. Dette kan være resultatet av en foreldet gateway.This can be the result of an outdated gateway. Installer den nyeste gatewayen og prøv på nytt.Install the latest gateway and try again.

Behandlingsfeil: Følgende systemfeil oppstod: TypekonfliktProcessing Error: The following system error occurred: Type Mismatch

Dette kan være et problem med M-skriptet i en Power BI Desktop-fil eller Excel-arbeidsbok.This could be an issue with your M script within your Power BI Desktop file or Excel workbook. Det kan også skyldes en utdatert versjon av Power BI Desktop.It can also be due to an out-of-date Power BI Desktop version.

Feil med oppdatering av flisTile refresh errors

Hvis du vil se en liste over feil som kan oppstå med instrumentbordfliser og forklaringer, kan du se Feilsøke flisfeil.For a list of errors you may encounter with dashboard tiles, and explanations, see Troubleshooting tile errors.

Oppdatering mislykkes når du oppdaterer data fra kilder som bruker AAD OAuthRefresh fails when updating data from sources that use AAD OAuth

Azure Active Directory (AAD) OAuth-token, brukt av mange forskjellige datakilder, utløper innen omtrent en time.The Azure Active Directory (AAD) OAuth token, used by many different data sources, expires in approximately one hour. Du kan kjøre i situasjoner der innlasting av data tar lengre tid enn tokenutløp (mer enn én time) siden Power BI-tjenesten venter opptil to timer ved innlasting av data.You can run into situations where loading data takes longer than the token expiration (more than one hour), since the Power BI service waits for up to two hours when loading data. I så fall kan prosessen med lasting av data mislykkes med en legitimasjonsfeil.In that situation, the data loading process can fail with a credentials error.

Datakilder som bruker AAD OAuth inkluderer Microsoft Dynamics CRM Online, SharePoint Online (SPO) og andre.Data sources that use AAD OAuth include Microsoft Dynamics CRM Online, SharePoint Online (SPO), and others. Hvis du kobler til slike datakilder og det oppstår en legitimasjonsfeil når innlasting av data tar mer enn en time, kan dette være årsaken.If you’re connecting to such data sources, and get a credentials failure when loading data takes more than an hour, this may be the reason.

Microsoft undersøker en løsning som tillater at prosessen for lasting av data oppdaterer tokenet og fortsetter.Microsoft is investigating a solution that allows the data loading process to refresh the token and continue. Hvis forekomsten av Dynamics CRM Online eller SharePoint Online (eller annen AAD OAuth-datakilde) er så stor at den kan kjøre i databelastningsterskelen på to timer, kan det oppstå et tidsavbrudd for innlasting av data fra Power BI-tjenesten.However, if your Dynamics CRM Online or SharePoint Online instance (or other AAD OAuth data source) is so large that it can run into the two-hour data-load threshold, you may experience a data load timeout from the Power BI service as well.

Vær også oppmerksom på at når du kobler til en SharePoint Online datakilde ved hjelp av AAD OAuth, må du bruke den samme kontoen som du brukte til å logge på Power BI-tjenesten for at oppdatering skal fungere riktig.Also note that, for refresh to work properly, when connecting to a SharePoint Online data source using AAD OAuth, you must use the same account that you use to sign in to the Power BI service.

Begrensninger for oppdatering av ukomprimerte dataUncompressed data limits for refresh

Maksimal størrelse for datasett som importeres til Power BI-tjenesten, er 1 GB.The maximum size for datasets imported into the Power BI service is 1 GB. Disse datasettene er svært komprimerte for å sikre høy ytelse.These datasets are heavily compressed to ensure high performance. I tillegg legger tjenesten en grense på hvor mye ukomprimerte data som behandles i delt kapasitet under oppdateringen til 10 GB.In addition, in shared capacity, the service places a limit on the amount of uncompressed data that is processed during refresh to 10 GB. Denne grensen ta høyde for komprimeringen, og er derfor mye høyere enn 1 GB.This limit accounts for the compression, and therefore is much higher than 1 GB. Datasett i Power BI Premium er ikke underlagt denne grensen.Datasets in Power BI Premium are not subject to this limit. Hvis oppdatering i Power BI-tjenesten mislykkes på grunn av dette, kan du prøve å redusere mengden data som importeres til Power BI, og prøve på nytt.If refresh in the Power BI service fails for this reason, please reduce the amount of data being imported to Power BI and try again.

Tidsavbrudd for planlagt oppdateringScheduled refresh timeout

Planlagt oppdatering for importerte datasett blir tidsavbrutt etter to timer.Scheduled refresh for imported datasets timeout after two hours. Dette tidsavbruddet økes til fem timer for datasett i Premium-arbeidsområder.This timeout is increased to five hours for datasets in Premium workspaces. Hvis denne grensen nås, kan du vurdere å redusere størrelsen på eller kompleksiteten i datasettet eller vurdere å bryte datasettet ned i mindre deler.If you encounter this limit, consider reducing the size or complexity of your dataset, or consider breaking the dataset into smaller pieces.

Mislykkede planlagte oppdateringerScheduled refresh failures

Hvis en planlagt oppdatering mislykkes fire ganger på rad, vil Power BI deaktivere oppdateringen.If a scheduled refresh fails four times in a row, Power BI disables the refresh. Løs det underliggende problemet, og aktiver deretter den planlagte oppdateringen på nytt.Address the underlying problem, and then re-enable the scheduled refresh.

Tilgang til ressursen er ikke tillattAccess to the resource is forbidden

Denne feilen kan oppstå på grunn av utløpt bufret legitimasjon.This error can occur because of expired cached credentials. Slett hurtigbufferen for nettleseren ved å logge deg på Power BI og gå til https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true.Clear your internet browser cache by going signing into Power BI and going to https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true. Dette fremtvinger en oppdatering av legitimasjonen.This forces an update of your credentials.

Dataoppdateringsfeil på grunn av passordendring eller utløpt legitimasjonData refresh failure because of password change or expired credentials

Dataoppdatering kan også mislykkes på grunn av utløpt bufret legitimasjon.Data refresh can also fail due to expired cached credentials. Slett hurtigbufferen for nettleseren ved å logge deg på Power BI og gå til https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true.Clear your internet browser cache by going signing into Power BI and going to https://app.powerbi.com?alwaysPromptForContentProviderCreds=true. Dette fremtvinger en oppdatering av legitimasjonen.This forces an update of your credentials.

Neste trinnNext steps

Har du flere spørsmål?More questions? Prøv å spørre Microsoft Power BI-fellesskapetTry asking the Microsoft Power BI Community