Feilsøke flisfeilTroubleshooting tile errors

Nedenfor er noen vanlige feil som kan oppstå med fliser, sammen med en forklaring.Below are the common errors you may encounter with tiles along with an explanation.

Obs!

Hvis det oppstår en feil som ikke er nevnt nedenfor, kan du be om mer hjelp på fellesskapsnettstedet eller opprette en støtteforespørsel.If you encounter an error that is not listed below, and it is causing you issues, you can ask for further assistance on the community site, or you can create a support ticket.

FeilErrors

Power BI støtte på en uventet feil under innlasting av modellen. Prøv på nytt senere.Power BI encountered an unexpected error while loading the model. Please try again later. eller Kan ikke hente datamodellen. Ta kontakt med eieren av instrumentbordet for å sjekke at datakildene og modellen finnes og er tilgjengelige.or Couldn't retrieve the data model. Please contact the dashboard owner to make sure the data sources and model exist and are accessible.

Vi får ikke tilgang til dataene fordi datakilden ikke kan nås.We weren't able to access your data because the data source wasn't reachable. Dette problemet kan skje hvis datakilden har blitt fjernet, har fått nytt navn, har blitt flyttet, har blitt frakoblet, eller hvis tillatelser har blitt endret.This issue could happen if the data source was removed, renamed, moved, offline, or permissions have changed. Kontroller at kilden fremdeles er i plasseringen vi peker til, og at du fremdeles har tilgang til den.Check that the source is still in the location we are pointing to and you still have permission to access it. Hvis dette ikke er problemet, kan det hende at kilden treg.If that isn't the issue, the source may be slow. Prøv på nytt senere på et tidspunkt der belastningen på kilden er mindre.Try again later during a time when the load on the source is smaller. Hvis det er en lokal kilde, kan kanskje eieren av datakilden gi deg mer informasjon.If it is an on-premises source, the data source owner may be able to provide more information.

Du har ikke tillatelse til å vise denne kartdelen eller åpne arbeidsboken.You don't have permission to view this tile or open the workbook.

Ta kontakt med eieren av instrumentbordet for å sjekke at datakildene og modellen finnes og er tilgjengelige for kontoen.Contact the dashboard owner to make sure the data sources and model exist and are accessible for your account.

Power BI-visualobjekter har blitt deaktivert av administratoren.Power BI visuals have been disabled by your administrator.

Power BI-administratoren har deaktivert bruken av visualobjekter for organisasjonen eller sikkerhetsgruppen din.Your Power BI administrator has disabled the usage of Power BI visuals for your organization or your security group. Du vil ikke kunne bruke Power BI-visualobjekter fra Microsoft Marketplace eller importere egendefinerte visualobjekter fra en fil.You will not be able to use Power BI visuals from the Microsoft marketplace or import private visuals from a file. Du kan bare bruke det forhåndspakkede settet med visualobjekter.You will be able to use only the pre-packed set of visuals.

Datafigurer må inneholde minst én gruppe eller beregning som produserer data. Ta kontakt med eieren av instrumentbordet.Data shapes must contain at least one group or calculation that outputs data. Please contact the dashboard owner.

Det finnes ikke noen data som kan vises fordi spørringen er tom.We don't have any data to display because the query is empty. Prøv å legge til noen felt fra feltlisten i visualobjektet og feste det på nytt.Try adding some fields from the field list to your visual and repinning it.

Kan ikke vise dataene fordi Power BI ikke kan fastsette relasjonen mellom to eller flere felter.Can't display the data because Power BI can't determine the relationship between two or more fields.

Du prøver å bruke to eller flere felter fra tabeller som ikke er relaterte.You are trying to use two or more fields from tables that are not related. Du må fjerne de urelaterte feltene fra visualobjektet og deretter opprette en relasjon mellom tabellene.You need to remove the unrelated fields from the visual and then create a relationship between the tables. Når du har gjort denne endringen, kan du legge til feltene i visualobjektet igjen.Once you have done this change, you can add the fields back to the visual. Dette kan gjøres i Power BI Desktop eller Power Pivot for Excel.This can be done in Power BI Desktop or Power Pivot for Excel. Finn ut merLearn more

Gruppene i den primære og den sekundære aksen overlapper. Grupper i den primære aksen kan ikke ha de samme nøklene som grupper i den sekundære aksen.The groups in the primary axis and the secondary axis overlap. Groups in the primary axis can't have the same keys as groups in the secondary axis.

Dette er vanligvis et midlertidig problem.It is usually a transient issue. Dette skjer vanligvis når du flytter grupper fra rader til kolonner.This will typically happen when you are moving groups from rows to columns. I dette tilfellet skal feilen forsvinne når du er ferdig med å flytte alle gruppene.In this case, the error should disappear when you finish moving all the groups. Hvis du fortsatt ser meldingen, kan du prøve å bytte felt mellom rader og kolonner eller akseforklaringen, eller fjerne felt fra visualobjektet.If you still see the message, try switching fields between the rows and columns or the axis legend or removing fields from the visual.

Denne visualiseringen har overskredet de tilgjengelige ressursene. Prøv filtrering for å redusere mengden data som vises.This visual has exceeded the available resources. Try filtering to decrease the amount of data displayed.

Visualiseringen har prøvd å spørre etter for mye data for å fullføre resultatet med de tilgjengelige ressursene.Your visual has attempted to query too much data for us to complete the result with the available resources. Prøv å filtrere visualiseringen for å redusere mengden data i resultatet.Try filtering the visual to reduce the amount of data in the result.

Vi vil ikke kunne identifisere følgende felter: {0}. Oppdater visualobjektet med felt som eksisterer i datasettet.We are not able to identify the following fields: {0}. Please update the visual with fields that exist in the dataset.

Feltet har sannsynligvis blitt slettet eller fått nytt navn.The field was likely deleted or renamed. Du kan fjerne et brutt felt fra visualiseringen, legge til et annet felt og feste det på nytt.You can remove the broken field from the visual, add a different field, and repin it.

Kan ikke hente dataene for denne visualiseringen. Prøv på nytt senere.Couldn't retrieve the data for this visual. Please try again later.

Dette er vanligvis et midlertidig problem.This is usually a transient issue. Hvis du prøver på nytt senere, og du fremdeles ser denne meldingen, kan du kontakte kundestøtte.If you try again later and you still see this message, contact support.

Fliser fortsetter å vise ufiltrerte data etter å ha aktivert enkel pålogging (SSO).Tiles continue to show unfiltered data after enabling single-sign on (SSO).

Dette kan skje hvis det underliggende datasettet er konfigurert til å bruke DirectQuery-modus eller en direktetilkobling til Analysis Services gjennom en lokal datagateway.This can happen if the underlying dataset is configured to use DirectQuery mode or a Live Connection to Analysis Services through an on-premises data gateway. I dette tilfellet fortsetter flisene å vise de ufiltrerte dataene etter å ha aktivert SSO for datakilden før den neste flisoppdateringen.In this case, the tiles continue to show the unfiltered data after enabling SSO for the data source until the next tile refresh is due. Ved neste flisoppdatering bruker Power BI SSO som konfigurert, og flisene viser dataene filtrert i henhold til brukeridentiteten.At the next tile refresh, Power BI uses SSO as configured, and the tiles show the data filtered according to the user identity.

Hvis du vil se de filtrerte dataene umiddelbart, kan du tvinge en oppdatering av fliser ved å velge Flere alternativer (…) i øvre høyre hjørne på instrumentbordet. Deretter velger du Oppdater instrumentbordfliser.If you want to see the filtered data immediately, you can force a tile refresh by selecting More options (...) in the upper right of a dashboard and selecting Refresh dashboard tiles.

Som eier av et datasett kan du også endre oppdateringsfrekvensen for flisen og angi den til 15 minutter for å fremskynde flisoppdateringen.As a dataset owner, you can also change the tile refresh frequency and set it to 15 minutes to accelerate tile refresh. Velg tannhjulsikonet øverst i høyre hjørne av Power BI-tjenesten, og velg deretter Innstillinger.Select the gear icon in the upper right corner of the Power BI service, then select Settings. Innstillinger-siden velger du Datasett.fanen. Utvid Planlagt oppdatering av hurtigbuffer og endre Oppdateringsfrekvens.On the Settings page, select the Datasets tab. Expand Scheduled cache refresh and change Refresh frequency. Sørg for at du tilbakestiller konfigurasjonen til den opprinnelige oppdateringsfrekvensen etter at Power BI utfører neste flisoppdatering.Make sure you reset the configuration to the original refresh frequency after Power BI performs the next tile refresh.

Obs!

Delen Planlagt oppdatering av hurtigbuffer er bare tilgjengelig for datasett i DirectQuery/LiveConnection-modus.The Scheduled cache refresh section is only available for datasets in DirectQuery/LiveConnection mode. Datasett i importmodus krever ikke en egen flisoppdatering fordi flisene oppdateres automatisk under neste planlagte dataoppdatering.Datasets in Import mode do not require a separate tile refresh because the tiles are refreshed automatically during the next scheduled data refresh.

Kontakt kundestøtteContact support

Hvis du fortsatt har et problem, kan du kontakte kundestøtte slik at de kan undersøke nærmere.If you are still having an issue, contact support to investigate further.

Neste trinnNext steps

Feilsøking av lokal datagatewayTroubleshooting the On-premises data gateway
Feilsøking av Power BI Gateway – PersonalTroubleshooting Power BI Personal Gateway
Har du flere spørsmål?More questions? Prøv Power BI-fellesskapetTry the Power BI Community