Hent data fra filer for Power BIGet data from files for Power BI

Excel, Power B I Desktop og C S V-ikon

I Power BI kan du koble til eller importere data og rapporter fra tre filtyper.In Power BI, you can connect to or import data and reports from three types of files.

  • Microsoft Excel (.xlsx eller .xlsm)Microsoft Excel (.xlsx or .xlsm)
  • Power BI Desktop (.pbix)Power BI Desktop (.pbix)
  • Kommadelt verdi (.csv)Comma Separated Value (.csv)

Hva betyr det å hente data fra en fil?What does get data from a file really mean?

Dataene du utforsker i Power BI kommer fra et datasett.In Power BI the data you explore comes from a dataset. Men for å ha et datasett må du først hente noen data.But in order to have a dataset, you first need to get some data. I denne artikkelen skal vi fokusere på å hente data fra filer.For this article, we're going to focus on getting data from files.

For at vi skal kunne forstå viktigheten med datasett bedre, og hvordan vi henter data for dem, tar vi en titt på en bil.To better understand the importance of datasets, and how we get data for them, let’s look at an automobile. Sett deg inn i bilen og se på instrumentbordet.Take a seat in your car and look at the dashboard. Det ligner veldig på å sitte foran datamaskinen og se på et instrumentbord i Power BI.That’s a lot like sitting in front of your computer looking at a dashboard in Power BI. Instrumentbordet viser deg alt det bilen gjør: hvor mange omdreininger motoren har, temperaturen, hvilket gir du kjører i, hastigheten og så videre.The dashboard shows you all the things your car is doing; how fast the engine is revving, temperature, what gear you’re in, your speed, etc.

I Power BI er et datasett omtrent det samme som motoren i bilen din.In Power BI, a dataset is like the engine in your car. Datasettet henter dataene, metrikkene og informasjonen som vises i Power BI-instrumentbordet.The dataset provides the data, metrics, and information that’s displayed in your Power BI dashboard. Motoren, eller rettere sagt datasettet, trenger selvfølgelig drivstoff, og i Power BI er den drivstoffet data.Of course your engine, or dataset, needs fuel, and in Power BI, that fuel is data. Bilen har en drivstofftank som forsyner motoren med drivstoff.Your car has a fuel tank that provides gas to the engine. Og det er ganske likt i Power BI, du trenger en drivstofftank med data som du kan mate til datasettet.Much the same in Power BI, you need a fuel tank that has data you can feed to your dataset. I vårt tilfelle er drivstofftanken en Power BI Desktop-fil, Excel-arbeidsbokfil eller en CSV-fil.In our case, that fuel tank is a Power BI Desktop file, an Excel workbook file, or a .CSV file.

Vi kan til og med ta det et trinn videre.We can even take it one step further. En drivstofftank i en bil må fylles med drivstoff.A fuel tank in a car has to be filled with gas. Drivstoffet for vår Power BI Desktop-, Excel- eller CSV-fil er data fra en annen datakilde.The gas for our Power BI Desktop, Excel, or .CSV file is data from another data source. Vi henter data fra en annen datakilde og setter dem inn i en Excel-, Power BI Desktop- eller CSV-fil.We get data from another data source and put it into an Excel, Power BI Desktop, or .CSV file. Hvis det er en Excel-arbeidsbokfil eller CSV-fil, kan vi angi rader med data manuelt.If it's an Excel workbook or .CSV file, we can manually enter rows of data. Eller vi kan koble til en ekstern datakilde for å spørre og laste data inn i filen.Or, we can connect to an external data source to query and load data into our file. Når vi har en fil med data, kan vi hente den inn i Power BI som et datasett.Once we have a file with some data, we can get it into Power BI as a dataset.

Obs!

Data i Excel-arbeidsbokfiler må være i en tabell, eller i datamodellen, for å kunne importeres til Power BI.Data in Excel workbooks must be in a table, or in the data model, to be imported by Power BI.

Det har mye å si hvor du lagrer filen dinWhere your file is saved makes a difference

Lokal – hvis du lagrer filen på en lokal stasjon på datamaskinen din eller en annen plassering i organisasjonen ved bruk av Power BI, kan du importere filen til Power BI.Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. Filen blir faktisk værende på den lokale driveren, slik at filen egentlig ikke importeres til Power BI.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. Det som faktisk skjer er at et nytt datasett opprettes på Power BI-nettstedet og dataene og datamodellen (i enkelte tilfeller) blir lastet inn i datasettet.What really happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Hvis filen har eventuelle rapporter, vil de vises på Power BI-nettstedet under Rapporter.If your file has any reports, those will appear in your Power BI site under Reports.

OneDrive – Business – Hvis du har OneDrive for Business, og du logger deg på med den samme kontoen som du logger deg på Power BI, er dette langt på vei den mest effektive måten å beholde arbeidet ditt synkronisert i Excel Power BI Desktop, CSV-filen og datasettet, rapporter og instrumentbord i Power BI. Power BI kobler seg til filen i OneDrive omtrent hver time fordi Power BI og OneDrive er i skyen.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel Power BI Desktop, or a .CSV file and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Hvis det finnes endringer, oppdateres datasettene, rapportene og instrumentbordene automatisk i Power BI.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.

OneDrive – Privat – Hvis du lagrer filene på OneDrive-kontoen din, får du mange av de samme fordelene som du ville fått med OneDrive for Business.OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. Den største forskjellen er at når du først kobler til filen (ved hjelp av Hent Data > Filer > OneDrive – Privat) må du logge på OneDrive med Microsoft-kontoen, som vanligvis er forskjellig fra det du bruker til å logge på Power BI.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Når du logger på OneDrive med Microsoft-kontoen, må du sørge for å velge alternativet Hold meg pålogget.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. På denne måten kan Power BI koble seg til filen din omtrent hver time, og sørge for at datasettet i Power BI er synkronisert.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.

SharePoint-gruppeområder – Lagring av Power BI Desktop-filer i SharePoint-gruppeområder er omtrent det samme som å lagre i OneDrive for Business.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Den største forskjellen er hvordan du kobler til filen fra Power BI.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Du kan angi en nettadresse for å koble til rotmappen.You can specify a URL or connect to the root folder.

Klar for å sette i gang?Ready to get started?

Se følgende artikler for å lære mer om hvordan du importerer filen din i Power BI.See the following articles to learn more about getting your file into Power BI.