Bruk betinget formatering i tabeller

Med betinget formatering for tabeller i Power BI Desktop kan du spesifisere egendefinerte cellefarger, inkludert fargegradienter, basert på feltverdier. Du kan også representere celleverdier med datalinjer eller KPI-ikoner, eller som aktive nettkoblinger. Du kan bruke betinget formatering på enhver tekst eller datafelt, så lenge du baserer formateringen på et felt som har numeriske, fargenavn eller hex-kode, eller nettadresseverdier.

For å bruke betinget formatering, velger du en Tabell- eller Matrix-visualisering i Power BI Desktop. Høyre klikk eller velg pil ned ved siden av feltet i verdier -området du vil formatere, i visualiseringer -ruten. Velg Betinget formatering, og velg deretter type formatering.

Menyen Betinget formatering

Obs!

Betinget formatering vil overskrive alle egendefinerte bakgrunner eller skriftfarger du anvender på den formaterte cellen.

For å fjerne betinget formatering fra en visualisering, velger du Fjern betinget formatering fra feltets rullegardinmeny, velg deretter type formatering du vil fjerne.

Å fjerne menyen Betinget formatering

Følgende seksjon beskriver hvert valg for betinget formatering. Du kan kombinere mer enn ett alternativ i en enkel tabellkolonne.

Formater bakgrunn eller skriftfarge

For å formatere cellebakgrunn eller skriftfarge, velger du Betinget formatering for et felt, velg deretter enten Bakgrunnsfarge eller Skriftfarge fra rullegardinmenyen.

Velg Bakgrunnsfarge eller Skriftfarge

Dialogboksen for Bakgrunnsfarge eller Skriftfarge åpnes, med navnet på feltet du formaterer i tittelen. Etter du har valgt alternativer for betinget formatering, velger du OK.

Dialogbokser for Bakgrunnsfarge og Skriftfarge

Alternativene for Bakgrunnsfarge og Skriftfarge er de samme, men påvirker henholdsvis cellens bakgrunnsfarge og skriftfarge. Du kan anvende samme eller ulik betinget formatering for et felts skriftfarge og bakgrunnsfarge. Hvis du angir et felts bakgrunnsfarge og skrifttype i samme nyanse vil skrifttypen gli inn i bakgrunnen slik at tabellkolonnen bare viser fargene.

Farge etter fargeskala

For å formatere cellebakgrunn eller skriftfarge etter fargeskala går du til feltet Formater etter i dialogboksen til enten Bakgrunnsfarge eller Skriftfarge, velger Fargeskala. Under Basert på felt velger du feltet formateringen skal baseres på. Du kan basere formateringen på det gjeldende feltet, eller på et annet felt i modellen som har numeriske eller fargedata.

Under Sammendrag spesifiserer du aggregasjonstypen du ønsker å bruke for det valgte feltet. Under Standard formatering velger du en formatering for blanke verdier.

Under Minimum og Maksimum kan du velge om du vil angi fargeskjemaet basert på de laveste og høyeste feltverdiene, eller på egendefinerte verdier du oppgir. Rull ned og velg fargene du vil bruke til minimums- og maksimumsverdiene. Velg avmerkingsboksen Divergerende for å spesifisere en Senterverdi og -farge.

Angi cellebakgrunn med fargeskala

En eksempeltabell med bakgrunnsformatering i fargeskalaen i kolonnen Affordability ser slik ut:

Eksempeltabell med divergerende bakgrunnsfargeskala

Eksempeltabellen med skriftformatering i fargeskalaen i kolonnen Affordability ser slik ut:

Eksempeltabell med divergerende skriftfargeskala

Farge etter regler

Hvis du vil formatere cellebakgrunn eller skriftfarge etter regler, i feltet Formater etter i dialogboksen for Bakgrunnsfarge eller Skriftfarge, velger du Regler. Basert på felt viser feltet formateringen skal baseres på, og Oppsummering viser aggregasjonstypen for feltet.

Under Regler, tast inn én eller flere verdiområder, og angi en farge for hver. Hvert verdiområde har et HVIS-verdiforhold, et og-verdiforhold, og en farge. Cellebakgrunner eller skrifttype i hvert verdiområde er farget med den gitte fargen. Følgende eksempel har tre regler:

Skjerm bilde av regler for farge.

Når du velger prosent i rulle gardin listen, definerer du regel grensene som en prosent del av det totale verdi området fra minimum til maksimum. For eksempel, hvis det laveste data punktet var 100 og det høyeste ble 400, vil reglene ovenfor ha farge valg som er mindre enn 200, som grønt, alt fra 200 til 300 som gult, og noe over 300 som rødt.

En eksempel tabell med regel BAS ert bakgrunns farge formatering basert på prosent i den praktiske kolonnen ser slik ut:

Skjerm bilde av en eksempel tabell med farge etter regler.

Farge etter regler for prosenter

Hvis feltet som formateringen er basert på, inneholder prosenter, skriver du tallene i reglene som desimaler, som er de faktiske verdiene. for eksempel «. 25» i stedet for «25». Velg også antall i stedet for prosent for tall formatet. For eksempel, "IF value er større enn eller lik 0 tall og er mindre enn .25 Number" returnerer verdier som er mindre enn 25%.

Skjerm bilde av en farge regel med regler for prosent.

I denne eksempel tabellen med regel BAS ert bakgrunns farge i kolonnen % inntekts område , 0 til 25% er rødt, 26% til 41% er gul, og 42% og mer er blå:

Skjerm bilde av en eksempel tabell med farge regler for prosenter.

Obs!

Hvis du bruker prosent i stedet for tall for felt som inneholder prosenter, kan det hende du får uventede resultater. I eksemplet ovenfor er det i et område med prosent verdier fra 21,73% til 44,36%, 50% av det området er 33%. Så bruk tallet i stedet.

Farge etter fargeverdier

Hvis du har et felt eller mål med fargenavn eller hex-verdidata kan du bruke betinget formatering for automatisk å anvende fargene på en kolonnes bakgrunn eller skriftfarge. Du kan også bruke egendefinert logikk for å anvende farger på skrifttypen eller bakgrunnen.

Feltet kan bruke alle fargeverdier listet i CSS-fargespekteret https://www.w3.org/TR/css-color-3/. Fargeverdiene kan inkludere:

  • Hex-koder på 3, 6 eller 8 sifre, for eksempel #3E4AFF. Sørg for at du inkluderer #-symbolet i begynnelsen av koden.
  • RGB- eller RGBA-verdier, som RGBA(234, 234, 234, 0,5).
  • HSL- eller HSLA-verdier, som HSLA(123, 75 %, 75 %, 0,5).
  • Fargenavn, som grønn, himmelblå eller brunrosa.

Følgende tabell har et fargenavn assosiert med hver tilstand:

Tilstandstabell med fargenavn

Hvis du vil formatere Fargekolonnen basert på feltverdiene dens, velger du Betinget formatering for Fargefeltet, og velg deretter Bakgrunnsfarge eller Skriftfarge.

I dialogboksen for Bakgrunnsfarge eller Skriftfarge, velger du Feltverdi fra rullegardinfeltet Formater etter.

Formater etter feltverdi

En eksempeltabell med fargefeltverdibasert formatering for Bakgrunnsfarge i feltet Farge ser slik ut:

Eksempeltabell med bakgrunnsformatering etter feltverdi

Hvis du også bruker Feltverdi til å formatere kolonnens Skriftfarge er resultatet en solid farge i kolonnen Farge:

Formater bakgrunn og skrifttype etter feltverdi

Farge basert på en beregning

Du kan opprette en beregning som gir forskjellige verdier basert på forretningslogiske forhold som du velger. Å opprette en formel er vanligvis raskere enn å opprette flere regler i dialogboksen betinget formatering.

Følgende formel bruker for eksempel hex-fargeverdier på en ny kolonne for Affordability-rangering, basert på eksisterende kolonneverdier for Affordability:

Formelberegning

For å anvende fargene, velger du betinget formatering for Bakgrunnsfarge eller Skriftfarge for kolonnen Affordability, og baser formateringen på Feltverdien til kolonnen Affordability-rangering.

Baser bakgrunnsfarge på en beregnet kolonne

Eksempeltabellen med Affordability bakgrunnsfarge basert på beregnet Affordability-rangering ser slik ut:

Eksempeltabell med en beregnet verdibasert farge

Du kan opprette mange flere variasjoner ved å bruke fantasien og noen beregninger.

Legg til datalinjer

Hvis du vil vise datalinjer basert på celleverdier, velg Betinget formattering for feltet Affordability, og velger deretter Datalinjer fra rullegardinmenyen.

I dialogen Datalinjer, er ikke Vis bare linje merket av som standard, så tabellcellene viser både linjene og de faktiske verdiene. Hvis du vil vise bare datalinjene, velger du avmerkingsboksen Vis bare linje.

Du kan spesifisere verdier for Minimum og Maksimum, datalinjefarger og -retning, og aksefarge.

Dialogboksen Datastolper

Med datalinjer anvendt for kolonnen Affordability ser eksempeltabellen slik ut:

Eksempeltabell med datalinjer

Legg til ikoner

Hvis du vil vise ikoner basert på celleverdier, velg Betinget formattering for feltet, og velger deretter Ikoner fra rullegardinmenyen.

I dialogen Ikoner, under Formater etter, velg enten Regler eller Feltverdi.

For å formattere etter regler, velger du Basert på felt, Oppsummeringsmetode, Ikonoppsett, Ikonjustering, Ikonstil, og én eller flere Regler. Under Regler, tast inn en eller flere regler med et Hvis-verdiforhold og en og-verdiforhold, og velg et ikon for hver regel.

For å formattere etter feltverdier, velger du Basert på felt, Oppsummeringsmetode, Ikonoppsett og Ikonjustering.

Følgende eksempel legger til ikoner basert på tre regler:

Dialog for ikoner

Velg OK. Med ikoner anvendt for kolonnen Affordability ser eksempeltabellen slik ut:

Eksempeltabell med ikoner

Formater som nettadresser

Hvis du har en kolonne eller måling som inneholder nettadresser kan du bruke betinget formatering for å bruke nettadressene på felt som aktive koblinger. Eksempel: Følgende tabell har en Nettside-kolonne med nettadresser for hver tilstand:

Tabell med nettadressekolonne

Hvis du vil vise hver tilstands navn som en direkte kobling til nettstedet velger du Betinget formatering for feltet Tilstand, og deretter velger du Nettadresse. I dialogboksen Nettadresse, under Basert på felt, velger du Nettsted og velger deretter OK.

Med Nettadresse-formatering brukt på feltet Tilstand er hver tilstands navn en aktiv kobling til nettstedet. Følgende eksempeltabell har Nettadresse-formatering brukt i kolonnen Tilstand, og betingede Datalinjer brukt på kolonnen Samlet rangering.

Tabell med nettadresse og datalinjer for samlet rangering-kolonne.

Totalsummer og delsummer

Du kan bruke regler for betinget formatering på totalsummer og delsummer for både tabeller og matriser.

Du bruker de betingede formateringsreglene ved hjelp av Bruk på rullegardinlisten i betinget formatering, som vist på bildet nedenfor.

Formater totalsummer og delsummer

Du må angi terske verdier og områder manuelt for regler for betinget formatering. Verdier refererer til det laveste synlige nivået i matrisehierarkiet.

<a name="color-code-based-on-text">Fargekode basert på tekst

I Excel ikke kan du fargekode tekstverdier som skal vises som en bestemt farge, for eksempel "Godtatt"=blå, "Avslått"=rød, "Ingen"=grå. Du oppretter mål som er relatert til disse verdiene, og bruker formatering basert på disse i stedet.

For eksempel: StatusColor = SWITCH('Table'[Status], "Accepted", "blue", "Declined", "red", "None", "grey")

Deretter formaterer du Status-feltet i dialogboksen Bakgrunnsfarge basert på verdiene i StatusColor-feltet.

Angi farge på Status-feltet basert på verdiene i StatusColor-feltet.

I den resulterende tabellen er formateringen basert på verdien i StatusColor-feltet, som i sin tur er basert på teksten i Status-feltet.

I tabellen er feltfargen Status basert på verdiene i StatusColor-feltet.

Viktige faktorer og begrensninger

Det finnes noen hensyn du må huske på når du arbeider med betinget tabellformatering:

  • Alle tabeller som ikke har en gruppering vises som en enkel rad som ikke støtter betinget formatering.
  • Du kan ikke bruke gradientformatering med automatiske maksimums-/minimumsverdier, eller regelbasert formatering med prosentregler, hvis dataene dine inneholder NaN-verdier. NaN betyr «Ikke et nummer», vanligvis forårsaket av en feil ved divisjon på null. Du kan bruke DIVIDE () DAX-funksjonen for å unngå disse feilene.
  • Betinget formatering trenger en aggregasjon eller måling for å kunne anvendes på verdien. Det er derfor du ser «Første» eller «Siste» i eksempelet Farge etter verdi. Hvis du bygger rapporten din mot en Analysis Service multidimensjonal kube vil du ikke kunne bruke en attributt for betinget formatering, med mindre kubeeieren har bygd et mål som gir verdien.

Neste trinn

For mer informasjon om fargeformatering se Tips og triks for fargeformatering i Power BI