Arbeid med rapportvisning i Power BI DesktopWork with Report view in Power BI Desktop

Hvis du har arbeidet med Power BI før, vet du hvor enkelt det er å opprette rapporter som gir dynamiske perspektiver og innsikt i dataene dine.If you've been working with Power BI, you know how easy it's to create reports providing dynamic perspectives and insights into your data. Power BI har også mer avanserte funksjoner i Power BI Desktop.Power BI also has more advanced features in Power BI Desktop. Med Power BI Desktop kan du opprette avanserte spørringer, flette sammen data fra flere kilder, opprette relasjoner mellom tabeller med mer.With Power BI Desktop, create advanced queries, mashup data from multiple sources, create relationships between tables, and more.

Power BI Desktop inkluderer en rapportvisning, der du kan opprette et ubegrenset antall rapportsider med visualiseringer.Power BI Desktop includes a Report view, where you can create any number of report pages with visualizations. Rapportvisningen i Power BI Desktop har en lignende utforming som redigeringsvisningen for rapporten i Power BI-tjenesten.Report view in Power BI Desktop provides a similar design experience to the report's editing view in the Power BI service. Du kan flytte visualiseringene, kopiere og lime inn, slå sammen og så videre.You can move visualizations around, copy and paste, merge, and so on.

Forskjellen mellom dem er at når du bruker Power BI Desktop, kan du arbeide med spørringer og forme dataene for å sørge for at dataene støtter de beste innsiktene i rapportene.The difference between them is when using Power BI Desktop, you can work with your queries and model your data to make sure your data supports the best insights in your reports. Du kan deretter lagre Power BI Desktop-filen hvor du vil, enten det er på den lokale harddisken eller i skyen.You can then save your Power BI Desktop file wherever you like, whether it's your local drive or to the cloud.

La oss ta en titt.Let's take a look!

Første gang du laster inn data i Power BI Desktop, ser du rapportvisningen med et tomt lerret.When you first load data in Power BI Desktop, you'll see the Report view with a blank canvas.

Power BI Desktop

Du kan bytte mellom Rapport-, Data- og Relasjon-visning ved å velge ikonene i navigasjonsruten til venstre:You can switch between Report, Data, and Relationship views by selecting the icons in the left-hand navigation pane:

Rapportvisning-ikon

Når du har lagt til data, kan du legge til felt i en ny visualisering på lerretet.Once you've added some data, you can add fields to a new visualization in the canvas.

Legg til et visualobjekt ved å dra fra Felt-ruten

Du endrer visualiseringstypen ved å velge visualiseringen på lerretet og deretter velge en ny type i Visualiseringer.To change the type of visualization, you can select it on the canvas, then select a new type in Visualizations.

Endre et visualobjekt ved å velge et nytt

Tips!

Sørg for at du eksperimenterer med forskjellige visualiseringstyper.Be sure to experiment with different visualization types. Det er viktig at visualiseringen tydelig formidler informasjonen i dataene.It's important your visualization convey information in your data clearly.

En rapport har minst en tom side fra start.A report will have at least one blank page to start. Sider vises i navigasjonsruten til venstre på lerretet.Pages appear in the navigator pane just to the left of the canvas. Du kan legge til en rekke typer visualiseringer på en side, men det er viktig at du ikke overdriver.You can add all sorts of visualizations to a page, but it's important not to overdo it. For mange visualiseringer på en side får siden til å se rotete ut og gjør det vanskelig å finne riktig informasjon.Too many visualizations on a page make it look busy and difficult to find the right information. Du kan legge til nye sider i rapporten.You can add new pages to your report. Bare klikk på Ny side på båndet.Just click New Page on the ribbon.

Ny side-ikon

Du sletter en side ved å klikke på X på sidefanen nederst i rapportvisningen.To delete a page, click the X on the page's tab at the bottom of the Report view.

Legg til en side i en rapport

Obs!

Rapporter og visualiseringer kan ikke festes til et instrumentbord fra Power BI Desktop.Reports and visualizations can't be pinned to a dashboard from Power BI Desktop. Hvis du vil gjøre dette, må du publisere til Power BI-nettstedet.To do that, you'll need to publish to your Power BI site. Du finner mer informasjon i Publisere datasett og rapporter fra Power BI Desktop.For more information, see Publish datasets and reports from Power BI Desktop.

Kopier og lim inn mellom rapporterCopy and paste between reports

Du kan enkelt ta et visualobjekt fra en Power BI Desktop-rapport og lime det inn i en annen rapport.You can easily take a visual from one Power BI Desktop report and paste it into another report. Bruk hurtigtasten Ctrl+C til å kopiere visualobjektet i rapporten.Simply use the Ctrl+C keyboard shortcut to copy your report visual. Bruk Ctrl + V til å lime inn visualobjektet i den andre Power BI Desktop-rapporten.In the other Power BI Desktop report, use Ctrl+V to paste the visual into the other report. Du kan kopiere ett visualobjekt om gangen eller alle visualobjekter på en side, og deretter lime dem inn i den ønskede Power BI Desktop-rapporten.You can select one visual at a time, or all visuals on a page to copy, then paste into the destination Power BI Desktop report.

Muligheten til å kopiere og lime inn visualobjekter er nyttig for personer som ofte bygger og oppdaterer flere rapporter.The ability to copy and paste visuals is useful for people who build and updates multiple reports frequently. Når du kopierer mellom filer, blir innstillinger og formatering som eksplisitt har blitt satt i formateringsruten, videreført, mens visuelle elementer er avhengig av at et tema eller standardinnstillingene blir oppdatert automatisk for å samsvare med temaet for målrapporten.When copying between files, settings and formatting that have been explicitly set in the formatting pane will carry forward, while visual elements relying on a theme or the default settings automatically update to match the theme of the destination report. Så når du har formatert et visualobjekt og det ser ut slik du vil, kan du kopiere og lime inn det visualobjektet i nye rapporter og beholde alt formateringsarbeidet.So when you get a visual formatted and looking just the way you want, you can copy and paste that visual into new reports and preserve all that good formatting work.

Hvis feltene i modellen er forskjellige, ser du en feil på visualobjektet og en advarsel om hvilke felter som ikke finnes.If the fields in your model are different, you'll see an error on the visual and a warning about which fields don't exist. Feilen ligner på det du ser når du sletter et felt i modellen som bruker et visualobjekt.The error is similar to the experience you see when you delete a field in the model that a visual is using.

Feil ved kopiering eller innliming av visualobjekt – Ingen datafelter

Hvis du vil rette feilen, kan du bare erstatte de brutte feltene med feltene du vil bruke, fra modellen i rapporten som du limte inn den visuelle effekten i.To correct the error, just replace the broken fields with the fields you want to use from the model in the report to which you pasted the visual. Hvis du bruker et egendefinert visualobjekt, må du også importere det egendefinerte visualobjektet i målrapporten.If you're using a custom visual, you must also import that custom visual to the destination report.

Skjule rapportsiderHide report pages

Når du oppretter en rapport, kan du også skjule sider fra en rapport.When you create a report, you can also hide pages from a report. Denne tilnærmingen kan være nyttig hvis du trenger å opprette underliggende data eller visualobjekter i en rapport og ikke ønsker at sidene skal være synlig for andre, for eksempel når du oppretter tabeller eller støttevisualobjekter som brukes i andre rapportsider.This approach might be useful if you need to create underlying data or visuals in a report, but you don't want those pages to be visible to others, such as when you create tables or supporting visuals that are used in other report pages. Det finnes mange andre kreative grunner til at du kanskje vil opprette en rapportside og deretter skjule den fra en rapport du vil publisere.There are many other creative reasons you might want to create a report page, then hide it from a report you want to publish.

Det er enkelt å skjule en rapportside.Hiding a report page is easy. Bare høyreklikk på rapportsidefanen, og velg Skjul fra menyen som vises.Simply right-click on the report page tab, and select Hide from the menu that appears.

Alternativet Skjul side

Det finnes noen ting du må huske på når du skjuler en rapportside:There are a few considerations to keep in mind when hiding a report page:

  • Du kan fortsatt se en skjult rapportvisning i Power BI Desktop, selv om tittelen på siden er nedtonet. Side 4 er skjult i bildet nedenfor.You can still see a hidden report view when in Power BI Desktop, even though the page's title is grayed out. In the following image, Page 4 is hidden.

    nedtonet side som er skjult

  • Du kan ikke se en skjult rapportside når du viser rapporten i Power BI-tjenesten.You cannot see a hidden report page when viewing the report in the Power BI service.

  • Å skjule en rapportside er ikke et sikkerhetstiltak.Hiding a report page is not a security measure. Brukere kan fremdeles få tilgang til siden, og innholdet er fortsatt tilgjengelig ved hjelp av neddrilling og andre metoder.The page can still be accessed by users, and its content is still accessible using drill-through, and other methods.

  • Når en side er skjult, vises det ingen navigasjonspiler når du er i visningsmodus.When a page is hidden, when in View mode, no view-mode navigation arrows are shown.