Publisere datasett og rapporter fra Power BI DesktopPublish datasets and reports from Power BI Desktop

Når du publiserer en Power BI Desktop-fil til Power BI-tjenesten, publiserer du dataene i modellen til Power BI-arbeidsområdet.When you publish a Power BI Desktop file to the Power BI service, you publish the data in the model to your Power BI workspace. Det samme gjelder for alle rapporter du opprettet i Rapport-visningen.The same is true for any reports you created in Report view. Du ser et nytt datasett med samme navn og eventuelle rapporter i Arbeidsområde-navigatoren.You’ll see a new dataset with the same name, and any reports in your Workspace navigator.

Det å publisere fra Power BI Desktop har samme effekt som å bruke Hent data i Power BI, for å koble til og laste opp en Power BI Desktop-fil.Publishing from Power BI Desktop has the same effect as using Get Data in Power BI to connect to and upload a Power BI Desktop file.

Obs!

Eventuelle endringer du gjør i rapporten i Power BI, vil ikke lagres i den opprinnelige Power BI Desktop-filen.Any changes you make to the report in Power BI won't be saved back to the original Power BI Desktop file. Dette inkluderer når du legger til, sletter eller endrer visualiseringer i rapporter.This includes when you add, delete, or change visualizations in reports.

Slik publiserer du datasett og rapporter for Power BI DesktopTo publish a Power BI Desktop dataset and reports

 1. I Power BI Desktop velger du Fil > Publiser > Publiser til Power BI eller velg Publiser på båndet.In Power BI Desktop, choose File > Publish > Publish to Power BI or select Publish on the ribbon.

  Publiser-knapp

 2. Logg deg på Power BI hvis du ikke allerede er logget på.Sign in to Power BI, if you aren't already signed in.

 3. Velg målet.Select the destination. Fra og med september 2020-utgivelsen kan du søke i listen over tilgjengelige arbeidsområder for å finne arbeidsområdet du vil publisere til.Beginning with the September 2020 release, you can search your list of available workspaces to find the workspace into which you want to publish. Med søkeboksen kan du filtrere arbeidsområdene dine.The search box lets you filter your workspaces. Velg arbeidsområdet, og klikk deretter på Velg-knappen for å publisere.Select the workspace, and then click the Select button to publish.

  Å velge publiseringsdestinasjon

Når publiseringen er fullført, mottar du en kobling til rapporten.When publishing is complete, you receive a link to your report. Velg koblingen for å åpne rapporten på Power BI-området.Select the link to open the report in your Power BI site.

Dialogboksen Publisering vellykket

Publisere på nytt, eller erstatte et datasett som ble publisert fra Power BI DesktopRepublish or replace a dataset published from Power BI Desktop

Datasettet, og eventuelle rapporter du opprettet i Power BI Desktop, lastes opp til Power BI-nettstedet når du publiserer en Power BI Desktop-fil.The dataset, and any reports you created in Power BI Desktop, upload to your Power BI site when you publish a Power BI Desktop file. Når du publiserer Power BI Desktop-filen, erstattes datasettet på Power BI-området med det oppdaterte datasettet fra Power BI Desktop-filen.When you republish your Power BI Desktop file, the dataset in your Power BI site is replaced with the updated dataset from the Power BI Desktop file.

Denne prosessen er ganske grunnleggende, men du bør også vite følgende:This process is straightforward, but there are a few things you should know:

 • To eller flere datasett i Power BI med samme navn som Power BI Desktop-filen kan føre til at publiseringen mislykkes.Two or more datasets in Power BI with the same name as the Power BI Desktop file could cause publishing to fail. Sørg for at du har forskjellige navn på alle datasettene i Power BI.Make sure you have only one dataset in Power BI with the same name. Du kan også endre navnet på filen og publisere, da opprettes det et nytt datasett med samme navn som filen.You can also rename the file and publish, creating a new dataset with same name as the file.

 • Hvis du endrer navnet på eller sletter en kolonne eller måling, kan det hende at eksisterende visualiseringer i Power BI med det feltet blir brutt.If you rename or delete a column or measure, any visualizations you already have in Power BI with that field could be broken.

 • Power BI ignorerer noen formatendringer for eksisterende kolonner.Power BI ignores some format changes of existing columns. Et eksempel på dette er hvis du endrer kolonneformatet fra 0,25 % til 25 %.For example, if you change a column’s format from 0.25% to 25%.

 • La oss si at du har en oppdateringsplan som er konfigurert for ditt eksisterende datasett i Power BI.Say you have a refresh schedule that is configured for your existing dataset in Power BI. Når du legger til nye datakilder i filen og deretter publiserer, må du logge deg på dem før neste planlagte oppdatering.When you add new data sources to your file and then republish, you’ll have to sign into them before the next scheduled refresh.

 • Når du publiserer et datasett som er publisert fra Power BI Desktop og har angitt en oppdateringsplan, startes en datasettsoppdatering så snart du publiserer det.When you republish a dataset published from Power BI Desktop and have a refresh schedule defined, a dataset refresh is started as soon as you republish.

 • Når du gjør en endring i et datasett og deretter publiserer det på nytt, viser en melding hvor mange arbeidsområder, rapporter og instrumentbord som kan påvirkes av endringen, og ber deg om å bekrefte at du vil erstatte det gjeldende publiserte datasettet med det som du har endret.When you make a change to a dataset and then republish it, a message shows you how many workspaces, reports, and dashboards are potentially impacted by the change, and asks you to confirm that you want to replace the currently published dataset with the one you modified. Meldingen inneholder også en kobling til den fullstendige konsekvensanalysen for datasett i Power BI-tjenesten, der du kan se mer informasjon og utføre en handling for å redusere risikoene ved endringen.The message also provides a link to the full dataset impact analysis in the Power BI service, where you can see more information and take action to mitigate the risks of your change.

  Advarsel om konsekvensen av å publisere et datasett på nytt

  Finn ut mer om konsekvensanalyse for datasett.Learn more about Dataset impact analysis.

Obs!

Enkelte datatilkoblinger i Power BI-rapporter kan inkluderer koblinger til data, istedenfor å inkludere dataene i datasettene som importeres til Power BI-tjenesten.Some data connection in Power BI reports may include links to data, rather than including the data in the dataset that's imported into the Power BI service. DirectQuery-tilkoblinger kobler for eksempel til data når oppdateringer eller interaksjoner oppstår, istedenfor å importere selve dataene.For example, DirectQuery connections link to data as updates or interactions occur, rather than importing the data itself. Hvis koblede datakilder i rapporten befinner seg lokalt, trenger du kanskje en gateway for å få tilgang til dem fra Power BI.If linked data sources in your report are on premises, you may need a gateway to access them from Power BI. For mer informasjon, kan du se Hva er en lokal datagateway?.For more information, see what is an on-premises data gateway?.

Neste trinnNext steps

Du kan gjøre mange ulike ting med Power BI Desktop.You can do all sorts of things with Power BI Desktop. Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene til programmet, kan du sjekke ut følgende ressurser:For more information on its capabilities, check out the following resources: