Feste en hel rapportside som en dynamisk flis til et Power BI-instrumentbordPin an entire report page, as a live tile, to a Power BI dashboard

En annen måte å legge til en ny instrumentbordflis på, er ved å feste en hel rapportside.Another way to add a new dashboard tile is by pinning an entire report page. Dette er en enkel måte å feste mer enn én visualisering om gangen på.This is an easy way to pin more than one visualization at a time. Når du fester en hel side, er flisene også dynamiske – du kan samhandle med dem direkte på instrumentbordet.Also, when you pin an entire page, the tiles are live; you can interact with them right there on the dashboard. Og endringer du gjør for noen av visualiseringene i redigeringsprogrammet for rapporten, som for eksempel å legge til et filter eller endre feltene som brukes i diagrammet, gjenspeiles også i instrumentbordflisen.And changes you make to any of the visualizations back in the report editor, like adding a filter or changing the fields used in the chart, are reflected in the dashboard tile as well.

Festing av dynamiske fliser fra rapporter til instrumentbord er bare tilgjengelig i Power BI-tjenesten (app.powerbi.com).Pinning live tiles from reports to dashboards is only available in Power BI service (app.powerbi.com).

Obs!

Du kan ikke feste fliser fra rapporter som er delt med deg.You can't pin tiles from reports that are shared with you.

Feste en rapportsidePin a report page

Se Amanda feste en dynamisk rapportside til et instrumentbord, og følg deretter de trinnvise instruksjonene nedenfor videoen for å prøve det selv.Watch Amanda pin a live report page to a dashboard and then follow the step-by-step instructions below the video to try it yourself.

 1. Åpne en rapport i Redigeringsvisning.Open a report in Editing view.

 2. Velg Fest dynamisk side fra menyfeltet, uten å ha valgt noen visualiseringer.With no visualizations selected, from the menubar, select Pin Live Page.

  Ikonet Fest dynamisk side

 3. Fest flisen til et eksisterende instrumentbord, eller til et nytt instrumentbord.Pin the tile to an existing dashboard or to a new dashboard. Legg merke til den merkede teksten: Fest dynamisk side gjør at endringer i rapporter vises i instrumentbordflisen når siden er oppdatert.Notice the highlighted text: Pin live page enables changes to reports to appear in the dashboard tile when the page is refreshed.

  • Eksisterende instrumentbord: Velg navnet på instrumentbordet fra rullegardinlisten.Existing dashboard: select the name of the dashboard from the dropdown. Instrumentbord som er delt med deg vises ikke på rullegardinlisten.Dashboards that have been shared with you will not appear in the dropdown.

  • Nytt instrumentbord: Skriv inn navnet på det nye instrumentbordet.New dashboard: type the name of the new dashboard.

   Dialogboksen Fest til instrumentbord

 4. Velg Fest direkte.Select Pin live. En vellykket-melding (nær øvre høyre hjørne ) gir deg beskjed om at siden ble lagt til (som en flis) instrumentbordet.A Success message (near the top right corner) lets you know the page was added, as a tile, to your dashboard.

Åpne instrumentbordet for å se den festede dynamiske flisenOpen the dashboard to see the pinned live tile

 1. Velg instrumentbordet med den nye dynamiske flisen fra navigasjonsruten.From the nav pane, select the dashboard with the new live tile. Der kan du gjøre ting som å gi nytt navn til, endre størrelse på, koble og flytte den festede rapportsiden.There, you can do things like rename, resize, link, and move the pinned report page.

 2. Samhandle med dynamiske fliser.Interact with the live tile. I skjermbildet nedenfor har det å velge en stolpe på kolonnediagrammet kryssfiltrert og kryssuthevet de andre visualiseringene på flisen.In the screenshot below, selecting a bar on the column chart has cross-filtered and cross-highlighted the other visualizations on the tile.

  instrumentbord med en dynamisk flis

Neste trinnNext steps

Instrumentbord i Power BIDashboards in Power BI

Flere spørsmål?More questions? Prøv Power BI-fellesskapetTry the Power BI Community