Opprett en rapport i Power BI-tjenesten ved å importere et datasettCreate a report in the Power BI service by importing a dataset

Du har lest Rapporter i Power BI og vil nå opprette dine egne.You've read Reports in Power BI and now you want to create your own. Det finnes forskjellige måter å opprette en rapport på.There are different ways to create a report. I denne artikkelen begynner vi med å opprette en grunnleggende rapport i Power BI-tjenesten fra et Excel-datasett.In this article, we'll start by creating a basic report in the Power BI service from an Excel dataset. Når du forstår det grunnleggende ved å lage en rapport, kan du sjekke Neste trinn nederst for å se mer avanserte rapportemner.Once you understand the basics of creating a report, check out the Next steps at the end for more advanced report topics.

ForutsetningerPrerequisites

Importere datasettetImport the dataset

Denne metoden for å opprette en rapport begynner med et datasett og et tomt rapportlerret.This method of creating a report starts with a dataset and a blank report canvas. Du kan følge med på eksemplet på detaljhandelanalyse for Excel-datasettet.You can follow along in the Retail Analysis sample Excel dataset.

 1. Vi oppretter rapporten i et arbeidsområde for Power BI-tjenesten, så du bør velge et eksisterende arbeidsområde eller opprette et.We'll create the report in a Power BI service workspace, so select an existing workspace or create a one.

  lise over arbeidsområder

 2. Velg Hent data nederst i navigasjonsruten.From the bottom of the nav pane, select Get data.

  Hent data

 3. Velg Filer, og gå til plasseringen der du lagret eksempelet på detaljhandelanalyse.Select Files and navigate to the location where you saved the Retail Analysis sample.

  velg Filer

 4. Velg Importer for denne øvelsen.For this exercise, select Import.

  velg Importer

 5. Når datasettet er importert, velger du Vis datasett.Once the dataset is imported, select View dataset.

  velg Vis datasett

 6. Når du viser et datasett, åpnes redigeringsprogrammet for rapporter.Viewing a dataset actually opens the report editor. Du ser et tomt lerret og redigeringverktøyene for rapporten.You'll see a blank canvas and the report editing tools.

  redigeringsprogram for rapporter

Tips!

Hvis du ikke er kjent med redigeringslerretet for rapporter eller trenger en påminnelse, kan du bli med på en omvisning av redigeringsprogrammet for rapporter før du fortsetter.>If you're unfamiliar with the report editing canvas, or need a refresher, Take a tour of the report editor before continuing.>

Legge til en radialmåler i rapportenAdd a Radial Gauge to the report

Nå som datasettet er importert, kan vi svare på noen spørsmål.Now that our dataset is imported, let's start answering some questions. Markedsføringssjefen vår vil vite hvor langt unna vi er å møte salgsmålene våre for i år.Our Chief Marketing Officer (CMO) wants to know how close we are to meeting this year's sales goals. En Måler er et godt visualiseringsvalg for å vise denne typen informasjon.A Gauge is a good visualization choice for displaying this type of information.

 1. Velg Salg > Salg i år > Verdi i Felt-ruten.In the Fields pane, select Sales > This Year Sales > Value.

  stolpediagram i redigeringsprogrammet for rapporter

 2. Konverter visualobjektet til en Måler ved å velge Måler-malen Målerikon fra Visualiseringer-ruten.Convert the visual to a Gauge by selecting the Gauge template Gauge icon from the Visualizations pane.

  Målervisualisering i redigeringsprogrammet for rapporter

 3. Dra Salg > Salg i år > Mål til Målverdi-brønnen.Drag Sales > This Year Sales > Goal to the Target value well. Nå nærmer vi oss målet vårt.Looks like we're very close to our goal.

  Målervisualobjekt med Mål som målverdi

 4. Nå er det lurt å lagre rapporten din.Now would be a good time to save your report.

  Fil-meny

Legge til et arealdiagram og en slicer i rapportenAdd an area chart and slicer to the report

Markedsføringssjefen vår har flere spørsmål vi må svare på.Our CMO has some additional questions for us to answer. Vedkommende vil vite hvordan salgene er i år, i forhold til de i fjor.They'd like to know how sales this year compare to last year. Og vedkommende ønsker å se resultatene etter distrikt.And, they'd like to see the findings by district.

 1. Først må vi lage litt plass på lerretet.First, let's make some room on our canvas. Merk måleren, og flytt den til øverst i høyre hjørne.Select the Gauge and move it into the top-right corner. Deretter kan du ta ett av hjørnene og dra i det for å gjøre det mindre.Then grab and drag one of the corners and make it smaller.

 2. Fjern avmerkingen på måleren.Deselect the gauge. Velg Salg > Salg i år > Verdi i Felt-ruten. Deretter velger du Salg > Salg i fjor.In the Fields pane, select Sales > This Year Sales > Value and select Sales > Last Year Sales.

  redigeringsprogrammet for rapporter med måler og stolpediagram

 3. Konverter visualobjektet til et arealdiagram ved å velge malen for Arealdiagram-ikonet fra Visualiseringer-ruten.Convert the visual to an Area chart by selecting the Area chart template chart icon from the Visualizations pane.

 4. Velg Tid > Periode for å legge den til i Akse-brønnen.Select Time > Period to add it to the Axis well.

  redigeringsprogrammet for rapporter med aktive arealdiagram

 5. Hvis du vil sortere visualiseringene etter tidsperiode, velger du ellipsen og Sorter etter periode.To sort the visualization by time period, select the ellipses and choose Sort by Period.

 6. Nå legger vi til sliceren.Now let's add the slicer. Velg et tomt område på lerretet, og velg slicerenSelect an empty area on the canvas and choose the Slicer Mal for slicerikon.template. Nå har vi en tom slicer på lerretet vårt.We now have an empty slicer on our canvas.

  rapportlerret

 7. Velg Distrikt > Distrikt i Felt-ruten.From the Fields pane, select District > District. Flytt og endre størrelse på sliceren.Move and resize the slicer.

  Redigeringsprogram for rapporter, legg til distrikt

 8. Bruk sliceren til å se etter mønstre og innsikter etter distrikt.Use the slicer to look for patterns and insights by District.

  video som viser hvordan du bruker sliceren

Fortsett å utforske dataene og legge til visualiseringer.Continue exploring your data and adding visualizations. Når du finner innsikter du syns er interessante, kan du feste dem til instrumentbordet.When you find especially interesting insights, pin them to a dashboard.

Neste trinnNext steps