Analyser Azure-kostnadsdata og -bruksdata i Power BI DesktopAnalyze Azure cost and usage data in Power BI desktop

Du kan bruke Power BI Desktop til å koble til Azure og hente detaljerte data om organisasjonens Azure-tjenestebruk.You can use Power BI desktop to connect to Azure and get in-depth data about your organization's Azure service usage. Med disse dataene kan du opprette egendefinerte rapporter og tiltak for å forstå og analysere Azure-forbruket på en bedre måte.With this data, you can create custom reports and measures to better understand and analyze your Azure spending.

Power BI støtter for øyeblikket tilkobling til faktureringskontoer for Microsoft Foretaksavtale og Kundeavtale.Power BI currently supports connecting to Enterprise Agreement and Customer Agreement billing accounts.

 • Microsoft Foretaksavtale-brukere bør koble til Azure Consumption Insights-koblingen (nedenfor).Enterprise Agreement users should connect with the Azure Consumption Insights connector (below).

 • Kundeavtale-brukere bør koble til Azure Cost Management-koblingen.Customer Agreement users should connect with the Azure Cost Management connector.

Obs!

Hvis du er en Microsoft Foretaksavtale-kunde som bruker Azure Cost Management-koblingen, og du ikke ser Faktureringsprofil-ID på Cost Management-bladet, betyr det at du ikke befinner deg på den moderne handelsplattformen.If you're an Enterprise Agreement customer using the Azure Cost Management connector, and you don't see the Billing Profile ID in your Cost Management blade, it means you're not in the Modern Commerce Platform. I disse tilfellene bruker du Azure Consumption Insights-koblingen. Den ber om EA-registreringsnummeret i stedet for faktureringsprofil-ID.For those cases, use the Azure Consumption Insights connector, which requests the EA enrollment number rather than the Billing Profile ID.

Koble til Azure Consumption InsightsConnect with Azure Consumption Insights

Med Azure Consumption kan du koble til faktureringskontoer for Microsoft Foretaksavtale for Azure.Azure Consumption Insights allows you to connect to Azure Enterprise Agreement billing accounts.

I denne delen lærer du hvordan du får tak i dataene du trenger å overføre ved hjelp av Azure Enterprise Connector.In this section, you learn how to get the data you need migrate using the Azure Enterprise Connector. Du finner også en kolonne for bruksdetaljer-tilordning tilgjengelig i ACI-API-en (Azure Consumption Insights).You'll also find a usage details columns mapping available in the ACI (Azure Consumption Insights) API.

For å bruke Azure Consumption Insights-koblingen må du ha tilgang til Azure-portalens Enterprise-funksjoner.To successfully use the Azure Consumption Insights connector, you need access to the Azure portal Enterprise features.

Slik bruker du Azure Consumption Insights-koblingen i Power BI Desktop:To use the Azure Consumption Insights connector in Power BI Desktop:

 1. Velg Hent data fra Hjem-båndet.From the Home ribbon, select Get Data.

 2. Velg Onlinetjenester fra kategoriene til venstre.From the categories on the left, select Online Services.

 3. Velg Microsoft Azure Consumption Insights (Beta) .Select Microsoft Azure Consumption Insights (Beta).

 4. Velg Koble til.Select Connect.

  I dialogboksen som åpnes, skriver du inn registreringsnummeret ditt.In the dialog that appears, enter your Azure Enrollment Number.

Denne versjonen av koblingen støtter bare foretaksregistrering fra https://ea.azure.com.This connector version only supports enterprise enrollments from https://ea.azure.com. Registreringer for Kina støttes ikke.China enrollments aren't currently supported.

Deretter oppgir du tilgangsnøkkelen din for å koble til.Next, provide your Access key to connect.

Når du har oppgitt tilgangsnøkkelen din og valgt Koble til, vises et navigasjons-vindu som viser ni tilgjengelige tabeller:Once you provide your Access key and select Connect, a Navigator window appears and shows nine available tables:

TabellTable BeskrivelseDescription
BudsjetterBudgets Budsjettdetaljer for å vise faktiske kostnader eller bruk mot eksisterende budsjettmål.Budget details to view actual costs or usage against existing budget targets.
MarketPlaceMarketPlace Bruksbaserte Azure Marketplace-gebyrer.Usage-based Azure Marketplace charges.
PriceSheetsPriceSheets Gjeldende priser etter måler for en registrering.Applicable rates by meter for an enrollment.
RIChargesRICharges Gebyrer som er knyttet til de reserverte forekomstene dine i løpet av de siste 24 månedene.Charges associated to your Reserved Instances over the last 24 months.
RIRecommendations_SingleRIRecommendations_Single Anbefalinger for kjøp av reservert forekomst basert på dine brukstrender i et enkelt abonnement de siste 7, 30 eller 60 dagene.Reserved Instance purchase recommendations based on your single subscription usage trends over the last 7, 30, or 60 days.
RIRecommendations_SharedRIRecommendations_Shared Anbefalinger for kjøp av reservert forekomst basert på dine brukstrender i et enkelt abonnement de siste 7, 30 eller 60 dagene.Reserved Instance purchase recommendations based on your usage trends across all your subscriptions over the last 7, 30 or 60 days.
RIUsageRIUsage Forbruksdetaljer for eksisterende reserverte forekomster i løpet av den siste måneden.Consumption details for your existing Reserved Instances over the last month.
SammendragSummaries Et månedlig sammendrag for saldoer, nye kjøp, Azure Marketplace-tjenestegebyrer, justeringer og overforbruksgebyrer.A monthly summary for balances, new purchases, Azure Marketplace service charges, adjustments, and overage charges.
BruksdetaljerUsageDetails En oversikt over forbrukt antall og estimerte registreringsgebyrer.A consumed quantities breakdown and estimated enrollment charges.

Du kan velge avmerkingsboksen ved siden av tabellene for å se en forhåndsvisning.You can select a checkbox beside any table to see a preview. Du kan velge én eller flere tabeller ved å merke av i boksen ved siden av tabellnavnet og deretter velge Last inn.You can select one or more tables by checking the box beside their name, then select Load.

Obs!

Tabellene Sammendrag og PriceSheet er bare tilgjengelige for API-nøkkel på registreringsnivå.The Summary and PriceSheet tables are only available for the enrollment-level API Key. I tillegg er dataene i disse tabellene, som standard, den gjeldende månedens data for Bruk og PriceSheet.Also, the data in these tables has, by default, the current month's data for Usage and PriceSheet. Tabellene Sammendrag og MarketPlace er ikke begrenset til gjeldende måned.The Summary and MarketPlace tables are not constrained to the current month.

Når du velger Last inn, blir dataene lastet inn i Power BI Desktop.When you select Load, the data is loaded into Power BI Desktop.

Når dataene du har valgt, er lastet inn, vises de aktuelle tabellene og feltene i Felt-ruten.Once the data you selected is loaded, the tables and fields you selected can be seen in the Fields pane.

Bruke Azure Consumption InsightsUsing Azure Consumption Insights

For å bruke Azure Consumption Insights-koblingen må du ha tilgang til Azure-portalens Enterprise-funksjoner.To use the Azure Consumption Insights connector, you access to the Azure portal Enterprise features.

Når du har lastet inn dataene med Azure Consumption Insights-koblingen, kan du opprette egne tilpassede målinger og kolonner med Redigeringsprogram for spørring.Once you successfully load data using the Azure Consumption Insights connector, you can create your own custom measures and columns using Query Editor. Du kan også opprette visuelle effekter, rapporter og instrumentbord som kan deles i Power BI-tjenesten.You can also create visuals, reports, and dashboards for sharing in the Power BI service.

Med en tom spørring kan du hente et eksempel på en Azure egendefinert samling av spørringer.With a blank query, you can retrieve a sample Azure custom queries collection. Du kan hente den på to måter:There are two ways you can do this retrieval:

I Power BI Desktop:In Power BI Desktop:

 1. Velg Hjem-båndetSelect the Home ribbon
 2. Velg Hent data > Tom spørringSelect Get Data > Blank Query

Eller i Redigeringsprogram for spørring:Or, in Query Editor:

 1. Høyreklikk i den venstre Spørringer-rutenRight-click in the left Queries pane
 2. Velg Ny spørring > Tom spørring fra menyen som visesSelect New Query > Blank Query from the menu that appears

Skriv inn følgende i formellinjen:In the Formula bar, type:

= MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents

Det følgende bildet viser en eksempelsamling som vises.The following image shows a samples collection that appears.

Når du jobber med rapporter og oppretter spørringer kan du:When working with reports and creating queries, you can:

 • Hvis du vil angi et antall måneder fra dagens dato, kan du bruke numberOfMonthTo define the number of months starting from the current date, use numberOfMonth
  • Bruke en verdi mellom en og 36.Use a value between one and 36. Representere antallet måneder du vil importere, fra gjeldende dato.Represent the number of months, from the current date, you want to import. Vi anbefaler at du ikke henter mer enn 12 måneder med data.We recommend getting no more than 12 months of data. Denne grensen hindrer Power BI import-begrensninger og datavolumterskler.This limit avoids Power BI query import constraints and data volume thresholds.
 • Hvis du vil angi en periode med flere måneder i et historisk tidsvindu, kan du bruke startBillingDataWindow og endBillingDataWindowTo define a period of months in a historical time window, use startBillingDataWindow and endBillingDataWindow
 • Ikke bruk numberOfMonth sammen med startBillingDataWindow eller endBillingDataWindowDon't use numberOfMonth together with startBillingDataWindow or endBillingDataWindow

Overføre fra Azure Enterprise ConnectorMigrate from the Azure Enterprise Connector

Noen kunder opprettet visuelle effekter ved hjelp av Azure Enterprise Connector (Beta) .Some customers created visuals using the Azure Enterprise Connector (Beta). Etter hvert blir den erstattet med Azure Consumption Insights-koblingen.Eventually, it will be replaced with the Azure Consumption Insights connector. Den nye koblingen har funksjoner og forbedringer som inkluderer:The new connector has features and enhancements that include:

 • Flere datakilder er tilgjengelige for Saldosammendrag og Marketplace-kjøpAdditional data sources available for Balance Summary and Marketplace Purchases
 • Nye og avanserte parametere, som startBillingDataWindow og endBillingDataWindowNew and advanced parameters, such as startBillingDataWindow and endBillingDataWindow
 • Bedre ytelse og svartidBetter performance and responsiveness

De neste trinnene viser hvordan du går over til Azure Consumption Insights-koblingen.The next steps show how to transition to the Azure Consumption Insights connector. Disse trinnene bevarer arbeidet du allerede har gjort med å opprette egendefinerte instrumentbord eller rapporter.These steps preserve the work you've already done in creating custom dashboards or reports.

Trinn 1: Koble til Azure med den nye koblingen.Step 1: Connect to Azure using the new connector

Det første trinnet er å bruke Azure Consumption Insights-koblingen, som forklart tidligere i denne artikkelen.The first step is use the Azure Consumption Insights connector described in detail earlier in this article. I dette trinnet velger du Få data > Tom spørring i Hjem-båndet i Power BI Desktop.In this step, select Get Data > Blank Query from the Home ribbon in Power BI Desktop.

Trinn 2: Opprette en spørring i Avansert redigeringStep 2: Create a query in Advanced Editor

Velg Avansert redigering i Spørring-delen av Hjem-båndet i Redigeringsprogram for spørring.In Query Editor, select Advanced Editor from the Home ribbon's Query section. Skriv inn denne spørringen i Avansert redigering-vinduet som åpnes:In the Advanced Editor window that appears, enter this query:

let  
  enrollmentNumber = "100",
  optionalParameters = [ numberOfMonth = 6, dataType="DetailCharges" ],
  data = MicrosoftAzureConsumptionInsights.Contents(enrollmentNumber, optionalParameters)  
in   
  data

Du må erstatte enrollmentNumber-verdien med registreringsnummeret.You'll need to replace the enrollmentNumber value with your enrollment number. Du kan få nummeret ditt fra Azure Enterprise Portal.You can get your number from the Azure Enterprise Portal. numberOfMonth-parameteren er hvor mange måneder med data du vil gå tilbake, fra den gjeldende datoen.The numberOfMonth parameter is how many months of data you want going back, from the current dat. Bruk null (0) for den gjeldende måneden.Use zero (0) for the current month.

Når du velger Ferdig i Avansert redigering-vinduet, oppdateres forhåndsvisningen, og data fra den angitte perioden vises i tabellen.Once you select Done in the Advanced Editor window, the preview refreshes and data from the specified month range appears in the table. Velg Lukk og bruk og gå tilbake.Select Close & Apply and return.

Trinn 3: Flytt mål og egendefinerte kolonner til den nye rapporten.Step 3: Move measures and custom columns to the new report

Deretter må du flytte eventuelle egendefinerte kolonner eller mål til den nye detaljtabellen.Next, you'll need to move any custom columns or measures you created into the new details table. Her er fremgangsmåten.Here are the steps.

 1. Åpne Notisblokk (eller et annet tekstredigeringsprogram).Open Notepad (or another text editor).

 2. Velg målet du vil flytte, kopier teksten fra Formel-feltet og lim den inn i Notisblokk.Select the measure you want to move, copy the text from the Formula field, and place it in Notepad.

 3. Endre navnet på Spørring1 til navnet på den opprinnelige detaljtabellen.Rename Query1 to the original details table name.

 4. Hvis du vil opprette nye tabellmål og egendefinerte kolonner, høyreklikker du på tabellen og velger Nytt mål.To create new table measures and custom columns, right-click on your table, and choose New Measure. Deretter klipper du ut og limer inn lagrede mål og kolonner til alle er ferdige.Then, cut and paste your stored measures and columns until they're all done.

Mange instrumentbord har ytterligere tabeller som brukes til oppslag eller filtrering, f.eks. datotabeller eller tabeller som brukes til egendefinerte prosjekter.Many dashboards have additional tables that are used for lookup or filtering, such as date tables or tables used for custom projects. Gjenoppretting av disse relasjonene løser de fleste gjenstående problemene.Reestablishing those relationships resolves most remaining issues. Slik gjør du dette.Here's how to do it.

 • I Modellering-fanen i Power BI Desktop velger du Behandle relasjoner for å åpne et vindu som lar deg administrere relasjonene i modellen.In the Modeling tab in Power BI Desktop, select Manage Relationships to bring up a window that lets you manage relationships within the model. Koble sammen tabellene igjen etter behov.Relink your tables, as needed.

Trinn 5: Kontroller visualobjektene, og juster feltformateringen hvis nødvendig.Step 5: Verify your visuals, and adjust field formatting as needed

På dette tidspunktet skal de fleste visuelle effektene, tabellene og drill ned-funksjonene dine fungere på korrekt måte.At this point, most of your original visuals, tables, and drill-downs should be working as expected. Noen mindre justeringer kan imidlertid være nødvendig for å formatere utseendet.Some minor tweaks may be necessary, however, to precisely format the look and feel. Gjennomgå alle instrumentbordene og visuelle effekter for å sikre at alt vises på korrekt måte.Take a bit of time to look over each of your dashboards and visuals to ensure they look how you want them.

Bruke API-en for Azure Consumption and Insights (ACI) til å hente forbruksdataUsing the Azure Consumption and Insights (ACI) API to get consumption data

Azure leverer også API-en for Azure Consumption and Insights (ACI) .Azure also provides the Azure Consumption and Insights (ACI) API. Du kan opprette egendefinerte løsninger for innsamling, rapportering og visualisering av Azure-forbruksdata ved hjelp av ACI-API-en.You can create your own custom solutions to gathering, reporting, and visualizing Azure consumption information using the ACI API.

Tilordning av navn og bruksdetaljer mellom portalen, koblingen og API-enMapping names and usage details between the portal, the connector, and the API

Kolonnene og navnene på detaljer i Azure Portal ligner på de som brukes i API-en og koblingen, men de er ikke alltid identiske.The Azure portal columns and details names are similar in the API and the connector, though not always identical. Tabellen nedenfor gir en tilordning for å klargjøre.To help clarify, the following table provides a mapping. Det er også angitt om kolonnen er foreldet.Also indicated is whether the column is obsolete. Hvis du vil ha mer informasjon og definisjoner for terminologien, se ordboken for Azure-faktureringsdata.For more information, and term definitions, see the Azure billing data dictionary.

Kolonnenavn for ACI-kobling / ContentPackACI Connector / ContentPack ColumnName Kolonnenavn for ACI-APIACI API Column Name Kolonnenavn for EAEA Column Name Foreldet / bakoverkompatibilitet finnesObsolete / Present for backward compatibility
AccountNameAccountName accountNameaccountName KontonavnAccount Name NeiNo
AccountIdAccountId accountIdaccountId JaYes
AcccountOwnerIdAcccountOwnerId accountOwnerEmailaccountOwnerEmail AccountOwnerIdAccountOwnerId NeiNo
AdditionalInfoAdditionalInfo additionalInfoadditionalInfo AdditionalInfoAdditionalInfo NeiNo
AdditionalInfoldAdditionalInfold JaYes
Forbrukt antallConsumed Quantity consumedQuantityconsumedQuantity Forbrukt antallConsumed Quantity NeiNo
Brukt tjenesteConsumed Service consumedServiceconsumedService Brukt tjenesteConsumed Service NeiNo
consumedServiceConsumedServiceId consumedServiceIdconsumedServiceId JaYes
KostnadCost kostnadcost ExtendedCostExtendedCost NeiNo
KostsenterCost Center costCentercostCenter KostsenterCost Center NeiNo
DatoDate datodate DatoDate NeiNo
DagDay DagDay NeiNo
DepartmentNameDepartmentName departmentNamedepartmentName AvdelingsnavnDepartment Name NeiNo
DepartmentIDDepartmentID departmentIddepartmentId JaYes
Forekomst-IDInstance ID JaYes
InstanceIdInstanceId instanceIdinstanceId Forekomst-IDInstance ID NeiNo
PlasseringLocation JaYes
MålerkategoriMeter Category meterCategorymeterCategory MålerkategoriMeter Category NeiNo
Måler-IDMeter ID JaYes
MålernavnMeter Name meterNamemeterName MålernavnMeter Name NeiNo
MålerregionMeter Region meterRegionmeterRegion MålerregionMeter Region NeiNo
Målerens underkategoriMeter Sub-Category meterSubCategorymeterSubCategory Målerens underkategoriMeter Sub-Category NeiNo
MeterIdMeterId meterIdmeterId Måler-IDMeter ID NeiNo
MånedMonth MånedMonth NeiNo
ProduktProduct produktproduct ProduktProduct NeiNo
ProductIdProductId productIdproductId JaYes
RessursgruppeResource Group resourceGroupresourceGroup RessursgruppeResource Group NeiNo
RessursplasseringResource Location resourceLocationresourceLocation RessursplasseringResource Location NeiNo
ResourceGroupIdResourceGroupId JaYes
ResourceLocationIdResourceLocationId resourceLocationIdresourceLocationId JaYes
ResourceRateResourceRate resourceRateresourceRate ResourceRateResourceRate NeiNo
ServiceAdministratorIdServiceAdministratorId serviceAdministratorIdserviceAdministratorId ServiceAdministratorIdServiceAdministratorId NeiNo
ServiceInfo1ServiceInfo1 serviceInfo1serviceInfo1 ServiceInfo1ServiceInfo1 NeiNo
ServiceInfo1IdServiceInfo1Id JaYes
ServiceInfo2ServiceInfo2 serviceInfo2serviceInfo2 ServiceInfo2ServiceInfo2 NeiNo
ServiceInfo2IdServiceInfo2Id JaYes
Lagringstjeneste-IDStore Service Identifier storeServiceIdentifierstoreServiceIdentifier Lagringstjeneste-IDStore Service Identifier NeiNo
StoreServiceIdentifierIdStoreServiceIdentifierId JaYes
AbonnementsnavnSubscription Name subscriptionNamesubscriptionName AbonnementsnavnSubscription Name NeiNo
KoderTags kodertags KoderTags NeiNo
TagsIdTagsId JaYes
MåleenhetUnit Of Measure unitOfMeasureunitOfMeasure MåleenhetUnit Of Measure NeiNo
ÅrYear ÅrYear NeiNo
SubscriptionIdSubscriptionId subscriptionIdsubscriptionId SubscriptionIdSubscriptionId JaYes
SubscriptionGuidSubscriptionGuid subscriptionGuidsubscriptionGuid SubscriptionGuidSubscriptionGuid NeiNo

Koble til Azure Cost ManagementConnect with Azure Cost Management

I denne inndelingen forklarer vi hvordan du kobler til Kundeavtale-faktureringskontoen.In this section, you'll learn how to connect to your Customer Agreement billing account.

Obs!

Azure Cost Management-koblingen støtter for øyeblikket kunder på kundeavtalen.The Azure Cost Management connector currently supports customers on the Customer Agreement. Microsoft Foretaksavtale-brukere bør koble til Microsoft Azure Consumption Insights-koblingen.Enterprise Agreement customers should use the Microsoft Azure Consumption Insights connector.

Slik bruker du Azure Cost Management-koblingen i Power BI Desktop:To use the Azure Cost Management connector in Power BI Desktop:

 1. Velg Hent data fra Hjem-båndet.From the Home ribbon, select Get Data.

 2. Velg Azure fra kategoriene til venstre.From the categories on the left, select Azure.

 3. Velg Azure Cost Management (Beta) til høyre.Select Azure Cost Management (Beta) on the right.

 4. Velg Koble til.Select Connect.

  Angi Faktureringsprofil-ID i dialogboksen som vises.In the dialog that appears, enter your Billing profile ID.

Du kan hente ID-en i Azure-portalen:You can get your ID from the Azure portal:

 1. Gå til Kostnadsadministrasjon og fakturering.Navigate to Cost Management + Billing.

 2. Velg faktureringskonto.Select your billing account.

 3. Velg Faktureringsprofiler i sidestolpen.Select Billing profiles in the sidebar.

 4. Velg faktureringsprofil.Select your billing profile.

 5. Velg Egenskaper i sidestolpen.Select Properties in the sidebar.

 6. Kopier faktureringsprofil-IDen.Copy your billing profile ID.

  Du blir bedt om å logge deg på med e-postadresse og passord for Azure.You'll be prompted to sign in with your Azure email and password. Når du er godkjent, ser du et Navigator-vindu med 12 tilgjengelige tabellene:Once you authenticate, you'll be shown a Navigator window with 12 available tables:

TabellTable BeskrivelseDescription
FaktureringshendelserBilling events Hendelseslogg over nye fakturaer, kredittkjøp og mer.Event log of new invoices, credit purchases, and more.
BudsjetterBudgets Budsjettdetaljer for å vise faktiske kostnader eller bruk mot eksisterende budsjettmål.Budget details to view actual costs or usage against existing budget targets.
GebyrerCharges En månedlig oversikt over Azure-bruk, endringer i Marketplace og gebyrer som faktureres separat.A month-level summary of Azure usage, market place charges, and charges billed separately.
KredittmengderCredit lots Kjøpsdetaljer for Azure-kredittmengder for den angitte faktureringsprofilen.Azure credit lot purchase details for the provided billing profile.
KredittsammendragCredit summary Kredittsammendrag for den angitte faktureringsprofilen.Credit summary for provided billing profile.
MarketplaceMarketplace Bruksbaserte Azure Marketplace-gebyrer.Usage-based Azure Marketplace charges.
PricesheetsPricesheets Gjeldende målersatser for den angitte faktureringsprofilen.Applicable meter rates for the provided billing profile.
RI-gebyrerRI charges Gebyrer som er knyttet til de reserverte forekomstene dine i løpet av de siste 24 månedene.Charges associated to your Reserved Instances over the last 24 months.
RI-anbefalinger (enkel)RI recommendations (single) Anbefalinger for kjøp av reservert forekomst basert på dine brukstrender i et enkelt abonnement de siste 7, 30 eller 60 dagene.Reserved Instance purchase recommendations based on your single subscription usage trends for the last 7, 30 or 60 days.
RI-anbefalinger (delt)RI recommendations (shared) Anbefalinger for kjøp av reservert forekomst basert på dine brukstrender i alle abonnementer de siste 7, 30 eller 60 dagene.Reserved Instance purchase recommendations based on all your subscription usage trends for the last 7, 30 or 60 days.
RI-brukRI usage Forbruksdetaljer for eksisterende reserverte forekomster i løpet av den siste måneden.Consumption details for your existing Reserved Instances over the last month.
BruksdetaljerUsage details En analyse av forbrukt antall og estimerte gebyrer for angitte faktureringsprofil-ID.A breakdown of consumed quantities and estimated charges for the given billing profile ID.

Du kan velge en avmerkingsboks for en tabell for å se en forhåndsvisning.You can select a table checkbox to see a preview. Du kan velge én eller flere tabeller ved å merke av i boksen ved siden av tabellnavnet og velge Last inn.You can select one or more tables by checking the box beside their name and selecting Load.

Når du velger Last inn, blir dataene lastet inn i Power BI Desktop.When you select Load, the data is loaded into Power BI Desktop.

Når dataene du har valgt, er lastet inn, vises de aktuelle tabellene og feltene i Felt-ruten.Once the data you selected is loaded, the tables and fields you selected can be seen in the Fields pane.

Se Hvordan analysere forbruk i Power BI med Azure Consumption Insights.Watch How to analyze spending in Power BI with Azure Consumption Insights. Denne videoen forklarer hvordan du ser gjennom kostnadsdataene i Power BI-skrivebordet ved hjelp av Azure Consumption Insights-koblingen.This video explains reviewing your cost data in Power BI desktop using the Azure Consumption Insights connector.

Skrive kundespørringerWriting custom queries

Du kan opprette en egendefinert M-spørring for å tilpasse antall måneder, endre API-versjon, eller bruke mer avanserte logikk på de returnerte dataene.You can create a custom M query to customize the number of months, change the API version, or do more advanced logic on the returned data.

I Power BI Desktop:In Power BI Desktop:

 1. Velg Hjem-båndetSelect the Home ribbon
 2. Velg Hent data > Tom spørringSelect Get Data > Blank Query

Eller i Redigeringsprogram for spørring:Or, in Query Editor:

 1. Høyreklikk i den venstre Spørringer-rutenRight-click in the left Queries pane
 2. Velg Ny spørring > Tom meny fra menyen som visesSelect New Query > Blank Menu from the menu that appears

Skriv følgende i formellinjen, hvor du erstatter billingProfileId med din faktiske ID og gebyrer med et gyldig tabellnavn (listen ovenfor).In the Formula bar, type the following, replacing billingProfileId with your actual ID, and "charges" with any valid table name (list above).

let
  Source = AzureCostManagement.Tables(billingProfileId, [ numberOfMonths = 3 ]),
  charges = Source{[Key="charges"]}[Data]
in
  charges

I tillegg til å endre numberOfMonths til en verdi mellom 1 og 36, kan du også oppgi:Besides modifying the numberOfMonths to any value between 1 and 36, you can also provide:

 • apiVersion for å tilpasse hvilken API-versjon spørringen kaller.apiVersion to customize which API version the query calls.
 • lookbackWindow, for RI-anbefalinger (enkel eller delt), for å endre vinduet som brukes til å generere anbefalinger (gyldige alternativer: 7, 30 eller 60 dager).lookbackWindow, for RI recommendations (single or shared), to modify the window in which to generate recommendations from (valid options: 7, 30, or 60 days).

Neste trinnNext steps

Du kan koble deg til mange forskjellige datakilder med Power BI Desktop.You can connect to many different data sources using Power BI Desktop. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikler:For more information, see the following articles: