Komme i gang med Power BI DesktopGetting started with Power BI Desktop

Velkommen til Veiledningen for å komme i gang med Power BI Desktop.Welcome to the Power BI Desktop Getting Started Guide. Denne korte innføringen i Power BI Desktop gjør deg kjent med hvordan det fungerer, demonstrerer hva det kan gjøre, og gir deg muligheten til å bygge robuste datamodeller – sammen med flotte rapporter – som forsterker din innsats med forretningsanalyse.This short tour of Power BI Desktop gets you acquainted with how it works, demonstrates what it can do, and accelerates your ability to build robust data models — along with amazing reports — that amplify your business intelligence efforts.

Foretrekker du å se i stedet for å lese?Prefer to watch instead of read? Ta gjerne en titt på vår video om å komme i gang.Feel free to take a look at our getting started video. Hvis du vil følge med på videoen med samsvarende eksempeldata, kan du laste ned dette eksemplet på en Excel-arbeidsbok.And if you want to follow along with the video with matching sample data, you can download this sample Excel workbook.

Med Power BI Desktop kan du opprette en samling av spørringer, datatilkoblinger og rapporter, som enkelt kan deles med andre.Power BI Desktop lets you create a collection of queries, data connections, and reports that can easily be shared with others. Power BI Desktop integrerer anerkjent Microsoft-teknologi – den kraftige spørringsmotoren, datamodellering, og visualiseringer – og fungerer enkelt med den elektroniske Power BI-tjenesten.Power BI Desktop integrates proven Microsoft technologies – the powerful Query engine, data modeling, and visualizations – and works seamlessly with the online Power BI service.

Med en kombinasjon av Power BI Desktop (der analytikere og andre kan opprette kraftfulle datatilkoblinger, modeller og rapporter) og Power BI-tjenesten (der Power BI Desktop-rapporter kan deles slik at brukere kan vise og samhandle med dem), er det enklere å modellere, bygge, dele og utvide ny innsikt fra hele dataverdenen.With the combination of Power BI Desktop (where analysts and others can create powerful data connections, models and reports) and the Power BI service (where Power BI Desktop reports can be shared so users can view and interact with them), new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

Dataanalytikere vil oppleve Power BI Desktop som et kraftig, fleksibelt og svært tilgjengelig verktøy for å koble til og forme verden av data, bygge robuste modeller og utforme godt strukturerte rapporter.Data analysts will find Power BI Desktop a powerful, flexible, and a highly accessible tool to connect with and shape the world of data, build robust models, and craft well-structured reports.

Slik bruker denne veiledningenHow to use this guide

Du kan bruke denne veiledningen på et par måter – skumlese den for å få en rask oversikt, eller lese gjennom hver inndeling for en grundig forståelse av hvordan Power BI Desktop fungerer.You can use this guide in a couple of ways – scan it for a quick overview, or read through each section for a strong understanding of how Power BI Desktop works.

Hvis du har det travelt kan du ta en visuell gjennomgang av denne veiledningen på et par minutter, og sitte igjen med en god oversikt over hvordan Power BI Desktop fungerer og hvordan du bruker det.If you’re in a hurry you can do a visual sweep of this guide in just a couple minutes, and come away with a good sense of how Power BI Desktop operates, and how to use it. Mesteparten av denne veiledningen består av skjermbilder som visuelt viser hvordan Power BI Desktop fungerer.Most of this guide consists of screens that visually show how Power BI Desktop works.

Hvis du vil ha en mer grundig forståelse, kan du lese gjennom hver inndeling, utføre trinnene og oppnå å få din egen Power BI Desktop-fil som er klar til å legges inn i Power BI-tjenesten og deles med andre.For a more thorough understanding you can read through each section, perform the steps, and walk away with your own Power BI Desktop file that’s ready to post onto the Power BI service, and share with others.

Obs!

Det finnes også en separat og spesialisert versjon av Power BI kalt Rapportserver for Power BI, som er for kunder som trenger at dataene og rapporteringene forblir lokale.There is also a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server, which is for customers who need their data and reporting to remain on-premises. Til bruk med den spesialiserte versjonen finnes det også en separat og spesialisert versjon av Power BI Desktop kalt Power BI Desktop for rapportserver for Power BI, som bare fungerer med rapportserverversjonen av Power BI.For use with that specialized version, there's also a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. Denne artikkelen beskriver standardutgaven av Power BI Desktop.This article describes the standard Power BI Desktop.

Slik fungerer Power BI DesktopHow Power BI Desktop works

Med Power BI Desktop kan du koble til data (vanligvis flere datakilder), forme dataene (med spørringer som bygger innsiktsfulle, overbevisende datamodeller), og bruke modellen til å opprette rapporter (som andre kan dra nytte av, videreutvikle og dele).With Power BI Desktop, you connect to data (usually multiple data sources), shape that data (with queries that build insightful, compelling data models), and use that model to create reports (which others can leverage, build upon, and share).

Når trinnene er fullført og du er fornøyd med kobling, forming og rapportering, kan du lagre arbeidet i filformatet Power BI Desktop, som er en PBIX-utvidelse.When the steps are completed to your satisfaction – connect, shape, and report – you can save that work in Power BI Desktop file format, which is the .pbix extension. Power BI Desktop-filer kan deles som andre filer, men den mest overbevisende måten å dele Power BI Desktop-filer på, er å laste dem opp (dele dem) på Power BI-tjenesten.Power BI Desktop files can be shared like any other file, but the most compelling way to share Power BI Desktop files is to upload them (share them) on the Power BI service.

Power BI Desktop sentraliserer, forenkler og effektiviserer det som ellers kan være en spredt, frakoblet og krevende prosess med å utforme og opprette repositorier og rapporter for forretningsanalyse.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports.

Er du klar til å prøve?Ready to give it a try? La oss komme i gang.Let’s get started.

Installere og kjøre Power BI DesktopInstall and run Power BI Desktop

Du kan laste ned Power BI Desktop fra Power BI-tjenesten ved å velge tannhjulikonet, og deretter velge Power BI Desktop.You can download Power BI Desktop from the Power BI service, by selecting the gear icon, then select Power BI Desktop.

Power BI Desktop er installert som et program, og kjører på skrivebordet.Power BI Desktop is installed as an application, and runs on your desktop.

Når du kjører Power BI Desktop, vises en Velkommen-skjerm.When you run Power BI Desktop, a Welcome screen is displayed.

Du kan velge Hent Data, se Nylige kilder, eller Åpne andre rapporter direkte fra Velkommen-skjermen (fra koblingene i ruten til venstre).You can Get Data, see Recent Sources, or Open Other Reports directly from the Welcome screen (from the links in the left pane). Hvis du lukker skjermbildet (velg x øverst til høyre), vil Rapport-visning av Power BI Desktop vises.If you close the screen (select the x in the top right corner), the Report view of Power BI Desktop is displayed.

Det finnes tre ulike visninger i Power BI Desktop: Rapport-visning, Data-visning og Relasjoner-visning.There are three views in Power BI Desktop: Report view, Data view, and Relationships view. Power BI Desktop inkluderer også redigeringsprogrammet for spørring, som åpnes i et separat vindu.Power BI Desktop also includes Query Editor, which opens in a separate window. I redigeringsprogrammet for spørring, kan du lage spørringer og transformere data, og deretter laste den raffinerte datamodellen inn i Power BI Desktop, og opprette rapporter.In Query Editor, you can build queries and transform data, then load that refined data model into Power BI Desktop, and create reports.

Det følgende skjermbildet viser de tre visningsikonene langs venstre side i Power BI Desktop: Rapport, Data og Relasjoner, fra øverst til nederst.The following screen shows the three view icons along the left of Power BI Desktop: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Den visningen som brukes for øyeblikket indikeres med den gule linjen til venstre.The currently displayed view is indicated by the yellow bar along the left. I dette tilfellet vises Rapport-visning.In this case, Report view is currently displayed. Du kan endre visninger ved å velge ett av disse tre ikonene.You can change views by selecting any of those three icons.

Når du har installert Power BI Desktop er du klar til å koble til data, forme data og bygge rapporter (vanligvis i den rekkefølgen).With Power BI Desktop installed you’re ready to connect to data, shape data, and build reports (usually in that order). I de neste delene skal vi gi en innføring i hver av dem, i tur og orden.In the next few sections, we take a tour through each in turn.

Koble til dataConnect to data

Når du har installert Power BI Desktop, er du klar til å koble til en stadig voksende verden av data.With Power BI Desktop installed, you’re ready to connect to the ever expanding world of data. Det finnes alle sorter datakilder tilgjengelige i spørringsvinduet.There are all sorts of data sources available in the Query window. Bildet nedenfor viser hvordan du kobler til data, ved å velge Hjem-båndet og deretter Hent data > Mer.The following image shows how to connect to data, by selecting the Home ribbon, then Get Data > More.

I denne hurtiginnføringen kobler vi til et par ulike Nett-datakilder.For this quick tour, we'll connect to a couple different Web data sources.

Tenk deg at du pensjonerer deg – du ønsker å leve der det er mye sol, lave skatter og godt helsevesen – eller kanskje du er en dataanalytiker, og vil bruke informasjonen til å hjelpe kundene dine.Imagine you’re retiring – you want to live where there’s lots of sunshine, preferable taxes, and good health care – or perhaps you’re a data analyst, and you want that information to help your customers. Det kan for eksempel være at du ønsker å hjelpe en solbrilleforhandler å målrette salget mot stedene hvor det er mest sol.For example, perhaps you want to help your sunglasses retailer target sales where the sun shines most frequently.

Uansett har følgende nettressurs interessante data om disse emnene med mer:Either way, the following Web resource has interesting data about those topics, and more:

https://www.bankrate.com/finance/retirement/best-places-retire-how-state-ranks.aspx

Velg Hent data > Nett, og lim inn adressen.Select Get Data > Web and paste the address.

Når du velger OK, begynner funksjonaliteten til Spørring i Power BI Desktop å fungere.When you select OK, the Query functionality of Power BI Desktop goes to work. Spørring kontakter nettressursen og Navigatør-vinduet returnerer det som blir funnet på den nettsiden.Query contacts the Web resource, and the Navigator window returns what it found on that Web page. I dette tilfellet ble det funnet en tabell (Tabell 0) og det overordnede nettdokumentet.In this case, it found a table (Table 0) and the overall Web Document. Vi er interessert i tabellen, så vi velger den fra listen.We’re interested in the table, so we select it from the list. Det vises en forhåndsvisning i Navigator-vinduet.The Navigator window displays a preview.

Nå kan vi redigere spørringen før vi laster inn tabellen, ved å velge Rediger nederst i vinduet, eller vi kan laste inn tabellen.At this point we can edit the query before loading the table, by selecting Edit from the bottom of the window, or we can load the table.

Når vi velger Rediger, starter redigeringsprogrammet for spørring, og en representativ visning av tabellen presenteres.When we select Edit, Query Editor launches and a representative view of the table is presented. Ruten Spørringsinnstillinger vises (hvis ikke, kan du velge Vis fra båndet, og deretter Vis > spørringsinnstillinger for å vise ruten Spørringsinnstillinger).The Query Settings pane is displayed (if it’s not, you can select View from the ribbon, then Show > Query Settings to display the Query Settings pane). Slik ser det ut.Here’s what that looks like.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til data, se Koble til data i Power BI Desktop.For more information about connecting to data, see Connect to Data in Power BI Desktop.

Obs!

Tabelldataene som det refereres til i denne artikkelen, kan endres over tid.The table data referred to in this article might change over time. Trinnene du trenger å følge, kan i så fall variere fra følgende trinn. Derfor må du være kreativ med tanke på hvordan du justerer trinn eller resultater – noe som er en del av det morsomme med læring.As such, the steps you need to follow might vary from the following, requiring you to be creative about how you adjust steps or outcomes - which is all part of the fun of learning.

I neste del juster vi dataene slik at de oppfyller behovene våre.In the next section, we adjust the data so it meets our needs. Prosessen med å justere sammenkoblede data kalles å forme data.The process of adjusting connected data is called shaping data.

Forme og kombinere dataShape and combine data

Nå som vi har koblet til en datakilde, må vi justere dataene slik at de dekker behovene våre.Now that we’ve connected to a data source, we need to adjust the data to meet our needs. Noen ganger betyr justering at vi skal transformere dataene – for eksempel gi nytt navn til kolonner eller tabeller, endre tekst til tall, fjerne rader, angi den første raden som topptekster og så videre.Sometimes adjusting means transforming the data – such as renaming columns or tables, changing text to numbers, removing rows, setting the first row as headers, and so on.

Redigeringsprogrammet for spørring i Power BI Desktop tilbyr rikelig bruk av høyreklikkmenyer, i tillegg til oppgavene som er tilgjengelige på båndet.The Query editor in Power BI Desktop makes ample use of right-click menus, in addition to having tasks available on the ribbon. Det meste av det du kan velge på Transformer-båndet, er også tilgjengelig ved å høyreklikke på et element (for eksempel en kolonne) og velge fra menyen som vises.Most of what you can select in the Transform ribbon is also available by right-clicking an item (such as a column) and choosing from the menu that appears.

Forme dataShape data

Når du former dataene i redigeringsprogrammet for spørring, gir du trinnvise instruksjoner (som blir utført for deg i redigeringsprogrammet for spørring) til å justere dataene etter hvert som de lastes inn og presenteres i redigeringsprogrammet for spørring.When you shape data in the Query Editor, you’re providing step-by-step instructions (that Query Editor carries out for you) to adjust the data as Query Editor loads and presents it. Den opprinnelige datakilden blir ikke påvirket, kun denne bestemte visningen av dataene er justert, eller formet.The original data source is not affected; only this particular view of the data is adjusted, or shaped.

Trinnene du angir (for eksempel gi nytt navn til en tabell, transformere en datatype eller slette kolonner), er registrert i redigeringsprogrammet for spørring, og hver gang denne spørringen kobler til datakilden, blir disse trinnene utført slik at dataene alltid er formet på måten du angir.The steps you specify (such as rename a table, transform a data type, or delete columns) are recorded by Query Editor, and each time this query connects to the data source those steps are carried out so that the data is always shaped the way you specify. Denne prosessen forekommer når du bruker spørringen i Power BI Desktop, eller for alle som bruker din delte spørring, slik som i Power BI-tjenesten.This process occurs whenever you use the query in Power BI Desktop, or for anyone who uses your shared query, such as in the Power BI service. Disse trinnene er sekvensielt lagret i ruten Spørringsinnstillinger under Brukte trinn.Those steps are captured, sequentially, in the Query Settings pane under Applied Steps.

Neste bilde viser ruten Spørringsinnstillinger for en spørring som har blitt formet – vi skal gå gjennom hvert av disse trinnene i løpet av de neste avsnittene.The following image shows the Query Settings pane for a query that has been shaped – we’ll go through each of those steps in the next few paragraphs.

La oss gå tilbake til pensjonsdataene våre, som vi fant ved å koble til en nettdatakilde, og forme dataene slik at de passet behovene våre.Let’s get back to our retirement data, which we found by connecting to a Web data source, and shape that data to fit our needs.

De fleste klassifiseringene ble lastet inn i redigeringsprogrammet for spørring som hele tall, men ikke alle (én kolonne inneholdt tekst og tall, slik at den ikke ble konvertert automatisk).For starters, most ratings were brought into Query Editor as whole numbers, but not all of them (one column contained text and numbers, so it wasn't automatically converted). Vi trenger at dataene er tall.We need the data to be numbers. Ikke noe problem – bare høyreklikk på kolonnetoppteksten, og velg Endre type > Heltall for å endre datatypen.No problem – just right-click the column header, and select Change Type > Whole Number to change the data type. Hvis vi trengte å velge mer enn én kolonne, kunne vi først ha merket en kolonne og holdt nede SKIFT, merket flere tilstøtende kolonner, og så høyreklikket på en kolonnetopptekst for å endre alle de merkede kolonnene.If we needed to choose more than one column, we could first select a column then hold down SHIFT, select additional adjacent columns, and then right-click a column header to change all selected columns. Du kan også bruke CTRL til å velge kolonner som ikke er tilstøtende.You can also use CTRL to select non-adjacent columns.

Du kan også endre, eller transformere, disse kolonnene fra tekst til topptekst ved hjelp av Transformer-båndet.You can also change, or transform, those columns from text to header by using the Transform ribbon. Her er Transformer-båndet med en pil som peker mot knappen Datatype, noe som gjør det mulig å transformere gjeldende datatype til en annen type.Here’s the Transform ribbon, with an arrow pointing toward the Data Type button, which lets you transform the current data type to another.

Legg merke til at i Spørringsinnstillinger, gjenspeiler brukte trinn endringene som ble gjort.Note that in Query Settings, the Applied Steps reflect the changes that were made. Hvis jeg vil fjerne et trinn fra formingsprosessen, merker jeg ganske enkelt dette trinnet, og velger deretter krysset til venstre for trinnet.If I want to remove any step from the shaping process, I simply select that step, and then select the X to the left of the step.

Vi trenger å gjøre noen flere endringer for å få spørringen slik vi vil ha den:We need to make a few more changes to get the query where we want it:

 • Fjerne den første kolonnen – vi trenger den ikke, den inneholder bare overflødige rader, som sier «Sjekk hvordan delstaten rangeres når det gjelder pensjonering», som er en artefakt av at dette er en nettbasert tabellRemove the first column – we don’t need it, it just includes redundant rows that say “Check out how your state ranks for retirement” which is an artifact of this being a Web based table
 • Løse noen feil – på nettsiden hadde én kolonne tekst som var blandet sammen med tallene (enkelte stater bundet i én kategori).Fix a few Errors – on the Web page, one column had text mixed in with the numbers (some states tied in one category). Det fungerer bra på nettstedet, men ikke for vår dataanalyse.That works well in the website, but not for our data analysis. Dette er enkelt (i dette tilfellet) å løse, og viser noen kule funksjoner og muligheter i redigeringsprogrammet for spørring og dets brukte trinnIt's easy (in this case) to fix, and shows some cool features and capabilities of Query Editor and its Applied Steps
 • Endre navnet på tabellenTabell 0 er ikke en nyttig beskrivelse, men det er enkelt å endre denChange the Table Name – that Table 0 is not a useful descriptor, but changing it simple

Hvert av disse trinnene demonstreres i Forme og kombinere data i Power BI Desktop .Each of these steps is demonstrated in Shape and Combine Data in Power BI Desktop. Du er velkommen til å sjekke ut den siden, eller fortsette i dette dokumentet for å se hva som er det neste du vil gjøre.Feel free to check out that page, or keep going in this document to see what you would do next. Den neste delen tar opp tråden etter at endringene ovenfor er tatt i bruk.The next section picks up after the changes above are applied.

Kombinere dataCombine data

Disse dataene om forskjellige delstater er interessante, og vil være nyttige for å bygge ytterligere analyser og spørringer.That data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Men det er ett problem: De fleste data bruker en forkortelse på to bokstaver for delstatskoder, ikke det fullstendige navnet på delstaten.But there’s one problem: most data out there uses a two-letter abbreviation for state codes, not the full name of the state. Vi trenger en metode for å assosiere delstatsnavnene med forkortelsene.We need some way to associate state names with their abbreviations.

Vi er heldige: Det finnes en annen offentlig datakilde som gjør nettopp dette, men den krever en god del forming før vi kan koble det til vår pensjonstabell.We’re in luck: there’s another public data source that does just that, but it needs a fair amount of shaping before we can connect it to our retirement table. Her er nettressursen for delstatsforkortelser:Here’s the Web resource for state abbreviations:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations

Vi velger Hent data > Nett fra Hjem-båndet i redigeringsprogrammet for spørring, skriver inn adressen og velger OK. Vinduet Navigatør viser hva som ble funnet på nettsiden.From the Home ribbon in Query Editor, we select Get Data > Web and type the address, select OK, and the Navigator window shows what it found on that Web page.

Vi velger Tabell [rediger] fordi den inneholder dataene vi vil ha, men det kommer til kreve ganske mye forming for å redusere dataene i tabellen.We select Table[edit] because it includes the data we want, but it’s going to take quite a bit of shaping to pare that table’s data down. Hvert av disse trinnene demonstreres også i Forme og kombinere data i Power BI Desktop .Each of these steps is also demonstrated in Shape and Combine Data in Power BI Desktop. For å oppsummere disse trinnene, her det vi gjør:To summarize those steps, here's what we do:

Vi velger Rediger, deretter:We select Edit, then:

 • Fjerne de to øverste radene – de er et resultat av måten nettsidens tabell ble opprettet på, og vi trenger dem ikke.Remove the top two rows – they’re a result of the way that Web page’s table was created, and we don’t need them.
 • Fjerne de 26 nederste radene – det er alle distriktene, som vi ikke trenger å inkludere.Remove the bottom 26 rows – they’re all the territories, which we don’t need to include.
 • Filtrere ut Washington DC – pensjonsstatistikktabellen inneholder ikke DC, så vi vil utelate det fra listen vår.Filter out Washington DC – the retirement stats table doesn't include DC, so we'll exclude it from our list.
 • Fjerne noen unødvendige kolonner – vi trenger bare tilordningen av delstat til den offisielle forkortelsen på to bokstaver, så vi kan fjerne de andre kolonnene.Remove a few unneeded columns – we only need the mapping of state to its official two-letter abbreviation, so we can remove the other columns.
 • Bruke første rad som topptekster – etter som vi har fjernet de øverste tre radene, er gjeldende øverste rad den toppteksten vi ønsker.Use the first row as headers – since we removed the top three rows, the current top row is the header we want.

  Obs!

  Dette er et godt tidspunkt for å påpeke at sekvensen av brukte trinn i redigeringsprogrammet for spørring er viktig, og kan påvirke hvordan dataene blir formet.This is a good time to point out that the sequence of applied steps in Query Editor is important, and can affect how the data is shaped. Det er også viktig å tenke over hvordan ett trinn kan påvirke et annet etterfølgende trinn. Hvis du fjerner ett trinn fra Brukte trinn, vil kanskje ikke etterfølgende trinn fungere som opprinnelig ment, på grunn av virkningen av spørringens trinnsekvens.It’s also important to consider how one step may impact another subsequent step; if you remove a step from the Applied Steps, subsequent steps may not behave as originally intended, because of the impact of the query’s sequence of steps.

 • Gi nytt navn til kolonnene og selve tabellen – som vanlig er det et par måter å gi nytt navn til en kolonne på, du kan velge den du foretrekker.Rename the columns, and the table itself – as usual, there are a couple ways to rename a column, you can choose whichever you prefer.

Når vi har formet tabellen Delstatskoder, kan vi kombinere disse to tabellene eller spørringene, i én. Tabellene vi har nå er et resultat av spørringene vi brukt på dataene, og de blir ofte referert til som spørringer.With the StateCodes table shaped, we can combine these two tables, or queries, into one; since the tables we now have are a result of the queries we applied to the data, they’re often referred to as queries.

Det finnes to hovedmåter å kombinere spørringer på – fletting og tilføying.There are two primary ways of combining queries – merging and appending.

Når du har én eller flere kolonner, som du ønsker å legge til i en annen spørring, må du flette spørringene.When you have one or more columns that you’d like to add to another query, you merge the queries. Når du har flere rader med data, som du vil legge til i en eksisterende spørring, må du tilføye spørringen.When you have additional rows of data that you’d like to add to an existing query, you append the query.

I dette tilfellet ønsker vi å flette spørringer.In this case we want to merge queries. Vi setter i gang med å velge spørringen vi vil at den andre spørringen skal flettes inn i, deretter velger vi Flette spørringer fra Hjem-fanen på båndet.To get started, we select the query into which we want the other query to merge, then select Merge Queries from the Home tab on the ribbon.

Flette-vinduet vises, og vi blir bedt om å velge hvilken tabell vi ønsker flettet inn i den valgte tabellen, og deretter den tilsvarende kolonnen som skal brukes til flettingen.The Merge window appears, prompting us to select which table we’d like merged into the selected table, and then, the matching columns to use for the merge. Velg Delstat fra tabellen (spørringen) Pensjonsstatistikk, deretter velger du spørringen Delstatskoder (enkelt i dette tilfellet, siden det bare er én annen spørring – når du kobler til mange datakilder, er det mange spørringer å velge fra).Select State from the RetirementStats table (query), then select the StateCodes query (easy in this case, since there’s only one other query – when you connect to many data sources, there are many queries to choose from). Når vi velger de riktige samsvarende kolonnene – Delstat fra Pensjonsstatistikk, og Delstatsnavn fra Delstatskoder, ser Flette-vinduet slik ut, og OK-knappen er aktivert.When we select the correct matching columns – State from RetirementStats, and State Name from StateCodes – the Merge window looks like the following, and the OK button is enabled.

En ny kolonne blir opprettet på slutten av spørringen, dette er innholdet i tabellen (spørringen) som ble flettet sammen med den eksisterende spørringen.A NewColumn is created at the end of the query, which is the contents of the table (query) that was merged with the existing query. Alle kolonner fra den flettede spørringen er komprimert inn i Ny kolonne, men du kan velge Utvid i tabellen, og inkludere de kolonnene du vil ha.All columns from the merged query are condensed into the NewColumn, but you can select to Expand the table, and include whichever columns you want. Hvis du vil utvide den flettede tabellen og velge hvilke kolonner du vil ha med, velger du ikonet for å utvide ().To expand the merged table, and select which columns to include, select the expand icon (). Utvid-vinduet vises.The Expand window appears.

I dette tilfellet vil vi bare ha kolonnen Delstatskode, så vi merker bare den kolonnen, og velger deretter OK.In this case, we only want the State Code column, so we select only that column and then select OK. Vi fjerner avmerkingen fra Bruk opprinnelig kolonnenavn som prefiks, fordi vi verken trenger eller ønsker det. Hvis vi lar avmerkingen stå, vil den flettede kolonnen få navnet Ny kolonne.Delstatskode (det opprinnelige kolonnenavnet, eller Ny kolonne, så en prikk, og deretter navnet på kolonnen som hentes inn i spørringen).We clear the checkbox from Use original column name as prefix because we don’t need or want that; if we leave that selected, the merged column would be named NewColumn.State Code (the original column name, or NewColumn, then a dot, then the name of the column being brought into the query).

Obs!

Har du lyst å prøve hvordan du henter inn tabellen Ny kolonne?Want to play around with how to bring in that NewColumn table? Du kan eksperimentere litt, og hvis du ikke liker resultatet, kan du bare slette det trinnet fra listenBrukte trinn i Spørringsinnstillinger-ruten. Spørringen returnerer til tilstanden før du brukte Utvid-trinnet.You can experiment a bit, and if you don’t like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane; your query returns to the state prior to applying that Expand step. Det er som en gratis oppussing, som du kan gjøre så mange ganger du vil, inntil utvidelsesprosessen ser ut slik du ønsker.It’s like a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Vi har nå én enkelt spørring (tabell), som kombinerer to datakilder, hver av dem har blitt formet til å dekke behovene våre.We now have a single query (table) that combined two data sources, each of which has been shaped to meet our needs. Denne spørringen kan tjene som grunnlag for mange flere interessante datatilkoblinger – for eksempel boutgiftsstatistikk, demografi eller jobbmuligheter i en delstat.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections – such as housing cost statistics, demographics, or job opportunities in any state.

Hvis du vil ha en mer utfyllende beskrivelse av hvert av disse trinnene for å forme og kombinere data, kan du se Forme og kombinere data i Power BI Desktop.For a more complete description of each of these shape and combine data steps, see Shape and Combine Data in Power BI Desktop.

Nå har vi nok data til å opprette noen interessante rapporter, alt i Power BI Desktop.For now, we have enough data to create a few interesting reports, all within Power BI Desktop. Siden dette er en milepæl, la oss lagre denne filen i Power BI Desktop – vi kaller den Komme i gang med Power BI Desktop.Since this is a milestone let’s save this Power BI Desktop file – we’ll call it Getting Started with Power BI Desktop. Velg Lukk og bruk fra Hjem-båndet for å bruke endringene i redigeringsprogrammet for spørring og laste dem inn i Power BI Desktop.To apply the changes in Query Editor and load them into Power BI Desktop, select Close & Apply from the Home ribbon.

Bygge rapporterBuild reports

Ytterligere endringer kan gjøres etter at tabellen er lastet inn, og du kan laste inn en modell på nytt for å bruke endringer du gjør.Additional changes can be made after the table is loaded, and you can reload a model to apply any changes you make. Dette klarer seg for øyeblikket.But for now this will do. Du kan begynne å bygge rapporter i Rapport-visning i Power BI Desktop.In Power BI Desktop Report view, you can begin to build reports.

Rapport-visningen har fem hovedområder:The Report view has five main areas:

 1. Båndet, som viser vanlige oppgaver knyttet til rapporter og visualiseringerThe ribbon, which displays common tasks associated with reports and visualizations

 2. Rapport-visningen, eller lerretet, der visualiseringer opprettes og ordnesThe Report view, or canvas, where visualizations are created and arranged

 3. Faneområdet Sider nederst, der du kan velge eller legge til en rapportsideThe Pages tab area along the bottom, which lets you select or add a report page

 4. Visualiseringer-ruten, der du kan endre visualiseringer, tilpasse farger eller akser, bruke filtre, dra felter og merThe Visualizations pane, where you can change visualizations, customize colors or axes, apply filters, drag fields, and more

 5. Felt-ruten, der spørringselementer og filtre kan dras inn i Rapport-visning, eller dras til Filtre-området i Visualiseringer-rutenThe Fields pane, where query elements and filters can be dragged onto the Report view, or dragged to the Filters area of the Visualizations pane

Rutene Visualiseringer og Felt kan skjules ved å merke den lille pilen langs kanten. Dette gir mer plass i Rapport-visningen for å bygge stilige visualiseringer.The Visualizations and Fields pane can be collapsed by selecting the small arrow along the edge, providing more space in the Report view to build cool visualizations. Når du endrer visualiseringer, ser du også disse pilene som peker opp eller ned. Det betyr at du kan vise eller skjule den aktuelle delen.When modifying visualizations, you'll also see these arrows pointing up or down, which means you can expand or collapse that section, accordingly.

Hvis du vil opprette en visualisering, drar du bare et felt fraFelt-listen over til Rapport-visningen.To create a visualization, just drag a field from the Fields list onto the Report view. I dette eksemplet drar vi Delstat-feltet fra Pensjonsstatistikker, og ser hva som skjer.In this case, let’s drag the State field from RetirementStats, and see what happens.

Se der ... Det ble opprettet en kartbasert visualisering automatisk i Power BI Desktop, fordi Delstat-feltet inneholdt geolokasjonsdata.Look at that... Power BI Desktop automatically created a map-based visualization, because it recognized that the State field contained geolocation data.

Legg merke til at jeg kan velge ulike typer visualiseringer i Visualiseringer-ruten, og i området nedenfor disse ikonene, kan jeg dra felt til ulike områder for å bruke en forklaring eller endre visualiseringen på annen måte.Notice that in the Visualizations pane, I can select different types of visualizations, and in the area below those icons, I can drag fields to different areas to apply a Legend, or otherwise modify the visualization.

La oss gå litt raskt fram og se hvordan Rapport-visningen ser ut når en håndfull visualiseringer har blitt lagt til, sammen med noen nye rapportsider.Let’s fast-forward a bit, and see what the Report view looks like after a handful of visualizations have been added, as well as a few new Report pages. Hvis du vil ha mer informasjon om rapporter, kan du se Rapportvisning i Power BI Desktop.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

Den første siden i rapporten gir et perspektiv med data basert på Samlet rangering.The first Report page provides a perspective of the data based on Overall rank. Når vi velger en av visualiseringene, viser ruten Felt og filtre hvilke felt som er valgt, og strukturen i visualiseringen (hvilke felt som brukes i Delt akse, Kolonneverdier og Linjeverdier).When we select one of the visualizations, the Fields and Filters pane shows which fields are selected, and the structure of the visualization (which fields are applied to the Shared Axis, Column Values, and Line Values).

Det finnes seks sider i denne rapporten, hver side visualiserer bestemte elementer i dataene.There are six Pages in this Report, each visualizing certain elements of our data.

 1. Den første siden, som du ser ovenfor, viser alle delstatene basert på samlet rangering.The first page, shown above, shows all states based on Overall rank.
 2. Den andre siden fokuserer på de ti øverste delstatene basert på samlet rangering.The second page focuses on the top ten states based on Overall rank.
 3. På den tredje siden er de ti beste statene for levekostnader (og tilknyttede data) visualisert.For the third page, the best 10 states for cost of living (and associated data) are visualized.
 4. Været er fokuset på den fjerde siden, filtrert til de 15 mest solrike delstatene.Weather is the focus of the fourth page, filtered to the 15 sunniest states.
 5. På den femte siden er samfunnsvelferd kartlagt og visualisert for de 15 beste delstatene.On the fifth page, Community well-being is charted and visualized for the top 15 states.
 6. Til slutt er kriminalstatistikk visualisert, og viser de beste (og de siste) ti delstatene.Lastly, crime statistics are visualized, showing the best (and well, the last) ten states.

Her ser du en rapportside som fokuserer på levekostnader.Here’s what the cost of living-focused Report page looks like.

Du kan lage alle slags interessante rapporter og visualiseringer.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create.

Dele arbeidetShare your work

Nå som vi har en Power BI Desktop-rapport, som er rimelig komplett, kan vi dele den med andre på Power BI-tjenesten.Now that we have a Power BI Desktop report that’s reasonably complete, we can share it with others on the Power BI service. Det finnes flere måter å dele arbeidet ditt på i Power BI Desktop.There are a few ways to share your work in Power BI Desktop. Du kan publisere til Power BI-tjenesten, du kan laste opp PBIX-filen direkte fra Power BI-tjenesten, eller du kan lagre PBIX-filen og sende den som du sender andre filer.You can publish to the Power BI service, you can upload the .pbix file directly from the Power BI service, or you can save the .pbix file and send it like any other file.

Først skal vi se på publisering til Power BI-tjenesten direkte fra Power BI Desktop.First, let's look at publishing to the Power BI service directly from Power BI Desktop. Velg PubliserHjem-båndet.On the Home ribbon, select Publish.

Du kan bli bedt om å logge på Power BI.You may be prompted to sign in to Power BI.

Når du har logget på og publiseringsprosessen er ferdig, ser du følgende dialogboks.When you've signed in and the publish process is complete, you see the following dialog.

Når du logger på Power BI, ser du Power BI Desktop-filen du nettopp lastet inn i delene Instrumentbord, Rapporter og Datasett i tjenesten.When you sign in to Power BI, you'll see Power BI Desktop file you just loaded in the Dashboards, Reports, and Datasets sections of the service.

En annen måte å dele arbeidet på er å laste det inn fra i Power BI-tjenesten.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Koblingen nedenfor tar deg til Power BI-tjenesten i en nettleser:The following link brings up the Power BI service in a browser:

https://app.powerbi.com

Velg Hent Data for å starte prosessen med innlasting av Power BI Desktop-rapporten.Select Get Data to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Hent Data-siden vises, der kan du velge hvor du vil hente dataene fra.The Get Data page appears, from which you can select where to get your data from. I dette tilfellet velger vi Hent fra Filer-boksen.In this case, we select Get from the Files box.

Nå ser du Filer-visningen.The Files view appears. I dette tilfellet velger vi Lokal fil.In this case, we select Local File.

Når du velger filen, blir filen lastet opp i Power BI.When you select the file, Power BI uploads the file.

Når filen er lastet opp, kan du velge filen fra Rapporter i den venstre ruten i Power BI-tjenesten.Once the file is uploaded, you can select the file from the Reports in the left pane of the Power BI service.

Power BI-tjenesten viser den første siden i rapporten.The Power BI service displays the first page of the report. Nederst på siden kan du velge en hvilken som helst fane for å vise den siden i rapporten.Along the bottom of the page, you can select any tab to display that page of the report.

Du kan gjøre endringer i en rapport i Power BI-tjenesten ved å velge Rediger rapport fra toppen av rapportlerretet.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting Edit Report from the top of the report canvas.

Hvis du vil lagre rapporten, kan du velge Fil > Lagre som fra tjenesten.To save your report, select File > Save As from the service. Du kan lage alle slags interessante visualobjekter i Power BI-tjenesten fra rapporten, som du kan feste til et instrumentbord.There are all sorts of interesting visuals you can create in the Power BI service from your report, which you can pin to a dashboard. Hvis du vil lære mer om instrumentbord i Power BI-tjenesten, kan du se Tips til utforming av et flott instrumentbord.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard.

Når du har lagret, velger du Del-ikonet på hovedsiden.Once saved, select the Share icon on the main page.

Herfra kan du sende en e-postmelding til kolleger som du ønsker å dele instrumentbordet med.From here, you can send an email to colleagues with whom you’d like to share the dashboard.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter, deler og endrer instrumentbord, kan du se Dele et instrumentbord.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

Du kan gjøre alle slags overbevisende datarelaterte integreringer og visualiseringer med Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.There are all sorts of compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop, and with the Power BI service. Se neste avsnitt for mer informasjon.Check out the next section for more information.

DiagnostikkDiagnostics

Power BI Desktop støtter tilkobling til en diagnoseport.Power BI desktop supports connecting to a diagnostics port. Med diagnoseporten kan andre verktøy koble til og utføre spørring for diagnoseformål.The diagnostic port allows for other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. Endringer til modellen støttes ikke! Endringer til modellen kan føre til korrumpering og datatap.Making any changes to the model is not supported! Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Neste trinnNext steps

Det er mange ting du kan gjøre med Power BI Desktop.There are all sorts of things you can do with Power BI Desktop. Hvis du vil ha mer informasjon om egenskapene, se følgende ressurser:For more information on its capabilities, check out the following resources: