Trinn 4: Få et datasett til å legge til rader i en Power BI-tabell

Denne artikkelen er en del av en trinnvis gjennomgang av å sende data til et datasett.

I trinn 3 av Sende data til et datasett, Opprette et datasett i Power BI, ringte du opp operasjonen Opprette datasett for å opprette et datasett i Power BI. I dette trinnet bruker du operasjonen Hente datasett og Newtonsoft.Json for å få en datasett-id. Du kan bruke datasett-id-en i trinn 4 til å legge til rader i et datasett.

Hvis du skal sende data til et Power BI-datasett, må du referere til tabellen i datasettet. Hvis du vil referere til en tabell i et datasett, må du først få en Datasett-ID. Du får en Datasett-ID ved bruk av operasjonen Hente Datasett. Operasjonen Hente datasett returnerer en JSON-streng som inneholder en liste over alle datasettene i Power BI. Den anbefalte måten å deserialisere en JSON-streng på er med Newtonsoft.Json.

Slik får du et datasett.

Få et Power BI-datasett

OBS:Før du begynner, må du kontrollere at du har fulgt de tidigere trinnene i gjennomgangen av sende data til et datasett.

 1. Installer Newtonsoft.Json Nuget-pakken i konsollprogramprosjektet du opprettet i Trinn 2: Gjennomgang av å sende data, Få et tilgangstoken til bruk for godkjenning. Slik installerer du pakken:

  a. Velg Verktøy > NuGet -pakkebehandling > Pakkebehandlingskonsoll i Visual Studio 2015.

  b. Skriv inn Install-Package Newtonsoft.Json i Pakkebehandling-konsoll.

 2. Når pakken er installert, legger du til using Newtonsoft.Json; i Program.cs.

 3. Legg til koden nedenfor for få en Datasett-ID i Program.cs.

 4. Kjør konsollprogrammet, og logg på Power BI-kontoen. Du skal kunne se Datasett-ID:, etterfulgt av en id i konsollvinduet.

Eksempel på å få et datasett

Legg til denne koden i Program.cs.

 • I static void Main(string[] args):

  static void Main(string[] args)
  {
  
   //Get an authentication access token
   token = GetToken();
  
   //Create a dataset in Power BI
   CreateDataset();
  
   //Get a dataset to add rows into a Power BI table
   string datasetId = GetDataset();
  }
  
 • Legge til en GetDatset()-metode:

   #region Get a dataset to add rows into a Power BI table
   private static string GetDataset()
   {
     string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
     //POST web request to create a dataset.
     //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
     HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
     request.KeepAlive = true;
     request.Method = "GET";
     request.ContentLength = 0;
     request.ContentType = "application/json";
  
     //Add token to the request header
     request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));
  
     string datasetId = string.Empty;
     //Get HttpWebResponse from GET request
     using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
     {
       //Get StreamReader that holds the response stream
       using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
       {
         string responseContent = reader.ReadToEnd();
  
         //TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
         //and add using Newtonsoft.Json
         var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);
  
         //Get the first id
         datasetId = results["value"][0]["id"];
  
         Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
         Console.ReadLine();
  
         return datasetId;
       }
     }
   }
   #endregion
  

Det neste trinnet viser deg hvordan du kan legge til rader i en Power BI-tabell.

Nedenfor finner du enfullstendig kodeoppføring.

Fullstendig kodeliste

using System;
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using System.Net;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;

namespace walkthrough_push_data
{
  class Program
  {
    private static string token = string.Empty;

    static void Main(string[] args)
    {

      //Get an authentication access token
      token = GetToken();

      //Create a dataset in Power BI
      CreateDataset();

      //Get a dataset to add rows into a Power BI table
      string datasetId = GetDataset();

    }

    #region Get an authentication access token
    private static string GetToken()
    {
      // TODO: Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory -Version 2.21.301221612
      // and add using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory

      //The client id that Azure AD created when you registered your client app.
      string clientID = "{Client_ID}";

      //RedirectUri you used when you register your app.
      //For a client app, a redirect uri gives Azure AD more details on the application that it will authenticate.
      // You can use this redirect uri for your client app
      string redirectUri = "https://login.live.com/oauth20_desktop.srf";

      //Resource Uri for Power BI API
      string resourceUri = "https://analysis.windows.net/powerbi/api";

      //OAuth2 authority Uri
      string authorityUri = "https://login.microsoftonline.com/common/";

      //Get access token:
      // To call a Power BI REST operation, create an instance of AuthenticationContext and call AcquireToken
      // AuthenticationContext is part of the Active Directory Authentication Library NuGet package
      // To install the Active Directory Authentication Library NuGet package in Visual Studio,
      // run "Install-Package Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory" from the nuget Package Manager Console.

      // AcquireToken will acquire an Azure access token
      // Call AcquireToken to get an Azure token from Azure Active Directory token issuance endpoint
      AuthenticationContext authContext = new AuthenticationContext(authorityUri);
      string token = authContext.AcquireToken(resourceUri, clientID, new Uri(redirectUri)).AccessToken;

      Console.WriteLine(token);
      Console.ReadLine();

      return token;
    }

    #endregion

    #region Create a dataset in Power BI
    private static void CreateDataset()
    {
      //TODO: Add using System.Net and using System.IO

      string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
      //POST web request to create a dataset.
      //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
      HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
      request.KeepAlive = true;
      request.Method = "POST";
      request.ContentLength = 0;
      request.ContentType = "application/json";

      //Add token to the request header
      request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

      //Create dataset JSON for POST request
      string datasetJson = "{\"name\": \"SalesMarketing\", \"tables\": " +
        "[{\"name\": \"Product\", \"columns\": " +
        "[{ \"name\": \"ProductID\", \"dataType\": \"Int64\"}, " +
        "{ \"name\": \"Name\", \"dataType\": \"string\"}, " +
        "{ \"name\": \"Category\", \"dataType\": \"string\"}," +
        "{ \"name\": \"IsCompete\", \"dataType\": \"bool\"}," +
        "{ \"name\": \"ManufacturedOn\", \"dataType\": \"DateTime\"}" +
        "]}]}";

      //POST web request
      byte[] byteArray = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(datasetJson);
      request.ContentLength = byteArray.Length;

      //Write JSON byte[] into a Stream
      using (Stream writer = request.GetRequestStream())
      {
        writer.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);

        var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

        Console.WriteLine(string.Format("Dataset {0}", response.StatusCode.ToString()));

        Console.ReadLine();
      }
    }
    #endregion

    #region Get a dataset to add rows into a Power BI table
    private static string GetDataset()
    {
      string powerBIDatasetsApiUrl = "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/datasets";
      //POST web request to create a dataset.
      //To create a Dataset in a group, use the Groups uri: https://api.PowerBI.com/v1.0/myorg/groups/{group_id}/datasets
      HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(powerBIDatasetsApiUrl) as System.Net.HttpWebRequest;
      request.KeepAlive = true;
      request.Method = "GET";
      request.ContentLength = 0;
      request.ContentType = "application/json";

      //Add token to the request header
      request.Headers.Add("Authorization", String.Format("Bearer {0}", token));

      string datasetId = string.Empty;
      //Get HttpWebResponse from GET request
      using (HttpWebResponse httpResponse = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse)
      {
        //Get StreamReader that holds the response stream
        using (StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
        {
          string responseContent = reader.ReadToEnd();

          //TODO: Install NuGet Newtonsoft.Json package: Install-Package Newtonsoft.Json
          //and add using Newtonsoft.Json
          var results = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(responseContent);

          //Get the first id
          datasetId = results["value"][0]["id"];

          Console.WriteLine(String.Format("Dataset ID: {0}", datasetId));
          Console.ReadLine();

          return datasetId;
        }
      }
    }
    #endregion
  }
}

Neste trinn

Har du flere spørsmål? Prøv Power BI-fellesskapet