Kom i gang med Power BI DesktopGet started with Power BI Desktop

Velkommen til veiledningen for å komme i gang med Power BI Desktop.Welcome to the getting started guide for Power BI Desktop. Denne gjennomgangen viser hvordan Power BI Desktop virker, hva det kan gjøre, og hvordan du kan bygge robuste datamodeller og fantastiske rapporter for forsterket forretningsanalyse.This tour shows you how Power BI Desktop works, what it can do, and how to build robust data models and amazing reports to amplify your business intelligence.

Du kan se over skjermbildene i veiledningen på få minutter for å få en rask oversikt over hvordan Power BI Desktop virker og hvordan du bruker det.For a quick overview of how Power BI Desktop works and how to use it, you can scan the screens in this guide in just a few minutes. Hvis du vil ha en dypere forståelse kan du lese gjennom hvert avsnitt, utføre trinnene, og opprette din egen Power BI Desktop-fil som du kan publisere på Power BI-tjenesten og dele med andre.For a more thorough understanding, you can read through each section, perform the steps, and create your own Power BI Desktop file to post on the Power BI service and share with others.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser et eksempel på et arbeidselement.

Du kan også se videoen Komme i gang med Power BI Desktop og laste ned Excel-arbeidsboken Økonomieksempel for å følge med mens du ser videoen.You can also watch the Getting Started with the Power BI Desktop video, and download the Financial Sample Excel workbook to follow along with the video.

Viktig!

Power BI Desktop oppdateres og utgis på månedlig basis med inkorporert kundetilbakemeldinger og nye funksjoner.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Bare den nyeste versjonen av Power BI Desktop støttes. Kunder som kontakter kundestøtte for Power BI Desktop blir bedt om å oppgradere til den nyeste versjonen.Only the most recent version of Power BI Desktop is supported; customers who contact support for Power BI Desktop will be asked to upgrade to the most recent version. Du kan skaffe deg den nyeste versjonen av Power BI Desktop fra Windows Store, eller som en enkeltstående kjørbar fil som inkluderer alle de støttede språkene som du laster ned og installerer på datamaskinen.You can get the most recent version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

Slik fungerer Power BI DesktopHow Power BI Desktop works

Med Power BI Desktop kan du:With Power BI Desktop, you can:

 1. Koble til data, inkludert flere datakilder.Connect to data, including multiple data sources.
 2. Forme dataene med spørringer som bygger innsiktsfulle, overbevisende datamodeller.Shape the data with queries that build insightful, compelling data models.
 3. Bruke datamodellene til å opprette visualiseringer og rapporter.Use the data models to create visualizations and reports.
 4. Dele rapportfiler slik at andre kan benytte dem, bygge videre på dem og dele dem.Share your report files for others to leverage, build upon, and share. Du kan dele .pbix-filer fra Power BI Desktop akkurat som andre filer, men den beste måten er å laste dem opp til Power BI-tjenesten.You can share Power BI Desktop .pbix files like any other files, but the most compelling method is to upload them to the Power BI service.

Power BI Desktop integrerer gjennomprøvd spørringsmotor, datamodellering og visualiseringsteknologier fra Microsoft.Power BI Desktop integrates proven Microsoft query engine, data modeling, and visualization technologies. Dataanalytikere og andre kan opprette samlinger av spørringer, datatilkoblinger, modeller og rapporter, og enkelt dele dem med andre.Data analysts and others can create collections of queries, data connections, models, and reports, and easily share them with others. Gjennom kombinasjonen Power BI Desktop og Power BI-tjenesten er det letter å modellere, bygge, dele og utvide nye innsikter fra en verden av data.Through the combination of Power BI Desktop and the Power BI service, new insights from the world of data are easier to model, build, share, and extend.

Power BI Desktop sentraliserer, forenkler og effektiviserer det som ellers kan være en spredt, frakoblet og krevende prosess med å utforme og opprette repositorier og rapporter for forretningsanalyse.Power BI Desktop centralizes, simplifies, and streamlines what can otherwise be a scattered, disconnected, and arduous process of designing and creating business intelligence repositories and reports. Er du klar til å prøve?Ready to give it a try? La oss komme i gang.Let's get started.

Obs!

For data og rapporter som må forbli lokale, finnes det en separat og spesialisert versjon av Power BI kalt rapportserver for Power BI.For data and reporting that must remain on-premises, there's a separate and specialized version of Power BI called Power BI Report Server. Rapportserver for Power BI bruker en separat og spesialisert versjon av Power BI Desktop kalt Power BI Desktop for Power BI-rapportserver, som bare virker med rapportserverversjonen av Power BI.Power BI Report Server uses a separate and specialized version of Power BI Desktop called Power BI Desktop for Power BI Report Server, which works only with the Report Server version of Power BI. Denne artikkelen beskriver standard Power BI Desktop.This article describes standard Power BI Desktop.

Installere og kjøre Power BI DesktopInstall and run Power BI Desktop

For å laste ned Power BI Desktop kan du gå til nedlastingssiden for Power BI Desktop og velge Last ned gratis.To download Power BI Desktop, go to the Power BI Desktop download page and select Download Free. For nedlastingsalternativer kan du velge Se alternativer for nedlasting og språk.Or for download options, select See download or language options.

Du kan også laste ned Power BI Desktop fra Power BI-tjenesten.You can also download Power BI Desktop from the Power BI service. Velg ikonet for Nedlasting i menyen øverst, og velg deretter Power BI Desktop.Select the Download icon in the top menu bar, and then select Power BI Desktop.

Skjermbilde av Power BI-tjenesten, som viser alternativet for nedlasting av Power BI.

På siden for Microsoft Store velger du Hent og følger instruksjonene for å installere Power BI Desktop på datamaskinen.On the Microsoft Store page, select Get, and follow the prompts to install Power BI Desktop on your computer. Start Power BI Desktop fra Start-menyen i Windows eller fra ikonet i oppgavelinjen.Start Power BI Desktop from the Windows Start menu or from the icon in the Windows taskbar.

Første gang Power BI Desktop starter, vises skjermen Velkommen.The first time Power BI Desktop starts, it displays the Welcome screen.

Fra skjermen Velkommen kan du velge Hent data, se Nylige kilder, åpne nylige rapporter, Åpne andre rapporter eller velge andre koblinger.From the Welcome screen, you can Get data, see Recent sources, open recent reports, Open other reports, or select other links. Du kan også velge om du alltid vil vise skjermen Velkommen ved oppstart.You can also choose whether to always show the Welcome screen at startup. Velg lukkeikonet for å lukke skjermen Velkommen.Select the close icon to close the Welcome screen.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Velkomstskjermen.

Langs venstre side i Power BI Desktop er det ikoner for de tre visningene i Power BI Desktop: Rapport, Data og Relasjoner, fra øverst til nederst.Along the left side of Power BI Desktop are icons for the three Power BI Desktop views: Report, Data, and Relationships, from top to bottom. Gjeldende visning blir indikert av den gule linjen langs venstre side, og du kan bytte visning ved å velge ett av ikonene.The current view is indicated by the yellow bar along the left, and you can change views by selecting any of the icons.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser ikonene for rapport, data og relasjoner.

Rapport er standardvisningen.Report view is the default view.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser standard visning.

Power BI Desktop inkluderer også redigeringsprogrammet for Power Query, som åpner i et separat vindu.Power BI Desktop also includes the Power Query Editor, which opens in a separate window. I redigeringsprogrammet for Power Query kan du bygge spørringer og transformere data og deretter laste den justerte datamodellen inn i Power BI Desktop for å opprette rapporter.In Power Query Editor, you can build queries and transform data, then load the refined data model into Power BI Desktop to create reports.

Koble deg til dataConnect to data

Når du har installert Power BI Desktop, er du klar til å koble til en stadig voksende verden av data.With Power BI Desktop installed, you're ready to connect to the ever-expanding world of data. For å se de mange typene datakilder som finnes, kan du velge Hent data > Mer i fanen Start i Power BI Desktop, og i vinduet Hent data bla gjennom listen med Alle datakilder.To see the many types of data sources available, select Get Data > More in the Power BI Desktop Home tab, and in the Get Data window, scroll through the list of All data sources. I denne raske gjennomgangen vil du koble til forskjellige datakilder på Nett.In this quick tour, you connect to a couple of different Web data sources.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser verktøyet for Hent data.

Forestill deg at du er en dataanalytiker som arbeider for en forhandler av solbriller.Imagine you're a data analyst working for a sunglasses retailer. Du ønsker å hjelpe klienten til å rette salg av solbriller til stedene solen skinner oftest.You want to help your client target sunglasses sales where the sun shines most frequently. Siden Best and worst states for retirement på Bankrate.com har interessante data om dette.The Bankrate.com Best and worst states for retirement page has interesting data on this subject.

I fanen Start i Power BI Desktop velger du Hent data > Nett for å koble til en nettstedsdatakilde.On the Power BI Desktop Home tab, select Get Data > Web to connect to a web data source.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser nett-alternativet for Hent data.

I dialogboksen Fra nettsted limer du inn adressen https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ i feltet URL og velger OK.In the From Web dialog box, paste the address https://www.bankrate.com/retirement/best-and-worst-states-for-retirement/ into the URL field, and select OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser dialogboksen for Fra nett.

Hvis du blir spurt velger du, på skjermen Få tilgang til nettinnhold, Koble til for å bruke anonym tilgang.If prompted, on the Access Web Content screen, select Connect to use anonymous access.

Funksjonaliteten for spørring i Power BI Desktop begynner å arbeide, og kontakter nettressursen.The query functionality of Power BI Desktop goes to work and contacts the web resource. Vinduet Navigator returnerer hva det fant på nettsiden, i dette tilfellet en tabell kalt Ranking of best and worst states for retirement, og et dokument.The Navigator window returns what it found on the web page, in this case a table called Ranking of best and worst states for retirement, and a document. Du er interessert i tabellen, så velg den for å se en forhåndsvisning.You're interested in the table, so select it to see a preview.

Nå kan du velge Last inn for å laste inn tabellen, eller Transformer data for å gjøre endringer i tabellen før du laster den inn.At this point you can select Load to load the table, or Transform data to make changes in the table before you load it.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser tabellvisning av importerte data.

Når du velger Transformer data starter redigeringsprogrammet for Power Query med en representativ visning av tabellen.When you select Transform data, Power Query Editor launches, with a representative view of the table. Ruten Spørringsinnstillinger er på høyre side, eller du kan alltid vise den ved å velge Spørringsinnstillinger i fanen Vis i redigeringsprogrammet for Power Query.The Query Settings pane is on the right, or you can always show it by selecting Query Settings on the View tab of Power Query Editor.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Spørringsinnstillinger-ruten i Power Query-redigering.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler til data, se Koble til data i Power BI Desktop.For more information about connecting to data, see Connect to data in Power BI Desktop.

Forme dataShape data

Nå som du har koblet til en datakilde kan du justere dataene for å møte behovene dine.Now that you're connected to a data source, you can adjust the data to meet your needs. For å forme data gir du redigeringsprogrammet for Power Query trinnvise instrukser for å justere dataene mens de lastes og presenteres.To shape data, you provide Power Query Editor with step-by-step instructions for adjusting the data while loading and presenting it. Forming påvirker ikke den originale datakilden, bare denne spesifikke visningen av dataene.Shaping doesn't affect the original data source, only this particular view of the data.

Obs!

Tabelldataene i denne veiledningen kan bli endret over tid.The table data used in this guide might change over time. Trinnene du trenger å følge, kan i så fall variere fra følgende trinn. Derfor må du være kreativ med tanke på hvordan du justerer trinn eller resultater – noe som er en del av det morsomme med læring.As such, the steps you need to follow might vary, requiring you to be creative about how you adjust steps or outcomes, which is all part of the fun of learning.

Forming kan bety å transformere data, som å gi kolonner eller tabeller nye navn, fjerne rader eller kolonner, eller endre datatyper.Shaping can mean transforming the data, such as renaming columns or tables, removing rows or columns, or changing data types. Redigeringsprogrammet for Power Query fanger disse trinnene sekvensielt under Brukte trinn i ruten Spørringsinnstillinger.Power Query Editor captures these steps sequentially under Applied Steps in the Query Settings pane. Hver gang denne spørringen kobler til datakilden, blir disse trinnene utført slik at dataene alltid blir formet på måten du angir.Each time this query connects to the data source, those steps are carried out, so the data is always shaped the way you specify. Denne prosessen utføres når du bruker spørringen i Power BI Desktop, eller når noen bruker den delte spørringen, for eksempel i Power BI-tjenesten.This process occurs when you use the query in Power BI Desktop, or when anyone uses your shared query, such as in the Power BI service.

Legg merke til at Brukte trinn i Spørringsinnstillinger allerede inneholder noen trinn.Notice that the Applied Steps in Query Settings already contain a few steps. Du kan velge hvert trinn for å se effekten i redigeringsprogrammet for Power Query.You can select each step to see its effect in the Power Query Editor. Først anga du en nettstedsdatakilde, og så forhåndsviste du tabellen i vinduet Navigator.First, you specified a web source, and then you previewed the table in the Navigator window. I tredje trinn, Endret type, gjenkjente Power BI data med heltall under importering, og endret automatisk den originale datatypen Tekst til Heltall.In the third step, Changed type, Power BI recognized whole number data when importing it, and automatically changed the original web Text data type to Whole numbers.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Spørringsinnstillinger-ruten i Power Query-redigering med de tre brukte trinnene.

Hvis du trenger å endre en datatype kan du merke kolonnen eller kolonnene som du vil endre.If you need to change a data type, select the column or columns to change. Hold nede tasten Shift for å merke flere kolonner ved siden av hverandre, eller bruk Ctrl for å merke kolonner som ikke er ved siden av hverandre.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns. Du kan enten høyreklikke på en kolonneoverskrift, velge Endre type, og velge en ny datatype fra menyen, eller gå inn i listen ved siden av Datatype i gruppen Transformer i fanen Start, og velg en ny datatype.Either right-click a column header, select Change Type, and choose a new data type from the menu, or drop down the list next to Data Type in the Transform group of the Home tab, and select a new data type.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser alternativet endre datatype.

Obs!

Redigeringsprogrammet for Power Query i Power BI Desktop bruker båndet eller høyreklikkmenyene for tilgjengelige oppgaver.The Power Query Editor in Power BI Desktop uses the ribbon or the right-click menus for available tasks. De fleste oppgavene du kan velge i fanene Start og Transformer er også tilgjengelige ved å høyreklikke på et element og velge fra menyen som åpnes.Most of the tasks you can select on the Home or Transform tabs of the ribbon are also available by right-clicking an item and choosing from the menu that appears.

Du kan nå bruke dine egne endringer og transformasjoner på dataene og se dem i Brukte trinn.You can now apply your own changes and transformations to the data and see them in Applied Steps.

For eksempel er du mest interessert i rangering etter vær for salg av solbriller, så du velger å sortere tabellen etter kolonnen Weather i stedet for Overall rank.For example, for sunglasses sales you're most interested in the weather ranking, so you decide to sort the table by the Weather column instead of by Overall rank. Bruk pilen ved kolonneoverskriften Weather og velg Sorter stigende.Drop down the arrow next to the Weather header, and select Sort ascending. Dataene vises nå sortert etter rangeringen av været, og trinnet Sorterte rader vises i Brukte trinn.The data now appears sorted by weather ranking, and the step Sorted Rows appears in Applied Steps.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser sorterte rader som vises i brukte trinn.

Du er ikke særlig interessert i å selge solbriller i statene med dårligst vær, så du velger å fjerne dem fra tabellen.You're not very interested in selling sunglasses to the worst weather states, so you decide to remove them from the table. Fra gruppen Reduser rader i fanen Start velger du Fjern rader > Fjern nederste rader.From the Reduce Rows group of the Home tab, select Remove Rows > Remove Bottom Rows. I dialogboksen Fjern nederste rader skriver du inn 10 og deretter velger du OK.In the Remove Bottom Rows dialog box, enter 10, and then select OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser dialogboksen for fjerning av bunnrader.

De 10 nederste radene med dårligst vær blir fjernet fra tabellen, og trinnet Fjern nederste rader vises i Brukte trinn.The bottom 10 worst weather rows are removed from the table, and the step Removed Bottom Rows appears in Applied Steps.

Du bestemmer deg for at tabellen har for mye tilleggsinformasjon for dine behov, og å fjerne kolonnene Affordability, Crime, Culture og Wellness.You decide the table has too much extra information for your needs, and to remove the Affordability, Crime, Culture, and Wellness columns. Velg overskriften for hver kolonne du vil fjerne.Select the header of each column that you want to remove. Hold nede tasten Shift for å merke flere kolonner ved siden av hverandre, eller bruk Ctrl for å merke kolonner som ikke er ved siden av hverandre.Hold down the Shift key to select several adjacent columns, or Ctrl to select non-adjacent columns.

Deretter, fra gruppen Behandle kolonner i fanen Start, velger du Fjern kolonner.Then, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Columns. Du kan også høyreklikke på en av de merkede kolonneoverskriftene og velge Fjern kolonner fra menyen.You can also right-click one of the selected column headers and select Remove Columns from the menu. De merkede kolonnene blir fjernet, og trinnet Fjernet kolonner vises i Brukte trinn.The selected columns are removed, and the step Removed Columns appears in Applied Steps.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Fjern kolonner som er lagt til i Brukte trinn.

Ved nærmere ettertanke kan Affordability likevel være relevant for solbriller.On second thought, Affordability might be relevant to sunglasses sales after all. Du vil gjerne ha kolonnen tilbake.You'd like to get that column back. Du kan enkelt omgjøre forrige trinn i ruten Brukte trinn ved å velge ikonet for sletting, X, ved siden av trinnet.You can easily undo the last step in the Applied Steps pane by selecting the X delete icon next to the step. Nå kan du utføre trinnet på nytt, og bare merke kolonnene du vil slette.Now redo the step, selecting only the columns you want to delete. For større fleksibilitet kan du slette hver kolonne som et separat trinn.For more flexibility, you could delete each column as a separate step.

Du kan høyreklikke på et hvilket som helst trinn i ruten Brukte trinn og slette det, gi det nytt navn, flytte det opp eller ned i rekkefølgen, eller legge til eller slette trinn etter det.You can right-click any step in the Applied Steps pane and choose to delete it, rename it, move it up or down in the sequence, or add or delete steps after it. For mellomtrinn vil Power BI Desktop advare deg hvis endringen kan påvirke senere trinn og ødelegge spørringen.For intermediate steps, Power BI Desktop will warn you if the change could affect later steps and break your query.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser alternativet endring av Brukte trinn.

Hvis du for eksempel ikke lenger ønsker å sortere tabellen etter Weather, kan du prøve å slette trinnet Sorterte rader.For example, if you no longer wanted to sort the table by Weather, you might try to delete the Sorted Rows step. Power BI Desktop advarer deg om at å slette dette trinnet kan føre til at spørringen blir ødelagt.Power BI Desktop warns you that deleting this step could cause your query to break. Du fjernet de 10 nederste radene etter at du sorterte etter vær, så hvis du fjerner sorteringen, vil andre rader bli fjernet.You removed the bottom 10 rows after you sorted by weather, so if you remove the sort, different rows will be removed. Du får også en advarsel hvis du velger trinnet Sorterte rader og prøver å legge til et mellomtrinn der.You also get a warning if you select the Sorted Rows step and try to add a new intermediate step at that point.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser dialogboksen for Slett trinn.

Til slutt endrer du tittelen på tabellen til å handle om solbriller i stedet for pensjonering.Finally, you change the table title to be about sunglass sales instead of retirement. Under Egenskaper i ruten Spørringsinnstillinger erstatter du den gamle tittelen med Beste stater for salg av solbriller.Under Properties in the Query Settings pane, replace the old title with Best states for sunglass sales.

Den ferdige spørringen for formede data ser slik ut:The finished query for your shaped data looks like this:

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser vinduet den ferdige spørringen for formede data.

Se Forme og kombinere data i Power BI Desktop for å få mer informasjon om å forme data.For more information about shaping data, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Kombinere dataCombine data

Dataene om forskjellige delstater er interessante, og vil være nyttige for å bygge ytterligere analyser og spørringer.The data about various states is interesting, and will be useful for building additional analysis efforts and queries. Det er ett problem: de fleste data bruker forkortelser på to bokstaver for delstatskoder, ikke fullt navn på delstatene.But there's one problem: most data out there uses two-letter abbreviations for state codes, not the full names of the states. For å bruke slike data trenger du en måte å knytte navn på delstater til forkortelser.To use that data, you need some way to associate your state names with their abbreviations.

Du har flaks.You're in luck. En annen offentlig datakilde gjør akkurat det, men dataene må formes ganske mye før du kan kombinere dem med tabellen for solbriller.Another public data source does just that, but the data will need a fair amount of shaping before you can combine it with your sunglass table.

For å importere data om forkortelser for delstater i redigeringsprogrammet for Power Query velger du Ny kilde > Nett fra gruppen Ny spørring i fanen Start på båndet.To import the state abbreviations data into Power Query Editor, select New Source > Web from the New Query group on the Home tab of the ribbon.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser vinduet for Power Query-redigering som velger Nett fra Ny kilde.

I dialogboksen Fra nettsted skriver du inn URL for nettstedet med forkortelser for delstater: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.In the From Web dialog box, enter the URL for the state abbreviations site: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._state_abbreviations.

I vinduet Navigator velger du tabellen Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions, og deretter velger du OK.In the Navigator window, select the table Codes and abbreviations for U.S. states, federal district, territories, and other regions, and then select OK. Tabellen åpnes i redigeringsprogrammet for Power Query.The table opens in Power Query Editor.

Fjern alle kolonner bortsett fra Name and status of region, Name and status of region2, og ANSI.Remove all columns except for Name and status of region, Name and status of region2, and ANSI. For å beholde bare disse kolonnene, holder du nede Ctrl og velger kolonnene.To keep only these columns, hold down Ctrl and select the columns. Så høyreklikker du enten på en av kolonneoverskriftene og velger Fjern andre kolonner, eller så velger du, fra gruppen Behandle kolonner i fanen Start, Fjern andre kolonner.Then, either right-click one of the column headers and select Remove Other Columns, or, from the Manage Columns group of the Home tab, select Remove Other Columns.

Bruk pilen ved kolonneoverskriften Name and status of region2 og velg Filtre > Er lik.Drop down the arrow next to the Name and status of region2 column header, and select Filters > Equals. I dialogboksen Filtrer rader åpner du feltet Skriv inn eller velg verdi ved siden av er lik og velger State.In the Filter Rows dialog box, drop down the Enter or select a value field next to equals and select State.

Velg Eller, og ved siden av det andre feltet med er lik velger du State ("Commonwealth") .Select Or, and next to the second equals field, select State ("Commonwealth"). Velg OK.Select OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser båndet for spørringen for Power Query-redigerings flitrering av rader.

Med ekstra verdier som Federal district og island fjernet, har du nå en liste over de 50 delstatene og deres offisielle forkortelser på to bokstaver.With extra values like Federal district and island removed, you now have a list of the 50 states and their official two-letter abbreviations. Du kan gi nye, mer logiske navn på kolonnene, for eksempel Navn på delstat, Status og Forkortelse ved å høyreklikke på kolonneoverskriftene og velge Gi nytt navn.You can rename the columns to make more sense, for example State name, Status, and Abbreviation, by right-clicking the column headers and selecting Rename.

Legg merke til at alle disse trinnene blir registrert under Brukte trinn i ruten Spørringsinnstillinger.Note that all of these steps are recorded under Applied Steps in the Query Settings pane.

Den formede tabellen ser nå slik ut:Your shaped table now looks like this:

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Power Query-redigering med brukte trinn i spørringsinnstillinger-ruten.

Gi tabellen nytt navn Delstatskoder i feltet Egenskaper i Spørringsinnstillinger.Retitle the table to State codes in the Properties field of Query Settings.

Med den formede tabellen Delstatskoder kan du nå kombinere disse to tabellene til en.With the State codes table shaped, you can combine these two tables into one. Siden tabellene du nå har er et resultat av spørringer du brukte på dataene, kalles de også spørringer.Since the tables you now have are a result of queries you applied to the data, they're also called queries. Det finnes to hovedmåter å kombinere spørringer på: flette og tilføye.There are two primary ways of combining queries: merge and append.

Når du har én eller flere kolonner, som du ønsker å legge til i en annen spørring, må du flette spørringene.When you have one or more columns you'd like to add to another query, you merge the queries. Når du har flere rader med data, som du vil legge til i en eksisterende spørring, må du tilføye spørringen.When you have additional rows of data you'd like to add to an existing query, you append the query.

I dette tilfellet ønsker du å flette spørringen Delstatskoder med spørringen Beste delstater for solbriller.In this case, you want to merge the State codes query into the Best states for sunglasses query. For å flette spørringene må du bytte til spørringen Beste delstater for solbriller ved å velge den fra ruten Spørringer på venstre side av redigeringsprogrammet for Power Query.To merge the queries, switch to the Best states for sunglasses query by selecting it from the Queries pane on the left side of Power Query Editor. Deretter velger du Slå sammen spørringer fra gruppen Kombiner i fanen Start på båndet.Then select Merge Queries from the Combine group in the Home tab of the ribbon.

I vinduet Slå sammen åpner du feltet for å velge Delstatskoder fra de andre tilgjengelige spørringene.In the Merge window, drop down the field to select State codes from the other queries available. Velg kolonnen som skal samsvare fra hver tabell, i dette tilfellet Delstat fra spørringen Beste delstater for solbriller og Navn på delstat fra spørringen Delstatskoder.Select the column to match from each table, in this case State from the Best states for sunglasses query and State name from the State codes query.

Hvis du får opp en dialogboks for Personvernnivåer, velg Ignorer kontroll av personvernnivåer for denne filen og velg deretter Lagre.If you get a Privacy levels dialog, select Ignore privacy levels checks for this file and then select Save. Velg OK.Select OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser flett spørringer-vinduet.

En ny kolonne kalt Delstatskoder vises til høyre for tabellen Beste delstater for salg av solbriller.A new column called State codes appears on the right of the Best states for sunglass sales table. Den inneholder spørringen etter delstatskode som du slo sammen med spørringen for beste stater for salg av solbriller.It contains the state code query that you merged with the best states for sunglass sales query. Alle kolonnene fra den flettede tabellen blir kondensert til kolonnen Delstatskoder.All the columns from the merged table are condensed into the State codes column. Du kan utvide den flettede tabellen og inkludere bare kolonnene du ønsker.You can expand the merged table and include only the columns you want.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Statuskoder-kolonnen.

For å utvide den flettede tabellen og velge hvilke kolonner som skal inkluderes kan du velge ikonet Utvid i kolonneoverskriften.To expand the merged table and select which columns to include, select the Expand icon in the column header. I dialogboksen Utvid velger du kun kolonnen Forkortelse.In the Expand dialog box, select only the Abbreviation column. Fravelg Bruk opprinnelig kolonnenavn som prefiks, og velg deretter OK.Deselect Use original column name as prefix, and then select OK.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Statuskode-forkortelse-kolonnen.

Obs!

Du kan prøve deg frem for hvordan du vil ta med tabellen Delstatskoder.You can play around with how to bring in the State codes table. Gjør noen eksperimenter, og hvis du ikke liker resultatene, sletter du bare trinnet fra listen Brukte trinn i ruten Spørringsinstillinger.Experiment a bit, and if you don't like the results, just delete that step from the Applied Steps list in the Query Settings pane. Det er som en gratis oppussing, som du kan gjøre så mange ganger du vil, inntil utvidelsesprosessen ser ut slik du ønsker.It's a free do-over, which you can do as many times as you like until the expand process looks the way you want it.

Hvis du vil ha en mer utfyllende beskrivelse av formene og kombineringen av data, kan du se Forme og kombinere data i Power BI Desktop.For a more complete description of the shape and combine data steps, see Shape and combine data in Power BI Desktop.

Vi har nå en enkelt spørring (tabell) som kombinerer to datakilder, hvor begge har blitt bearbeidet for å dekke behovene våre.You now have a single query table that combines two data sources, each of which has been shaped to meet your needs. Denne spørringen kan brukes som utgangspunkt for mange andre interessante datakoblinger, som folketall, velstandsnivå, eller fritidstilbud i delstatene.This query can serve as a basis for lots of additional, interesting data connections, such as demographics, wealth levels, or recreational opportunities in the states.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Spørringsinnstillinger-ruten i Power Query-redigering.

Enn så lenge har du nok data til å opprette en interessant rapport i Power BI Desktop.For now, you have enough data to create an interesting report in Power BI Desktop. Siden dette er en milepæl bør du ta i bruk endringene i redigeringsprogrammet for Power Query og laste dem inn i Power BI Desktop ved å velge Lukk og bruk fra fanen Start på båndet.Since this is a milestone, apply the changes in Power Query Editor and load them into Power BI Desktop by selecting Close & Apply from the Home tab of the ribbon. Du kan også velge kun Bruk for å holde spørringen åpen i redigeringsprogrammet for Power Query mens du arbeider i Power BI Desktop.You can also select just Apply to keep the query open in Power Query Editor while you work in Power BI Desktop.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Lukk og Bruk-alternativet.

Du kan utføre flere endringer i en tabell etter at den er lastet inn i Power BI Desktop, og laste modellen inn på nytt for å ta i bruk endringer du gjør.You can make more changes to a table after it is loaded into Power BI Desktop, and reload the model to apply any changes you make. For å åpne redigeringsprogrammet for Power Query på nytt fra Power BI Desktop kan du velge Rediger spørringer i fanen Start på båndet i Power BI Desktop.To reopen Power Query Editor from Power BI Desktop, select Edit Queries on the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

Bygge rapporterBuild reports

I visningen Rapport i Power BI Desktop kan du bygge visualiseringer og rapporter.In Power BI Desktop Report view, you can build visualizations and reports. Visningen Rapport har seks hovedområder:The Report view has six main areas:

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Rapportvisning.

 1. Båndet øverst, som viser vanlige oppgaver i tilknytning til rapporter og visualiseringer.The ribbon at the top, which displays common tasks associated with reports and visualizations.
 2. Lerretet i midten, hvor visualiseringer blir opprettet og plassert.The canvas area in the middle, where visualizations are created and arranged.
 3. Faneområdet for sider i bunnen, som lar deg velge eller legge til rapportsider.The pages tab area at the bottom, which lets you select or add report pages.
 4. Ruten Filtre, hvor du kan filtrere visualiseringer av data.The Filters pane, where you can filter data visualizations.
 5. Ruten Visualiseringer, hvor du kan legge til, endre og tilpasse visualiseringer, og bruke detaljvisning.The Visualizations pane, where you can add, change, or customize visualizations, and apply drillthrough.
 6. Ruten Felt, som viser tilgjengelige felter i spørringene.The Fields pane, which shows the available fields in your queries. Du kan dra disse feltene inn på lerretet, ruten Filtre, eller ruten Visualiseringer for å opprette og endre visualiseringer.You can drag these fields onto the canvas, the Filters pane, or the Visualizations pane to create or modify visualizations.

Du kan utvide og skjule rutene Filtre, Visualiseringer og Felt ved å velge pilene i toppen av rutene.You can expand and collapse the Filters, Visualizations, and Fields panes by selecting the arrows at the tops of the panes. Å skjule rutene gir mer plass på lerretet for å lage kule visualiseringer.Collapsing the panes provides more space on the canvas to build cool visualizations.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Felt-ruten.

For å opprette en enkel visualisering kan du rett og slett velge et hvilket som hest felt i listen over felter, eller dra feltet fra listen Felt inn på lerretet.To create a simple visualization, just select any field in the fields list, or drag the field from the Fields list onto the canvas. Dra for eksempel feltet Delstat fra Beste delstater for salg av solbriller inn på lerretet, og se hva som skjer.For example, drag the State field from Best states for sunglass sales onto the canvas, and see what happens.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Dra status-feltet for å opprette en kart-visualisering.

Se der!Look at that! Power BI Desktop forstod at feltet Delstat inneholdt data med geolokasjoner og opprettet automatisk en kartbasert visualisering.Power BI Desktop recognized that the State field contained geolocation data and automatically created a map-based visualization. Visualiseringen viser datapunkter for de 40 delstatene i datamodellen.The visualization shows data points for the 40 states from your data model.

Ruten Visualiseringer viser informasjon om visualiseringen og lar deg endre den.The Visualizations pane shows information about the visualization and lets you modify it.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser ruten for visualiseringer.

 1. Ikonene viser typen visualisering som ble opprettet.The icons show the type of visualization created. Du kan endre typen til en merket visualisering ved å velge et annet ikon, eller opprette en ny visualisering ved å velge et ikon uten å ha merket en eksisterende visualisering.You can change the type of a selected visualization by selecting a different icon, or create a new visualization by selecting an icon with no existing visualization selected.
 2. Alternativet Felt i ruten Visualiseringer lar deg dra datafelter til Forklaring og andre feltbrønner i ruten.The Fields option in the Visualization pane lets you drag data fields to Legend and other field wells in the pane.
 3. Alternativet Format lar deg bruke formatering og andre kontroller på visualiseringer.The Format option lets you apply formatting and other controls to visualizations.

Alternativene som er tilgjengelige i områdene Felt og Format avhenger av hvilken type visualisering og data du har.The options available in the Fields and Format areas depend on the type of visualization and data you have.

Du ønsker at kartvisualiseringen bare skal vise de 10 delstatene som har best vær.You want your map visualization to show only the top 10 weather states. For bare å vise de 10 beste delstatene kan du, i ruten Filtre, holde pekeren over Delstat er (Alle) og utvide pilen som kommer opp.To show only the top 10 states, in the Filters pane, hover over State is (All) and expand the arrow that appears. Under Filtertype bruker du nedtrekksmenyen og velger Topp N. Under Vis elementer velger du Nederst fordi du vil vise elementene som har lavest numerisk rangering, og skriver inn 10 i neste felt.Under Filter type, drop down and select Top N. Under Show items, select Bottom, because you want to show the items with the lowest numerical ranks, and enter 10 in the next field.

Dra feltet Weather fra ruten Felt inn i feltet Etter verdi, og velg deretter Bruk filter.Drag the Weather field from the Fields pane into the By value field, and then select Apply filter.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser Vær-filteret.

Du ser nå kun de 10 delstatene som har best vær i kartvisualiseringen.You now see only the top 10 weather states in the map visualization.

Gi visualiseringen et nytt navn ved å velge ikonet Format i ruten Visualiseringer, velge Tittel og skrive Topp 10 delstater med best vær under Titteltekst.Retitle your visualization by selecting the Format icon in the Visualization pane, selecting Title, and typing Top 10 weather states under Title text.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser feltet Endre tittel i ruten for visualiseringer.

For å legge til en visualisering som viser navnene på de 10 delstatene med best vær og rangering fra 1 til 10 kan du velge et tomt område på lerretet og deretter velge ikonet Stående stolpediagram fra ruten Visualiseringer.To add a visualization that shows the names of the top 10 weather states and their ranks from 1 to 10, select a blank area of the canvas and then select the Column chart icon from the Visualization pane. I ruten Felt velger du Delstat og Weather.In the Fields pane, select State and Weather. Et stående stolpediagram som viser de 40 delstatene i spørringen, rangert numerisk fra høyest til lavest, eller dårligst til best vær.A column chart shows the 40 states in your query, ranked from highest to lowest numerical rank, or worst to best weather.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser visualiseringer av stolpediagram.

For å endre rekkefølgen på rangeringen slik at nummer 1 vises først kan du velge ellipsen Flere alternativer øverst til høyre i visualiseringen, og velge Sorter stigende i menyen.To switch the order of the ranking so that number 1 appears first, select the More options ellipsis at the upper right of the visualization, and select Sort ascending from the menu.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativet Sorter stigende.

For å begrense tabellen til de 10 beste statene kan du bruke samme filter for de nederste 10 som du brukte på kartvisualiseringen.To limit the table to the top 10 states, apply the same bottom 10 filter as you did for the map visualization.

Gi visualiseringen nytt navn på samme måte som for kartvisualiseringen.Retitle the visualization the same way as for the map visualization. I seksjonen Format i ruten Visualiseringer kan du også endre Y-akse > Tittel på akse fra Weather til Rangering etter vær for å gjøre den litt mer forståelig.Also in the Format section of the Visualization pane, change Y axis > Axis title from Weather to Weather ranking to make it more understandable. Slå så velgeren for Y-akse Av og slå Dataetiketter .Then, turn the Y axis selector to Off, and turn Data labels to On.

Nå vises de 10 beste statene etter vær i rangert rekkefølge sammen med tallrangeringen.Now, the top 10 weather states appear in ranked order along with their numerical rankings.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser det ferdige stolpediagrammet.

Du kan lage lignende eller andre visualiseringer for feltene Affordability og Overall ranking, eller kombinere flere felter til en visualisering.You can make similar or other visualizations for the Affordability and Overall ranking fields, or combine several fields into one visualization. Du kan lage alle slags interessante rapporter og visualiseringer.There are all sorts of interesting reports and visualizations you can create. Disse visualiseringene med Tabell og Linjediagram og gruppert stolpediagram viser de 10 delstatene med best vær sammen med kostnadsmessig og sammenlagt rangering:These Table and Line and clustered column chart visualizations shows the top 10 weather states along with their affordability and overall rankings:

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser tabellen i tillegg til visualiseringer av linje- og grupperte kolonner.

Du kan vise forskjellige visualiseringer på forskjellige rapportsider.You can show different visualizations on different report pages. Velg symbolet + ved siden av de eksisterende sidene på linjen med sider for å legge til en ny side, eller velg Sett inn > Ny side i fanen Start på båndet.To add a new page, select the + symbol next to the existing pages on the pages bar, or select Insert > New Page in the Home tab of the ribbon. For å gi en side nytt navn kan du dobbeltklikke på sidenavnet i linjen med sider, eller høyreklikke på det og velge Gi nytt navn til side, og deretter skrive det nye navnet.To rename a page, double-click the page name in the pages bar, or right-click it and select Rename Page, and then type the new name. Velg siden fra linjen med sider for å gå til en annen side i rapporten.To go to a different page of the report, select the page from the pages bar.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser Sider-feltet.

Du kan legge til tekstbokser, bilder og knapper på rapportsidene fra gruppen Sett inn i fanen Start. For å innstille formateringsalternativer for visualiseringer merker du en visualisering og velger deretter ikonet Format i ruten Visualiseringer.You can add text boxes, images, and buttons to your report pages from the Insert group of the Home tab. To set formatting options for visualizations, select a visualization and then select the Format icon in the Visualizations pane. For å konfigurere sidestørrelser, bakgrunner og annen sideinformasjon velger du ikonet Format uten at en visualisering er merket.To configure page sizes, backgrounds, and other page information, select the Format icon with no visualization selected.

Når du er ferdig med å opprette sider og visualiseringer velger du Fil > Lagre og lagrer rapporten.When you finish creating your pages and visualizations, select File > Save and save your report.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser den ferdige rapportsiden.

Hvis du vil ha mer informasjon om rapporter, kan du se Rapportvisning i Power BI Desktop.For more information about reports, see Report View in Power BI Desktop.

Dele arbeidetShare your work

Nå som du har en Power BI Desktop-rapport kan du dele den med andre.Now that you have a Power BI Desktop report, you can share it with others. Det finnes flere måter å dele arbeidet på.There are a few ways to share your work. Du kan distribuere .pbix-rapportfilen som enhver annen fil, du kan laste opp .pbix-filen i Power BI-tjenesten, eller du kan publisere direkte fra Power BI Desktop til Power BI-tjenesten.You can distribute the report .pbix file like any other file, you can upload the .pbix file from the Power BI service, or you can publish directly from Power BI Desktop to the Power BI service. Du må ha en Power BI-konto for å kunne publisere og laste opp rapporter i Power BI-tjenesten.You must have a Power BI account to be able to publish or upload reports to Power BI service.

For å publisere til Power BI-tjenesten fra Power BI Desktop kan du, fra fanen Start på båndet, velge Publiser.To publish to the Power BI service from Power BI Desktop, from the Home tab of the ribbon, select Publish.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativet Publiser.

Du kan bli bedt om å logge på Power BI, eller velge et mål.You may be prompted to sign in to Power BI, or to select a destination.

Når publiseringsprosessen er fullført vil du se følgende dialog:When the publish process is complete, you see the following dialog:

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser meldingen Publisert.

Når du velger koblingen for å åpne rapporten i Power BI, vil rapporten åpnes i Power BI-området ditt under Mitt arbeidsområde > Rapporter.When you select the link to open the report in Power BI, your report opens in your Power BI site under My workspace > Reports.

En annen måte å dele arbeidet på er å laste det inn fra i Power BI-tjenesten.Another way to share your work is to load it from within the Power BI service. Gå til https://app.powerbi.com for å åpne Power BI i en nettleser.Go to https://app.powerbi.com to open Power BI in a browser. På siden Start i Power BI kan du velge Hent data nede til høyre for å starte prosessen med å laste inn Power BI Desktop-rapporten.On your Power BI Home page, select Get data at lower left to start the process of loading your Power BI Desktop report.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativet Hent data.

På neste side velger du Hent fra seksjonen Filer.On the next page, select Get from the Files section.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser skjermen Hent data.

Velg Lokal fil på neste side.On the next page, select Local File. Gå til og velg filen .pbix fra Power BI Desktop, og velg Åpne.Browse to and select your Power BI Desktop .pbix file, and select Open.

Etter at filen blir importert kan du se den listet under Mitt arbeidsområde > Rapporter i venstre rute i Power BI-tjenesten.After the file imports, you can see it listed under My workspace > Reports in the left pane of the Power BI service.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser en fil importert til Power BI.

Når du velger filen vil første side av rapporten vises.When you select the file, the first page of the report appears. Du kan velge andre sider fra fanene til venstre i rapporten.You can select different pages from the tabs at the left of the report.

Du kan gjøre endringer i en rapport i Power BI-tjenesten ved å velge Flere alternativer > Rediger fra toppen av rapportlerretet.You can make changes to a report in the Power BI service by selecting More options > Edit from the top of the report canvas. Velg Lagre en kopi for å lagre endringene dine.To save your changes, select Save a copy.

Skjermbilde av Power BI Desktop som viser alternativene Rediger og Lagre.

Du kan lage alle slags interessante visualobjekter i Power BI-tjenesten fra rapporten, som du kan feste til et instrumentbord.There are all sorts of interesting visuals you can create from your report in the Power BI service, which you can pin to a dashboard. Hvis du vil lære mer om instrumentbord i Power BI-tjenesten, kan du se Tips til utforming av et flott instrumentbord.To learn about dashboards in the Power BI service, see Tips for designing a great dashboard. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter, deler og endrer instrumentbord, kan du se Dele et instrumentbord.For more information about creating, sharing, and modifying dashboards, see Share a dashboard.

For å dele en rapport eller et instrumentbord kan du velge Del øverst på siden for den åpne rapporten eller instrumentbordet, eller velge ikonet Del ved siden av navnet på rapporten eller instrumentbordet i listene Mitt arbeidsområde > Rapporter eller Mitt arbeidsområde > Instrumentbord.To share a report or dashboard, select Share at the top of the open report or dashboard page, or select the Share icon next to the report or dashboard name in the My workspace > Reports or My workspace > Dashboards lists.

Fullfør skjermen Del rapport eller Del instrumentbord for å sende en e-post eller hente en kobling for å dele rapporten eller instrumentbordet med andre.Complete the Share report or Share dashboard screen to send an email or get a link to share your report or dashboard with others.

Skjermbilde av Power BI Desktop, som viser skjermen Del rapport.

Det finnes mange overbevisende datarelaterte sammenstillinger og visualiseringer du kan lage med Power BI Desktop og Power BI-tjenesten.There are many compelling data-related mash-ups and visualizations you can do with Power BI Desktop and the Power BI service.

Neste trinnNext steps

Power BI Desktop støtter tilkobling til en diagnoseport.Power BI Desktop supports connecting to a diagnostics port. Med diagnoseporten kan andre verktøy koble til og utføre stakksporing for diagnoseformål.The diagnostics port allows other tools to connect to and perform traces for diagnostic purposes. Når du bruker diagnoseporten støttes ikke utføring av endringer i modellen. Endringer til modellen kan føre til korrumpering og datatap.When using the diagnostics port, making any changes to the model is not supported. Changes to the model may lead to corruption and data loss.

Hvis du vil ha mer informasjon om de mange mulighetene i Power BI Desktop, kan du sjekke ut følgende ressurser:For more information on the many capabilities of Power BI Desktop, check out the following resources: