Grunnleggende konsepter for designere i Power BI-tjenestenBasic concepts for designers in the Power BI service

Målet med denne artikkelen er å orientere deg om Power BI-tjenesten: hva de ulike elementene er, hvordan de fungerer sammen og hvordan du kan arbeide med dem.The aim of this article is to orient you to the Power BI service: what the different elements are, how they work together, and how you can work with them. Du kan få mer ut av den hvis du allerede har registrert deg for Power BI-tjenesten og lagt til noen data.You may get more out of it if you've already signed up for the Power BI service and added some data. Som designer vil oppretting av rapporter i Power BI Desktop vanligvis være en vanlig arbeidsflyt.As a designer, your typical workflow is usually to start by creating reports in Power BI Desktop. Deretter publiserer du rapportene til Power BI-tjenesten der du kan fortsette å endre dem.Then you publish them to the Power BI service, where you can continue modifying them. Du kan også opprette instrumentbordene basert på rapportene i Power BI-tjenesten.You also create the dashboards based on your reports in the Power BI service.

Hvis du ikke har egne rapporter ennå, kan du installere et Eksempel på Power BI for denne artikkelen.For this article, if you don't have your own reports yet try installing one of the Power BI samples.

Diagram som viser et skjermbilde av Hjem-skjermen i Power B I-tjenesten i en nett leser med nummererte områder oppført nedenfor.

Når du åpner Power BI-tjenesten i en nettleser, begynner du på startskjermen.When you open the Power BI service in a browser, you start at your Home screen. Her er elementene som kan vises:Here are the elements you may see:

 1. NavigasjonsruteNavigation pane
 2. Microsoft 365 – startprogram for apperMicrosoft 365 app launcher
 3. Hjem-knappen for Power BIPower BI home button
 4. Ikonknapper, inkludert innstillinger, hjelp og tilbakemeldingIcon buttons, including settings, help, and feedback
 5. SøkeboksSearch box
 6. Favoritter og ofte brukte instrumentbord, rapporter og arbeidsområderFavorite and frequent dashboards, reports, and workspaces
 7. Nylige instrumentbord, rapporter og arbeidsområderRecent dashboards, reports, and workspaces
 8. Dine arbeidsområderYour workspaces

Du ogsSluttbrukerne for rapporter og instrumentbord har samme startside i Power BI-tjenesten i en nettleser.You and the end users for your reports and dashboards have the same start experience in the Power BI service in a browser.

Vi ser nærmere på disse funksjonene senere, men først skal vi gå gjennom noen Power BI-konsepter.We'll dig into these features later, but first let's review some Power BI concepts. Det kan hende du vil begynne med å se denne videoen.Or you might want to watch this video first. Will gjennomgår de grunnleggende konseptene i denne videoen og gir deg en omvisning i Power BI-tjenesten.In the video, Will reviews the basic concepts and gives a tour of the Power BI service.

Power BI-konsepterPower BI concepts

De fem store byggesteinene i Power BI er som følger: instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker, datasett og dataflyter.The five major building blocks of Power BI are: dashboards, reports, workbooks, datasets, and dataflows. Alle er organisert i arbeidsområder og opprettet på kapasiteter.They're all organized into workspaces, and they're created on capacities. Det er viktig å forstå kapasiteter og arbeidsområder før vi tar for oss de fem byggesteinene, så la oss starte med dem.It's important to understand capacities and workspaces before we dig into the five building blocks, so let's start there.

KapasiteterCapacities

Kapasiteter er et sentralt Power BI-konsept som representerer et sett med ressurser (lagring, prosessor og minne) som brukes til å drifte og levere Power BI-innhold.Capacities are a core Power BI concept representing a set of resources (storage, processor, and memory) used to host and deliver your Power BI content. Kapasiteter er enten delte eller dedikerte.Capacities are either shared or dedicated. En delt kapasitet deles med andre Microsoft-kunder, mens en dedikert kapasitet er viet til en enkeltkunde.A shared capacity is shared with other Microsoft customers, while a dedicated capacity is fully committed to a single customer. Dedikerte kapasiteter krever et abonnement. Du finner en fullstendig beskrivelse i artikkelen om behandling av Premium-kapasiteter.Dedicated capacities require a subscription, and are fully described in the Managing Premium capacities article.

Arbeidsområder opprettes som standard på en delt kapasitet.By default, workspaces are created on a shared capacity. I delt kapasitet kjører arbeidsbelastningene på databehandlingsressurser som deles med andre kunder.In shared capacity, workloads run on computational resources shared with other customers. Ettersom kapasiteten må dele ressurser, angis det begrensninger for å sikre «fair play», for eksempel for maksimal modellstørrelse (1 GB) og maksimal daglig oppdateringsfrekvens (åtte ganger per dag).As the capacity must share resources, limitations are imposed to ensure "fair play", such as the maximum model size (1 GB) and maximum daily refresh frequency (eight times per day).

ArbeidsområderWorkspaces

Arbeidsområder opprettes på kapasiteter.Workspaces are created on capacities. De er i hovedsak beholdere for instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker, datasett og dataflyter i Power BI.Essentially, they are containers for dashboards, reports, workbooks, datasets, and dataflows in Power BI.

Det finnes to typer arbeidsområder: Mitt arbeidsområde og arbeidsområder.There are two types of workspaces: My workspace and workspaces.

 • Mitt arbeidsområde er det personlige arbeidsområdet der Power BI-kunder kan arbeide med sitt eget innhold.My workspace is the personal workspace for any Power BI customer to work with your own content. Det er bare du som har tilgang til ditt personlige Mitt arbeidsområde.Only you have access to your My workspace. Du kan dele instrumentbord og rapporter fra Mitt arbeidsområde.You can share dashboards and reports from your My Workspace. Hvis du ønsker å samarbeide på instrumentbord og rapporter eller opprette en app, må du bruke et arbeidsområde.If you want to collaborate on dashboards and reports, or create an app, then you want to work in a workspace.

 • Arbeidsområder brukes til å samarbeide på og til å dele innhold med kolleger.Workspaces are used to collaborate and share content with colleagues. Du kan legge til kolleger i arbeidsområdene og samarbeide på instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker og datasett.You can add colleagues to your workspaces and collaborate on dashboards, reports, workbooks, and datasets. Alle medlemmene i arbeidsområdet må ha Power BI Pro-lisenser, med ett unntak.With one exception, all workspace members need Power BI Pro licenses. Les mer om de nye arbeidsområdene.Read more about the new workspaces.

  I arbeidsområder kan du også opprette, publisere og behandle apper for organisasjonen din.Workspaces are also the places where you create, publish, and manage apps for your organization. Se på arbeidsområder som samlingsområder og beholdere for innholdet som utgjør en Power BI-app.Think of workspaces as staging areas and containers for the content that will make up a Power BI app. Hva er så en app?So what is an app? Det er en samling av instrumentbord og rapporter som er bygget for å levere viktige måledata til Power BI-forbrukerne i organisasjonen din.It's a collection of dashboards and reports built to deliver key metrics to the Power BI consumers in your organization. Apper er interaktive, men forbrukerne kan ikke redigere dem.Apps are interactive, but consumers can't edit them. Brukerne av appene, kollegene som har tilgang til dem, trenger ikke nødvendigvis Pro-lisenser.App consumers, the colleagues who have access to the apps, don't necessarily need Pro licenses.

Hvis du vil ha mer informasjon om deling generelt, kan du begynne med måter å dele instrumentbord du arbeider på.To learn more about sharing in general, start with Ways to share dashboards your work.

Nå skal vi ta for oss de fem byggesteinene i Power BI.Now, on to the five Power BI building blocks.

DataflyterDataflows

En dataflyt hjelper organisasjoner med å samle data fra ulike kilder.A dataflow helps organizations to unify data from disparate sources. Dataflyter er valgfrie og brukes ofte i komplekse eller større prosjekter.They are optional, and are often used in complex or larger projects. De representerer data som er klargjort og samlet for bruk av datasett.They represent data prepared and staged for use by datasets. De kan imidlertid ikke brukes direkte som en kilde for rapportering.However, they can't be used directly as a source for reporting. De drar nytte av den omfattende samlingen av Microsoft-datakoblinger, som gjør det mulig å ta inn data fra lokale og skybaserte datakilder.They leverage the extensive collection of Microsoft data connectors, enabling the ingestion of data from on-premises and cloud-based data sources.

Dataflyter blir bare opprettet og administrert i arbeidsområder (men ikke i Mitt arbeidsområde), og de lagres som enheter i Common Data Model (CDM) i Azure Data Lake Storage Gen2.Dataflows are only created and managed in workspaces (but not My Workspace), and they are stored as entities in the Common Data Model (CDM) in Azure Data Lake Storage Gen2. Vanligvis er de planlagt til å bli oppdatert regelmessig for å lagre oppdaterte data.Typically, they're scheduled to refresh on a recurring basis to store up-to-date data. De egner seg godt til å klargjøre data som skal brukes – og eventuelt også gjenbrukes – av datasettene dine.They're great for preparing data for use—and potential re-use—by your datasets. Du finner mer informasjon i artikkelen om selvbetjent klargjøring av data i Power BI.For more information, see the Self-service data prep in Power BI article.

Du kan ikke ha instrumentbord eller rapporter uten data (du kan forsåvidt ha tomme instrumentbord og tomme rapporter, men de er ikke nyttige uten data), så derfor går vi videre til datasett.You can't have dashboards or reports without data (well, you can have empty dashboards and empty reports, but they're not useful until they have data), so let's now introduce datasets.

DatasettDatasets

Et datasett er en samling data som du importerer eller kobler til.A dataset is a collection of data that you import or connect to. Med Power BI kan du koble til og importere alle typer datasett, og samle alt samme på ett sted.Power BI lets you connect to and import all sorts of datasets and bring all of it together in one place. Datasett kan også hente data fra dataflyter.Datasets can also source data from dataflows.

Datasett er tilknyttet med arbeidsområder, og ett enkelt datasett kan være en del av mange arbeidsområder.Datasets are associated with workspaces and a single dataset can be part of many workspaces. Når du åpner et arbeidsområde, ser du de tilknyttede datasettene under Datasett-fanen. Hvert datasett representerer en enkelt datakilde, for eksempel, et Excel-regneark på OneDrive, eller et lokalt SSAS tabulært datasett eller et Salesforce-datasett.When you open a workspace, the associated datasets are listed under the Datasets tab. Each listed dataset represents a single source of data, for example, an Excel workbook on OneDrive, or an on-premises SSAS tabular dataset, or a Salesforce dataset. Det finnes støtte for mange forskjellige datakilder, og vi legger kontinuerlig til flere.There are many different data sources supported, and we're adding new ones all the time. Se listen over datasettyper som kan brukes med Power BI.See the list of dataset types that you can use with Power BI.

I eksemplet nedenfor har jeg valgt arbeidsområdet «Salg og markedsføring» og klikket på Datasett-fanen.In the example below, I've selected the "Sales and marketing" workspace and clicked the tab for Datasets.

Skjermbilde av Power B I, som viser et eksempel på et arbeidsområde der Datasett er valgt.

ETT datasett...ONE dataset...

 • kan brukes flere ganger i ett eller flere arbeidsområder.can be used over and over in one or in many workspaces.

 • kan brukes i mange forskjellige rapporter.can be used in many different reports.

 • Visualiseringer fra det ene datasettet kan vises på mange forskjellige instrumentbord.Visualizations from that one dataset can display on many different dashboards.

  Diagram som viser Datasettrelasjoner til Rapporter og Instrumentbord.

Du kobler til eller importerer et datasett ved å velge Hent data nederst i navigasjonsruten.To connect to or import a dataset, select Get Data at the bottom of the nav pane. Følg anvisningene for å koble til eller importere den spesifikke kilden, og legge til datasett i det aktive arbeidsområdet.Follow the instructions to connect to or import the specific source and add the dataset to the active workspace. Nye datasett merkes med en gul stjerne.New datasets are marked with a yellow asterisk. Arbeidet du gjør i Power BI, endrer ikke det underliggende datasettet.The work you do in Power BI doesn't change the underlying dataset.

Datasett som er lagt til av et medlem av arbeidsområdet, er tilgjengelige for de andre medlemmene av arbeidsområdet med en rolle som administrator, medlem, eller bidragsyter.Datasets added by one workspace member are available to the other workspace members with an admin, member, or contributor role.

Datasett kan oppdateres, få nytt navn, utforskes og fjernes.Datasets can be refreshed, renamed, explored, and removed. Bruk et datasett til å opprette en ny rapport, eller for å få rask innsikt.Use a dataset to create a report from scratch or by running quick insights. Hvis du vil se hvilke rapporter og instrumentbord som allerede bruker et datasett, velger du Vis relaterte.To see which reports and dashboards are already using a dataset, select View related. Hvis du vil utforske et datasett, velger du det.To explore a dataset, select it. Det du faktisk gjør, er å åpne datasettet i redigeringsprogrammet for rapporten. Der kan du se nærmere på dataene ved å opprette visualiseringer.What you're actually doing is opening the dataset in the report editor where you can really start exploring into the data by creating visualizations.

La oss gå videre til neste emne – rapporter.Now, let's move on to the next topic—reports.

Ta et dypdykkDig deeper

RapporterReports

En Power BI-rapport er én eller flere sider med visualiseringer, for eksempel linjediagrammer, kart og trekart.A Power BI report is one or more pages of visualizations such as line charts, maps, and treemaps. Visualiseringer kalles også visualobjekter.Visualizations are also called visuals. Alle visualiseringene i rapporten stammer fra ett enkelt datasett.All of the visualizations in a report come from a single dataset. Du kan opprette rapporter fra grunnen av i Power BI, importere dem med instrumentbord som kolleger deler med deg, eller Power BI kan opprette dem når du kobler deg til datasett fra Excel, Power BI Desktop, databaser og programvare som tjeneste (SaaS).You can create reports from scratch within Power BI, import them with dashboards that colleagues share with you, or Power BI can create them when you connect to datasets from Excel, Power BI Desktop, databases, and SaaS applications. Når du for eksempel kobler til en Excel-arbeidsbok som inneholder Power View-ark, oppretter Power BI en rapport basert på disse arkene.For example, when you connect to an Excel workbook that contains Power View sheets, Power BI creates a report based on those sheets. Og når du kobler til et SaaS-program, importerer Power BI en forhåndsbygd rapport.And when you connect to an SaaS application, Power BI imports a pre-built report.

Det finnes to moduser for å vise og samhandle med rapporter: Lesevisning og redigeringsvisning.There are two modes to view and interact with reports: Reading view and Editing view. Når du åpner en rapport, åpnes den i lesevisning.When you open a report, it opens in Reading view. Hvis du har redigeringstillatelser, ser du Rediger rapport i hjørnet øverst til venstre, og du kan vise rapporten i redigeringsvisning.If you have edit permissions, then you see Edit report in the upper-left corner, and you can view the report in Editing view. Hvis en rapport er i et arbeidsområde, kan alle med en rolle som administrator, medlems, eller bidragsyter redigere den.If a report is in a workspace, everyone with an admin, member, or contributor role can edit it. De har tilgang til alle funksjonene for å utforske, utforme, bygge og dele i redigeringsvisning for rapporten.They have access to all the exploring, designing, building, and sharing capabilities of Editing view for that report. Personene de deler rapporten med, kan utforske og samhandle med rapporten ved bruk av lesevisning.The people they share the report with can explore and interact with the report in Reading view.

Når du åpner et arbeidsområde, ser du de tilknyttede rapportene under Rapporter-fanen. Hver oppførte rapport representerer én eller flere sider med visualiseringer, som er basert på bare ett av de underliggende datasettene.When you open a workspace, the associated reports are listed under the Reports tab. Each listed report represents one or more pages of visualizations based on only one of the underlying datasets. Du åpner en rapport ved å velge den.To open a report, select it.

Når du åpner en app, ser du et instrumentbord.When you open an app, you're presented with a dashboard. Du får tilgang til den underliggende rapporten ved å velge en instrumentbordflis (mer om disse senere) som ble festet fra en rapport.To access an underlying report, select a dashboard tile (more on tiles later) that was pinned from a report. Vær oppmerksom på at ikke alle fliser festes fra rapporter. Det kan derfor hende du må klikke på et par fliser for å finne rapporten.Keep in mind that not all tiles are pinned from reports, so you may have to click a few tiles to find a report.

Rapporten åpnes i lesevisning som standard.By default, the report opens in Reading view. Du velger bare Rediger rapport for å åpne den i redigeringsvisning (hvis du har de nødvendige tillatelsene).Just select Edit report to open it in Editing view (if you have the necessary permissions).

I eksemplet nedenfor har jeg valgt arbeidsområdet «Salg og markedsføring» og klikket på fanen for rapporter.In the example below, I selected the "Sales and marketing" workspace and clicked the tab for Reports.

Skjermbilde av Power B I, som viser eksempel på arbeidsområde der Rapporter er valgt.

ÉN rapport...ONE report...

 • er en del av ett enkelt arbeidsområde.is contained in a single workspace.

 • kan knyttes til flere instrumentbord i det aktuelle arbeidsområdet.can be associated with multiple dashboards within that workspace. Festede fliser fra den ene rapporten kan vises på flere instrumentbord.Tiles pinned from that one report can appear on multiple dashboards.

 • kan opprettes ved bruk av data fra ett datasett.can be created using data from one dataset. Power BI Desktop kan kombinere mer enn en datakilde i ett enkelt datasett i en rapport, og denne rapporten kan importeres til Power BI.Power BI Desktop can combine more than one data source into a single dataset in a report, and that report can be imported into Power BI.

  Diagram som viser Rapportrelasjoner til datasett og instrumentbord.

Ta et dypdykkDig deeper

InstrumentbordDashboards

Et instrumentbord er noe du oppretter i Power BI-tjenesten, eller som en kollega oppretter i Power BI-tjenesten, og deler med deg.A dashboard is something you create in the Power BI service or something a colleague creates in the Power BI service and shares with you. Det er én enkelt arbeidssone som inneholder ingen eller flere fliser og kontrollprogram.It is a single canvas that contains zero or more tiles and widgets. Hver flis som festes fra en rapport eller fra Spørsmål og svar, viser én enkelt visualisering som ble opprettet fra et datasett og festet til instrumentbordet.Each tile pinned from a report or from Q&A displays a single visualization that was created from a dataset and pinned to the dashboard. Hele rapportsider kan også festes til et instrumentbord som en enkeltflis.Entire report pages can also be pinned to a dashboard as a single tile. Det finnes mange måter du kan feste fliser til instrumentbordet på, alt for mange for dette oversiktsemnet.There are many ways to add tiles to your dashboard; too many to be covered in this overview topic. Hvis du vil lære mer, kan du se Instrumentfliser i Power BI.To learn more, see Dashboard tiles in Power BI.

Hvorfor oppretter man instrumentbord?Why do people create dashboards? Her ser du noen av årsakene:Here are just some of the reasons:

 • Hvis du vil se en kjapp oversikt over all informasjonen som er nødvendig for å treffe beslutninger.to see, in one glance, all the information needed to make decisions.
 • Hvis du vil overvåke den viktigste informasjonen om virksomheten din.to monitor the most-important information about your business.
 • Hvis du vil sørge for at kollegene er oppdaterte, at de viser og bruker den samme informasjonen.to ensure all colleagues are on the same page, viewing and using the same information.
 • Hvis du vil overvåke tilstanden til virksomheten eller produkt- eller forretningsenheten, markedsføringskampanjen og så videre.to monitor the health of a business or product or business unit or marketing campaign, etc.
 • Hvis du vil opprette en egendefinert visning av et større instrumentbord – med alle måledataene som er viktige for deg.to create a personalized view of a larger dashboard -- all the metrics that matter to you.

Når du åpner et arbeidsområde, ser du de tilknyttede instrumentbordene under Instrumentbord-fanen. Du åpner et instrumentbord ved å velge det.When you open a workspace, the associated dashboards are listed under the Dashboards tab. To open a dashboard, select it. Når du åpner en app, ser du et instrumentbord.When you open an app, you'll be presented with a dashboard. Hvert instrumentbord representerer en egendefinert visning av noen delsett av de(t) underliggende datasettet (-ene).Each dashboard represents a customized view of some subset of the underlying dataset(s). Hvis du eier et datasett, har du også tillatelse til å redigere de(t) underliggende datasettet (-ene) og rapportene.If you own the dashboard, you'll also have edit access to the underlying dataset(s) and reports. Hvis et instrumentbord ble delt med deg, kan du samhandle med instrumentbordet og de underliggende rapportene, men du kan ikke lagre noen endringer.If the dashboard was shared with you, you'll be able to interact with the dashboard and any underlying reports, but will not be able to save any changes.

Det er mange forskjellige måter du eller kolleger kan dele et instrumentbord på.There are many different ways that you, or a colleague, can share a dashboard. Power BI Pro er påkrevd for å dele et instrumentbord, og kan også være påkrevd for å vise et delt instrumentbord.Power BI Pro is required for sharing a dashboard and may be required for viewing a shared dashboard.

ETT instrumentbord...ONE dashboard...

 • er knyttet til én enkelt arbeidssoneis associated with a single workspace

 • kan vise visualiseringer fra mange forskjellige datasettcan display visualizations from many different datasets

 • kan vise visualiseringer fra mange forskjellige rapportercan display visualizations from many different reports

 • kan vise visualiseringer som ble festet fra andre verktøy (for eksempel Excel)can display visualizations pinned from other tools (for example, Excel)

  Diagram som viser Datasettrelasjoner til rapporter og instrumentbord.

Ta et dypdykkDig deeper

ArbeidsbøkerWorkbooks

Arbeidsbøker er en spesiell type datasett.Workbooks are a special type of dataset. Hvis du har lest avsnittet Datasett ovenfor, vet du nesten alt du trenger å vite om arbeidsbøker.If you've read the Datasets section above, you know almost all you need to know about workbooks. Men kanskje du lurer på hvorfor Power BI noen ganger klassifiserer en Excel-arbeidsbok som et datasett, og andre ganger som en arbeidsbok.But you may be wondering why sometimes Power BI classifies an Excel workbook as a Dataset and other times as a Workbook.

Når du bruker Hent data med Excel-filer, får du muligheten til å importere og koble til filen.When you use Get data with Excel files, you have the option to Import or Connect to the file. Når du velger Koble til, vil arbeidsboken vises i Power BI akkurat som den ville blitt i Excel Online.When you choose Connect, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Men i motsetning til Excel Online, har du noen flotte funksjoner som kan hjelpe deg med å feste elementer fra regnearkene direkte til instrumentbordene.But, unlike Excel Online, you'll have some great features to help you pin elements from your worksheets right to your dashboards.

Du kan ikke redigere arbeidsboken i Power BI.You can't edit your workbook in Power BI. Hvis du trenger å gjøre noen endringer, kan du klikke på Rediger, og deretter velge å redigere arbeidsboken i Excel Online, eller åpne den i Excel på datamaskinen.But if you need to make some changes, you can click Edit, and then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. Eventuelle endringer du gjør lagres i arbeidsboken på OneDrive.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive.

Ta et dypdykkDig deeper

Et instrumentbord i Mitt arbeidsområdeA dashboard in My Workspace

Vi har tatt for oss arbeidsområder og byggeblokker.We've covered workspaces and building blocks. La oss sette den sammen og se gjennom delene som utgjør instrumentbordopplevelsen i Power BI-tjenesten.Let's bring it together and review the pieces that make up the dashboard experience in the Power BI service.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten i en nettleser, som viser nummererte funksjoner oppført nedenfor.

1. Navigasjonsrute1. Navigation pane

Bruk navigasjonsruten til å finne og bevege deg mellom arbeidsområdene og Power BI-byggesteinene: instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker og datasett.Use the nav pane to locate and move between your workspaces and the Power BI building blocks: dashboards, reports, workbooks, and datasets.

Skjermbilde av Power B I-tjeneste, som viser Navigasjonsruten.

 • Velg Hent data for å legge til datasett, rapporter og instrumentbord i Power BI.Select Get Data to add datasets, reports, and dashboards to Power BI.
 • Vis og skjul navigasjonsruten med dette ikonetExpand and collapse the nav pane with this icon Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser Navigasjonsrute-ikonet...
 • Åpne eller behandle favorittinnholdet ditt ved å velge Favoritter.Open or manage your favorite content by selecting Favorites.
 • Vis og åpne det nyeste innholdet ved å velge Nylig.View and open your most-recently visited content by selecting Recent
 • Vis, åpne eller slett en app ved å velge Apper.View, open, or delete an app by selecting Apps.
 • Delte en kollega innhold med deg?Did a colleague share content with you? Velg Delt med meg for å søke og sortere innholdet for å finne det du trenger.Select Shared with me to search and sort that content to find what you need.
 • Vis og åpne arbeidsområdene ved å velge Arbeidsområder.Display and open your workspaces by selecting Workspaces.

Klikk én gang på disse elementene:Single-click these elements:

 • et ikon eller en overskrift for å åpne i innholdsvisningan icon or heading to open in content view
 • en høyrepil (>) for å åpne en undermeny for Favoritter, Nylige og Arbeidsområder.a right arrow (>) to open a flyout menu for Favorites, Recent, and Workspaces.
 • et vinkeltegnikon for å vise en liste over instrumentbord, rapporter, arbeidsbøker og datasett fra Mitt arbeidsområde.a chevron icon to display the My Workspace scrollable list of dashboards, reports, workbooks, and datasets.

2. Arbeidssone2. Canvas

Fordi vi åpnet et instrumentbord, viser arbeidssoneområdet visualiseringsfliser.Because we've opened a dashboard, the canvas area displays visualization tiles. Hvis vi for eksempel hadde åpnet redigeringsprogrammet for rapport, ville lerretsområdet ha vist en rapportside.If for example, we had opened the report editor, the canvas area would display a report page.

Instrumentbord består av fliser.Dashboards are composed of tiles. Fliser opprettes i redigeringsvisning i rapporter, spørsmål og svar, andre instrumentbord, og kan festes fra Excel, SSRS og mer.Tiles are created in report Editing view, Q&A, other dashboards, and can be pinned from Excel, SSRS, and more. En spesiell type flis med navn kontrollprogram legges direkte til på instrumentbordet.A special type of tile called a widget is added directly onto the dashboard. Flisene som vises på et instrumentbord ble plassert der av oppretteren/eieren av rapporten.The tiles that appear on a dashboard were specifically put there by a report creator/owner. Det å legge til en flis på et instrumentbord kalles festing.The act of adding a tile to a dashboard is called pinning.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser instrumentbordlerretet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Instrumentbord (ovenfor).For more information, see Dashboards (above).

3. Boks for spørsmål og svar3. Q&A question box

Én måte du kan utforske dataene dine på, er å la Spørsmål og svar for Power BI gi deg et svar i form av en visualisering.One way to explore your data is to ask a question and let Power BI Q&A give you an answer, in the form of a visualization. Spørsmål og svar kan brukes for å legge til innhold på et instrumentbord eller i en rapport.Q&A can be used to add content to a dashboard or report.

Spørsmål og svar ser etter et svar i datasettet (-ene) som er koblet til instrumentbordet.Q&A looks for an answer in the dataset(s) connected to the dashboard. Et tilkoblet datasett er et som har minst én flis festet til instrumentbordet.A connected dataset is one that has at least one tile pinned to that dashboard.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser spørsmålboksen i Spørsmål og svar.

Når du begynner å skrive inn spørsmålet, tar Spørsmål og svar deg til siden for Spørsmål og svar.As soon as you start to type your question, Q&A takes you to the Q&A page. Mens du skriver, hjelper Spørsmål og svar deg med å stille det riktige spørsmålet og finne det beste svaret med omformuleringer, autofyll, forslag og mer.As you type, Q&A helps you ask the right question and find the best answer with rephrasings, autofill, suggestions, and more. Når du har en visualisering (et svar) du liker, kan du feste dette til instrumentbordet.When you have a visualization (answer) you like, pin it to your dashboard. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Spørsmål og svar i Power BI.For more information, see Q&A in Power BI.

4. Ikoner i den svarte topptekstlinjen4. Icons in the black header bar

Ikonene øverst i høyre hjørne er ressursene for innstillinger, varsler, nedlastinger, hjelp, slå det nye utseendet på eller av og du kan bruke disse for å gi tilbakemelding til Power BI-teamet.The icons in the upper right corner are your resource for settings, notifications, downloads, getting help, turning the New look on or off, and providing feedback to the Power BI team.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser ikonknappene.

5. Instrumentbordtittel (navigasjonsbane eller søkebaner)5. Dashboard title (navigation path, or breadcrumbs)

Det er ikke alltid enkelt å finne ut hvilket arbeidsområde og instrumentbord som er aktivt, derfor oppretter Power BI en navigasjonsnbane for deg.It's not always easy to figure out which workspace and dashboard are active, so Power BI creates a navigation path for you. I dette eksemplet ser vi arbeidsområdet (Mitt arbeidsområde) og instrumentbordtittelen (Eksempel på detaljhandelsanalyse).In this example, we see the workspace (My workspace) and the dashboard title (Retail Analysis Sample). Hvis vi åpnet en rapport, ville navnet på rapporten bli tilføyd i slutten av navigasjonsbanen.If we opened a report, the name of the report would be appended to the end of the navigation path. Hver del av banen er en aktiv hyperkobling.Each section of the path is an active hyperlink.

Legg merke til «C»-ikonet etter instrumentbordtittelen.Notice the "C" icon after the dashboard title. Dette instrumentbordet har dataklassifiseringsmerke for «konfidensielt».This dashboard has a data classification tag of "confidential." Merket identifiserer sensitiviteten og sikkerhetsnivået til dataene.The tag identifies the sensitivity and security level of the data. Hvis administratoren din har slått på dataklassifisering, har hvert instrumentbord et standard kodesett.If your Admin has turned on data classification, every dashboard will have a default tag set. Instrumentbordeiere bør endre koden slik at den samsvarer med instrumentbordets riktige sikkerhetsnivå.Dashboard owners should change the tag to match their dashboard's proper security level.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser Dataklassifisering-ikonet.

6. Microsoft 365 – startprogram for apper6. Microsoft 365 app launcher

Med startprogrammet får du enkel tilgang til alle Microsoft 365-appene med bare ett klikk.With the app launcher, all your Microsoft 365 apps are easily available with one click. Herfra kan du raskt åpne e-post, dokumenter, kalendere og mer.From here, you can quickly launch your email, documents, calendar, and more.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser Office-startprogrammet for apper.

7. Hjemmeside for Power BI7. Power BI home

Hvis du velger Power BI, kommer du tilbake til Power BI-startsiden.Selecting Power BI brings you back to your Power BI home.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser ikonet for å gå tilbake til Power B I Start.

8. Merkede ikoner i den grå menylinjen8. Labeled icons in the gray menu bar

Dette området på skjermen inneholder ytterligere alternativer for samhandling med innholdet (i dette tilfellet med instrumentbordet).This area of the screen contains additional options for interacting with the content (in this case, with the dashboard). I tillegg til de merkede ikonene du ser på skjermen, kan du klikke på Flere alternativer (...) for å se alternativer for duplisering, utskrift, oppdatering av instrumentbordet og mer.Besides the labeled icons you can see, selecting the More options (…) reveals options for duplicating, printing, refreshing the dashboard and more.

Skjermbilde av Power B I-tjenesten, som viser ikonknappene med etiketter.

Neste trinnNext steps