Omvisning i redigeringsprogrammet for rapporter i Power BITour the report editor in Power BI

I Power BI Desktop og i Power BI-tjenesten kan du bruke redigeringsprogrammet for rapporter til å utforme rapportene som forbrukerne ser, med diagrammer, tabeller, kart og andre visuelle effekter.In Power BI Desktop and in the Power BI service, the report editor is where you design the reports your consumers see, with charts, tables, maps, and other visuals. Det er likt i de to miljøene.It's similar in the two environments. Du begynner vanligvis med å opprette en rapport i Power BI Desktop.Typically you start creating a report in Power BI Desktop. Deretter publiserer du rapporten til Power BI-tjenesten der du kan fortsette å endre den.Then you publish it to the Power BI service, where you can continue modifying it. Power BI-tjenesten er også der du oppretter instrumentbord basert på rapportene dine.The Power BI service is also where you create the dashboards based on your reports.

Når du har opprettet instrumentbord og rapporter, distribuerer du dem til rapportforbrukerne.After you create your dashboards and reports, you distribute them to your report consumers. Avhengig av hvordan du deler dem, kan sluttbrukerne samhandle med dem i lesevisning i Power BI-tjenesten, men ikke redigere dem.Depending on how you share them, your end users can interact with them in Reading view in the Power BI service, but not edit them. Les mer om hva rapportforbrukere kan gjøre i Power BI-tjenesten.Read more about what report consumers can do in the Power BI service.

Denne videoen viser redigeringsprogrammet for rapporter i Power BI Desktop.This video shows the report editor in Power BI Desktop. Denne artikkelen viser også redigeringsprogrammet for rapporter i Power BI Desktop.This article also shows the report editor in Power BI Desktop.

I Power BI-tjenesten er redigeringsprogrammet for rapporter bare tilgjengelig i redigeringsvisningen.In the Power BI service, the report editor is only available in Editing View. Hvis du vil åpne en rapport i redigeringsvisning, må du være rapporteier eller -oppretter eller være en bidragsyter til arbeidsområdet der rapporten er lokalisert.To open a report in Editing view, you must be a report owner or creator, or be a contributor to the workspace that houses the report.

Inndelingene for redigeringsprogram for rapporter

Redigeringsprogrammet for rapporter i Power BI er delt inn i flere hovedavsnitt:The Power BI report editor is divided into several main sections:

  1. Øvre navigasjonsfeltTop navigation bar
  2. RapportlerretReport canvas
  3. FilterrutenFilters pane
  4. VisualiseringsruteVisualizations pane
  5. FeltruteFields pane

1. Det øvre navigasjonsfeltet1. The top navigation bar

En rekke handlinger er tilgjengelige i det øvre navigasjonsfeltet, og nye handlinger legges til kontinuerlig.The actions available from the top navigation bar are numerous, with new actions being added all the time. Hvis du vil ha mer informasjon om en bestemt handling, bruker du innholdsfortegnelsen eller søkefeltet i Power BI-dokumentasjonen.For information about a particular action, use the Power BI documentation table of contents, or Search box.

2. Rapportlerretet2. The report canvas

Rapportlerretet viser arbeidet ditt.The report canvas is where your work displays. Når du bruker felt, filter- og visualiseringsrutene til å opprette visuelle effekter, blir de opprettet og vist på rapportlerretet ditt.When you use the Fields, Filters, and Visualizations panes to create visuals, they are built and displayed on your report canvas. Hver fane nederst på lerretet representerer en side i rapporten.Each tab at the bottom of the canvas represents a page in the report. Velg en fane for å åpne den aktuelle siden.Select a tab to open that page.

Rutene i redigeringsprogrammet for rapporterThe report editor panes

Tre ruter er synlige når du åpner en rapport: Filtre, Visualiseringer og Felter.Three panes are visible when you first open a report: Filters, Visualizations, and Fields. De første to rutene på venstre side, Filtre og Visualisering, kontrollerer hvordan visualiseringene dine ser ut: type, farge, filtrering og formatering.The first two panes on the left, Filters and Visualizations, control what your visualizations look like: type, colors, filtering, and formatting. Den siste ruten på høyre side, Felt, styrer de underliggende dataene som brukes i visualiseringene.The last pane on the right, Fields, manages the underlying data being used in the visualizations. Innholdet som vises i redigeringsprogrammet for rapporter, varierer avhengig av valgene du gjør i rapportlerretet.The content displayed in the report editor varies by selections you make in the report canvas.

Når du for eksempel velger et individuelt visualobjekt som dette kolonnediagrammet:For example, when you select an individual visual such as this column chart:

Redigeringsprogrammet for rapporter i Power BI

Filtre-ruten viser eventuelle filtre på visualobjektet, siden eller på alle sider.The Filters pane displays any filters on the visual, the page, or on all pages. I dette tilfellet finnes det filtre på sidenivå, men ikke filtre på visualobjektnivå.In this case, there are page-level filters, but no visual-level filters.

Toppen av Visualisering-ruten identifiserer typen visualobjekt som er i bruk.The top of the Visualization pane identifies the type of visual in use. I dette eksemplet er et gruppert stående stolpediagram.In this example, a Clustered column chart.

Bunnen av Visualisering-ruten har tre faner:The bottom of the Visualization pane has three tabs:

Felter i visualiseringsfeltene viser feltene i visualobjektet.Fields in the visualization Fields displays the fields in the visual. Du må kanskje rulle nedover for å se alle detaljene.You may have to scroll down to see all the details. Dette diagrammet bruker StoreNumberName og dette årets salg.This chart is using StoreNumberName and This Year Sales.

Malingsrulle-ikonet Formatering Hvis du vil se formateringsruten for den valgte visualiseringen, velger du malingsrulle-ikonet.Paint roller icon Format To display the format pane for the selected visualization, select the paint roller icon.

Forstørrelsesglass-ikon Analyse Hvis du vil vise analyseruten, velger du forstørrelsesglassikonet.magnifying glass icon Analytics To display the Analytics pane, select the magnifying glass icon.

Felter-ruten inneholder en liste over alle tilgjengelige tabeller i datamodellen.The Fields pane lists all the available tables in the data model. Når du utvider en tabell, ser du feltene i tabellen.When you expand a table, you see the fields in that table. Den gule haken angir at minst ett felt i tabellen er i en visualisering.The yellow check mark lets you know that at least one field from that table is in a visualization.

Les videre for å få mer informasjon om hver rute.Read on for details about each pane.

3. Filterruten3. The Filters pane

Bruk filterruten til å vise, angi og endre faste filtre for rapportene dine på side-, rapport- detaljvisnings- og visuell effekt-nivå.Use the Filters pane to view, set, and modify persistent filters to your reports at the page, report, drillthrough, and visual-level. Du kan bruke ad hoc-filtrering på rapportsider og visuelle effekter ved å velge elementer av visualobjekter eller ved hjelp av verktøy som slicere.Yes, you can do ad-hoc filtering on report pages and visuals by selecting elements of the visuals or by using tools like slicers. Filtrering i Filtre-ruten har fordelen at filtertilstanden lagres sammen med rapporten.Filtering in the Filters pane has the advantage that the state of the filters is saved with the report.

Filtre-ruten har en annen kraftig funksjon: du kan filtrere ved hjelp av et felt som ikke allerede er i et av de andre visualobjektene i rapporten.The Filters pane has another powerful feature: you can filter using a field that isn't already in one of the visuals in your report. La meg forklare.Let me explain. Når du oppretter en visualisering, blir alle feltene i visualiseringen automatisk lagt til av Power BI i området for filtre på visualobjektnivå i filterruten.When you create a visualization, Power BI automatically adds all the fields in the visualization to the visual-level filters area of the Filters pane. Hvis du vil angi et filter for visualobjekt, side, detaljvisning eller rapport som bruker et felt som ikke brukes i visualiseringen, trenger du bare å dra det til en av filtersamlingene.If you want to set a visual, page, drillthrough, or report filter using a field that isn't currently used in the visualization, you just drag it to one of the Filters buckets.

Den nye filteropplevelsen gir mer fleksibilitet.The new filter experience offers more flexibility. For eksempel kan du formatere filtre slik at de ser ut som selve rapporten.For example, you can format filters to look like the report itself. Du kan også låse filtre eller skjule dem for rapportforbrukerne.You can also lock filters or hide them from your report consumers.

Ny filtrering

Les mer om den nye filteropplevelsen.Read more about the new filter experience.

4. Visualiseringsruten4. The Visualizations pane

Visualiseringsruten har fire deler.The visualizations pane has four sections itself. Vi starter øverst i ruten.We'll start at the top of the pane.

Øverst i visualiseringsruten

Her velger du visualiseringstypen.Here's where you select a visualization type. De små ikonene viser de ulike typene visualiseringer du kan opprette.The small icons show the different types of visualizations you can create. I bildet ovenfor er boblediagrammet valgt.In the image above, the bubble chart is selected. Hvis du begynner å bygge en visualisering ved å velge felt uten å velge en visualiseringstype først, blir typen visualisering valgt av Power BI.If you start building a visualization by selecting fields without selecting a visualization type first, Power BI picks the visualization type for you. Du kan bruke typen som er valgt av Power BI eller endre den ved å velge et annet ikon.You can keep Power BI's selection, or change the type by selecting a different icon.

Du kan laste ned egendefinerte visualiseringer til Power BI Desktop.You can download custom visualizations to Power BI Desktop. Ikonene til disse vises i denne ruten også.Their icons will show up in this pane, too.

Administrer feltene i en visualiseringManage the fields in a visualization

Bunnen av visualiseringsruten

Samlingene (kalles noen ganger brønner) i denne ruten, varierer avhengig av hvilken type visualisering du har valgt.The buckets (sometimes called wells) in this pane vary depending on the type of visualization you've selected. Hvis du for eksempel har valgt et stolpediagram, ser du akse, forklaring og verdier.For example, if you've selected a bar chart, you see Axis, Legend, and Values. Når du velger et felt eller drar det til lerretet, legger Power BI til dette feltet i en av samlingene.When you select a field or drag it onto the canvas, Power BI adds that field to one of the buckets. Du kan også dra felt fra feltlisten direkte til samlingene.You can also drag fields from the Fields list directly into the buckets. Enkelte samlinger er begrenset til bestemte datatyper.Some buckets are limited to certain types of data. For eksempel kan du ikke legge til ikke-numeriske felter i Verdier-samlingen.For example, Values won't accept non-numeric fields. Hvis du drar et Kategori-felt til Verdier-samlingen, endrer Power BI feltet til Antall av kategori.So if you drag a Category field into the Values bucket, Power BI changes it to Count of Category.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til visualiseringer i Power BI-rapporter.For more information, see Add visualizations to a Power BI report.

Denne delen av ruten har også alternativer for å kontrollere hvordan drillthrough og filter virker.This part of the pane also has options to control drillthrough and filter behavior.

Formatere de visuelle effekteneFormat your visuals

Velg malingsrulle-ikonet for å åpne formateringsruten.Select the paint roller icon to display the Format pane. De tilgjengelige alternativene er avhengige av typen visualisering som er valgt.The options available depend on the type of visualization selected.

Formateringsruten i redigeringsprogrammet for rapporter

Formateringsmulighetene er omfattende.The formatting possibilities are extensive. Hvis du vil lese mer, kan du finne mer informasjon på egen hånd, eller se disse artiklene:To learn more, explore on your own, or visit these articles:

Legge til analyse i visualiseringeneAdd analytics to your visualizations

Velg forstørrelsesglass-ikonet for å åpne analyseruten.Select the magnifying glass icon to display the Analytics pane. De tilgjengelige alternativene er avhengige av typen visualisering som er valgt.The options available depend on the type of visualization selected.

Analyseruten i redigeringsprogrammet for rapporter

Med analyseruten i Power BI-tjenesten kan du legge til dynamiske referanselinjer i visualiseringer og sette fokus på viktige trender eller innsikter.With the Analytics pane in the Power BI service, you can add dynamic reference lines to visualizations, and provide focus for important trends or insights. Se Analyseruten i Power BI Desktop hvis du vil vite mer.To learn more, see Analytics pane in Power BI Desktop.

5. Feltruten5. The Fields pane

Feltruten viser tabellene, mappene og feltene i dataene som kan brukes til å opprette visualiseringer.The Fields pane displays the tables, folders, and fields in your data that are available for you to use to create visualizations.

Feltruten
  • Dra et felt til siden for å starte en ny visualisering.Drag a field onto the page to start a new visualization. Du kan også dra et felt til en eksisterende visualisering for å legge det til i visualiseringen.You can also drag a field onto an existing visualization to add the field to that visualization.

  • Når du setter et merke ved siden av et felt, legger Power BI det aktuelle feltet til i den aktive (eller nye) visualiseringen.When you add a checkmark next to a field, Power BI adds that field to the active (or new) visualization. Det angir også hvilken samling feltet plasseres i.And it also decides which bucket to place that field into. Skal for eksempel feltet brukes som forklaring, akse eller verdi?For example, should the field be used a legend, axis, or value? Power BI forsøker å plassere feltet i en passende samling, men du kan flytte det hvis nødvendig.Power BI makes a best-guess and you can move it from that bucket to another if necessary.

  • Uansett blir hvert valgte felt lagt til i visualiseringsruten i redigeringsprogrammet for rapporter.Either way, each selected field is added to the Visualizations pane in the report editor.

I Power BI Desktop har du også alternativer for å vise/skjule felt, legge til beregninger, og så videre.In Power BI Desktop, you also have options to show/hide fields, add calculations, etc.

FeltikoneneThe field icons

Power BI bruker en rekke ulike ikoner for å angi felttypene i en rapport.Power BI uses a number of different icons to indicate the types of fields in a report. Når du kan gjenkjenne dem, forstår du bedre hvordan de fungerer i forskjellige visualobjekter.When you can recognize them, you understand better how they act in different visuals. Her er noen av de vanligste.Here are some of the more common ones.

IkonIcon BetydningMeaning
Mappe Mappe i Felter-listenFolder in the Fields list
Numerisk felt Numerisk felt: Numeriske felt er aggregater som for eksempel kan summeres eller beregnes.Numeric field: Numeric fields are aggregates that can be summed or averaged, for example. Aggregater importeres med dataene og er definert i datamodellen rapporten er basert på.Aggregates are imported with the data and defined in the data model your report is based on. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aggregater i Power BI-rapporter.For more information, see Aggregates in Power BI reports.
Ikke-numerisk beregnet kolonne Beregnet kolonne med datatype som ikke er numerisk: En ny ikke-numerisk kolonne du oppretter med en DAX-formel (Data Analysis Expressions) som definerer kolonnens verdier.Calculated column with a non-numeric data type: A new non-numeric column you create with a Data Analysis Expressions (DAX) formula that defines the column’s values. Les mer om beregnede kolonner.Read more about calculated columns.
Numerisk beregnet kolonne Numerisk beregnet kolonne: En ny kolonne som du oppretter med en DAX-formel (Data Analysis Expressions) som definerer kolonnens verdier.Numeric calculated column: A new column you create with a Data Analysis Expressions (DAX) formula that defines the column’s values. Les mer om beregnede kolonner.Read more about calculated columns.
Mål Mål: Et beregnet mål har sin egen hardkodede formel.Measure: A measure has its own hard-coded formula. Du kan ikke endre beregningen – hvis det for eksempel er en sum, kan det bare være en sum.You can’t change the calculation, for example, if it’s a sum, it can only be a sum. Verdiene lagres ikke i en kolonne.The values aren't stored in a column. De beregnes løpende, avhengig av hvor de befinner seg i et visualobjekt.They're calculated on the fly, depending solely on their location in a visual. Hvis du vil ha mer informasjon kan du lese Forstå mål.For more information, read Understanding measures.
Målgruppe MålgruppeMeasure group
KPI-ikon KPI: En visuell indikator som viser fremdriften mot et mål.KPI: A visual cue that communicates the amount of progress made toward a measurable goal. Les mer om visualobjekter av nøkkelindikatorer (KPI-er)Read more about Key Performance Indicator (KPI) visuals
Hierarkiikon Felthierarki: Velg pilen for å se feltene som utgjør hierarkiet.Hierarchy of fields: Select the arrow to see the fields that make up the hierarchy. Se denne Power BI-videoen på YouTube om å opprette og arbeide med hierarkier for mer informasjon.Watch this Power BI video on YouTube about Creating and working with hierarchies for more information.
Geo-data Geo-data: Disse plasseringsfeltene kan brukes til å opprette kartvisualiseringer.Geo data: These location fields can be used to create map visualizations.
Identitetsfelt Identitetsfelt: Felter med dette ikonet er unike felter satt til å vise alle verdier, selv om de har duplikater.Identity field: Fields with this icon are unique fields, set to show all values, even if they have duplicates. Dataene kan for eksempel ha oppføringer for to personer med navnet «Ola Nordmann», og hver oppføring behandles som unik.For example, your data might have records for two different people named 'Robin Smith', and each will be treated as unique. De vil ikke bli summert.They won't be summed.
Parameter Parameter: Angi parametere for å gjøre at deler av rapporter og datamodeller (for eksempel et spørringsfilter, en datakildereferanse, en måldefinisjon osv.) avhenger av en eller flere parameterverdier.Parameter: Set parameters to make parts of your reports and data models (such as a query filter, a data source reference, a measure definition, etc.) depend on one or more parameter values. Se dette Power BI-blogginnlegget om spørringsparametere for mer informasjon.See this Power BI blog post about query parameters for more information.
Kalender Kalenderdatofelt med en innebygd datotabellCalendar date field with a built-in date table

Neste trinnNext steps

Opprette en rapportCreate a report

Mer om rapporter i Power BI-tjenesten, Power BI Desktop og Power BI-mobilapper.More about reports in the Power BI service, Power BI Desktop, and Power BI mobile apps.

Grunnleggende konsepter for Power BI-utformingBasic concepts for Power BI designers

Har du flere spørsmål?More questions? Prøv Power BI-fellesskapetTry the Power BI Community