Meer inzicht in abonnementen en licenties in Microsoft 365 voor bedrijvenUnderstand subscriptions and licenses in Microsoft 365 for business

Wanneer u een abonnement op Microsoft 365 voor bedrijven koopt, kunt u zich registreren voor een reeks apps en services die u maandelijks of jaarlijks betaalt.When you buy a subscription to Microsoft 365 for business, you sign up for a set of apps and services that you pay for on either a monthly or an annual basis. Welke toepassingen en services u ontvangt als onderdeel van uw abonnement, is afhankelijk van het product dat u hebt gekocht, zoals Microsoft 365-apps voor bedrijven of Microsoft 365 Business Standard.The applications and services that you receive as part of your subscription depend on which product you purchased, such as Microsoft 365 Apps for business or Microsoft 365 Business Standard. U kunt zien wat er bij elk product wordt geleverd op Microsoft 365 pagina voor kleine en middelgrote bedrijven.You can see what comes with each product on the Microsoft 365 for small and medium-sized businesses page.

Wanneer u een abonnement koopt, geeft u het aantal licenties op dat u nodig hebt, op basis van het aantal personen in uw organisatie.When you buy a subscription, you specify the number of licenses that you need, based on how many people you have in your organization. Nadat u een abonnement hebt gekocht, maakt u accounts voor personen in uw organisatie en wijst u vervolgens een licentie toe aan elke persoon.After you buy a subscription, you create accounts for people in your organization, and then assign a license to each person. Naarmate de behoeften van uw organisatie veranderen, kunt u meer licenties kopen voor nieuwe personen of licenties opnieuw toewijzen aan andere gebruikers wanneer iemand uw organisatie verlaat.As your organizational needs change, you can buy more licenses to accommodate new people, or reassign licenses to other users when someone leaves your organization.

Als u meerdere abonnementen hebt, kunt u licenties toewijzen aan verschillende personen voor elk abonnement.If you have more than one subscription, you can assign licenses to different people for each subscription. U kunt bijvoorbeeld al uw gebruikers toewijzen aan alle Microsoft 365 en services als onderdeel van een Microsoft 365 Business Standard abonnement.For example, you can assign all of your users to all Microsoft 365 applications and services as part of a Microsoft 365 Business Standard subscription. U kunt ook een subset gebruikers toewijzen aan Visio Online via een afzonderlijk Visio abonnement.You can also assign a subset of users to Visio Online through a separate Visio subscription.

Op hoeveel apparaten kan iemand Office installeren?How many devices can people install Office on?

Als uw abonnement een van de volgende producten bevat, kan elke persoon Office op maximaal vijf pc's of Mac, vijf tablets en vijf telefoons installeren.If your subscription includes any of the following products, each person can install Office on up to five PCs or Mac, five tablets, and five phones.

- Microsoft 365-apps voor bedrijven - Microsoft 365-apps voor ondernemingen - Microsoft 365 Business Standard - Microsoft 365 Business Premium - Microsoft 365 A3 - Microsoft 365 A5- Microsoft 365 Apps for business - Microsoft 365 Apps for enterprise - Microsoft 365 Business Standard - Microsoft 365 Business Premium - Microsoft 365 A3 - Microsoft 365 A5

- Microsoft 365 E3 - Microsoft 365 E5 - Office 365 A1 Plus - Office 365 A3 - Office 365 A5 - Office 365 E3 - Office 365 E5- Microsoft 365 E3 - Microsoft 365 E5 - Office 365 A1 Plus - Office 365 A3 - Office 365 A5 - Office 365 E3 - Office 365 E5

Wat gebeurt er wanneer u een licentie aan iemand toewijst?What happens when you assign a license to someone?

In de volgende tabel ziet u wat er automatisch gebeurt als u iemand een licentie toewijst:The following table lists what automatically happens when you assign a license to someone:

Als deze service is opgenomen in het abonnementIf the subscription has this service Gebeurt dit automatischThis automatically happens
Exchange OnlineExchange Online
Er wordt een postvak voor die medewerker gemaakt.A mailbox is created for that person.
Zie 'Instellen...' voor meer informatie over de SLA voor het voltooien van deze taak. berichten in de Microsoft 365-beheercentrum.To learn about the SLA for this task to be completed, see "Setting up..." messages in the Microsoft 365 admin center.
SharePoint OnlineSharePoint Online
De medewerker krijgt machtigingen voor bewerken voor de standaardteamsite van SharePoint Online.Edit permissions to the default SharePoint Online team site are assigned to that person.
Skype voor Bedrijven OnlineSkype for Business Online
De persoon heeft toegang tot de functies die aan de licentie zijn gekoppeld.The person has access to the features associated with the license.
Microsoft 365-apps voor ondernemingenMicrosoft 365 Apps for enterprise
De persoon kan Office apps downloaden op maximaal vijf Macs of pc's, vijf tablets en vijf smartphones.The person can download Office apps on up to five Macs or PCs, five tablets, and five smartphones.

Licenties voor postvakken van niet-gebruikersUnderstand licenses for non-user mailboxes

U hoeft geen licenties toe te wijzen aan resourcepostvakken, postvakken voor vergaderruimten en gedeelde postvakken, behalve wanneer het opslagquotum van 50 GB (gigabytes) is overschreden. Zie de volgende artikelen voor meer informatie over postvakken van niet-gebruikers:You don't need to assign licenses to resource mailboxes, room mailboxes, and shared mailboxes, except when they are over their storage quota of 50 gigabytes (GB). For more about non-user mailboxes, see the following articles:

Wie kunt u licenties toewijzen?Who can assign licenses?

Verschillende typen beheerders kunnen op verschillende manieren met licenties werken, afhankelijk van hun rol. In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende opties. Zie Informatie over beheerdersrollen voor een volledige lijst met rollen en bevoegdheden van beheerders.Different types of admins can work with licenses in different ways, depending on their roles. The following table lists the most common options. For a complete list of admin roles and privileges, see About admin roles.

BeheerdersrolAdmin role Een licentie toewijzenAssign a license Een licentie niet toewijzenUnassign a license Meer licenties kopenBuy more licenses Een account verwijderenDelete an account
FactureringsbeheerderBilling admin
NeeNo
NeeNo
JaYes
NeeNo
Algemene beheerderGlobal admin
JaYes
JaYes
JaYes
JaYes
LicentiebeheerderLicense admin
JaYes
JaYes
NeeNo
NeeNo
ServiceondersteuningsbeheerService Support admin
NeeNo
NeeNo
NeeNo
NeeNo
GebruikersbeheerderUser admin
JaYes
JaYes
NeeNo
JaYes

Licenties kopen of verwijderen voor uw zakelijke abonnement (artikel)Buy or remove licenses for your business subscription (article)
Licenties toewijzen aan gebruikers (artikel)Assign licenses to users (article)
Licenties van gebruikers intrekken (artikel)Unassign licenses from users (article)
Een licentie uit een gedeeld postvak verwijderen (artikel)Remove a license from a shared mailbox (article)