Gids voor inzenders van Microsoft Docs: overzichtMicrosoft Docs contributor guide overview

Welkom bij de gids voor inzenders voor docs.microsoft.com (ook bekend als Docs).Welcome to the docs.microsoft.com (Docs) Contributor Guide!

Meerdere Microsoft-documentatiesets zijn open source en worden gehost op GitHub.Several of the Microsoft documentation sets are open source and hosted on GitHub. Niet alle documentatiesets zijn volledig open source, maar vele hebben een openbare opslagplaats waar u aanbevolen wijzigingen kunt aanbrengen via pull-aanvragen.Not all document sets are completely open source but many have public-facing repos where you can make suggested changes via pull requests. Deze open source-benadering stroomlijnt en verbetert niet alleen de communicatie tussen productengineers, inhoudsteams en klanten, maar biedt ook nog andere voordelen:This open source approach streamlines and improves communication between product engineers, content teams, and customers, and has other advantages:

 • Met openbare planning in opensourceopslagplaatsen kan feedback worden verkregen over welke documenten het meest nodig zijn.Open source repos plan in the open to get feedback on what docs are most needed.
 • Met openbare controles in opensourceopslagplaatsen kan de inhoud die het nuttigst is, in de eerste versie worden gepubliceerd.Open source repos review in the open to publish the most helpful content on our first release.
 • Met openbare updates in opensourceopslagplaatsen is het eenvoudiger om de inhoud doorlopend te verbeteren.Open source repos update in the open to make it easier to continuously improve the content.

De gebruikerservaring op docs.microsoft.com is rechtstreeks geïntegreerd met werkstromen van GitHub om dit nog eenvoudiger te maken.The user experience on docs.microsoft.com integrates GitHub workflows directly to make it even easier. U kunt beginnen door het document te bewerken dat u bekijkt.Start by editing the document you are viewing. Of u kunt helpen door nieuwe onderwerpen te beoordelen of kwaliteitsproblemen te melden.Or, help by reviewing new topics, or create quality issues.

Belangrijk

Op alle opslagplaatsen die naar docs.microsoft.com publiceren, is de Microsoft Open Source-gedragscode of de .NET Foundation-gedragscode van toepassing.All repositories that publish to docs.microsoft.com have adopted the Microsoft Open Source Code of Conduct or the .NET Foundation Code of Conduct. Zie Veelgestelde vragen over de gedragscode voor meer informatie.For more information, see the Code of Conduct FAQ. Of neem contact op via opencode@microsoft.com of conduct@dotnetfoundation.org als u vragen of opmerkingen hebt.Or contact opencode@microsoft.com, or conduct@dotnetfoundation.org with any questions or comments.

Kleine correcties of verduidelijkingen voor de documentatie en codevoorbeelden in de openbare opslagplaatsen vallen onder de gebruiksvoorwaarden van docs.microsoft.com.Minor corrections or clarifications to documentation and code examples in public repositories are covered by the docs.microsoft.com Terms of Use. Bij nieuwe inhoud of belangrijke wijzigingen wordt een opmerking gegenereerd in de pull-aanvraag, waarin u wordt gevraagd om online een gebruiksrechtovereenkomst voor bijdrage (CLA) in te dienen als u geen werknemer van Microsoft bent.New or significant changes generate a comment in the pull request, asking you to submit an online Contribution License Agreement (CLA) if you are not an employee of Microsoft. U moet het onlineformulier invullen voordat we uw pull-aanvraag kunnen beoordelen of accepteren.We need you to complete the online form before we can review or accept your pull request.

Snelle bewerkingen van bestaande documentenQuick edits to existing documents

Met snelle bewerkingen wordt het proces voor het rapporteren en herstellen van kleine fouten en weglatingen in documenten gestroomlijnd.Quick edits streamline the process to report and fix small errors and omissions in documents. Ondanks alle moeite kunnen er toch kleine grammatica- en spelfouten in onze gepubliceerde documenten opduiken.Despite all efforts, small grammar and spelling errors do make their way into our published documents. U kunt fouten rapporteren door een probleemmelding te maken. Als deze optie beschikbaar is, kunt u problemen echter ook melden via een pull-aanvraag. Dat is sneller en eenvoudiger.While you can create issues to report mistakes, it's faster and easier to create a pull request (PR) to fix the issue, when the option is available.

 1. Op sommige documentatiepagina's kunt u rechtstreeks in de browser inhoud bewerken.Some docs pages allow you to edit content directly in the browser. Als dat het geval is, wordt de knop Bewerken weergegeven. Zie het voorbeeld hieronder.If so, you'll see an Edit button like the one shown below. Wanneer u op de knop Bewerken klikt, gaat u naar het bronbestand op GitHub.Clicking the Edit (or equivalently localized) button takes you to the source file on GitHub. Als u de knop Bewerken niet ziet, betekent dit dat de documentatiepagina niet kan worden gewijzigd.If the Edit button is missing, that means the documentation page is not available to be changed.

  Locatie van de koppeling Bewerken

 2. Klik vervolgens op het potloodpictogram om het artikel te bewerken zoals hieronder wordt weergegeven.Next, click the pencil icon, to edit the article as shown. Als het potloodpictogram grijs wordt weergegeven, moet u zich bij uw GitHub-account aanmelden of een nieuw account maken.If the pencil icon is grayed out, you need to either log in to your GitHub account or create a new account.

  Locatie van het potloodpictogram

 3. Breng uw wijzigingen aan in de webeditor.Make your changes in the web editor. Klik op Voorbeeld van wijzigingen om de opmaak van uw wijziging te controleren.Click the Preview changes tab to check the formatting of your change.

 4. Zodra u uw wijzigingen hebt aangebracht, scrolt u naar de onderkant van de pagina.Once you have made your changes, scroll to the bottom of the page. Voer een titel en een beschrijving in voor uw wijzigingen en klik op Bestandswijziging voorstellen, zoals aangegeven in de volgende afbeelding:Enter a title and description for your changes and click Propose file change as shown in the following figure:

  Bestandswijziging voorstellen

 5. Nu u de wijziging hebt voorgesteld, moet u de eigenaars van de opslagplaats vragen om de wijzigingen naar hun opslagplaats te halen.Now that you've proposed your change, you need to ask the owners of the repository to "pull" your changes into their repository. Dit gebeurt met een zogenaamde pull-aanvraag.This is done using something called a "pull request". Wanneer u in de afbeelding hierboven op Bestandswijziging voorstellen klikt, wordt u naar een nieuwe pagina geleid die er ongeveer uitziet als de volgende afbeelding:When you clicked on Propose file change in the figure above, you should have been taken to a new page that looks like the following figure:

  pull-aanvraag maken

  Klik op Pull-aanvraag makenen voer een titel (en optioneel een beschrijving) in voor de pull-aanvraag. Klik vervolgens opnieuw op Pull-aanvraag maken.Click Create pull request, enter a title (and optionally a description) for the pull request, and then click Create pull request again. (Als u niet bekend bent met GitHub, leest u About Pull Requests (Over pull-aanvragen) voor meer informatie.)(If you are new to GitHub, see About Pull Requests for more information.)

 6. Dat is alles.That's it! Uw PR wordt door leden van het inhoudsteam gecontroleerd en samengevoegd.Content team members will review and merge your PR. Als u grotere wijzigingen hebt aangebracht, krijgt u misschien feedback waarin u wordt gevraagd om wijzigingen aan te brengen.You may get some feedback requesting changes if you made larger changes.

De gebruikersinterface voor GitHub-bewerkingen reageert op uw machtigingen voor de opslagplaats.The GitHub editing UI responds to your permissions on the repository. De voorgaande afbeeldingen gelden voor inzenders die geen schrijfmachtigingen hebben voor de doelopslagplaats.The preceding images are accurate for contributors that do not have write permissions to the target repository. In GitHub wordt automatisch een fork van de doelopslagplaats gemaakt in uw account.GitHub automatically creates a fork of the target repository in your account. Als u schrijfrechten hebt voor de doelopslagplaats, wordt in GitHub een nieuwe vertakking in de doelopslagplaats gemaakt.If you have write-access to the target repository, GitHub creates a new branch in the target repo. De naam van de vertakking heeft de indeling <GitHubId>-patch-n, waarbij uw GitHub-id en een numerieke id worden gebruikt voor de vertakking van de patch.The branch name has the form <GitHubId>-patch-n using your GitHub ID, and a numeric identifier for the patch branch.

De pull-aanvragen worden gebruikt voor alle wijzigingen en dus ook voor inzenders die over schrijfrechten beschikken.We use pull requests for all changes, even for contributors that have write-access. Bij de meeste opslagplaatsen is de master-vertakking beschermd, zodat updates als pull-aanvragen moeten worden verzonden.Most repositories have the master branch protected so that updates must be submitted as pull requests.

Voor kleinere of incidentele wijzigingen kunt u het beste de bewerkingservaring binnen browsers gebruiken.The in-browser editing experience is best for minor or infrequent changes. Als u grote bijdragen levert of geavanceerde Git-functies gebruikt (zoals vertakkingsbeheer of geavanceerde oplossingen voor samenvoegingsconflicten), moet u de opslagplaats splitsen en lokaal werken.If you make large contributions or use advanced Git features (such as branch management or advanced merge conflict resolution), you need to fork the repo and work locally.

Notitie

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een artikel in elke taal bewerken. Afhankelijk van het soort bewerking gebeurt dan het volgende:If enabled, you can edit an article in any language and, based on the type of edit, the following will happen:

 1. elke taalkundige wijziging die is doorgevoerd, helpt ook bij het verbeteren van onze Machine Translation-engineany linguistic change that is approved, will also help improve our Machine Translation engine
 2. elke bewerking waardoor de inhoud van een artikel significant wordt gewijzigd, wordt intern verwerkt om een wijziging in hetzelfde artikel in het Engels te verzenden. Op deze manier wordt de wijziging, indien goedgekeurd, in alle talen gelokaliseerd.any edit that significantly modifies the content of the article will be handled internally to submit a change to the same article in English so that it will get localized in all languages if approved. Uw voorgestelde wijzigingen beïnvloeden artikelen niet alleen positief in uw eigen taal, maar in alle beschikbare talen.Your suggested improvements will not only positively affect articles in your own language, but in all available languages.

Openstaande PR's controlerenReview open PRs

U kunt nieuwe onderwerpen lezen voordat deze zijn gepubliceerd door de momenteel openstaande PR's te controleren.You can read new topics before they are published by checking the currently open PRs. Bij controles wordt het proces van de GitHub-workflow gevolgd.Reviews follow the GitHub flow process. U kunt voorgestelde updates of nieuwe artikelen in openbare opslagplaatsen bekijken.You can see proposed updates or new articles in public repositories. Controleer deze en voeg uw opmerkingen toe.Review them and add your comments. Ga naar onze opslagplaatsen voor documentatie en bekijk de openstaande pull-aanvragen voor gebieden die interessant zijn voor u.Look at any of our docs repositories, and check the open pull requests (PRs) for areas that interest you. Feedback uit de community over voorgestelde updates is nuttig voor de gehele community.Community feedback on proposed updates helps the entire community.

Kwaliteitsproblemen makenCreate quality issues

Onze documentatie wordt doorlopend aangevuld en verbeterd.Our docs are a continuous work in progress. Dankzij goede probleemmeldingen kunnen we onze inspanningen richten op de hoogste prioriteiten van de community.Good issues help us focus our efforts on the highest priorities for the community. Hoe gedetailleerder deze zijn, des te nuttiger is de probleemmelding.The more detail you can provide, the more helpful the issue. Vertel ons naar welke informatie u op zoek was.Tell us what information you sought. Vertel ons welke zoektermen u hebt gebruikt.Tell us the search terms you used. Vertel ons, als u niet aan de slag kunt, hoe u wilt beginnen met het verkennen van onbekende technologie.If you can't get started, tell us how you want to start exploring unfamiliar technology.

Veel van de documentatiepagina's van Microsoft bevatten onderaan een gedeelte Feedback. Hier kunt u op klikken om productfeedback of inhoudsfeedback te geven met betrekking tot problemen in het artikel.Many of Microsoft's documentation pages have a Feedback section at the bottom of the page where you can click to leave Product feedback or Content feedback to track issues that are specific to that article.

Probleemmeldingen zijn het startpunt om te bespreken wat er nodig is.Issues start the conversation about what's needed. Het inhoudsteam reageert op deze probleemmeldingen met ideeën over wat we kunnen toevoegen, en vraagt om uw mening.The content team will respond to these issues with ideas for what we can add, and ask for your opinions. Wanneer we een concept maken, vragen we u om de PR te beoordelen.When we create a draft, we'll ask you to review the PR.

Meer betrokken rakenGet more involved

Er zijn onderwerpen beschikbaar die u kunt gebruiken om productief bij te dragen aan Microsoft Docs. In deze onderwerpen wordt uitgelegd hoe u werkt met GitHub-opslagplaatsen, Markdown-hulpprogramma's en de extensies die worden gebruikt voor het Microsoft Docs-platform.Other topics help you get started productively contributing to Microsoft Docs. They explain working with GitHub repositories, Markdown tools, and extensions used in the Microsoft Docs platform.