docs.microsoft.com - Gebruiksvoorwaarden

Instemming met de gebruiksvoorwaarden

Op de door Microsoft geleverde diensten zijn de volgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) van toepassing. Microsoft behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. U vindt de nieuwste versie van deze Gebruiksvoorwaarden door te klikken op de gelijknamige koppeling onder aan onze webpagina's.

Naar boven

Beschrijving van dienst

Door middel van haar netwerk van deze websites biedt Microsoft u toegang tot diverse informatiebronnen, met inbegrip van documentatie, ontwikkelaarstools, downloadgebieden, communicatieforums en productinformatie (tezamen “Diensten”). Op de Diensten, met inbegrip van eventuele updates, uitbreidingen, nieuwe functionaliteit, en/of de toevoeging van nieuwe webmogelijkheden zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Naar boven

Beperking tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Tenzij anders bepaald, zijn de Diensten bestemd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U mag informatie, software, producten of diensten verkregen van de Diensten niet overdragen of verkopen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft.

Naar boven

Privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens

Raadpleeg de bepalingen in de Privacyverklaring met betrekking tot de verzameling van persoonlijke gegevens.

Naar boven

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software

Software die via download verkrijgbaar wordt gesteld via de Diensten (“Software”) en andere koopwaar die verkrijgbaar is via de Microsoft Store of Diensten zijn het auteursrechtelijke eigendom van Microsoft en/of haar leveranciers. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel tezamen met de Software verstrekte of bij de Software ingesloten gebruiksrechtovereenkomst (“Gebruiksrechtovereenkomst”). De eindgebruiker zal niet in staat zijn Software die wordt vergezeld van een Gebruiksrechtovereenkomst of waarin een Gebruiksrechtovereenkomst is opgenomen te installeren, tenzij deze eerst instemt met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Scripts of code van derden naar welke een koppeling is opgenomen op deze website, wordt aan u in licentie gegeven door de derden die eigenaar zijn van dergelijke code, niet door Microsoft.

De Software mag uitsluitend worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Reproductie en herdistributie van de Software niet in overeenstemming met de Gebruiksrechtovereenkomst is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in strenge burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders worden tot het uiterste vervolgd.

ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GELDT DAT HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN IS, BEHALVE WANNEER ZULKE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN IN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST BIJ DERGELIJKE SOFTWARE.

DE SOFTWARE WORDT UITSLUITEND BESCHIKBAAR GESTELD VOOR GEBRUIK DOOR EINDGEBRUIKERS IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. BEHOUDENS DE IN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VERLEENDE GARANTIES (INDIEN AANWEZIG), WIJST MICROSOFT CORPORATION BIJ DEZE ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DEZE NIET INBREUKMAKEND ZIJN, VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT MICROSOFT VOOR UW GEMAK ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN OF IN HAAR SOFTWARE PROGRAMMA'S EN HULPPROGRAMMA'S BESCHIKBAAR STELT VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOAD. MICROSOFT GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE CORRECTHEID VAN DE RESULTATEN OF DE UITVOER DIE VOORTVLOEIEN UIT DERGELIJK GEBRUIK VAN DERGELIJKE PROGRAMMA’S EN HULPPROGRAMMA’S. RESPECTEER DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN ANDEREN BIJ HET GEBRUIK VAN DE PROGRAMMA'S EN HULPPROGRAMMA'S DIE VIA DE DIENSTEN, OF IN MICROSOFT SOFTWAREPRODUCTEN BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD.

BEPERKTE RECHTEN. Software die via deze Diensten wordt gedownload voor of ten behoeve van de Verenigde Staten van Amerika of organen en/of overheidsinstellingen van de Verenigde Staten (“Overheid van de VS”), wordt verstrekt met Beperkte Rechten. Gebruik, verveelvoudiging of bekendmaking door de Overheid van de VS is onderworpen aan beperkingen zoals vermeld in subparagraaf (c)(1)(ii) van de bepaling omtrent Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252-227-7013 of subparagraaf (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software - Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, welke toepasselijk is. De fabrikant is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Naar boven

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Bepaalde documentatie kan onderworpen zijn aan specifieke licentievoorwaarden, los van de voorwaarden in dit document. In het geval van strijdigheid tussen de voorwaarden, prevaleren de specifieke licentievoorwaarden.

MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN DE BIJBEHORENDE GRAFISCHE ELEMENTEN DIE WORDEN GEPUBLICEERD ALS ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN VOOR ENIG DOEL. ALLE DERGELIJKE DOCUMENTEN EN VERWANTE GRAFISCHE ELEMENTEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN BIJ DEZE ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE INFORMATIE, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET VIA DE DIENSTEN BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE VIA DE DIENSTEN GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN. ZO NU EN DAN WORDEN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INFORMATIE HIERIN. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE HIERIN BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S AANBRENGEN.

Naar boven

Kennisgevingen met betrekking tot op deze website beschikbare software, documenten en diensten

IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN SOFTWARE OF DOCUMENTEN, DE LEVERING OF HET NIET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VIA DE DIENSTEN BESCHIKBARE INFORMATIE.

Naar boven

Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging

Wanneer voor een van de Diensten een account moet worden geopend, moet u het registratieproces volledig doorlopen en ons de actuele, volledige en nauwkeurige gegevens verstrekken die op het toepasselijke registratieformulier worden gevraagd. U moet ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor het in stand houden van de geheimhouding van uw wachtwoord en account. Verder bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U verklaart Microsoft onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. Microsoft is niet aansprakelijk voor enig geleden verlies ten gevolge van gebruik van uw account of wachtwoord door derden, ongeacht of dat met of zonder uw medeweten gebeurde. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat door Microsoft of een derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van uw account of wachtwoord door derden. U mag nooit het account van iemand anders gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.

Naar boven

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het mogen gebruiken van de Diensten, geldt dat u de Diensten voor geen enkel onrechtmatig doel gebruikt noch voor enig doel dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de Diensten op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat enige Microsoft-server of enig daarmee verbonden netwerk zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast, of waardoor het ongestoord gebruik van de Diensten door andere partijen wordt gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die in verbinding staan met enige Microsoft-server of met een van de Diensten, door middel van hacking, 'password mining' of op enige andere wijze. U mag op geen enkele wijze materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen dat door Microsoft niet speciaal voor de Diensten is bestemd.

Naar boven

Gebruik van Diensten

De Diensten kunnen e-maildiensten, bulletinboarddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, groepen, persoonlijke webpagina’s, kalenders, fotoalbums, bestandsverzamelingen en/of andere bericht- of communicatievoorzieningen bevatten waardoor u met anderen kunt communiceren (elk apart een “Communicatiedienst” en gezamenlijk “Communicatiediensten” genoemd). U stemt ermee in deze Communicatiediensten uitsluitend te gebruiken voor het openbaar maken, verzenden en ontvangen van relevante berichten en materialen die, voor zover dit van toepassing is, verband houden met de desbetreffende Communicatiediensten. Wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, verklaart u zich te onthouden van onder meer, maar niet beperkt tot, het volgende.

 • Het gebruik van de Communicatiediensten voor enquêtes, wedstrijden, piramidespelen, kettingbrieven, junkmail, spamming of andere zich vermenigvuldigende berichten en ongevraagde berichten en mailings (voor commerciële of andere doeleinden).
 • Het belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en met betrekking tot publiciteit).
 • Het publiceren, openbaar maken, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, (gods-)lasterlijke, obscene, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • Het uploaden of op andere wijze beschikbaar stellen van bestanden die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten die worden beschermd door wetten inzake intellectueel eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot bijvoorbeeld wetten op het gebied van auteursrecht of merkrecht (of het recht op privacy of met betrekking tot publiciteit) tenzij u de rechten hierop in bezit of beheer hebt of alle benodigde toestemmingen hebt verkregen.
 • Het zodanig gebruik van materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto's, dat door deze Diensten beschikbaar wordt gesteld, dat inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, merkrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
 • Het uploaden van bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, cancelbots, beschadigde bestanden of enig ander gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van computers of eigendommen van derden kunnen beschadigen.
 • Het adverteren, te koop aanbieden of het kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij de Communicatiediensten dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Het downloaden van bestanden die door een andere gebruiker van de Communicatiedienst openbaar zijn gemaakt en waarvan u weet, of redelijkerwijs had moeten weten, dat deze niet wettig op dergelijke wijze mogen worden weergegeven, uitgevoerd, vermenigvuldigd en/of gedistribueerd.
 • Het vervalsen of verwijderen van enige auteursrechtaanduiding, wettelijke of andere eigendomskennisgevingen of -aanduidingen, of labels van de oorsprong of bron van software of van andere materialen die in een geüpload bestand zijn opgenomen.
 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik van de Communicatiediensten.
 • Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Het vergaren of anderszins verzamelen van informatie over anderen, waaronder e-mailadressen.
 • Het schenden van toepasselijke wetten of regelgevingen.
 • Het aannemen van een valse identiteit met als doel anderen te misleiden.
 • Het gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen vergoeding) aan een persoon of entiteit van adressenbestanden van de Diensten of overige (gedeeltelijke) informatie betreffende gebruikers of het gebruik.

Microsoft is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Microsoft behoudt zich echter te allen tijde het recht voor materialen die via de Communicatiedienst zijn openbaar gemaakt, naar eigen goeddunken te controleren en te verwijderen. Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Microsoft behoudt zich te allen tijde naar eigen goeddunken en voor zover Microsoft dit noodzakelijk acht het recht voor alle informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid vereist is, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen.

Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht wanneer u bij het gebruik van een Communicatiedienst informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevat over uzelf of uw kinderen. Microsoft heeft geen zeggenschap over de inhoud, berichten of informatie in Communicatiediensten en onderschrijft deze evenmin; derhalve wijst Microsoft alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Communicatiediensten en eventuele rechtsvorderingen die uit uw deelname aan een Communicatiedienst voortvloeien, uitdrukkelijk van de hand. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Microsoft en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

Op materialen die via een Communicatiedienst worden geüpload, kunnen beperkingen rusten met betrekking tot gebruik, verveelvoudiging en/of verspreiding. U bent zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van die beperkingen indien u die materialen downloadt.

Naar boven

Aan Microsoft geleverde materialen of aan enige Microsoft-website verzonden materialen

Microsoft maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op het materiaal dat u levert aan Microsoft (waaronder commentaar en opmerkingen) of dat u openbaar maakt, uploadt, invoert of indient via de Diensten of daaraan gekoppelde diensten die toegankelijk zijn voor het grote publiek, of door de leden van enige publieke groep of privé-groep, (afzonderlijk een “Bijdrage” en gezamenlijk, “Bijdragen” genoemd). Door uw Bijdragen in te sturen, te uploaden, in te voeren, aan te leveren of in te dienen (“Posten”) verleent u Microsoft, haar gelieerde ondernemingen en benodigde sublicentienemers toestemming uw Bijdrage te gebruiken in verband met de uitvoering van hun internetactiviteiten (waaronder zonder beperking begrepen alle Microsoft Diensten), waaronder zonder beperking begrepen, het recht tot: uw Bijdrage te kopiëren, distribueren, door te geven, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw in te delen; uw naam te publiceren in verband met uw Bijdrage; evenals het recht deze rechten in sublicentie te geven aan enige leverancier van de Diensten.

Voor het gebruik van uw Bijdragen, zoals hierin bepaald, ontvangt u geen vergoeding. Microsoft is niet verplicht om uw Bijdrage openbaar te maken of te gebruiken en Microsoft mag te allen tijde naar eigen goeddunken een Bijdrage verwijderen.

Door het Posten van een Bijdrage garandeert en verklaart u dat u alle rechten met betrekking tot uw Bijdrage, zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, bezit of anderszins in beheer hebt, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle rechten die noodzakelijk zijn voor het aanleveren, posten, uploaden, invoeren of inzenden van de Bijdragen.

Ter aanvulling op bovenstaande garanties en verklaringen, geldt dat door het Posten van een Bijdrage die afbeeldingen, foto's of plaatjes bevat of op andere wijze geheel of gedeeltelijk grafisch is (“Afbeeldingen”), garandeert en verklaart u dat (a) u in het bezit bent van het auteursrecht van deze Afbeeldingen of dat de eigenaar van deze Afbeeldingen u toestemming heeft verleend deze Afbeeldingen of inhoud en/of afbeeldingen die in deze Abeeldingen voorkomen, te gebruiken overeenkomstig de wijze en het doel van uw gebruik en zoals voor het overige is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden en de Diensten, (b) u in het bezit bent van de benodigde rechten om de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven licenties en sublicenties te verstrekken en (c) elke persoon die mogelijk op deze Afbeeldingen voorkomt, toestemming heeft verleend voor het gebruik van de Afbeeldingen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezet, inclusief onder meer maar niet beperkt tot, de distributie, het publiekelijk vertoon en de reproductie van dergelijke Afbeeldingen. Door het Posten van Afbeeldingen verleent u (a) alle leden van uw privé-groep (voor alle Afbeeldingen die beschikbaar zijn voor de leden van een dergelijke privé-groep) en/of (b) het grote publiek (voor alle Afbeeldingen die buiten een privé-groep, ergens op de Diensten beschikbaar zijn), toestemming om uw Afbeeldingen te gebruiken, zoals is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, voor de Diensten (inclusief maar niet beperkt tot bijvoorbeeld het maken van afdrukken en cadeautjes waarin deze Afbeeldingen voorkomen) en inclusief maar niet beperkt tot, een niet-exclusieve, wereldwijde en royaltyvrije licentie om: uw Afbeeldingen te kopiëren, distribueren, door te geven, publiekelijk te vertonen, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw in te delen, zonder vermelding van uw naam; evenals het recht deze rechten in sublicentie te geven aan enige leverancier van de Diensten. De in het voorgaande verleende licenties voor Afbeeldingen eindigen op het moment dat u deze Afbeeldingen volledig van de Diensten hebt verwijderd, op voorwaarde dat zulke beëindiging geen gevolgen heeft voor de licenties die in verband met die Afbeeldingen zijn afgegeven voordat u de Afbeeldingen volledig verwijdert. Voor het gebruik van uw Afbeeldingen ontvangt u geen vergoeding.

Naar boven

Mededelingen en de procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht

Overeenkomstig Hoofdstuk 17, wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2), moeten kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht worden gestuurd naar de contactpersoon van de serviceprovider. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Zie de Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen bij inbreuk op het auteursrecht.

Naar boven

Koppelingen naar de sites van derden

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE HIER AANWEZIGE KOPPELINGEN VERLAAT U DE WEBSITE VAN MICROSOFT. MICROSOFT HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER DE GEKOPPELDE SITES EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN ENIGE GEKOPPELDE SITE OF VAN EVENTUELE KOPPELINGEN DIE ZICH OP EEN GEKOPPELDE SITE BEVINDEN DAN WEL WIJZIGINGEN OF UPDATES OP DERGELIJKE SITES. MICROSOFT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET DOORGEVEN VIA WEBCAST OF ANDERE VORM VANAF DERGELIJKE GEKOPPELDE WEBSITES. DERGELIJKE KOPPELINGEN WORDEN UITSLUITEND VOOR UW GEMAK VERSTREKT EN HET FEIT DAT MICROSOFT KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING VAN MICROSOFT VAN DIE SITES.

Naar boven

Beleid ten aanzien van ongevraagd ingezonden ideeën

MICROSOFT NOCH HAAR WERKNEMERS NEMEN ONGEVRAAGDE SUGGESTIES AAN NEMEN DEZE IN OVERWEGING. ONDER DEZE BEPALING VALT ELKE SUGGESTIE VOOR NIEUWE ADVERTENTIECAMPAGNES, NIEUWE AANBIEDINGEN, NIEUWE PRODUCTEN OF TECHNOLOGIEËN, PROCEDURES, MATERIALEN, MARKETINGPLANNEN OF NIEUWE PRODUCTNAMEN. STUUR GEEN ORIGINELE CREATIEVE ILLUSTRATIES, MONSTERS, DEMONSTRATIES OF ANDERE WERKEN. DE ENIGE DOELSTELLING VAN DIT BELEID IS HET VOORKOMEN VAN MOGELIJKE MISVERSTANDEN OF GESCHILLEN WANNEER PRODUCTEN OF MARKETINGSTRATEGIEËN VAN MICROSOFT MOGELIJK LIJKEN OP SUGGESTIES DIE BIJ MICROSOFT WERDEN INGEDIEND. STUURT U DAN OOK NIET ONGEVRAAGD SUGGESTIES OF IDEEËN NAAR MICROSOFT OF IEMAND BIJ MICROSOFT. ALS U MICROSOFT, ONDANKS ONS VERZOEK DIT NIET TE DOEN, TOCH SUGGESTIES EN MATERIAAL STUURT, MOET U BEGRIJPEN DAT MICROSOFT NIET KAN GARANDEREN DAT UW SUGGESTIES EN MATERIAAL ALS VERTROUWELIJK OF UW EIGENDOM WORDEN BESCHOUWD.

Naar boven